De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een zaak van iedereen, een taak voor iedereen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een zaak van iedereen, een taak voor iedereen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Een zaak van iedereen, een taak voor iedereen
Een zaak van iedereen, een taak voor iedereen! GOK³- I Informatieronde voor opstartende GOK – scholen (1)

3 EEN LES VAN DE GANZEN AUTEUR ONBEKEND

4 Heb je je ooit afgevraagd waarom ganzen in een V - formatie vliegen?

5 Elke vogel die met zijn vleugels wappert, zorgt voor een opwaartse kracht voor de vogel die volgt.
In een V - formatie krijgt de hele groep tenminste 71% meer vliegbereik dan wanneer elke vogel alleen zou vliegen.

6 …en voegt zich snel weer in de formatie.
Wanneer een gans buiten de formatie raakt voelt hij plotseling de moeizame vooruitgang en de weerstand van het alleen vliegen… …en voegt zich snel weer in de formatie.

7 Net zoals ganzen… …kunnen mensen die een gezamenlijke richting en gemeenschapszin delen sneller en gemakkelijker komen waar ze willen zijn dan zij die het alleen proberen te doen.

8 Als een gans vermoeid raakt roteert hij terug in de formatie en een andere gans vliegt dan voorop.
Als mensen net zoveel verstand hadden als de ganzen, zouden zij beseffen dat hun succes uiteindelijk afhangt van het samenwerken als team, om de beurt de moeilijke taken verrichten en het leiderschap delen.

9 Ganzen achter in de formatie gakken om de anderen voor hen aan te moedigen sneller te gaan. Het is belangrijk dat ons “gakken van achteren” bemoedigend is. Anders is het alleen maar gesnater.

10 Als een gans ziek of gewond wordt,verlaten twee andere ganzen de formatie en gaan mee naar beneden om te helpen bescherming te geven. Ze blijven bij het ongezonde lid van hun groep totdat die weer vliegen kan of sterft.

11 Daarna gaan ze weer verder met een andere formatie die voorbij komt, of proberen ze hun eigen formatie in te halen. Laten wij ook zo bereid zijn om offers te brengen, zodat wij zulke vrienden waard zijn als wij door een moeilijke tijd gaan.

12 JE HOEFT GEEN WETENSCHAPPER TE ZIJN...
…om te leren van de natuur; je moet alleen maar lang genoeg stil staan om te observeren en de wonderen aan je te laten openbaren.

13 IEMAND “VROEG” HET DE GANZEN…
“Vraag het vee hiernaar, het zal je onderrichten, vraag de vogels in de lucht, ze zullen het verkondigen. Of spreek tot de aarde, ze zal je onderrichten, het wordt je verteld door de vissen van de zee. Wie weet van al deze dingen niet: de HEER heeft ze tot stand gebracht. Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in zijn macht de adem van het menselijk geslacht.” JOB 12:7-10 IEMAND “VROEG” HET DE GANZEN…

14 Materiaal ter beschikking op website van DPB Gent
- - “Sitemap” - Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst (DPB) - Basisonderwijs - “Leergebieden” - “GOK”

15

16 Doelstellingen De doelstellingen van het gelijke onderwijskansenbeleid kunnen verwoorden. De doelgroep van het gelijke kansenbeleid kunnen verwoorden. Het verschil tussen GOK en Zorg kunnen verwoorden. Zicht krijgen op de planning van en de verwachtingen van GOK³- jaar I. Inzicht krijgen in de verschillende componenten van de kwaliteitscirkel GOK. Weten hoe men de beginsituatieanalyse GOK aanpakt.

