De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

J42 netwerkbijeenkomst Vragen? Mail naar Donderdag 14 januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "J42 netwerkbijeenkomst Vragen? Mail naar Donderdag 14 januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 J42 netwerkbijeenkomst Vragen? Mail naar tjolina.proost@vng.nl Donderdag 14 januari 2016

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma Opening & mededelingen Stand in het land o Pitch Integrale Vroeghulp o Update werkgroep Gepaste o Landelijke ontwikkelingen Update GI verkenningsgroep 

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma II Landelijke bovenregionale coördinatie Ontwikkelingen Jeugdbescherming – en Jeugdstrafrecht Rondvraag Sluiting & aansluitend verzorgde lunch

4 Opening & mededelingen

5 Pitch Integrale Vroeghulp: eerste innoveren dan transformeren Susan Osterop Landelijk coördinator IVH

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat is IVH? (Regionaal) ketennetwerk met expertise over jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen als gevolg van een beperking Kader van bouwstenen: vroegsignalering, multidisciplinaire diagnostiek, adviesplan, informatie en advies, gezinsondersteuning, onderwijs-zorg

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoe verloopt de transformatie IVH? Vanuit de netwerkpartners: -IVH is in veel regio’s actief -Kortdurende afspraken (met aanbieders/coördinatie) -Inhoudelijk bouwstenen steeds meer geborgd -Belang van de expertise /deskundigheid wordt steeds meer erkend (Bron: monitor IVH okt. – nov. 2015)

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoe verloopt de transformatie IVH? Vanuit de gemeenten: 20 omschreven praktijkvoorbeelden met onderwerpen als: Observatie in een vertrouwde omgeving Goed samenwerken met wijkteams/basisteams Kennis behouden / kennis overdracht / deskundigheidsbevordering zo vroeg mogelijk aanmelden voor school/passend onderwijs voorschools maatwerk

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Welke ondersteuning landelijk geboden? Afgelopen twee jaar vanuit landelijke taskforce ondersteuning geboden, wordt gecontinueerd in 2016. (kennis)community voor ouders/professionals/ gemeenten

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen: Hoe en waar kan de kennis over IVH het beste geborgd worden voor gemeenten? Landelijk? Regionaal? Kunnen jullie een rol spelen in regio’s waar we weinig weten over borgen van IVH? Kunnen jullie helpen om bij regio’s met mooie voorbeelden, verder te uit te werken in modellen (kennisdeling) Hebben jullie suggesties voor verdere aanpak?

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen?

12 Update Werkgroep Gepaste Zorg Rik Post & Anita Hinke Tmanagers G&V en Kop van NH

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aanleiding Het ministerie van VWS heeft in 2013 de landelijke werkgroep Gepaste zorg voor kinderen met druk, impulsief gedrag en aandachtsproblemen opgericht De VNG is agenda lid Food Valley, Gooi- en Vechtstreek en Hollands Kroon nemen op verzoek van VWS sinds eind 2015 deel aan de werkgroep Doel van de werkgroep: Het zetten van stappen om gepaste zorg voor deze kinderen te realiseren, met de focus op wat het kind kan en niet op wat het kind heeft De juiste professional op de juiste plek, naadloos aansluitende keten van onderwijs en zorg, zorgvuldig afwegen noodzaak medicijngebruik

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Deelnemende partijen naast de regio’s en gemeente

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Activiteiten werkgroep WatDatum of periode Ondertekenen intentieverklaring 27 januari 2015 Ondertekenen plan van aanpak 5 november 2015 Uitvoeren projectenGehele periode Opmaken van de balansEind 2016 Vier maal per jaar werkgroepbijeenkomst Tussentijds monitoren voortgang

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten SignalerenVraag1 e Antwoord Vraag om diagnose Diagnose Plan van aanpak opstellen Behandelplan uitvoeren Evalueren Balans Academy Balans Digitaal PO/VO Regiobijeenkomsten Projecten samenwerking zorg, onderwijs en gemeente ZonMW: Academische werkplaatsen KNMP: voorlichting medicatie NVO: prestatiedruk NIP, NVO standaard NHG standaard JGZ Richtlijn ADHD Trimbos: Zorgstandaard ADHD Richtlijnen jeugd en jeugdbescherming Onderzoek praktijk zorgverlening NJI: interventies in onderwijs ZonMW: effecten lange termijn ZonMW: afspraken keten- samenwerking Werkagenda passend onderwijs Bijeenkomsten onderwijs en zorg OCW, PO/VO Raad: Professionaliseren leraren Projecten en activiteiten Plan van Aanpak

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten To do Monitoren voortgang projecten Ontwikkelen helicopterview: –Zijn er gelet op het doel van de werkgroep witte vlekken? –Passen de projecten goed bij elkaar?

