De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemeen Diagnostisch Protocol. Het Project 2 Prodia – doelstellingen  Ontwikkeling van diagnostische protocollen - meer gestandaardiseerd en gelijklopend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemeen Diagnostisch Protocol. Het Project 2 Prodia – doelstellingen  Ontwikkeling van diagnostische protocollen - meer gestandaardiseerd en gelijklopend."— Transcript van de presentatie:

1 Algemeen Diagnostisch Protocol

2 Het Project 2

3 Prodia – doelstellingen  Ontwikkeling van diagnostische protocollen - meer gestandaardiseerd en gelijklopend - wetenschappelijk onderbouwd - gedragen door onderwijs, CLB, overheid - in ruimer verhaal van zorg op school  Ondersteuning van CLB-implementatie van protocollen 3

4 Prodia - doelgroep  Alle CLB-teams, leerkrachten, zorgteams, cellen leerlingenbegeleiding in: - basis- en secundair onderwijs - gewoon en buitengewoon onderwijs - Vlaanderen en Brussel 4

5 Positionering algemeen diagnostisch protocol t.a.v. de specifieke diagnostische protocollen  ADP - rode draad - opdrachten, taakverdeling, aandachtspunten voor elk specifiek protocol - beschrijving van globale werkwijze  gelijkgerichtheid  Verschillende SDP’s kunnen flexibel worden gecombineerd 5

6 Algemeen Diagnostisch Protocol 6

7 Inhoudstafel  Situering  Brede basiszorg – FASE 0  Verhoogde zorg – FASE 1  Uitbreiding van zorg – FASE 2  Individueel aangepast curriculum – FASE 3  Theoretisch deel  Bijlagen algemeen overzicht  Literatuurlijst algemeen diagnostisch protocol 7

8 Theoretisch deel: Denkkaders  Zorgcontinuüm  Handelingsgericht werken  Handelingsgerichte diagnostiek  Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF-CY)  Faire diagnostiek  Rechtspositie en hulpverleningshouding 8

9 Zorgcontinuüm 9

10 10 -Alle leerlingen -Krachtige leeromgeving -Systematisch opvolgen van leerlingen PBD en CLB ondersteunen de school Fase 0 : Brede basiszorg

11 Fase 1 : Verhoogde zorg 11 -Bepaalde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften -Extra zorg door de school (remediëren, compenseren, dispenseren) CLB en PBD ondersteunen de school (coachend)

12 Fase 2 : Uitbreiding van zorg 12 - Brede basiszorg en verhoogde zorg blijft - Regie voor leerlinggebonden traject bij het CLB

13 13 Vernieuwingen Handelingsgericht werken Handelingsgerichte diagnostiek

14  Komt nog meer op de voorgrond  Onderwijs-, opvoedings- en onderwijsbehoeften vertrekken vanuit samen gekozen doelen  Als – dan redenering zorgt voor het gericht verzamelen van informatie “Als we weten dat … dan betekent dit voor de AANPAK dat …” HGW – Doelgericht werken 14

15 Handelingsgerichte diagnostiek 15

16 ICF-CY International Classification of Functioning - Children and Youth Version 16 http://class.who-fic.nl/browser.aspx?scheme=ICF-CY-nl.cla

17 ICF-CY 17

18 ICF-CY 18

19 I CF-CY voorbeeld: een ingevuld ICF-schema 19 http://www.prodiagnostiek.be/downloads/GEDRAG%20EN%20EMOTIE%20_Hulpmiddelen%20en% 20bijlagen_%20Voorbeeld%20ICF-schema%20voor%20gedrags- en%20emotionele%20problemen.pdf

20 ICF-CY – Waarom in Prodia?  ICF geeft een concrete en eenduidige taal voor het beschrijven van het functioneren van kinderen/jongeren in hun context  Aandacht voor participatie → maatschappelijke opdracht van het onderwijs  Ruimte voor verschillende perspectieven → wensen en verwachtingen van persoon zelf en omgeving kunnen apart in beeld worden gebracht. 20

21 ICF-CY sluit aan bij HGW-principes  Niet enkel problemen en belemmerende factoren maar ook positieve en ondersteunende factoren = HGW: het positieve benutten  Impact externe factoren wordt goed gevisualiseerd = HGW: transactioneel 21

22  Intakefase (hulpvraag?)  ICF als algemene kapstok voor verkennen van het functioneren van kind/jongere  Strategiefase  Informatie over functioneren clusteren a.d.h.v. ICF-schema (wat weten we al, wat is nog niet (helemaal) duidelijk)  Hypothesen en onderzoeksvragen formuleren op basis van geclusterde info  Onderzoeksfase  Overzicht houden van verzamelde info 22 ICF-CY en HGD versterken elkaar

