De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recht dat het goede bevordert De belofte van herstelrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recht dat het goede bevordert De belofte van herstelrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Recht dat het goede bevordert De belofte van herstelrecht

2 Abolitionisme? O Louk Hulsman: ‘tegen bepaalde typen activiteiten die thans vallen onder de delicten tegen de veiligheid van de staat zal onder omstandigheden kunnen worden opgetreden met vrijheidsbenemende maatregelen van een type analoog aan krijgsgevangenschap. De toepassing van zo’n vrijheidsbeneming zal in vergaande mate op de huidige strafrechtelijke praktijk lijken.’ (1979: Een abolitionistisch perspectief………..)

3 Biografisch bepaald gedrag

4 Biografische betekenisverlening O ‘De mens is wie hij denkt te zijn’ O ‘Mensen veranderen is hun betekenissen veranderen.’ O ‘In beginsel is de zelfopvatting ontleend aan de ander; het wordt de mens a.h.w. door de ander opgedrukt als plan dat handelend wordt verwezenlijkt. (…) met de verandering van de zelfkeuze (…) verandert de ‘zin’ van de wereld.’ (Vrijheid, 1965: 199).

5 De zin van de straf: Vrijheid O Jack Ter Heide (1965): functionele strafbejegeningsleer. O De grondgedachte is dat de vrijheid van de delinquent moet worden vergroot! O D.w.z. dat de strafbejegening het vermogen moet vergroten om de eigen legitieme wensen en verlangens te realiseren, zonder in botsing te komen met legitieme verwachtingen van de anderen/justitie.

6 De creatie van de misdadiger O ‘Het feit nu dat de mens aan de ander een beeld van zichzelf kan ontlenen, bergt grote gevaren in zich. Aanvaardt de delinquent het beeld ‘misdadiger’ dat de anderen van hem hebben, als zelfopvatting, dan kan de strafbejegening criminogeen werken (…) Zo kan de strafbejegenaar de mens als misdadiger ‘arrivé’ maken door hem dit juridisch etiket socialiter op te plakken en hem deze kwalificatie als zelfopvatting te laten aanvaarden.’

7 Een klaarliggende rol O ‘Het resultaat is dan (…) de creatie van een authentieke misdadiger (…) (199) O ‘Neemt de dader de kwalificatie (als misdadiger, jrb) over als zelfopvatting – hij weet immers wat van een misdadiger (….) verwacht wordt – dan is het strafproces grondig mislukt.’ (Ter Heide, 1965: 200)

8 De ‘bevrijdende straf’? O Willem Pompe (1954): ‘De straf, als het verdiende loon voor de misdaad, behoort (…) deze betekenis te hebben, dat zij de misdadiger in zijn verhouding tot de gemeenschap van deze (schuld-)last afhelpt.’ O ‘wordt de (…) straf door de misdadiger als boete en genoegdoening aanvaard, dan verbreekt hij de knellende banden met de misdaad.’

9 De ‘bevrijdende’ straf?? O Pompe (1954): ‘Door de gebrekkigheid van de mensen ontstaat helaas vaak de treurige situatie, dat het ondergaan der straf de misdadiger niet van de (…) misdaad losmaakt, maar hem er juist aan vastspijkert.’ O ‘Een straf, die de gestrafte verbittert, hem in de ogen der anderen schandvlekt en hem tot vijand van de (…) rechtsorde maakt, is niet alleen ondoelmatig maar ook onrechtvaardig.’

10

11 Verklaring omtrent Gedrag Aanvragen 2010: 488.000 Aanvragen 2014: 703.000 Afgegeven (ondanks just. doc.): 108.000 Geweigerd 2014: 2343 (0.3%) (van 2004 t/m 2008: 8.565 weigeringen)

12 Dematerialisering van straffen O Ybo Buruma (2005) Op grond van de obsessie met ‘ernst’ worden straffen steeds meer gezien als een onbegrensd instrument van ‘expressie van morele verontwaardiging’ waarbij de straf gedematerialiseerd wordt, d.w.z. ontdaan van zijn concrete inhoud en gevolgen. De vraag wat die gevolgen voor de veroordeelde en zijn naasten zullen zijn doet er niet meer toe.

