De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetswijzigingen in vogelvlucht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetswijzigingen in vogelvlucht"— Transcript van de presentatie:

1 Wetswijzigingen in vogelvlucht
mr. Renée Huijsmans 4 februari 2016

2 Programma WWZ Wetsvoorstel wijziging bevoegdheden ondernemingsraden inzake beloningen en pensioen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Gelijktrekken arbeidsvoorwaarden payrollers Fusiegedragsregels Participatiewet Wet aanpak schijnconstructies Wet flexibel werken Wijziging Arbowet bedrijfsgezondheidszorg

3 WWZ vraagt om andere mindset

4 Flexkrachten Maatregelen WWZ: aanpassing ketenregeling, proeftijd en non-concurrentiebeding Rol OR: Samen met bestuurder visie en beleid ontwikkelen over inschakeling van flexkrachten Onderwerp plaatsen op agenda overlegvergadering Instemmingsrecht t.a.v. aanstellings- en ontslagbeleid (art. 27 lid 1 sub e WOR) Adviesrecht t.a.v. het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten (art. 25 lid 1 sub g WOR) Gebruik initiatiefrecht (art. 28 WOR)!

5 Ontslagroutes Redelijke ontslaggrond (art. 7:669 BW):
a) verval functie (reorganisatie) b) 2 jaar ziekte c) frequent ziekteverzuim d) ongeschiktheid voor bedongen arbeid (anders dan ziekte) e) verwijtbaar handelen of nalaten f) gewetensbezwaar g) verstoorde arbeidsverhouding h) andere omstandigheden (detentie, manager met verschil van inzicht) Nog steeds 2 routes: UWV en kantonrechter, maar slechts 1 keuze

6 Herplaatsing/scholing
Herplaatsing staat centraal: - binnen een redelijke termijn - in een andere passende functie - zo nodig met behulp van scholing Deze verplichting geldt voor bijna alle ontslaggronden Tenzij: verwijtbaar handelen van de werknemer of ander ontoelaatbaar gedrag Scholing: (art. 7:611a BW) niet alleen van belang bij ontslag. Rol OR: instemmingsplicht personeelsopleiding (art. 27 lid 1 sub f WOR)

7 Talentregeling Bij cao 10% afwijken van het afspiegelingsbeginsel (a-grond) Onafhankelijke cao-commissie Aannemelijk dat werknemer bovengemiddeld functioneert/zich zal ontwikkelen Werknemers zijn periodiek beoordeeld en steeds is aangegeven dat werknemer bovengemiddeld functioneert Communicatie aan werknemers over deze afwijking van het afspiegelingsbeginsel Alle werknemers moeten dezelfde mogelijkheden hebben gekregen zich tot bovengemiddeld werknemer te ontwikkelen Rol OR: Instemmingsrecht ontslagbeleid en personeelsbeoordeling (art. 27 lid 1 sub e en g WOR)

8 cao-ontslagcommissie
Alleen bij ontslag op bedrijfseconomische gronden Inrichting procedure wordt overgelaten aan cao-partijen Eigen ontslagcriteria Geen nawerking na afloop cao Rol OR: goed contact met vakbonden houden

9 Opzegverbod Opzegverbod OR-leden geldt ook voor werknemers op kandidatenlijst van OR of PVT en ex-OR leden (art. 7:670 lid 10 BW) Opzegverbod OR-leden geldt niet bij verval van arbeidsplaats vanwege bedrijfseconomische redenen (art. 671b lid 6 BW) Let op: Dit geldt niet tijdens eerste half jaar OR-lidmaatschap Opzegging in strijd met een wegens-verbod is nooit geldig

10 Vergoedingen Meest voorkomende vergoedingen:
Wettelijke transitievergoeding Additionele billijke vergoeding

11 Transitie- en billijke vergoeding
Transitievergoeding Dienstverband 2 jaar en langer Bij opzegging, ontbinding of geen verlenging bepaalde tijd op initiatief werkgever Bij opzegging, ontbinding of geen verlenging bepaalde tijd op initiatief werknemer vanwege ernstig handelen/nalaten werkgever Tenzij een gelijkwaardige voorziening in cao of sociaal plan. Rol OR Transitie- en inzetbaarheidskosten mogen in mindering worden gebracht. Rol OR Billijke vergoeding Additionele billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever

12 Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Vanaf 1 januari 2016 Loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte beperkt tot maximaal 13 weken in plaats van 2 jaar Minder zware re-integratieverplichtingen (geen tweede spoor of opstellen plan van aanpak) Verruiming ketenregeling: Maximaal 6 opeenvolgende contracten of 4 jaar tijdelijk werk Opzegverbod tijdens ziekte 13 weken in plaats van 2 jaar Voor de werkgever geldt, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst een opzegtermijn van 1 maand Rol OR: Instemmingsrecht aanstellings- en ontslagbeleid (art. 27 lid 1 sub e WOR)

13 Wetsvoorstel wijziging bevoegdheden ondernemingsraden inzake beloningen en pensioen

14 Pensioen Voorgestelde wijziging m.b.t. pensioen:
Art. 27 lid 1 sub a WOR: Geen onderscheid meer naar pensioenuitvoerder: verruiming instemmingsrecht Let op: nog steeds geen instemmingsrecht bij verplicht Bpf en pensioenregeling in cao Nieuw artikel 31f WOR Slechts informatierecht m.b.t. voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van de uitvoeringsovereenkomst, tenzij...

