De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerptraject Dieperhout 3 e bijeenkomst: informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerptraject Dieperhout 3 e bijeenkomst: informatie."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerptraject Dieperhout 3 e bijeenkomst: informatie

2 2 Agenda  Stand van zaken Dieperhout  Stand van zaken andere projecten in Houtkwartier  Nieuwe uitgangspunten Dieperhout  Procedure vaststellen uitgangspunten  Planning  Vragen beantwoorden en discussie

3 3 Stand van zaken Dieperhout  Vesteda heeft zich teruggetrokken  Portaal blijft aan en herontwikkelt Agneslocatie  Nieuwe ontwikkelaar ROC locatie d.m.v. aanbesteding  Financiële bijdrage aan Driestar vervalt  Ruimte voor nieuw programma  Bepalen van nieuwe uitgangspunten voor herontwikkeling

4 4 SVZ andere projecten Houtkwartier  Woutertje Pieterse  Verkeersplannen  Blauwe zone  Driestarcollege en gymzalen  Gymzalen Kikkerpolder  Bestemmingsplannen  Stichting Boerhaave  Waterland (school voor Praktijkonderwijs Boerhaavelaan)

5 5 Woutertje Pieterse  Bouw uitbreiding is klaar  18 november officiële opening  Schoolplein moet nog worden aangelegd; subsidie fonds 1818  Daarna herinrichting kruispunt Antonie Duycklaan-Paulus Buysstraat zoals besproken met de buurt in 2007  1 extra parkeerplaatsen Paulus Buysstraat  2 extra parkeerplaatsen Houtlaan Bestemmingsplannen

6 6

7 7

8 8 Verkeersplannen  Advisering en toetsing verkeer/parkeren bouwplan Dieperhout In planning 2011:  Aanpassen rotonde Rijnsburgerweg-Wassenaarseweg en aansluiting Kagerstraat-Rijnsburgerweg  Aanpassen kruispunt Oegstgeesterweg-Boerhaavelaan

9 9 Blauwe zone  Invoering Blauwe zone vertraagd  Verwachting dat de raad voor de zomer 2011 een besluit neemt  Uitvoering werkzaamheden na de zomer  Invoering naar verwachting 3 e kwartaal 2011  Plannen voor proef medegebruik parkeerterrein Kikkerpolder  Proef twee jaar: tellen en evalueren  Bewoners en zakelijk belanghebbenden kunnen ontheffing aanschaffen

10 10

11 11 Driestarcollege en sporthal  Nieuwe school voor Driestarcollege op deel Agnes gedeelte  Sporthal die ingedeeld kan worden in gymzalen  Eigen parkeervoorziening  Schoolplein op parkeervoorziening  Voorontwerp bestemmingsplan begin 2011 in procedure  Bouw naar verwachting in 2012

12 12 Driestarcollege + gymzalen mogelijke oplossing

13 13 Bestemmingsplannen Procedure algemeen  Vaststellen voorontwerp door college van B&W  Inspraakfase (in de regel 6 weken)  Verwerken inspraak  Vaststellen ontwerp bestemmingsplan door B&W  Zienswijze fase (6 weken)  Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad  Rechtstreeks beroep bij de Raad van State

14 14 Bestemmingsplannen Houtkwartier  Noordwest  Scholencluster Kagerstraat Oost  Dieperhout

15 15 Bestemmingsplan Noordwest

16 16 Bestemmingsplan Noordwest  Voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld door college van B&W op 26 oktober 2010  Vanaf 1 november 2010 6 weken ter inzage op Stadhuis en Servicepunt Bouwen en Wonen, Morsweg 1 en op de gemeentelijke website  Bestemmingsplan conserverend van aard (geen wijzigingen)  Ook Dieperhout en scholenlocatie als bestaande situatie opgenomen

17 17 Bestemmingsplan Scholencluster Kagerstraat Oost

18 18 Bestemmingsplan Scholencluster Kagerstraat Oost  Voor nieuwbouw Driestar, sporthal en actualisatie Da Vinci college  Voorbereidingen en onderzoeken t.b.v. voorontwerp  Vaststelling voorontwerp bestemmingsplan door B&W naar verwachting 1 e kwartaal 2011

19 19 Bestemmingsplan Dieperhout

20 20 Bestemmingsplan Dieperhout  Voor nieuwbouw Dieperhout en eventueel parkeervoorzieningen Diaconessenhuis  Agnes gedeelte op basis van een stedenbouwkundig plan van Portaal  ROC gedeelte en parkeerterrein P2 op basis van vlekkenplan met uitwerking  Vaststelling voorontwerp bestemmingsplan door B&W naar verwachting medio 2011

21 21 Boerhaavelaan  Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave  Stichting maakt afweging tussen renovatie en nieuwbouw  Binnenkort afspraak

22 22 Waterland  Aanleg parkeerterrein en groenaanleg start vanaf 15 november 2010  Verplichting in de bouwvergunning om geluidsscherm te bouwen is vervallen  Geluidsscherm wordt dus niet gebouwd

23 23 Project Dieperhout  Aanleiding voor Dieperhout  Stedenbouwkundige aspecten  Bebouwingsgrenzen  Programma  Uitgangspunten