17 Stand van zaken in de GOK³: aantal scholen in Bisdom Gent (1)
DPB Gent Scholen die GOK – lestijden ontvingen 282 Scholen die geen GOK – lestijden ontvingen 39 Totaal 321

18 Stand van zaken in de GOK³: aantal scholen in Bisdom Gent (2)
Aantal scholen die GOK – lestijden ontvingen Opstartende GOK - scholen 24 Doorstartende GOK -scholen 258 Totaal 282

19 Stand van zaken in de GOK³: lestijden in het Bisdom Gent (3)
Aantal lestijden < of = 10 10<>20 20<>30 >30 Totaal scholen 114 92 33 43 282

20 Hoe het begon! Op 28 juni 2002 keurde de Vlaamse regering het Decreet betreffende gelijke onderwijskansen I (GOK) goed. Daarin werd ondermeer geregeld dat scholen aanvullende lestijden zouden krijgen voor het uitwerken van een geïntegreerd ondersteuningsaanbod vanaf het schooljaar (Hoofdstuk : VI van het decreet). In datzelfde decreet werd ook reeds aangegeven dat scholen vanaf het schooljaar aanvullende lestijden zouden krijgen voor het voeren van een zorgbeleid. (Hoofdstuk VII van het decreet). Alles is m.a.w. geregeld via het Decreet gelijke onderwijskansen - I. Het decreet werd in verschillende fasen uitgevoerd. Fase 1 , de toekenning van aanvullenden lestijden geïntegreerd ondersteuningsaanbod, wordt geregeld via de omzendbrief ‘Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs van 21/01/2003 met als referentie: BaO/2003/01. Fase 2, het toekennen van aanvullende lestijden voor het voeren van een zorgbeleid via puntenenveloppen, wordt gerealiseerd via de omzendbrief: ‘Hertekening onderwijslandschap basisonderwijs’ van 18/04/2003 met als referentie: BaO/2003/02.

21 Gelijke onderwijskansen voor elk kind
Europese richtlijn : beginsel van gelijke behandeling Gericht aan alle scholen Vervangt een aantal vorige zorgprojecten

22 Het decreet GOK Recht op inschrijving
De werking van de lokale overlegplatforms De commissie inzake leerlingenrechten Geïntegreerd ondersteuningsaanbod

23 Omzendbrief GOK Doelstellingen GOK:
Uitbouw van een onderwijs-praktijk (= kwaliteitsbeleid) die rekening houdt met de taalachterstand en de diversiteit van iedere leerling. Uitbouw van een krachtige leeromgeving, waarin geen uitvallers zijn. Bevorderen van de leer - en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen. Onderwijsachterstand van kansarme autochtone en allochtone leerlingen proberen wegwerken. Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie Bijdragen tot de sociale cohesie. Bevorderen van een betere integratie van kansarme autochtone en allochtone leerlingen.

24 Omzendbrief GOK Autochtone en allochtone kansarme kinderen in
Doelgroep GOK: Autochtone en allochtone kansarme kinderen in het gewoon basisonderwijs die omwille van hun sociale, culturele economische omstandigheden leer - en ontwikkelingsmoeilijkheden ervaren of risico lopen in een achterstandspositie te raken Alle leerlingen

25 Belangrijke accenten GOK
Vermijden dat de kloof tussen kinderen uit kansarme gezinnen en kansrijke gezinnen vergroot. Denken over omgaan met kansarmoede binnen de school versterken. Focus sterk leggen op school als organisatie eerder dan op de individuele doelgroepleerlingen. (3 niveaus) Preventieve werking naar álle kinderen, rekening houdend met hun verscheidenheid.

26 Filmfragment “Het oudercontact”
DVD “Over Ons Kijken” Pedagogisch dossier

27 Toekenning GOK – lestijden voor 3 schooljaren
Minstens 10% leerlingen tellen die aan de gelijke kansenindicatoren voldoen De gelijke kansenindicatoren zijn de volgende: het gezin leeft van een vervangingsinkomen de leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen ouders behoren tot de trekkende bevolking de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs thuistaal is niet het Nederlands OPGELET: de laatste indicator kan enkel meetellen in combinatie met één van de vier andere. Bewijs : De school peilt via een “verklaring op eer” van de ouders naar de taal die het kind thuis spreekt en naar het opleidingsniveau van de moeder. De gegevens van de andere drie indicatoren haalt het ministerie van onderwijs uit bestaande databanken.

