De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OR & Reglement. Conform WOR: iedere OR moet een reglement opstellen waarin … “de onderwerpen worden geregeld die bij of krachtens deze wet ter regeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OR & Reglement. Conform WOR: iedere OR moet een reglement opstellen waarin … “de onderwerpen worden geregeld die bij of krachtens deze wet ter regeling."— Transcript van de presentatie:

1 OR & Reglement

2 Conform WOR: iedere OR moet een reglement opstellen waarin … “de onderwerpen worden geregeld die bij of krachtens deze wet ter regeling aan de ondernemingsraad zijn opgedragen of overgelaten” OR stelt OR-reglement op. Ondernemer krijgt gelegenheid standpunt kenbaar te maken. OR stelt OR-reglement vast. (Art. 8 WOR) WOR (art. 10 / 14): reglement bevat tenminste de volgende onderwerpen: - de kandidaatstelling - de verkiezingen - de voorziening in tussentijdse vacatures - de werkwijze van de OR Daarnaast mogelijk: een aantal niet verplichte onderwerpen (kan). OR-Reglement

3 Bevat geen bepalingen in strijd met wet Is transparant Karakter: ‘huishoudelijk reglement’ Binding: uitsluitend de OR zelf; dus geen ‘overeenkomst’ tussen OR en ondernemer Externe werking: inhoud OR-reglement kenbaar voor ondernemer, werknemers, betrokken vakbonden OR-Reglement (2)

4 Niet in het OR-reglement: – Nadere afspraken tussen OR en ondernemer, zoals faciliteiten of extra bevoegdheden. Dit regelen in ondernemingsovereenkomst (art. 32 WOR). – Instellen commissies. Dit regelen in Instellingsbesluit commissie (art. 15 WOR). Artikel 9, lid 4 WOR (de OR dient – indien dat bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR in de onderneming – in zijn reglement voorzieningen te treffen die erop zijn gericht dat de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen zo veel mogelijk in de OR vertegenwoordigd kunnen zijn) OR-reglement (3)

5 Als er geen problemen zijn (‘niemand piept’) is de neiging groot ‘losjes’ met reglementen om te gaan In conflictsituaties ligt dit echter anders, met name waar het gaat om verkiezingen Vergelijk de rechtspraak van de Ondernemingskamer over overtreding van bepalingen in statuten, reglementen en gedragscodes Belang van het reglement

6 OR mag niet handelen in strijd met zijn eigen reglement Vooral geschillen over verkiezingen: Eigen zittingstermijn verlengen Ten onrechte eisen stellen aan kandidaten (uitdienen zittingstermijn) OR negeert reglementsbepalingen termijnen kandidaatstelling Schending eigen reglementsbepaling: nieuwe verkiezingen (RET) OR moet notulen/verslagen van OR-vergaderingen opmaken (niet van de overlegvergaderingen) Nieuwe verkiezingen nu procedure met retourenveloppen niet correct is gevolgd Nieuwe verkiezingen: reglement niet gevolgd met betrekking tot kiesgroepen en aantal leden. Snelle groei geen valide reden om eigen reglement te overtreden. Rechtspraak

7 Let op: in geschillen tussen OR en werknemers (of vakbonden) kan de OR wel degelijk in de proceskosten worden veroordeeld Rechtspraak (2)

8 Ondersteunt OR’en bij het opstellen van een reglement dat voldoet aan wettelijke vereisten – Hulpmiddel – Maak gebruik van opgenomen modellen + toelichting (> kan meningsverschillen en verdere moeilijkheden voorkomen) Bevat modelreglementen en toelichting Bevat bijlagen met specifieke informatie Vindplaats: http://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2015/or- voorbeeldreglement.aspx http://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2015/or- voorbeeldreglement.aspx NB: voor PVT’s is er de SER-Leidraad Personeelsvertegenwoordiging (eveneens recente herziening). SER-Voorbeeldreglement

9 De wijzigingen vloeien vooral voort uit wijzigingen in de WOR in 2013: Verandering kandidaatstelling (vrije lijsten, handtekeningenvereiste) Vervallen verplichte bemiddeling bedrijfscommissies Verder: geen verplichting meer om reglement aan bedrijfscommissie te verstrekken Wijzigingen in het nieuwe voorbeeldreglement (1)

10 Overige wijzigingen: Uitzendkrachten (termijnen kiesrecht) Voorziening in (tussentijdse) vacatures bij het lijstenstelsel Voorziening in (tussentijdse) vacatures bij het kiesgroepenstelsel Verheldering quorumeisen (zetels vs. personen, digitale aanwezigheid) Wijzigingen in het nieuwe voorbeeldreglement (2)

11 Verwijzingen naar aanbevelingen SER, waaronder: achterbanberaad optreden tegen discriminatie OR en geheimhouding Vacatures en samenstelling Wijzigingen in het nieuwe voorbeeldreglement (3)

12 Geschillen over de vaststelling en de inhoud van een voorlopig of een definitief reglement kunnen door iedere belanghebbende worden voorgelegd bij de Bedrijfscommissie / aan de kantonrechter. Maak gebruik van de Vraagbaak SER en/of de bemiddeling van de Bedrijfscommissie. Bij geschillen

13 - OR en medezeggenschap: http://www.ser.nl/nl/themas/or%20en%20medezeggenschap.aspxhttp://www.ser.nl/nl/themas/or%20en%20medezeggenschap.aspx - CBM: http://www.ser.nl/nl/actueel/werkprogramma/bevordering-medezeggenschap.aspx http://www.ser.nl/nl/actueel/werkprogramma/bevordering-medezeggenschap.aspx - Vraagbaak: http://www.ser.nl/nl/taken/bestuurlijke/orenmedezeggenschap/veelgestelde- vragen.aspxhttp://www.ser.nl/nl/taken/bestuurlijke/orenmedezeggenschap/veelgestelde- vragen.aspx - Voorbeeldreglement OR: http://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2015/or-voorbeeldreglement.aspx http://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2015/or-voorbeeldreglement.aspx - Stichting SCOOR: http://www.scoor.nl/ http://www.scoor.nl/ - Ontheffing: http://www.ser.nl/nl/taken/bestuurlijke/orenmedezeggenschap/ontheffingorplicht.aspx http://www.ser.nl/nl/taken/bestuurlijke/orenmedezeggenschap/ontheffingorplicht.aspx - Bedrijfscommissies: http://www.bedrijfscommissie.nl/ http://www.bedrijfscommissie.nl/ Meer informatie


Download ppt "OR & Reglement. Conform WOR: iedere OR moet een reglement opstellen waarin … “de onderwerpen worden geregeld die bij of krachtens deze wet ter regeling."

Verwante presentaties


Ads door Google