13 Regressie naar ME O Klip (2010) : (….): ‘de indruk van een totaalstrafrecht, een strafrecht met ferme straffen dat altijd en overal moet. De terugkeer (van een dominant schuldstrafrecht) naar een daadstrafrecht zoals dat in de Middeleeuwen bestond (en waar het resultaat van de gedraging allesbepalend is) is onmiskenbaar. Met dit totaalstrafrecht houdt de politiek de burger voor de gek.’

14 Risicostrafrecht O André Klip ( 2010, Totaalstrafrecht ): O Risicodenken kan leiden tot afschaffing van het strafrecht! O ‘De risicovermijding als belangrijkste drijfveer pakt de schuld in de zin van het gedaan hebben op en verabsoluteert vervolgens de consequenties. Wie eenmaal heeft misdaan vormt een risico en moet zolang mogelijk worden opgesloten.’

15 Herstelrecht O ‘Restorative Justice is an option for doing justice after the occurrence of an offence that is primarily oriented towards repairing the individual, relational and social harm caused by that offence’ (Walgrave, 2008). O Een restorative process wordt gedefinieerd als: ‘any process in which the victim and the offender and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator’.(UN Handbook, p. 7)

16 Devictimisering ‘Het vrijwillig aangaan van de confrontatie met de dader betekent, dat het slachtoffer zijn leven weer in eigen hand neemt. Het onder ogen zien van de eigen angst, zonder die angst te laten overheersen, versterkt de ervaring van competentie. De geweldssituatie veroorzaakte een acuut verlies van controle. Het zien van de dader in een positie waarin deze zonder controle is en waarin deze iets nodig heeft van het slachtoffer draagt ertoe bij, dat het slachtoffer kan herstellen van die ervaring: de machtsbalans ligt in deze situatie wezenlijk anders dan tijdens het plegen van het delict. Het gegeven dat aan de dader kan worden voorgehouden wat hij teweeg heeft gebracht (…) doet de machtsbalans in het voordeel van het slachtoffer verschuiven.’ (Mooren, 2004)

17 Decriminalisering O De misse daad mag niet bij voorbaat de persoon van de dader definiëren. O De morele afwijzing betreft het strafbaar handelen, niet de persoon van de dader. O Hierdoor kan criminalisering van de identiteit van de persoon van de dader in beginsel voorkomen (of verzwakt) worden: de dader wordt ruimte geboden om te laten zien hoe hij zich tot zijn crimineel handelen verhoudt. Hij wordt niet passief verantwoordelijk gesteld door het ondergaan van opgelegd lijden, maar geresponsabiliseerd voor het zo goed mogelijk herstellen van wat hij heeft aangericht.

18 Depenalisering O Overeenkomsten bevatten reeds sanctionerende verplichtingen voor de dader O Hierop kan worden aangesloten met vrijheidsbeperkende sancties en voorwaarden; O De bemiddeling is intrinsiek sanctionerend en de dader zelf werkt gemotiveerd aan een toekomst zonder strafbare feiten - zonder nieuwe slachtoffers - en met intrinsieke beloningen voortvloeiend uit een positieve sociale integratie. O Door justitieel gezag gefaciliteerde en gesanctioneerde bemiddelingsprocessen kunnen zó werkplaatsen zijn waarin aan de vorming van de normatief normale, dat wil zeggen de (overwegend) rechtsgetrouwe burger wordt gewerkt, onder vermijding van de voor dat streven meest bedreigende straf, de gevangenisstraf.

19

20 Dank u voor uw komst en aandacht! Blad@law.eur.nl


Download ppt "Recht dat het goede bevordert De belofte van herstelrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google