28 Opvragen van leerlingenkenmerken (1)
1 september 2008: omkadering (GOK – lestijden) het gezin leeft van een vervangingsinkomen, de leerling is thuisloos, de ouders behoren tot de trekkende bevolking, de moeder is niet in het bezit van het diploma secundair onderwijs, de thuistaal is niet het Nederlands.

29 Opvragen van leerlingenkenmerken (2)
1 september 2008: het nieuwe financieringssysteem (werkingsmiddelen) de thuistaal (en taalgebruik), het opleidingsniveau van de moeder, het recht hebben op een schooltoelage (=studietoelage), het wonen in een bepaalde buurt (statistische sector).

30 Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel

31 Opvragen van de leerlingenkenmerken (3)
Vanaf 01/09/2011 zal echter ook voor de berekening van de omkadering van de scholen gebruik gemaakt worden van de indicatoren van het nieuwe financieringssysteem. Als overgangsmaatregel is dus een derde en laatste GOK-cyclus voorzien ( ). Daarna zijn de GOK – middelen begrepen in de reguliere financiering.

32 Voorwaarden (1) Deze aanvullende lestijden kunnen vrij aangewend worden in alle vestigingsplaatsen en/of niveaus van de school. De school moet in haar GOK – beleidsplan duidelijk motiveren waarom de lestijden precies in die vestigingsplaats en/of dat niveau worden aangewend. De aanvullende lestijden kunnen enkel aangewend worden om de gekozen doelstellingen op het vlak van de leerlingen, de leerkrachten en de school te realiseren. Betrekken van CLB en externe begeleiding in het ontwikkelen en realiseren van het GelijkeOnderwijsKansenbeleid. Het schoolbestuur beslist jaarlijks over de meest gepaste aanwending. De aanvullende lestijden kunnen aangewend worden in het ambt van kleuteronderwijzer of van onderwijzer. Ze kunnen ook toegekend worden aan de directeur met onderwijsopdracht. De betrekkingen die worden ingericht met de aanvullende lestijden GOK zijn organieke betrekkingen en komen in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming, affectatie en mutatie.

33 Voorwaarden (2) Elk schoolteam kiest doelstellingen op basis van de eigen beginsituatieanalyse Schooljaar : 1ste trimester uitschrijven van een gelijke kansenbeleid = GOK – actieplan + visietekst GOK Schooljaar : 2de trimester uitvoeren van een zelfevaluatie Schooljaar : externe controle door inspectie De ondersteuning op het vlak van GOK zal een samenspel worden van CLB met extra-begeleiding en reguliere begeleiding en nascholing

34 Jaar 1: 2008 – 2009 (1) De school maakt een volledige en kwaliteitsvolle beginsituatieanalyse. VOLLEDIG: kwaliteitsindicatoren vanuit de 6 thema’s KWALITEITSVOL: - vanuit relevante bronnen - met het hele team Keuze: ten minste 2 thema’s of 1 cluster

35 6 thema’s preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden socio - emotionele ontwikkeling taalvaardigheidsonderwijs leerlingen - en ouderparticipatie omgaan met diversiteit doorstroming en oriëntering

36 3 clusters ontwikkelings- en leerachterstanden remediëren en leerwinst realiseren de taalvaardigheid bij leerlingen bevorderen een positief zelfbeeld en sociale competentie bij leerlingen stimuleren

37 Jaar 1: 2008 – 2009 (2) Elke school legt op basis van deze beginsituatieanalyse voor zichzelf vast : - Welke concrete doelstellingen kiezen we op het vlak van leerlingen, van leerkrachten en van de school? - Op welke manier zij deze doelstellingen wil bereiken (= GOK – actiepunten) - Op welke manier zij in de loop van (2de trimester) zich gaat evalueren Uitschrijven van visietekst GOK + GOK - actieplan Wat na de eerste trimester? GOK - actieplan voor trimester 2 en 3 uitvoeren