15 Beloning bestuurders Art. 23 lid 2 WOR: verplicht overleg met OR over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur Bedrijven > 100 werknemers Niet over de hoogte van de beloning maar over de verhouding tussen verschillende inkomensgroepen Uitbreiding van huidige art. 31d WOR inzake bijzondere informatierecht

16 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Beoogde datum inwerkingtreding: 1 januari 2017 Arbeidsovereenkomst in plaats van aanstelling Privaat ontslagrecht (WWZ) in plaats van bestuursrecht Aanpassing cao’s Wijzigingen van arbeidsvoorwaardenregelingen Sommige overheidswerkgevers privatiseren onderdelen van hun organisatie Taken en bevoegdheden van het lokale ‘georganiseerd overleg’ (GO) ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden komen te vervallen. Binnen de grenzen van de WOR, is de OR de toekomstige gesprekspartner van de werkgever Ambtenarenwet blijft gehandhaafd Uitzonderingen: ambtenaren in dienst van defensie, politie en rechterlijke macht Rol OR: Andere mindset!

17 Gelijktrekken arbeidsvoorwaarden payrollers
Vanaf 1 januari 2015: Ontslagbescherming payrollwerknemers gelijk aan ontslagbescherming werknemers in vaste dienst Payrollbedrijf is formeel werkgever en moet bij opzegging toestemming van UWV of kantonrechter vragen en betaalt transitievergoeding Beoogd vanaf 1 juli 2016: gelijke arbeidsvoorwaarden Rol OR: Instemmingsrecht t.a.v. aanstellings- of ontslagbeleid en informatierecht personeels- en sociaal beleid

18 Fusiegedragsregels Inwerkingtreding nieuwe Fusiegedragsregels: 1 oktober 2015 Ruimere werkingssfeer Nieuwe regels gelden ook voor overheid, overige non-profit organisaties (culturele sector, zorg en onderwijs) en vrije beroepen Mogelijk tot bemiddeling als betrokken partijen (werkgever en vakbonden) een klacht hebben over niet-naleving van de fusiegedragsregels OR kan niet bemiddelen en geen klacht indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels Rol OR: uitsluitend adviesrecht bij een fusie Vakbonden en OR moeten tijdig op de hoogte worden gesteld van de fusieplannen, zodat zij nog invloed op het besluit kunnen hebben

19 Participatiewet Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015
Banenafspraak: extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2016 Tot 2026: in totaal extra banen Evaluatie eind 2016: Extra banen niet gerealiseerd: Quotumwet treedt in werking Quotumwet: Bedrijven ≥ 25 werknemers 5% arbeidsgehandicapten Bedrijven ≥ 25 werknemers krijgen heffing van EUR 5.000,- per niet ingevulde werkplek per jaar Rol OR: instemmingsrecht aannamebeleid en stimulerende taak

20 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
Wijzigingen per 1 juli 2015: art. 7:616a BW e.v. De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon uitgebreid: werkgever en opdrachtgever aansprakelijk Gevallen van onderbetaling of illegale tewerkstelling openbaar gemaakt Vaststellen identiteit werknemer Informatie-uitwisseling Rol OR: wees alert op wijzigingen

21 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
Wijzigingen per 1 juli 2016 Verplichte girale betaling van tenminste minimumloon Specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook Verbod op verrekeningen en inhoudingen (bijv. huisvesting of ziektekostenpremies) met het wettelijk minimumloon Motie: Uitzondering verbod op verrekening voor bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven (nog in behandeling)

22 Wet flexibel werken Vanaf 1 januari 2016
Vervangt de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) Doel: flexibel werken en bevorderen Aanpassing arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats Werknemer moet ten minste 6 maanden in dienst zijn (i.p.v. 1 jaar) Verzoek schriftelijk ten minste 2 maanden vóór gewenste ingangsdatum (i.p.v. 4 maanden) 1 jaar wachten tot nieuw verzoek (i.p.v. 2 jaar) Eventuele afwijziging schriftelijk en gemotiveerd Let op: Geen absoluut recht op thuiswerken!

23 Flex- en thuiswerken Rol OR Arbowet- en regelgeving: instemmingsrecht
Thuiswerkbeleid: initiatiefrecht ICT-voorziening: adviesrecht bij belangrijke investering Privacy: instemmingsrecht

24 Arbo-wet

25 Wijziging Arbowet bedrijfsgezondheidszorg
Geplande inwerkingtreding 1 juli 2016: Recht op second opinion Rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker wordt versterkt Bedrijfsarts heeft recht op overleg met OR OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positie in de organisatie Wettelijk basiscontract met minimumeisen

26 Vragen? Renée Huijsmans (071)


Download ppt "Wetswijzigingen in vogelvlucht"

Verwante presentaties


Ads door Google