De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ideeën voor doorontwikkeling Hervormingsagenda Rijksdienst November 2013 DG OBR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ideeën voor doorontwikkeling Hervormingsagenda Rijksdienst November 2013 DG OBR."— Transcript van de presentatie:

1 Ideeën voor doorontwikkeling Hervormingsagenda Rijksdienst November 2013 DG OBR

2 Aanleiding Agenda-karakter Hervormingsagenda: vernieuwing en verbetering is continue opgave; Afronding bedrijfsvoeringsprojecten CRD: eind 2014 zijn de meeste afgerond; Stand van zaken SGO-projecten: voortgang en resultaten vooralsnog beperkt; zijn er nog kansrijke ‘witte vlekken’ qua thema’s of onderdelen van de rijksdienst.

3 Observaties bij lopend programma Focus op bedrijfsvoering: samenwerking op bedrijfsvoering sterker ontwikkeld dan op beleid, uitvoering, toezicht; in uitvoering werkt ongeveer driekwart van personeel rijksdienst; Grote uitvoeringsorganisaties te weinig in beeld: –Onderlinge samenwerking te weinig gezocht; –Soms grote diversiteit aan taken in één organisatie: Weinig operationele synergie; Versnipper aandacht / focus van het management.

4 Observaties bij lopend programma Focus vanuit BZK/WenR sterk gericht op besparingen: –Creëert weinig draagvlak en/of enthousiasme bij departementen voor deelname; –Andere twee doelstellingen uit HA ‘slagvaardigheid’ en ‘dienstverlening’ onderbelicht. Financiële sturing: –Ontwikkeling separate businesscase per project vraagt veel capaciteit en batenmanagement per project problematisch vanwege begrotingsopzet; –Wel nieuwe instrumenten MinWenR voor toets op ontwikkeling/verschuiving in totale apparaatsuitgaven

5 Opties voor doorontwikkeling Meer agenderende rol WenR t.a.v organisaties en (uitvoerende) taken, ook die van grotere individuele organisaties: –Vanuit een (bestuurskundige) analyse van departementen en uitvoerende taken (eenduidige processen & doelgroepen, ‘span of control’) agenderen van veranderopties; –Voorbeelden: diversiteit taken grote uitvoerders als BLD en RWS; synergie OOV domein; integratie Defensie - Rijk; directies waarvan beleid verregaand gedecentraliseerd is; beleidscapaciteit bij uitvoeringsorganisaties; normeringen; –Voor deze of volgende kabinetsperiode ?

6 Opties voor doorontwikkeling Meer focus op doelstelling “grotere slagvaardigheid”: –Slagvaardigheid zowel in termen van bereiken maatschappelijke resultaten als in termen van interne coördinatie- en controlelast; –Voorbeelden: coördinatielagen, rapportagedruk, review- instrument topmanagement en/of uitvoeringsorganisaties (visitaties); –Medewerkers betrekken (zie volgende slide). Financiële sturing: –Meer richten op totale apparaatskosten / invulling taakstellingen met gebruik nieuwe instrumenten; –Daartoe ontwikkelen heldere kaders en criteria; –Overleg met ARK, ADR en FIN hierover.

7 Ideeënbus/Tiplijn ‘Hervorming Rijksdienst’ Waarom (willen we dit doen)? Medewerkers hebben het beste zicht op mogelijkheden voor betere dienstverlening, slagvaardigheid en besparingen in hun omgeving; Medewerkers betrekken leidt tot meer zichtbaarheid voor programma en daarmee hopelijk tot meer draagvlak. Hoe (pakken we dit aan)? Aankondiging op Rijksportaal middels filmpje MinWenR (nov./dec.); 5-10 indieners met meest creatieve / kansrijke ideeën worden uitgenodigd hun idee te pitchen voor MinWenR (jan./feb.). Wat (levert het op)? Nieuwe creatieve ideeën voor de doorontwikkeling van de HA; Grotere zichtbaarheid en meer draagvlak voor programma.

8 Voorstel Graag uw opvatting / voorkeuren over de opties voor doorontwikkeling HA; Graag uw opvatting / besluit m.b.t. uitwerking ideeënbus/tiplijn ‘Hervorming Rijksdienst’.


Download ppt "Ideeën voor doorontwikkeling Hervormingsagenda Rijksdienst November 2013 DG OBR."

Verwante presentaties


Ads door Google