38 Jaar 2: 2009 - 2010 Uitvoeren van GOK - actieplan jaar 2
Uitvoeren van de zelfevaluatie in trimester 2 1. De school gaat na of de gegevens verzameld en geanalyseerd werden m.b.t. de vooropgestelde doelen. 2. De zelfevaluatie resulteert in voorstellen voor verbetering van de eigen werking en in eventuele bijsturingen 3. De zelfevaluatie wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de schoolraad

39 Jaar 3: 2010 - 2011 Uitvoeren van GOK – actieplan jaar 3
Controle door de inspectie : 1. Was de beginsituatieanalyse voldoende kwaliteitsvol en volledig ? 2. Is de keuze van de gelijke kanseninstrumenten en de doelstellingen voldoende verantwoord in functie van deze analyse ? 3. Werden de gelijke kanseninstrumenten uitgebouwd en de doelstellingen effectief bereikt ? 4. Werd de zelfevaluatie kwaliteitsvol uitgevoerd ?

40 De zes thema’s verkennen
Bijlage 6 bij omzendbrief GOK Kadertekst thema Webschema thema Algemeen instrument voor een analyse van de beginsituatie

41 Preventie en remediëring van ontwikkelings - en leerachterstanden - de motivatie voor ontwikkeling en leren bij leerlingen verhogen - de ontwikkeling en / of leerwinst bij elke leerling verhogen

42 Taalvaardigheidsonderwijs het aantal leerlingen met een voldoende taalvaardigheid (luisteren en spreken, schrijven en begrijpend lezen in functionele contexten) vermeerderen

43 Omgaan met diversiteit - diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt (normaliteit) - vooroordelen en veralgemeningen waar mogelijk en wenselijk vermijden; zich bewust zijn van elke vorm van discriminatie (onbevooroordeeldheid en non-discriminatie) - gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende perspectieven bekijken (multiperspectiviteit) - functioneren in verschillende contexten, steeds wisselende omstandigheden en nieuwe situaties (flexibiliteit) - kiezen voor dialoog en samenwerking - leren van andermans visies, ervaringen en competenties (leren – van - elkaar)

44 Doorstroming en oriëntering het aantal leerlingen met een optimale studiekeuze vermeerderen, wat blijkt uit de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerling

45 Socio - emotionele ontwikkeling het aantal leerlingen met een positief zelfbeeld en sociale competentie verhogen

46 Leerlingen - en ouderparticipatie het aantal leerlingen en ouders die actief betrokken zijn op het klas- en schoolleven vermeerderen en de kwaliteit van de betrokkenheid verhogen

47 Doelstellingen op drie niveaus
Leerlingenniveau: - streven naar een optimale ontplooiing van al de leerlingen - bijzonder veel aandacht voor de kwetsbare leerlingen Leerkrachtniveau: - streven naar krachtige leeromgevingen - professionaliseren van leerkrachten Schoolniveau: - streven naar betrokkenheid van het volledige team - organiseren van overleg - optimaliseren van de teamwerking

48 SMART – PRINCIPE De doelen zoals het een “SMARTJE” past, inpasbaar in de gewone schoolwerking
Specifiek in kleine tussenstappen heel concreet M Meetbaar welk resultaat willen we zien bij leerlingen en bij leerkrachten A Aanvaardbaar door de achterban R Realistisch, Resultaatgericht haalbare acties T Tijdperspectief afbakenen in tijd

49 MAGIE – PRINCIPE Anders gezegd, de doelen moeten MAGIE hebben
Meetbaar hebben we het gedaan of niet gedaan? A Acceptabel is het door iedereen aanvaard? G Gecommuniceerd is iedereen er van op de hoogte en blijft iedereen op de hoogte? I Inspirerend leidt het tot nieuwe ideeën, inzichten,…? E Engagerend is iedereen er bij betrokken, weet iedereen wat te doen, zet iedereen stappen…?

