De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stafdienst Pedagogische Begeleiding Evaluatiecyclus personeelsleden PBDKO 1 STAVAZA 1 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stafdienst Pedagogische Begeleiding Evaluatiecyclus personeelsleden PBDKO 1 STAVAZA 1 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Evaluatiecyclus personeelsleden PBDKO 1 STAVAZA 1 september 2013

2 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Voorstel tijdpad implementatie Uiterlijk tegen 30.06.2012 Info voor alle personeelsleden Uniforme info voor alle pedagogisch begeleiders ** … … … info tijdens teamvergaderingen ** 07/06/2012 algemene duiding “Dag van Begeleiding” 01.09.12– 30.10.1201.11.12 uiterlijk tegen 28.02.13Uiterlijk op 01.03.13 Verdere info + Implementatie in de geledingen Functioneringsgesprekken gekoppeld aan de geïndividualiseerde functiebeschrijving (spreiding van de gesprekken over de aangeduide periode) Effectieve start gesprekkencyclus Start formele evaluatie Info evaluatieInforonde over evaluatie in de geleding schooljaar 2012 - 2013 schooljaar 2011 - 2012 schooljaar 2013 - 2014 01.09.13 – 30.06.14 ( uiterlijk 30.06.14 voor elke begeleider) Formele eerste evaluatie van elke begeleider Spreiding van de evaluatiegesprekken ove r de periode ppt maart 2012

3 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Tijdpad implementatie 01.09.12– 30.10.1201.11.12 uiterlijk tegen 28.02.13Uiterlijk op 01.03.13 Verdere info + Implementatie in de geledingen Functioneringsgesprekken gekoppeld aan de geïndividualiseerde functiebeschrijving (spreiding van de gesprekken over de aangeduide periode) Effectieve start gesprekkencyclus Start formele evaluatie Info evaluatieInforonde over evaluatie in de geleding schooljaar 2012 - 2013 schooljaar 2013 - 2014 01.09.13 – 30.06.14 ( uiterlijk 30.06.14 voor elke begeleider) Formele eerste evaluatie van elke begeleider Spreiding van de evaluatiegesprekken over de periode Voorbereiden inforonde evaluatie

4 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Stand van zaken: mei 2013 info over evaluatiecyclus in PBDKO model functiebeschrijving kijkwijzer functiebeschrijving Geïndividualiseerde functiebeschrijving functioneringsgesprek reflectiedocument model verslag nu info over de evaluatie model evaluatie- formulier evaluatie 4

5 Stafdienst Pedagogische Begeleiding 5 Decretale opdrachten ~ interne procedure Eerste evaluator Tweede evaluator BPT-urenContractueel Gedetacheerd Adviseur Adviseur-co Diocesane diensten Centrale diensten Congregationele diensten Info maart 2012

6 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Diocesane/congregationele diensten 6 1 e evaluator2 e evaluator Interne procedure Gedetacheerden, contractuelen en BPT HoofdbegeleiderDirecteur van de dienst Interne procedure Hoofdbegeleider (geen statuut PA) Directeur van de dienst Lid van de inrichtende macht Decretaal verplicht Pedagogisch adviseurs (PA) PAC of lid van de inrichtende macht Lid van de inrichtende macht Decretaal verplicht Pedagogisch adviseur- coördinator (PAC) Lid van de inrichtende macht ppt maart 2012

7 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Centrale diensten 7 1 e evaluator2 e evaluator Interne procedure Gedetacheerden, contractuelen en BPT PAC of lid van de inrichtende macht Lid van de inrichtende macht Decretaal verplicht Pedagogisch adviseurs (PA) PAC of lid van de inrichtende macht Lid van de inrichtende macht Decretaal verplicht Pedagogisch adviseur- coördinator (PAC) Lid van de inrichtende macht ppt maart 2012

8 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Diocesane diensten Concretisering RvB 14-03-12 8 1 e evaluator2 e evaluator Gedetacheerden, contractuelen en BPT HoofdbegeleiderDirecteur van de dienst Hoofdbegeleider (geen statuut PA) Directeur van de dienstVicaris Pedagogisch adviseurs (PA) Directeur van de dienst (als PAC) Vicaris Directeur DPB (PAC)VicarisDirecteur PBDKO (als lid inrichtende macht) ppt maart 2012

9 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Congregationele diensten Concretisering RvB 14-03-12 9 1 e evaluator2 e evaluator Gedetacheerden, contractuelen en BPT HoofdbegeleiderDirecteur van de dienst Hoofdbegeleider (geen statuut PA) Directeur van de dienstDirecteur PBDKO Pedagogisch adviseurs (PA) Directeur PBDKO (als lid inrichtende macht) Directeur-generaal VSKO (als lid inrichtende macht) ppt maart 2012