24 24 Aanleiding voor Dieperhout  Aankoop van het ROC gebouw Dieperpoellaan  Vrijkomen oude Agnes gebouw Kagerstraat  Afspraken met Portaal voor het bouwen van sociale huurwoningen in Leiden  Woningbouwopgave van Leiden: 4.000 woningen binnen de gemeentegrenzen

25 25 Stedenbouw Bij het bepalen van de stedenbouwkundige uitgangspunten hebben drie factoren een rol gespeeld  De stedenbouwkundige opzet van de wijk  Verbeteren van de stedenbouwkundige structuur  De woningbouwbehoefte in Leiden

26 26 Stedenbouwkundige opzet  Zuidelijk deel van de wijk, de zone langs de Rijnsburgerweg, is gebouwd voor de oorlog met laagbouw in een tuinstadachtig karakter  Het overige deel is van na de oorlog met een meer complexmatige opbouw met daarin zowel laagbouw als middelhoogbouw

27 27 Verbeteren stedenbouwkundige structuur Houtkwartier 1: Positionering scholen en woningen

28 28 Verbeteren stedenbouwkundige structuur Houtkwartier 2: Groene route naar de Leidse Hout

29 29 Bebouwingsgrenzen

30 30 Plangebied 1  ROC gedeelte + parkeerterrein P2 Diaconessenhuis  Nieuwe ontwikkelaar d.m.v. een aanbesteding  maximaal 60 woningen waarvan max. 20 in appartementencomplex  1.500 m 2 zorggerelateerde functies in plint van het appartementencomplex

31 31 Plangebied 2  Agnes gedeelte  Ontwikkeling door Portaal  Ca. 45 sociale huurwoningen in appartementencomplex  Ca. 30 grondgebonden koopwoningen

32 32 Uitgangspunten bouwhoogtes  Aansluiten bij hoogbouwvisie  Appartementencomplex ROC gedeelte maximaal 20 meter  Appartementencomplex Agnes gedeelte maximaal 25 meter

33 33 Oude en nieuwe programma OudNieuw Totaal aantal woningen199ca. 135 Waarvan sociale huurwoningen60ca. 45 Maximale bouwhoogte3 x 30 m1 x 20 m 1 x 25 m

34 34 Uitgangspunten parkeren  Parkeren nieuwbouw binnen de grenzen van het plangebied  Aantal parkeerplaatsen volgens parkeernorm gemeente en die is nu: 1,7 pp dure woningen 1,6 pp middeldure woningen 1,4 pp goedkope woningen  Waarvan 0,3 parkeerplaatsen per woning toegankelijk voor bezoekers  Er zijn plannen voor nieuwe parkeernormen; nauwelijks afwijkingen

35 35 Uitgangspunten verkeer Wegencategorisering  Opgenomen in wegencategoriseringsplan  Straten met busroutes en routes naar het ziekenhuis 50 km/uur: Houtlaan, Zweilandlaan, stuk Kagerstraat, Dieperpoellaan, Faljerilstraat  Geen 30 km/uur instellen, want biedt schijnveiligheid: drempels niet goed mogelijk wegens ambulances en bussen; dan ook niet goed te handhaven  De andere straten zijn wel 30 km/uur

36 36 50 km/u 30 km/u Wegencategorisering

37 37 Uitgangspunten verkeer Dieperhout / Houtkwartier  In de wijk zelf zeer weinig ongevallen; geen aanleiding tot inrichtingsaanpassingen  Plan Dieperhout wordt getoetst op verkeersaspecten: veilige ontsluiting van erven, voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, etc.  Wel aandacht voor aansluiting Kagerstraat/ Rijnsburgerweg en voor de rotonde Rijnsburgerweg/ Wassenaarseweg

38 38 Aanvullende uitgangspunten  Inspanningsverplichting om de molenbiotoop van de Maredijkmolen zoveel mogelijk te respecteren  De openbare ruimte op een hoogwaardig niveau inrichten waarbij de Eijmerspoelstraat en de Dieperpoellaan een parklaanachtig karaker krijgen en het groen een aantrekkelijk verblijfsgebied moet worden  Een financieel sluitend verhaal

39 39 Traject voor vaststellen uitgangspunten  8 november 2010: bespreking plannen klankbordgroep  Januari 2011: B&w besluit nota van uitgangspunten en raadsvoorstel uitgangspunten  Februari 2011: informatieavond voor hele buurt  Februari 2011: bespreking raadscommissie: mogelijkheid tot inspreken  Maart 2011: vaststellen uitgangspunten door de gemeenteraad

40 40 Vervolgtraject (1)  Portaal zorgt voor stedenbouwkundig plan Agnes gedeelte  1 e schets op basis van uitgangspunten en lijst van aandachtspunten 2 e bijeenkomst ontwerpatelier  Presentatie schets in ontwerpatelier  Aanbesteding ROC gedeelte  Selectie ontwikkelaar op basis van grondopbrengst en kwaliteit stedenbouwkundig plan

41 41 Vervolgtraject (2)  Bestemmingsplanprocedure  Gemeente heeft regie op beeldkwaliteitplan en plannen voor inrichting openbare ruimte

42 42 Vragen  Stellen van vragen  Pauze  Beantwoording van vragen en discussie 1. Vragen die direct beantwoord kunnen worden 2. Vragen waarop later wordt teruggekomen 3. Vragen die meegenomen worden in het ontwerpatelier


Download ppt "Ontwerptraject Dieperhout 3 e bijeenkomst: informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google