50 Hoe beginnen? Niemand begint van nul.
- School heeft reeds een eigen visie op zorgbreed werken - School heeft reeds eigen prioriteiten gesteld Welke instrumenten kunnen we o.a. gebruiken : 1.Eigen zelfevaluatiemodellen (Zijn ze volledig?) 2.Zelfevaluatie vanuit OKB 3.Een pas uitgevoerde zelfevaluatie (Eventueel actualiseren en aanvullen) 4.Een recent schooldoorlichtingsverslag 5.Algemene en specifieke analyse –instrumenten van het steunpunt GOK 6. Algemeen screeningsinstrument van de Broeders van Liefde

51 Kwaliteitsster GOK

52 Een stap dichter naar gelijke kansen
Als ze verschillende thema’s niet langer als afzonderlijke domeinen opvat en in afzonderlijke acties vorm geeft Als ze de achterliggende principes van elk thema geïntegreerd toepast in klas – en schoolpraktijk Als de integratie van de thema’s leidt naar het besef dat bevorderen van gelijke kansen het pure handelingsniveau overstijgt en in essentie neerkomt op een bepaalde houding: een absolute gerichtheid op de leerling (zowel op het cognitieve, als op het socio – emotionele, het affectieve en het sociale vlak) Kunnen innemen van het leerlingperspectief door alle actoren op de school en doorheen het hele schoolcurriculum: dat is het ultieme doel van het gelijke onderwijskansenbeleid

53 Een zorgzame school Een opdracht voor het hele team!
Werk maken van een geïntegreerd zorgbeleid Het vademecum “Zorgbreed Werken” stroomlijnt de verantwoordelijkheid van elke teamlid Een zorgcontinuüm dat gaat van algemene zorg in de klas tot zorg die de school overstijgt

54

55 Vademecum Zorgbreed Werken
Tabblad “Basisonderwijs” Inloggen met paswoord van de school In werkbalk “Pedagogisch” Titel “Zorgbrede school en GOK” “Vademecum”

56 Kwaliteitscirkel GOK Lln. Is er beweging ? 6.Effect? Lkr. School
21 - 10 2003 zelfevaluatie GOK 2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3. GOK doelstellingen 4. GOK acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? Lln. Lkr. School Is er beweging ? Effect?

57 Kwaliteitscirkel GOK lln Is er beweging ? lk school
21 - 10 2003 zelfevaluatie GOK 2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3 GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? lln lk school Is er beweging ? BEGINSITUATIE ANALYSE INTERNE EVALUATIE 6.Effect ? Dit schema geeft een beeld hoe er gestructureerd aan zelfevaluatie in het kader van GOK gewerkt kan worden. Lees het schema door bovenaan te beginnen, en dan in tegenwijzerzin de cirkel vol te maken. De linkerhelft van de cirkel heeft de school reeds doorlopen bij het uitvoeren van de beginsituatie-analyse. Onderaan de cirkel is de school aangekomen bij de uitvoering van de acties. Van hieruit loopt ze terug naar boven, en kijkt ze met een evaluerende blik naar haar eigen acties en plannen. Deze evaluatie geeft ons gelegenheid na te gaan of de onderwijskwaliteit op het vlak van gelijke kansen voor alle leerlingen verhoogd is en zet aan tot het stellen van nieuwe doelen of het hernemen van niet gerealiseerde doelen, het plannen van concrete acties … UITVOERING VAN DE ACTIES

58 De kortere weg – De kleine cirkel

59 Leerkracht met GOK – opdracht i.p.v. GOK - leerkracht
Het ambt van GOK – leerkracht bestaat niet. Er bestaat dus ook geen functiebeschrijving voor. Werken aan GOK behoort tot de opdracht van elk teamlid. In een goed uitgetekend GOK – actieplan is duidelijk wie voor welke GOK – taak verantwoordelijk is. Afhankelijk van de grootte van het GOK – pakket kan de leerkracht met GOK – opdracht gangmaker zijn die planningstaken op zich neemt en de werking coördineert.