10 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Centrale diensten Concretisering RvB 14-03-12 10 1 e evaluator2 e evaluator Gedetacheerden, contractuelen en BPT Directeur van de dienst (als PAC) Secretaris-generaal Pedagogisch adviseurs (PA) Directeur van de dienst (als PAC) Secretaris-generaal Stafdienst VDKVO Directeur van de dienstSecretaris-generaal VSKO Pedagogisch adviseur- coördinator (PAC) Secretaris-generaalDirecteur PBDKO (als lid inrichtende macht) Directeur VDKVOSecretaris-generaal VSKO Directeur-generaal Directeur PBDKODirecteur-generaalVicaris (voorzitter IRKO) ppt maart 2012

11 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Evaluatie, wat zegt het decreet? 1 Invoering van de functiebeschrijving en functioneringsgesprek Individualiseren van de functiebeschrijvingen 2 Ten minste 1 keer om de 4 jaar een formele evaluatie 3 De evaluatie gebeurt op basis van het volledige functioneren ten opzichten van de geïndividualiseerde functiebeschrijving 4 Het evaluatiegesprek vindt plaats tussen 1 ste evaluator en personeelslid 5 Het evaluatiegesprek leidt altijd tot een verslag met een eindconclusie 11

12 Stafdienst Pedagogische Begeleiding 12  Evaluatie dient gezien te worden als een positief beleids- instrument. Ieder personeelslid dat een functiebeschrijving heeft, zoals bedoeld in hoofdstuk V bis, moet minimaal om de vier schooljaren geëvalueerd worden op basis van die functiebeschrijving.  Er kan bij een evaluatie enkel rekening worden gehouden met prestaties geleverd in het lopende schooljaar en de 3 voorafgaande schooljaren.  De evaluatie heeft betrekking op het volledig functioneren van het personeelslid ten opzichte van de geïndividualiseerde functiebeschrijving, met inbegrip van de voor de betrokken evaluatieperiode afgesproken persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen.  Met het oog op de evaluatie wordt het gesprek gehouden tussen de eerste evaluator en het betrokken personeelslid

13 Stafdienst Pedagogische Begeleiding 13  Het evaluatiegesprek heeft als eerste doel het functioneren van het personeelslid te verbeteren daar waar dit nodig is en het te ondersteunen. Het is niet louter op het verleden gericht. Na het gesprek moeten niet enkel de goede en sterke punten, maar ook de eventueel te verbeteren punten van het personeelslid duidelijk zijn. Het evaluatiegesprek kan bijgevolg aanleiding geven tot het bijsturen naar de toekomst toe en het kan leiden tot nieuwe, duidelijke afspraken.  Het evaluatiegesprek vindt plaats tussen personeelslid en eerste evaluator  Een evaluatiegesprek leidt steeds tot een evaluatieverslag  Dit evaluatieverslag beschrijft op zorgvuldige wijze het volledig functioneren van het personeelslid ten opzichte van de functiebeschrijving,

14 Stafdienst Pedagogische Begeleiding 14 met inbegrip van de voor de betrokken evaluatieperiode eventueel afgesproken persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen en bevat steeds een eindconclusie. De eerste evaluator, ondertekent en dateert het evaluatieverslag en legt het voor aan het betrokken personeelslid. Het personeelslid ondertekent en dateert ter kennisneming en bezorgt het onmiddellijk terug aan de eerste evaluator. De eerste evaluator bezorgt onmiddellijk een kopie van dit evaluatieverslag aan het personeelslid. De eerste evaluator bezorgt eveneens een kopie van het evaluatieverslag ter kennisneming aan de tweede evaluator en aan de inrichtende macht. Als het evaluatieverslag de eindconclusie "onvoldoende" bevat, moet het - op straffe van nietigheid - steeds de beroepsmogelijkheden bevatten.

15 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Evaluatie ONVOLDOENDE 15  Tegen een evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" kan het personeelslid beroep aantekenen bij de bevoegde kamer van het college van beroep, zoals vermeld in artikel 47septiesdecies, § 1. Die kamer van het college van beroep garandeert de rechten van verdediging.  Als het personeelslid, binnen de in artikel 47septies decies, § 5, 1°, voorziene termijn, geen beroep aantekent, is de evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" definitief na het verstrijken van deze termijn.  Als het personeelslid, binnen de in artikel 47septiesdecies, § 5, 1°, voorziene termijn, beroep aantekent, is de evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" definitief na de uitspraak van de bevoegde kamer van het college van beroep voor zover die kamer de evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" niet vernietigt;

16 Stafdienst Pedagogische Begeleiding 16  Na een evaluatie met eindconclusie "onvoldoende", en voor zover deze niet leidt tot het ontslag (zoals bedoeld in dit hoofdstuk), moet betrokkene een nieuwe evaluatie krijgen. Deze nieuwe evaluatie moet een periode van ten minste twaalf maanden effectieve prestaties omvatten.  De inrichtende macht kan een personeelslid dat vast benoemd is in een selectie- of bevorderingsambt ontslaan, na twee opeenvolgende definitieve evaluaties met eindconclusie "onvoldoende" ofwel drie definitieve evaluaties met eindconclusie "onvoldoende" in zijn loopbaan  Het personeelslid dat in een selectie- of bevorderingsambt tijdelijk aangesteld is, wordt, met toepassing van artikel 60, 10°, ontslagen door de inrichtende macht als het voor dat selectie- of bevorderingsambt één definitieve evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" heeft gekregen. … DRP HOOFDSTUK Vter

