De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REORGANISATIE POLITIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "REORGANISATIE POLITIE"— Transcript van de presentatie:

1 REORGANISATIE POLITIE
door Pauline de Casparis

2 Onderwerpen Algemeen. Functievergelijking. Aanvraag HPK. Plaatsing.
Flankerende voorzieningen. Procedures.

3 Reorganisatie NP Start: 3 november 2014 (datum waarop reorganisatieplan aan COR is aangeboden). Gepubliceerde regelingen: Barp, Bbp en LSS. Andere relevante documenten: zie opsomming moederdocument d.d. 4 juni 2015.

4 Belangrijke uitgangspunten
Medewerker volgt zo veel mogelijk werkzaamheden. Werk- en salarisgarantie. Plaatsing functievolgers: overbezetting wordt geaccepteerd. Plaatsing HPK: passende functie. Individuele en persoonsgebonden rechten blijven in stand.

5 Reorganisatiegebied Alle voormalige politiekorpsen. Voormalig KLPD.
Voormalig vtsPN. Niet: verzelfstandigde Financial Intelligence Unit. Nog geen rekening gehouden met vorming Landelijke Meldkamer Organisatie.

6 Gebruikte afkortingen
Reo (reorganisatie). Bof (besluit oorspronkelijke functie). UP (uitgangspositie). HPK (herplaatsingskandidaat). CFV (commissie functievergelijking). PTW (plaats tewerkstelling). HNW (het nieuwe werken). WNT (werk naar team). COPAC (coördinerende PAC). OE (organisatorische eenheid).

7 Functievergelijking Samenstel van werkzaamheden UP > taakgebied.
Taakgebied > team. LFNP-functie in team: functievolger. Werkterreinen, aandachtsgebieden en specifieke functionaliteiten blijven buiten beschouwing. LFNP-functie niet in team maar samenstel van werkzaamheden vergelijkbaar of uitwisselbaar: functievolger na tussenkomst CFV. Anders: aanwijzing HPK.

8 Samenstel werkzaamheden (1)
Peildatum is 1 januari 2012. Latere peildatum i.g.v. formele functiewijziging na 1 januari 2012 zonder verband met voorbereiding reo. Peildatum 31 maart 2011 i.g.v. formele functiewijziging na 31 maart 2011 in verband met voorbereiding reo.

9 Samenstel werkzaamheden (2)
Oude korpsfunctiebeschrijving. Toegekende taakaccenten. Uit de oude korpsfunctiebeschrijving voortvloeiende organisatorische duiding. Als taakgebied niet uitsluitend kan worden bepaald op basis van UP kan andere schriftelijke informatie worden geraadpleegd, zoals informatie over oude korpsonderdeel, inrichtingsplan of eventueel toegekende taakaccenten. Verkeerd taakgebied: leiding kan eventueel aanvullende stukken overleggen mits deze eerder zijn betrokken in vaststellen van UP voor overgang naar LFNP-functie. Document: Functievergelijking politiewet 2012 Werkwijze Werk naar Team d.d. 28 juli 2014. Casus Visser-Klarenbeek + Rene Schakelaar Casus: is

10 Taakgebied Definitie: het werkdomein of een deel(bewerking) van een werkdomein die bij de inrichting van de organisatie in een concreet organisatieonderdeel zijn belegd. Een taakgebied kan ook een combinatie van taken zijn (bijv. beleid en control). Meerdere taakgebieden: evident dominant taakgebied aanwijzen; geen dominant taakgebied dan taakcombinatie.

11 Team (1) Definitie: team/afdeling zoals opgenomen in inrichtingsplan en als OE herkenbaar in formatie of: een onderdeel van een dergelijk team of afdeling; een samenvoeging van teams/afdelingen waarin een overeenkomend taakgebied is belegd.

12 Team (2) Het als team benoemen van een onderdeel van een team/afdeling uit de formatie of van een samenvoeging van teams/afdelingen is alleen aan de orde als het noodzakelijk is voor een adequate functievergelijking. Afspraak: binnen basisteam ingerichte functie Sr. GGP met werkterrein ‘wijk’ is team binnen team.