60 GOK – uren zijn aanvullende lestijden
Uitgaan van de doelen in het GOK – actieplan Niet als veredelde taakklas Wel om een efficiënte basisaanpak te garanderen Lestijden voor coördinatie Lestijden voor overleg Om nascholing collega’s mogelijk te maken Om overleg collega’s mogelijk te maken Materialen of instrumenten ontwikkelen

61 Goed om weten… Het GOK – actieplan op leerling -, leerkracht - en schoolniveau op drie jaar plannen Kiezen voor ten minste twee thema’s of een cluster De twee gekozen thema’s tegelijkertijd uitvoeren Instemming en betrokkenheid van het gehele team Samenhang tussen thema’s, doelstellingen en acties De acties “SMART” of met “MAGIE” formuleren Permanente en tussentijdse evaluatie Objectiviteit bij evaluatie Elke school is verschillend Elke school moeten werken aan GOK GOK is een opdracht van een volledig schoolteam Werk planmatig Voorzie GOK/Zorg als vast agendapunt op de personeelsvergadering Integreer GOK in het hele schoolbeleid Schep een klimaat waarin overleg mogelijk wordt GOK – thema’s visualiseren in de school Kijk naar de effecten Installeer een zorgteam of een kernteam Werk met een logboek GOK VALKUILEN GOK is niet de verantwoordelijkheid van één persoon maar van een gans schoolteam! Opgepast met klassplitsing ! Werken zonder visie op ZVB ! (uren alleen organiseren) AANDACHTSPUNTEN Toestand 2 september moet kunnen gewijzigd worden n.a.v. het opstellen van het beleidsplan. Er zijn dingen die moeten en er zijn dingen die mogen ! (b.v. als je kiest voor een cluster moet je alle aspecten benaderen bij besluit)

62 Taken van een zorgteam of kernteam
Nadenken over… Interpretatie van de BSA Uitschrijven van de visietekst GOK Uitschrijven van het GOK – actieplan Opvolgen en bijsturen van het GOK – actieplan Moeilijkheden bespreken Hulp aanbieden Suggesties overwegen Zelf geen beslissingen nemen Regelmatig overleg met de achterban Regelmatig de achterban raadplegen Iedereen beluisteren Agendapunt GOK/Zorg van de personeelsvergadering voorbereiden Oudercontacten voorbereiden Afspraken bewaken Aan informatiedoorstroming doen Haalbaarheid in het oog houden Maak jullie werk transparant

63 Betrokkenheid van alle individuele leerkrachten
GOK - formaliteiten niet als bedreigend of als extra ballast voorstellen. Vertrek vanuit al het goede dat er reeds gebeurt op de school op het gebied van zorgbreed werken. Werk met individuele actiepunten en engagementen van elke leerkracht (hierbij houden we rekening met de draagkracht)

64 Advies om… Drie mappen GOK aan te leggen: Logboek GOK Realisaties GOK
Achtergrondinformatie GOK

65 Inhoudstafel LOGBOEK GOK
Eigen opvoedingsproject Identificatiegegevens ‘Brede zorg’ uit SWP Beginsituatieanalyse GOK Uitgeschreven visie GOK Plannen van concrete acties voor GOK Evaluatie en opvolging Samenwerking met externen

66 Eigen opvoedingsproject
Schooleigen christelijke identiteit Degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod Stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende aanpak Ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg School als gemeenschap en als organisatie

67 Identificatiegegevens
Schoolbevolking : leerlingengegevens uit je schoolanalyse Toegekende lestijden GOK Aanwending van de lestijden per niveau Nominatief toegewezen ambten en taakomschrijving

68 ‘Brede zorg’ uit SWP

69 Beginsituatieanalyse GOK

70 Uitgeschreven visie GOK

71 Plannen van concrete acties voor GOK
Lijst van gekozen doelen GOK Planning acties GOK per thema Leerlingenniveau Leerkrachtniveau Schoolniveau Overzicht acties van de niet-prioritaire thema’s