17 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Het college van beroep Bevoegdheden : –Nagaan of de procedureregels zijn nageleefd –Nagaan of de evaluatie gebeurde volgens de regels en in de geest van de functiebeschrijvingen en evaluatie –Oordelen of de eindconclusie “onvoldoende” steunt op motieven die de toekenning van een evaluatie met de eindconclusie “onvoldoende” in rechte en in feite aanvaardbaard maken –Oordelen of er een redelijke verhouding bestaat tussen de feiten en de uiteindelijke beslissing tot het geven van een evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” 17

18 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Het college van beroep Samenstelling : –Elke kamer van het college bestaat uit Een voorzitter en twee plaatsvervangende voorzitters Twaalf effectieve leden en twaalf plaatsvervangende leden –Waarvan zes voorgedragen door de representatieve groeperingen van inrichtende machten (VSKO) –Waarvan zes voorgedragen door de representatieve vakorganisaties –Het mandaat duurt vier jaar en is hernieuwbaar 18

19 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Diocesane/congregationele diensten 19 1 e evaluator Negatieve evaluatie Gedetacheerden, contractuelen en BPT Hoofdbegeleider Beëindigen van de samenwerking op 30/06 of 31/08 Hoofdbegeleider (geen statuut PA) Directeur van de dienst Beëindigen van de samenwerking op 30/06 of 31/08 Pedagogisch adviseurs (PA) PACo of lid van de inrichtende macht TIJDELIJK aangesteld Ontslag na 1 definitieve eindconclusie onvoldoende VAST BENOEMD Ontslag na 2 opeenvolgende definitieve evaluaties onvoldoende of na 3 evaluaties onvoldoende in de loopbaan Pedagogisch adviseur- coördinator (PACo) Lid van de inrichtende macht

20 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Centrale diensten 20 1 e evaluatorNegatieve evaluatie Gedetacheerden, contractuelen en BPT Directeur van de dienst Beëindigen van de samenwerking op 30/06 of 31/08 Pedagogisch adviseurs (PA) Directeur van de dienst TIJDELIJK aangesteld Ontslag na 1 definitieve eindconclusie onvoldoende VAST BENOEMD Ontslag na 2 opeenvolgende definitieve evaluaties onvoldoende of na 3 evaluaties onvoldoende in de loopbaan * Afhankelijk van het statuut Pedagogisch adviseur-coördinator (PACo) Lid van de inrichtende macht Directeur VDKVO Secretaris-generaal VSKO Directeur PBDKO Directeur-generaal

21 Stafdienst Pedagogische Begeleiding We zoemen in op -Respect voor geleding-eigen werking -Model vanuit PBDKO Reflectiedocument -Voor bij de voorbereiding -Voor tijdens de het gesprek Model van verslag 21

22 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Functioneringsgesprekken Opvolging van de regelgeving Hanteren van geleding-eigen documenten Model van PBDKO –Reflectiedocument ter voorbereiding en voor tijdens het gesprek –Voorstel van verslag, naar analogie met het model van de functiebeschrijving 22

23 Stafdienst Pedagogische Begeleiding 23

24 Stafdienst Pedagogische Begeleiding 24

25 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Evaluatiegesprek – en verslag Opvolging van de regelgeving Hanteren van geleding-eigen documenten Model van PBDKO –Document met criteria voor het evalueren van het functioneren –Reflectiedocument (idem functioneringsgesprek) –Voorstel van verslag, naar analogie met het model van de functiebeschrijving 25

26 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Criteria de geïndividualiseerde functiebeschrijving 26 Evaluatiegesprek – en verslag

27 Stafdienst Pedagogische Begeleiding -Instellingsspecifieke doelstellingen -Resultaatsgebieden  Schoolcontacten  Eigen professionalisering  Contacten  Individueel werk -Aspecten in relatie tot het competentieprofiel -Door heen heel de procedure: aandacht voor de beroepshouding 27 Evaluatie

28 Stafdienst Pedagogische Begeleiding 28

29 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Waar haalt de eerste evaluator zijn informatie om het evaluatiegesprek te voeren en een evaluatieverslag op te maken? Bevindingen uit –Gesprekken –Observaties –Berichten van scholen –Uit gesprek met bijv. de hoofdbegeleider 29 Bronnen

30 Stafdienst Pedagogische Begeleiding 30

31 Stafdienst Pedagogische Begeleiding Tot slot … De evaluatie is de kers op de taart van het loopbaantraject Het is geen momentopname maar een procesgebeuren, het resultaat van een coachings- en begeleidingstraject Evaluatie is een positief beleidsinstrument En mocht er toch een negatief verslag zijn, … zal dit geen verrassing zijn 31


Download ppt "Stafdienst Pedagogische Begeleiding Evaluatiecyclus personeelsleden PBDKO 1 STAVAZA 1 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google