13 Taakgebied > team Komt taakgebied of taakcombinatie voor in team?
Zo ja, LFNP-functie bepalen. Zo nee, werk is vervallen.

14 LFNP-functie > team
LFNP-functie (zonder werkterrein, aandachtsgebied en specifieke functionaliteiten) komt voor in team: functievolger. LFNP-functie (zonder werkterrein, aandachtsgebied en specifieke functionaliteiten) komt niet voor in team: CFV.

15 Functievergelijking Document: functievergelijking reorganisatie politiewet 2012 Werkwijze Commissie Functie Vergelijking (CFV) d.d. 10 november 2014. Stappenplan. Vergelijkbare of uitwisselbare functie naar: aard; inhoud; functieniveau; beloning; omstandigheden.

16 Stap 1 Bepalen meest vergelijkbare domein.
Domein niet vergelijkbaar of uitwisselbaar met domein LFNP-functie: functievergelijking stopt en medewerker wordt HPK. Conclusie: CFV kan foutieve domeinbepaling niet repareren. Voorbeelden Klarenbeek-Visser en Schakelaar. Doodlopend spoor?

17 Stap 2 Kern vakgebied herleiden uit samenstel werkzaamheden UP.
Kern vakgebied niet herleidbaar: functievergelijking stopt en medewerker wordt HPK. Vakgebied niet vergelijkbaar of uitwisselbaar met vakgebied LFNP-functie: functievergelijking stopt en medewerker wordt HPK. Conclusie: CFV kan foutieve vakgebiedbepaling niet repareren.

18 Stap 3 Nagaan of binnen team vergelijkbare of uitwisselbare horizontale LFNP-functie beschikbaar is. Zo niet dan verticaal (+1 of -1). Als binnen een team LFNP-functies met een nadere specificatie zijn opgenomen in de vorm van werkterreinen, aandachtsgebieden of specifieke functionaliteiten, dan worden deze betrokken in de functievergelijking.

19 Functievolger -1 Wordt op verzoek aangewezen als HPK.
Rechtspositionele consequenties: functie met minstens 24 OVW-punten> functie op hetzelfde of lager functieniveau maar zonder OVW-punten: behoud (hogere) salarisschaal + OVW (ook toekomstige periodieken). functie met minstens 24 OVW-punten> functie op hoger functieniveau maar zonder OVW-punten: inschaling op basis van reeds uitbetaalde OVW-periodieken.

20 Persoonsgebonden formatie (1)
Weergegeven als als fte. HRM-instrument. Bedoeld om personeelsvraagstukken op te lossen. Basis is artikel 55v Barp (hardheidsclausule). Bedoeld voor volgende situatie: taakgebied komt voor in team eigen eenheid; functie keert terug in team andere eenheid; toevoegen LFNP-functie medewerker als fte aan team eigen eenheid.

21 Persoonsgebonden formatie (2)
Ook toepasbaar voor docenten rijvaardigheidsbegeleiding die niet gematcht zijn met LFNP-functie van Docent. Mogelijk knelpunt want deze docenten willen functie met voldoende OVW-punten, eventueel in domein Uitvoering.

22 Herplaatsingskandidaat
Aanwijzing bevoegd gezag (functie vervalt, niet geselecteerd als leidinggevende, domein/vakgebied komt niet overeen). Aanvraag medewerker (meer dan 3 uur reistijd, lichamelijke, geestelijke of sociale redenen, functievolger - 1). Indienen aanvraag is mogelijk tot plaatsingsbesluit. In veel gevallen is het verstandig dit z.s.m. te doen.

23 Bepalen reistijd Toetsingskader keuze vervoermiddelen voor bepalen reistijd d.d. 23 januari 2015. Routeplanner Andes of Keuze voor auto of ov terwijl voorheen fiets, voet of ov: indien reisafstand > 3 uur HPK. Keuze voor ov terwijl voorheen auto, waardoor reisafstand meer dan 3 uur wordt: medewerker moet keuze motiveren. Van beide partijen wordt redelijke opstelling verwacht. Gezichtspunten: bereikbaarheid ov in oude en nieuwe situatie; parkeersituatie bij nieuwe PTW (kosten); gewijzigde persoonlijke omstandigheden, waardoor redelijke keuze. Afwijking voorkeur medewerker wordt door bevoegd gezag gemotiveerd. Voorbeeld bereikbaarheid ov: oude PTW was slecht te bereiken en nieuwe is goed bereikbaar.

