De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. De Overstap

2 SCHOOLSOORTEN PROPRaktijkOnderwijs VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs HAVOHoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWOVoorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

3 PRO PRaktijkOnderwijs Kenmerken: * Ontwikkeling van de persoonlijkheid * Voorbereiding op de maatschappij * Aangepaste basisvorming * Stage en praktijk Doel:* Toeleiding naar de arbeidsmarkt * Eventueel doorstromen naar MBO

4 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Kenmerken: * Algemeen programma in de onderbouw * Leerwegen in de bovenbouw * Leerwegondersteuning (extra zorg) * Theorie & praktijk (inclusief stage) Doel:* Vervolgopleiding MBO & HAVO

5 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Soorten advies PO voor onderbouw: * VMBO-T * VMBO-K * VMBO-B Verschillende leerwegen bovenbouw: * Theoretische leerweg * Kaderberoepsgerichte leerweg * Basisberoepsgerichte leerweg (met leerwerktrajecten)

6 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Sectoren en afdelingen: * Techniek * Zorg & Welzijn * Economie * Landbouw (buiten Zaanstad) * Intersectoraal (gecombineerde sectoren)

7 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs VMBO * Oriënterend & voorbereidend * Uitgestelde beroepskeuze door verbreding van de onderwijsprogramma’s in bovenbouw * Individueel smalle programma’s mogelijk voor praktisch ingestelde leerlingen * Beroepsopleiding start in het MBO

8 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Mogelijkheden leerwegondersteunend onderwijs: * Zorg op maat * Kortdurend of langdurend * Ondersteuning in elke leerweg * Onderzoek en aanmelding Aanmeldingsformulier: zorg wordt apart aangeven Doel:* Behalen van diploma VMBO

9 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Saenstroom opdc * OrthoPedagogisch Didactisch Centrum in Zaanstad Mogelijkheden: * Schakelklas tussen groep 8 en leerjaar 1 VMBO * VMBO onderbouw (klas 1 en 2) voor leerlingen, die op meerdere gebieden specifieke begeleiding nodig hebben Kenmerken: * Kleine groep met extra zorg * Kleine school * Inschrijven bij Trias VMBO of Pascal Zuid * Toelating via toelatingscommissie Doel: * Schakelfunctie naar regulier VMBO in leerjaar 1 of leerjaar 3 (alle leerwegen)

10 HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Kenmerken: * Algemeen programma in de onderbouw * Profielen in de bovenbouw NT - Natuur & Techniek NG - Natuur & Gezondheid EM - Economie & Maatschappij CM - Cultuur & Maatschappij Doel:* Vervolgopleiding HBO

11 VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Kenmerken: * Algemeen programma in de onderbouw * Atheneum en Gymnasium * Profielen in de bovenbouw NT- Natuur & Techniek NG- Natuur & Gezondheid EM - Economie & Maatschappij CM - Cultuur & Maatschappij Doel: * Vervolgopleiding Universiteit en HBO

12 Inrichting van het onderwijs in Nederland UNIVERSITEIT Wetenschap- pelijk Onderwijs (wo) 4 jaar HBO Hoger Be- roeps- onder- wijs (hbo) 4 jaar Specialis- ten opleiding 1-2 jaar Niveau 4 Middenka- der opleiding 3-4 jaar Niveau 4 Vakoplei- ding 2-4 jaar Niveau 3 Basis- Beroeps- opleiding 2-3 jaar Niveau 2 VWO Voorberei- dend Wetenschap- pelijk Onderwijs 6 jaar HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 5 jaar VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 4 jaar Theoreti- sche leerweg Kader- beroeps- gerichte leerweg Basis- beroeps- gerichte leerweg Praktijk- onder- wijs 4-6 jaar Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 8 jaar Ass. opleiding 0,5–1 jaar Niveau 1 Arbeid

13 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs Aspecten van deze samenwerking: * Overdracht onderzoeksgegevens * Voorlopig VO advies september – december * Voorlichtingsavond VO voor ouders in december * Januari/februari open lesmiddagen voor leerlingen op woensdagmiddag * Eind januari/begin februari definitief advies * Vanaf eind januari 2014 open dagen voor leerlingen en ouders * Uiterlijk vrijdag 14 maart 2014 aanmelden via PO

14 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs Voorlopig en definitief advies PO * Gebaseerd op vorderingen leerling inclusief entreetoets * Indruk school (directie + leerkracht + IB-er) Het advies wordt onderbouwd door * Score NIO intelligentie * Dle’s op vier gebieden * Welbevinden d.m.v. afname SAQI (digitale schoolvragenlijst)

15 Het resultaatformulier van de NIO (Ned. Intelligentietest v. Onderwijsniveau)

16

17 Voorbeelden CITO-LVS grafieken

18

19 Het resultaatformulier van de SAQI (test sociaal-emotionele ontwikkeling) LGLeertaakgerichtheid CKConcentratie i.d. klas HAHuiswerkattitude PSPlezier op school SASociale aanvaarding RLRelatie leerkracht UVUitdrukkingsvaardigh. ZPZelfvertrouwen proefwerken SVSociale vaardigheden

20 VO-niveau volgens NIO (IQ) 60 t/m 74Praktijkonderwijs 75 t/m 80Grensgebied Praktijkonderwijs en VMBO 81 t/m 91VMBO Basis 92 t/m 96VMBO Kader 97 t/m 104VMBO Theoretisch 105 t/m 113HAVO 114 en hogerVWO

21 Adviescategorieën 2014-2015 Advies van de basisschool O Praktijkonderwijs O ISK O VMBO-B (VMBO-B is basisberoepsgericht) O VMBO-K (VMBO-K is kaderberoepsgericht) O VMBO-T (VMBO-T is theoretisch) O Twijfel VMBO-T / HAVO O HAVO O HAVO/ Atheneum O Atheneum O Gymnasium Specifieke begeleiding wordt apart aangegeven op het aanmeldingsformulier. Dit geldt ook voor de aanbeveling voor het opdc.

22 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs Beleid aanmelding & inschrijving VO Zaanstad * Per school worden capaciteitsgrenzen gesteld - per leerjaar en/of - per adviescategorie - in VMBO en in HAVO/VWO * Verplicht aangeven 1 e,2 e en 3 e voorkeur VO-school * Voorrang aanmelding leerlingen uit Zaanstreek Alle leerlingen uit de Zaanstreek kunnen ingeschreven worden op een Zaanse VO-school.

23 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs Beleid aanmelding & inschrijving VO Zaanstad * Informatie over beleid in december tijdens de voorlichtingsavonden op alle VO-scholen * Nieuwe Keuzegids De Overstap (voor ouders) in november 2013 beschikbaar * Speciale ouderbrochure over aanmelding en inschrijving in januari 2014 beschikbaar

24 Inschrijving Amsterdam Aparte inschrijving Amsterdam; Loten; Aanmelding moet door ouders zelf gedaan worden. 24

25 Hartelijk dank voor uw aandacht! Overgang van PO naar VO


Download ppt "Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO."

Verwante presentaties


Ads door Google