De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz"— Transcript van de presentatie:

1

2 Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

3 Programma Doel Wet werk en zekerheid (Wwz)
Veranderingen in het arbeidsrecht/flexrecht Ontslagroutes en redenen per 1 juli 2015 Transitievergoeding Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

4 Doel Wet werk en zekerheid
Betere balans tussen werknemers met vaste en tijdelijke aanstellingen Verbeterde rechten voor flexwerkers Transitievergoeding voor vast en tijdelijke (≥ 2 jaar) werknemers Eenduidig ontslagstelsel Vaste routes, snellere afhandeling Transitievergoeding Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

5 Wet werk en zekerheid Ingangsdatum van de belangrijkste regelingen
Een kort overzicht 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Proeftijd Ketenregeling Verrekenen inkomsten WW Duurverkorting WW/WIA Concurrentiebeding Ontslagrecht Maand-systematiek Maximering uitkering bij faillissement Aanzegverplichting Transitie-vergoeding Passende arbeid Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

6 Proeftijd Bij contract voor bepaalde tijd ≤ 6 maanden: geen proeftijd meer mogelijk Bij contract voor bepaalde tijd > 6 maanden maar < 2 jaar: 1 maand proeftijd Bij contract voor bepaalde tijd ≥ 2 jaar: 2 maanden proeftijd Afwijking bij cao? Afwijking is mogelijk tot 1 juli 2016 Overgangsrecht: Directe werking Oude proeftijd blijft gelden voor contracten ingegaan vóór 1 januari 2015 Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

7 Concurrentiebeding Alleen nog af te spreken bij contract voor onbepaalde tijd Uitzondering mogelijk voor contract voor bepaalde tijd indien: In arbeidsovereenkomst opgenomen Schriftelijk motivering over noodzaak afwijking Vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen Overgangsrecht: Eerbiedigende werking voor lopende contracten Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

8 Aanzegtermijn (1) Sanctie is verschuldigd als aanzegging:
Werkgever informeert werknemer tijdig over wel/niet verlengen contract en arbeidsvoorwaarden Geldt contract voor bepaalde tijd van ≥ 6 maanden: Schriftelijk aanzeggen 1 maand voor einde bepaalde tijd Sanctie is verschuldigd als aanzegging: Niet is gedaan: vergoeding ter hoogte van 1 maand loon Niet tijdig is gedaan: naar rato vergoeding Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

9 Aanzegtermijn (2) Overgangsrecht: Let op:
Directe werking! (ook voor lopende contracten) Uitzondering indien einde uiterlijk 31 januari 2015 Let op: Verwar opzeggen niet met aanzeggen Kijk naar lopende contracten voor bepaalde tijd Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

10 Ketenregeling Oude situatie: 3 x 3 x 3 Nieuwe situatie: 3 x 2 x 6
3 tijdelijke contracten mogelijk Binnen periode van 2 jaar Opvolgend binnen 6 maanden Afwijking bij cao? Dit wordt sterk beperkt Overgangsrecht: Eerbiedigende werking voor lopende contracten Oude cao-bepaling blijft geldig op 1 juli 2015, maar maximaal gedurende 1 jaar Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

11 Routes en redenen per 1 juli 2015
Wederzijds goedvinden Ontbinding (kantonrechter) Opzegging (UWV) Cao-commissie Alle redenen Alleen persoonlijke redenen Bedrijfseconomisch Langdurig a.o. Alleen bedrijfseconomisch Schriftelijk vast te leggen Ontbinding of weigering Toestemming of weigering Toestemming of weigering Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

12 Instemming met opzegging
Werknemer kan schriftelijk instemmen met opzegging door werkgever Geen toestemming UWV/cao-cie of kantonrechter nodig Werknemer kan herroepen: Gedurende 14 dagen (‘bedenktijd’) Via schriftelijke verklaring aan werkgever Zonder opgaaf van redenen Verlenging bedenktijd (3 weken) als werkgever werknemer niet op dit recht heeft gewezen Let op: Transitievergoeding is verplicht Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

13 Wederzijds goedvinden
Dit blijft mogelijk via beëindgingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst Voortaan alleen geldig indien schriftelijk Werknemer kan ontbinden: Gedurende 14 dagen (‘bedenktijd’) Via schriftelijke verklaring aan werkgever Zonder opgaaf van redenen Verlenging naar 3 weken als werkgever en werknemer niet op dit recht heeft gewezen in de overeenkomst Let op: Transitievergoeding is hier niet verplicht Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