24 Rol PAC Adviseren over plaatsing herplaatsingskandidaten in nieuwe organisatie. Adviseren over mogelijkheden functievolger die andere functie of plaats van tewerkstelling wil. Houden belangstellingsregistratie en opstellen concept-personeelsplaatsingsplan. Adviseren over zienswijzen medewerkers over voorgenomen plaatsingsbesluit. Adviseren over personeelsplaatsingsplan n.a.v. zienswijzen medewerkers.

25 Passende functie (1) Art. 55n Barp: twee keer passende functie binnen 12 maanden na aanwijzing herplaatsingskandidaat. Passende functie (art. 55o Barp): krachten en bekwaamheden; binnen twee jaar om-, her- of bijscholing; max. 2 schalen lager dan huidige functie; meer dan 3 uur reistijd, eventueel mogelijkheid telewerken. Tweede keer weigeren: ontslag dreigt (art. 55q i.c.m. art. 91 lid 4 Barp). Huidige functie is LFNP-functie omdat dubbel functiebegrip voor definitieve plaatsing uit rechtspositie verdwijnt.

26 Passende functie (2) Gerekend wordt vanaf de schaal van de LFNP-functie. Scholing binnen twee jaar: knelpunt m.b.t. politieopleiding. Duur > 2 jaar, maar nog geen afspraken over maatwerk.

27 Plaatsing door PAC (1) Horizontale plaatsingsmogelijkheden binnen team gaan voor horizontale plaatsingsmogelijkheden binnen andere teams. Volgorde plaatsing: horizontale plaatsing gaat voor verticale plaatsing (art. 8 lid 3 LSS); verticaal positieve plaatsing gaat voor verticaal negatieve plaatsing (art. 8 lid 3 LSS); geen horizontale plaatsingsmogelijkheden binnen team maar wel + 1 of – 1 mogelijk dan gaat dit voor horizontale plaatsingsmogelijkheden andere teams: plaatsing – 1 alleen met instemming medewerker.

28 Plaatsing door PAC (2) Bij verticaal positieve plaatsing kan geschiktheid rol spelen. Herplaatsingskandidaten gaan voor functievolgers. Horizontale plaatsing in team met overbezetting is mogelijk, maar bevoegd gezag beslist of overbezetting aanvaardbaar is (financiële redenen, bedrijfsvoering).

29 Cijfers PAC 6500 HPK. Voor ruim 3% HPK geen passende functie.
57% HPK geplaatst op basis eerste voorkeur, 20% op basis eerste of tweede voorkeur. Circa functievolgers: ruim gevallen (13%) tegemoet gekomen.

30 Gedeeltelijk arbeidsongeschikte politiemedewerkers
Veel medewerkers die wegens langdurige ziekte ander passend werk verrichten. Discrepantie tussen feitelijke werkzaamheden en korps- en/of LFNP-functie. Indien functievolger en geringe inzetbaarheidsbeperkingen: overleg met teamchef i.v.m. mogelijke dispensatie. Indien functievolger en niet in staat kern van functie te verrichten: z.s.m. opstarten re-integratie + eventueel aanvragen HPK-status.

31 Garanties HPK Artikelen 55oa (LFNP-functie met 24 of meer OVW-punten en plaatsing in lagere LFNP-functie) en 55ob Barp (overig). Artikel 55oa Barp: HPK geplaatst in lagere LFNP-functie dan LFNP-functie voor aanwijzing HPK > 2 keer aanbod functie op niveau LFNP-functie inclusief 24 of meer OVW-punten binnen 3 jaar. Bij 2e weigering salarisverlaging m.i.v. 1e dag 2e maand na aanbod (artikel 6 lid 13 Bbp). Artikel 55ob Barp: HPK geplaatst in lagere functie dan voor invoering LFNP > 2 keer aanbod passende functie op niveau oorspronkelijke functie vóór invoering LFNP zonder garantie 24 of meer OVW-punten en zonder termijnbepaling. Bij 2e weigering minimaal 5 jaar na weigering salarisverlaging (artikel 6 lid 7 Bbp).