72 Evaluatie en opvolging
Evaluatie a.d.h.v. instrumenten Verslagen en overleg Nieuwe afspraken Bijsturingen Uitdieping van de thema’s

73 Samenwerking met externen
Pedagogische begeleiding Nascholing CLB Andere instanties

74 Ons aanbod (1) Informatievergadering 1
Op woensdag 10 september 2008 nodigen we leerkrachten en directies van opstartende GOK – scholen uit met de bedoeling zicht te krijgen op de eerste stappen die moeten gezet worden in het ontwikkelen van een schooleigen GOK – beleid. Wat doet de school na informatievergadering 1? De school informeert zich over het gelijke onderwijskansenbeleid, maakt haar beginsituatieanalyse GOK en legt de drie mappen GOK aan.

75 Ons aanbod (2) Overleg – en informatievergadering 2
Op donderdag 13 november 2008 willen we dan samen zoeken hoe schoolteams op basis van de beginsituatieanalyse werk kunnen maken van het uitwerken van hun visietekst GOK en hun GOK - actieplan. Doel van deze bijeenkomst is het verzamelen van concrete ideeën en materialen rond de verschillende thema’s die de omzendbrief opsomt. (omgaan met diversiteit, taalvaardigheid, preventie en remediëring, doorstroming en oriëntering, socio – emotionele ontwikkeling, leerlingen – en ouderparticipatie). Wat doet de school na informatievergadering 2? De school schrijft haar visietekst GOK uit, maakt haar GOK – actieplan op en vult de GOK – mappen aan.

76 Ons aanbod (3) Overleg – en informatievergadering 3
Op woensdag 4 maart 2009 organiseren we een bijeenkomst om de verschillende visieteksten GOK en GOK - actieplannen kritisch te bespreken met de collega’s. Wat doet de school na overleg – en informatievergadering 3? De scholen kunnen hun visietekst GOK en GOK – actieplan eventueel bijsturen en hun GOK – mappen aanvullen.

77 Ondersteuning CLB Steunpunt GOK: www.steunpuntgok.be
Schoolbegeleider GOK - begeleider : Henk De Reviere Leonard Cleys Begeleider kleuteronderwijs Begeleider bewegingsopvoeding Begeleider 2KP, Rand en Taal CLB Steunpunt GOK: Nascholing o.a. Pedic, Steunpunt GOK,…

78 Bronnen Zie blad “Bronnen GOK en Zorg”
“GOK – sprokkels” in “Infootje DPB” -www.kogent.be -Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst -Basisonderwijs -”Infootjes” -Klikken op de naam van je schoolbegeleider

79 Instrument BSA GOK - 1 Algemeen screeningsinstrument voor een analyse van de beginsituatie van het Steunpunt GOK

80 Instrument BSA GOK - 2 Specifieke analyse –instrumenten van het Steunpunt GOK voor verdere diepere analyse van de thema’s

81 Instrument BSA GOK - 3 Algemeen screeningsinstrument voor een analyse van de beginsituatie van de BvL

82 Doorstartende GOK – scholen…
Website DPB: Verkort scenario voor een analyse van de beginsituatie 1 Verkort scenario voor een analyse van de beginsituatie 2 Verkort scenario voor een analyse van de beginsituatie 3

83

84 Doelstellingen De doelstellingen van het gelijke onderwijskansenbeleid kunnen verwoorden. De doelgroep van het gelijke kansenbeleid kunnen verwoorden. Het verschil tussen GOK en Zorg kunnen verwoorden. Zicht krijgen op de planning van en de verwachtingen van GOK³- jaar I. Inzicht krijgen in de verschillende componenten van de kwaliteitscirkel GOK. Weten hoe men de beginsituatieanalyse GOK aanpakt.

85 Omdat men met citaten zoveel meer zegt…
We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren!


Download ppt "Een zaak van iedereen, een taak voor iedereen"

Verwante presentaties


Ads door Google