14 Procedures ontslagrecht
UWV Toestemming Weigering Kanton-rechter Binnen 2 maanden Verzoekschrift Herstel dienstverband / billijke vergoeding Hof Beroep binnen 3 maanden Geen schorsende werking Hoge Raad Cassatie binnen 3 maanden Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

15 Veranderingen ‘aanvraag’ in het kort
Nu Nu papieren procedure Werkgever is vrij in vorm Werkgever is vrij in indeling Werkgever is ‘vrij’ in onderbouwing Briefvorm wordt verlaten Communicatie ligt ‘open’ Post/fax Telefoon Informatie op website 1 juli 2015 Wordt een digitale procedure Aanvraag via web-formulier Gestructureerde vragen Werkgever volgt alle toetsingscriteria Alleen digitale vorm Communicatie verloopt via Ontslagmap Post/fax niet meer mogelijk Telefoon is uitzondering Informatie op website Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

16 1 juli 2015: Transitievergoeding (1)
Ontslagroute niet langer bepalend voor wel/geen vergoeding Kantonrechtersformule wordt ‘verlaten’ Transitievergoeding: Compensatie voor (gevolgen) ontslag Overgang (= transitie) naar andere baan te vergemakkelijken Tenminste 24 maanden in dienst Maximaal bruto € (of maximaal 1 jaarsalaris indien loon hoger is) Invoering per 1 juli 2015 Wie? -> alle wn bij onvrijwillige (en niet verwijtbaar )ontslag Doel: Compensatie voor de gevolgen van het ontslag Om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken Max maar…minus (collectieve inspanningen/kosten employability – zogenoemde inzetbaarheidskosten -> komt in Amvb -> inmiddels concept besluit Transitievergoeding naar de TK. Wet stelt geen bestemmingseis aan transitievergoeding. Naast transitievergoeding bestaat nog billijke vergoeding -> bij ernstige verwijtbaarheid. Voorwaarde dienstverband hebben van tenminste 2 jaar. Dus ook contracten voor bepaalde tijd > langer dan 2 jaar -> transitievergoeding betalen Vraag: hoe wordt de transitie vergoeding berekend? Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz 16 16

17 Transitievergoeding (2)
Opbouw: 1/6 maandsalaris per 6 maanden (1/3 per jaar) Na 10 jaar: 1/4 maandsalaris per 6 maanden (1/2 per jaar) Overgangsregeling voor 50+ tot 2020 Maandsalaris: bruto loon + vaste looncomponenten als vakantiegeld en 13e maand Wanneer te betalen door werkgever? Na opzegging met toestemming UWV Na opzegging met instemming werknemer Na ontbinding door rechter Dus niet bij wederzijds goedvinden (!) Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz 17 17

18 Berekening transitievergoeding
Een werknemer van 45 jaar met een dienstverband van 15 jaar en 7 maanden en een brutosalaris van € 3.000,- inclusief vakantiegeld en toeslagen krijgt bij ontslag als gevolg van een reorganisatie de volgende transitievergoeding: eerste 10 dienstjaren leveren een bedrag van 1/6 maandsalaris per half jaar op, dus 20 x € 3.000,- x 1/6 = € ,- over alle volgende dienstjaren krijgt de werknemer 1/4 maandsalaris per half dienstjaar, dus 11 x € 3.000,- x 1/4 = € 8,250,-. de totale transitievergoeding bedraagt € ,- + € 8.250,- = € ,-. Onder het huidige recht conform de kantonrechtersformule met factor C=1 krijgt werknemer de volgens ontslagvergoeding: 13 x € 3.000,- = € ,-. Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

19 Transitievergoeding (3)
Wanneer is de vergoeding niet verschuldigd? Faillissement Surseance van betaling WSNP (schuldsanering) Beëindiging met wederzijds goedvinden Ernstig verwijtbaar handelen dan wel nalaten van werknemer Let op: tijdelijke verminderingsregeling voor kleine werkgevers met een slechte financiële situatie Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz 19 19

20 Overzicht belangrijkste wijzigingen WW
1 juli 2015: Invoering inkomstenverrekening Invoering maandsystematiek Na zes maanden is voor alle klanten WW en ZW alle arbeid passend 1 januari 2016: Duurverkorting WW (van 38 naar 24 maanden) Duurverkorting WIA/WGA: loongerelateerde deel Opbouw WW-rechten duurt langer Overname loon bij faillissement wordt gemaximeerd Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

21 Uitkeringsduur en overgangsrecht
Afbouw 1 maand per kwartaal tussen 2016 en april 2019 Arbeidsverleden op 1 januari 2016 bepaalt in welke kolom de werknemer zit Duur nu Jaar kwartaal Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz


Download ppt "Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz"

Verwante presentaties


Ads door Google