23  Integratie- en aanbevelingsfase  Integratief beeld opbouwen a.d.h.v. ICF-schema (uniforme taal op concreet niveau)  Doelen SMARTi formuleren m.b.v. ICF-taal (wat willen we voor welke component precies bereiken?)  Zo komen tot wenselijke aanbevelingen waaronder noodzakelijke interventies  Adviesfase:  ICF-schema als kapstok in het gesprek met school, ouders, leerling, externen 23 ICF-CY en HGD versterken elkaar

24 24 ICF-CY en HGD versterken elkaar

25 HGD-clusters als aanvulling van ICF-CY  Externe factoren aangevuld met clusters onderwijsleersituatie  Pedagogisch klimaat  Klassenmanagement  Vakkennis en didactische vaardigheden  Kwaliteit van de methode  Kenmerken van de klasgroep prodiagnostiek.be/w_uitbreiding_zorg_strategiefase_clusteren_van _het_functioneren_vh_kind_de_jongere_binnen_zijn_context.php 25

26 Structuur van de protocollen 26

27  Situering  Brede basiszorg – FASE 0  Verhoogde zorg – FASE 1  Uitbreiding van zorg – FASE 2  Individueel aangepast curriculum – FASE 3  Theoretisch deel  Bijlagen en literatuurlijst 27 Structuur van de protocollen

28 Fase 0 : Brede basiszorg 28

29 Brede basiszorg 1. Organisatie van het zorgbeleid en gelijkekansenbeleid 2. Vorming en ondersteuning van het schoolteam 3. Onthaal- en inschrijvingsbeleid 4. Zorgzaam handelen in de klas 5. Opvolgen van alle leerlingen 6. Betrekken van alle leerlingen 7. Samenwerken met ouders 29

30  accent verschuift van voorkomen van problemen naar brede zorg voor alle leerlingen  gelijkekansenbeleid vermeld naast zorgbeleid  onthaal- én inschrijvingsbeleid  “zorg” vervangen door “zorgzaam handelen”  “samenwerken” in plaats van “communiceren” met ouders 30 Brede versus preventieve basiszorg

31  Belang van zorgzaam onthaal en inschrijvingsgesprek - Eerste stap tot constructieve samenwerking - Breed verzamelen van informatie over specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerling - Transparantie over de informatieoverdracht  En leerlingen met een ‘verslag’? 1. Inschrijven (onder ontbindende voorwaarden) 2. Overleg organiseren over nodige aanpassingen 31 Brede basiszorg

32 32 -Alle leerlingen -Krachtige leeromgeving -Systematisch opvolgen van leerlingen PBD en CLB ondersteunen de school Brede basiszorg

33 Fase 1 : Verhoogde zorg 33

34 Fase 1 : Verhoogde zorg 34 -Bepaalde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften -Extra zorg door de school (remediëren, compenseren, dispenseren) CLB en PBD ondersteunen de school (coachend)

35 1. Zorgoverleg 2. Verzamelen van informatie 3. Onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften en aanpak bepalen 4. Plannen, handelen en evalueren 35 Verhoogde zorg

36 Verhoogde zorg : Verzamelen van informatie Bij tekort aan informatie om onderwijs- en ondersteuningsbehoeften te bepalen informatie verzamelen via:  gesprekken met leerkrachten, leerlingen, ouders → Zie Bijlagen 11, 12 en 13  observatie → Zie Bijlage 14  nagaan van effecten van maatregelen  leerlingvolgsysteem 36

37 Fase 2 : Uitbreiding van zorg 37

38 Uitbreiding van zorg 38 - Brede basiszorg en verhoogde zorg blijft - Regie voor leerlinggebonden traject bij het CLB

39 Uitbreiding van zorg met HGD-traject 39

40 Uitbreiding van zorg met HGD-traject 40

41 41 Uitbreiding van zorg met HGD-traject

42 HGD-traject – Intakefase  Verhelderen van de vraag  Zijn cliënten op zoek naar  OVERZICHT? - onderkennend  INZICHT? - verklarend  UITZICHT? - indicerend 42

43 Om breed te verkennen ICF als kader, aanleveren van informatie 43 HGD-traject – Intakefase

44 OVERZICHT = onderkennende hulpvraag  Wat is hier aan de hand?  Beschrijving?  Niveaubepaling?  Classificatie? INZICHT = verklarende hulpvraag:  Waarom is dit aan de hand?  Hoe hangen factoren van kind en context samen? 44 HGD-traject – Intakefase

45 UITZICHT = Indicerende hulpvraag  Hoe gaan we hier mee om? Hoe kan de aanpak eruitzien?  Veranderingsgericht: effect van een aanpak?  Adviesgericht: welke interventies zijn wenselijk/haalbaar 45 HGD-traject – Intakefase

46  Soms ‘erkenning’ of ‘opluchting’ (ont-schuldigen)  Mogelijke aanwijzingen voor het (be)handelen  Noodzakelijke (maar niet voldoende) voorwaarde in M- decreet en IJH/VAPH Het stellen van diagnoses past binnen HGD als vanuit dit OVERZICHT link gelegd kan worden naar UITZICHT met doelen en behoeften van leerling, ouders en leerkracht(en ) 46 Naar een label-vrije diagnostiek?