32 Voorbeeld 1 Voor invoering LFNP: Expert B schaal 10.
Match: Operationeel Specialist B schaal 10. FV: Operationeel Expert schaal 9 (keuze tussen accepteren of HPK). Indien HPK en plaatsing als Operationeel Expert schaal 9: 2 keer passende functie in schaal 10 incl. 24 of meer OVW-punten.

33 Voorbeeld 2 Voor invoering LFNP: Teamchef schaal 11.
Match: Teamchef B schaal 10. Als HPK geplaatst in functie Operationeel Expert schaal 9: artikel 55oa van toepassing: 2 keer passende functie in schaal 10 incl. 24 of meer OVW-punten. Als HPK geplaatst in functie Operationeel Specialist schaal 10: artikel 55ob van toepassing: 2 keer passende functie in schaal 11 zonder garantie 24 of meer OVW.

34 Garanties functievolgers
Salarisgarantie zonder beperking in tijd (artikel 6 Bbp). OVW-uitloop gegarandeerd tenzij vrijwillige overstap (artikel 9a Bbp). Geen recht op aanbod passende functie.

35 Overige garanties Individuele en persoonsgebonden rechten (artikel 55ra Barp): toegekend bij besluit; behoud executieve status bij plaatsing in ATH-functie; toelage bezwarende functie (TBF). Behoud aangewezen status (artikel 19 LSS).

36 Enkele flankerende voorzieningen
Terugkeergarantie (art. 55bb Barp). 18-maandenregeling voor functievolgers, mits vrijvallende plek voor HPK en ontslag (art. 55aa Barp). Vertrekstimuleringspremie voor (voorlopig) HPK, mits ontslagname om buiten politie werkzaam te zijn (art. 55y Barp). Openstelling flankerende voorzieningen HPK tevens voor functievolgers, mits vrijvallende plek voor HPK en ontslag (art. 55aaa Barp). Vrijvallende plek voor herplaatsingskandidaat zal zich niet snel voordoen

37 Procedures Besluit oorspronkelijke functie (bof): bezwaar (6 weken).
Voorgenomen plaatsingsbesluit (bedenkingen 6 weken). LAATSTE KANS BEZWAAR OF BEDENKINGEN IS DUS 12 JANUARI 2016.

38 Bof (1) Art. 1a LSS. In de meeste gevallen is bof gelijk aan LFNP-functie. Het is niet zinvol LFNP-procedure nog een keer over te doen. Eventuele wijzigingen a.g.v. nog lopende LFNP-procedure leiden tot nieuwe bof en heroverweging plaatsing. Bezwaar bof alleen zinvol bij fouten of als verzuimd is rekening te houden met later opgekomen wijzigingen (bijv. honorering HAP of langdurige waarneming).

39 Bof (2) Bezwaren tegen bof worden door Woerden verzorgd. Speciaal adres:

40 Voorgenomen plaatsingsbesluit
Koppeling taakgebied aan team in WNT-tabellen niet beschikbaar. Motiveringsgebrek (standaardtekst beschikbaar). Mogelijke inconsistentie tussen PAC’s onderling. Let op: one shot. Verhaal moet in éen keer goed zijn. Afschrift van bedenkingen + voorgenomen plaatsing + eventuele andere stukken mailen naar

41 Let op: Langdurige waarnemingen: bedenkingen indienen niet zinvol, maar mogelijk wel verzoek indienen plaatsing waargenomen functie. Eventueel doorzetten naar Woerden. Functieonderhoud pas weer mogelijk na definitieve plaatsing. Dubbel functiebegrip tot definitieve plaatsing. Werk korpsfunctie neerleggen uit onvrede is riskant. HNW wordt volgens COPAC te weinig gestimuleerd. Zie ook Startnota Het Nieuwe Werken en document Behandeling van verzoeken om telewerken en HNW in verband met het plaatsingsproces.

42 Vragen?


Download ppt "REORGANISATIE POLITIE"

Verwante presentaties


Ads door Google