47 47 HGD-traject – Strategiefase

48 Hebben we al voldoende info om de hulpvraag uit de intake te beantwoorden ? Ja integratie of aanbevelingsfase Neeonderzoeksfase NIEUW: Clusteren aan de hand van ICF -CY → Externe factoren aangevuld met HGD-clusters onderwijsleersituatie 48 HGD-traject – Strategiefase

49 Hypothesen en onderzoeksvragen formuleren en toetsen op hun relevantie voor het handelen BIJVOORBEELD – Hans is vaak afgeleid in de klas 49 HGD-traject – Strategiefase

50  De klas is erg druk ingericht waardoor Hans veel prikkels krijgt die hem afleiden. VERKLAREND  Hans heeft het moeilijk om de instructies van de leerkracht te volgen. ONDERKENNEND  Indien de klasinrichting wordt versoberd, is Hans minder afgeleid. INDICEREND 50 Strategiefase: Voorbeeld

51  Onderkennende hypothese: Hans heeft het moeilijk om de instructies van de leerkracht te volgen.  Onderzoeksvragen: Heeft Hans het moeilijk om de instructies van de leerkracht te volgen?  Als-dan – redenering: Als we weten dat Hans het moeilijk heeft om de instructies van de leerkracht te volgen, dan kunnen we uitzoeken waar dit mee samenhangt en van daaruit de aangewezen aanpak bepalen. 51 Strategiefase: Voorbeeld

52 52 HGD-traject – Onderzoeksfase

53 53 Aandachtspunten bij onderzoek  Doelgerichtheid  Geschiktheid  Aandacht voor positieve factoren  Handelingsgerichtheid  Kwaliteit

54 54 HGD-traject – Integratie- en aanbevelingsfase

55 55  Doelen = Waar willen we naar toe?  Onderwijsbehoefte = Wat hebben we nodig om het doel te bereiken? Cf. hulpzinnen ADP De leerling heeft een leerkracht nodig die….. Doelen en onderwijsbehoeften

56  Wat zijn goede doelen? - SMARTI (lange, middellange en korte termijn) - Focus op wat veranderbaar is - Ook versterken van positieve aspecten en ondersteunende factoren  Welke doelen zou jij vooropstellen?  Belang van afstemmen  Voorkeur voor maatregelen die bijdragen tot autonomie, competentie en relationele verbondenheid 56 Formuleren van doelen

57 57 Wenselijke aanbevelingen:Argumenten proArgumenten contra Leerling zelf School, klas Gezin, ouders CLB Externe hulp Aanbevelingen beoordelen binnen een HGD-traject

58 58 Minimaal noodzakelijk voor: Leerling zelf School, klas Gezin, ouders CLB Externe hulp Aanbevelingen beoordelen binnen een HGD-traject

59  Zijn deze aanbevelingen voldoende om het gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgen?  Kunnen deze aanbevelingen door school worden gerealiseerd? (redelijke aanpassingen)  Komt de leerling in aanmerking voor GON? -Noodzakelijke interventies bevatten compenserende en/of dispenserende maatregelen -GON is nodig en voldoende  Akkoord van alle partijen 59 Aanbevelingen beoordelen in het licht van een gemotiveerd verslag

60 60 HGD-traject – Adviesfase Handelen en evalueren

61 61 HGD-traject – Adviesfase Handelen en evalueren Aan het einde van de adviesfase is er een akkoord over - Doelen - Onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften - Aanbevelingen - Uitvoering van het advies

62 Verslaggeving 62  Verslag HGD-traject (≈ verslag in Lars) - Ook bruikbaar bij verwijzing voor begeleiding of diagnostiek - Ondersteuning bij invullen van A-document  Gemotiveerd verslag  Verslag = attest + protocol ter verantwoording

63 Fase 3 : Individueel aangepast curriculum 63

64  Studievoortgang maken op basis van een  IAC in een school voor gewoon onderwijs, mits akkoord van de school  IAC in een school voor BuO van het betreffende type  het gemeenschappelijk curriculum in een secundaire school voor BuO 64 Individueel aangepast curriculum (IAC)

65 65  ADP: Denkkaders en begrippen  Specifieke diagnostische protocollen  Relevante ontwikkelingsaspecten en verschijningsvorm  Definities en begrippen  Classificatie  Etiologie  Positieve aspecten en ondersteunende factoren Theoretisch deel

66 66


Download ppt "Algemeen Diagnostisch Protocol. Het Project 2 Prodia – doelstellingen  Ontwikkeling van diagnostische protocollen - meer gestandaardiseerd en gelijklopend."

Verwante presentaties


Ads door Google