18 Stand in het land Astrid Jansen VNG projectleider Jeugd

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stand in het land o Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis in 2016 o Forum Jeugd: meld je aan! VRAAG: Is er behoefte aan besloten groep op het forum om zaken uit te wisselen?

20 Update GI verkenningsgroep Ineke Hoekstra Senior adviseur AEF

21 Landelijke bovenregionaal aanbod & coördinatie tussen gemeenten Geert Schipaanboord VNG team Jeugd

22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Doel van deze presentatie Drie doelen: 1.Terugleggen en toetsen of kwantitatieve informatie klopt 2.Meenemen in wat gedachten VNG zijn bij coördinatie 3.Oplossingsrichting te verkennen, om daarna met een door regio’s gedragen voorstel naar gemeentelijke bestuurders te komen.

23 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waar hebben we het over? (toelichting meegestuurd excelbestand) Hoe gaat het nu en wat zijn risico’s daarvan? Waar zou coördinatie tussen gemeenten over kunnen gaan en waarover niet? Praktische aspecten bij de organisatie daarvan (wie en wat is er voor nodig) Samenhang met saneringsvraag Inhoud

24 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bovenregionaal en specialistisch Ruimte voor jeugdhulp is de basis. Notitie noemt zes functies: JeugdzorgPlus, OBC’s, verblijf voormalig provinciaal, MFC’s, specialistische GGZ en jeugdverslavingszorg o MFC’s niet opgenomen vanwege risico dubbeltelling o Erkenning BOPZ kinder- en jeugd als indicatie voor specialistisch karakter o Op basis van informatie van koepels en bestaande documenten. Stand van zaken 2014! Krimp JeugdzorgPlus is vertaald, met name provinciaal verblijf krimpt nu al. Waar hebben we het over?

25 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Toelichting op de tabel: o Zichtbaar dat sommige instellingen meerdere specialistische functies vervullen o Regio van vestiging ingevuld, bijna altijd regio met grootste omzet, bij twijfel rood. o Sommige voorzieningen meerdere locaties. Indien capaciteit per locatie bekend is, dan ook de regio van die locatie. Waar hebben we het over? (II)

26 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Observatie o Coördinatie is er als er bovenregionaal wordt samengewerkt, maar dat is niet overal zo. o Soms ad hoc coördinatie, waarbij niet helder is wie initiatief neemt. o Soms wendt een regio zich tot VWS, terwijl gemeenten aan het stuur zitten. Risico’s: o Verschillende keuzes werken op elkaar in, zonder dat je het van elkaar weet. o Aanbieders leggen zelfde rekening op meerdere plekken neer, waardoor die dubbel betaald wordt. Hoe gaat coördinatie nu en wat zijn risico’s?

27 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Coördinatie is niet gezamenlijk inkopen, dat doen gemeenten regionaal voor deze functies, tenzij ze dat zelf besluiten bovenregionaal. Coördinatie vraagt geen institutioneel samenwerkingsverband want: a)Niet nodig b)Bestuurlijke drukte c)Schaal en werkingsgebied is voor iedere aanbieder anders, dus is nooit te institutionaliseren. Waarover zou coordinatie niet moeten gaan?

28 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voor instellingen in lijst is een aangewezen regio accounthouder, houdt contact met en is aanspreekpunt voor andere regio’s (die daar omzet hebben) over: o Tarief in samenhang met belang specialisme o Liquiditeit o Wachtlijsten o Volumeontwikkeling, zowel krimp als groei. o Samenwerking andere aanbieders en andere sectoren. o Portfoliokeuzes (gaat aanbieder andere markten op of niet) Waar zou coördinatie wel over kunnen gaan?

29 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Welke regio: o Voorstel: Regio met grootste omzet Wat te doen bij bijv. Intermetzo en Pluryn met meerdere specialismen? o Voorstel: liefst één regio voor alle specialismen Wat te doen bij meerdere locaties: o Voorstel: regio met locatie met grootste capaciteit Praktische aspecten

30 Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG organiseert daarnaast 24uurs bijeenkomst met gemeenten, aanbieders, TAJ, VWS en VenJ om het proces van sanering uit te werken, met name verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Samenhang met deze presentatie: -We moeten weten waar we het over hebben (excel) -Als regio’s elkaar regulier kennen rond een instelling, is dat prettig als er afbouw of zelfs sluiting nodig is. Samenhang met saneringsvraag

31 Ontwikkelingen Jeugdbescherming – en Jeugdstrafrecht Annelies Schutte VNG projectleider Innovatie JB/JR

32 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

33 VNG traject Innovatie JB/JR Verlengd tot 1 juli 2016: Ondersteuning op maat in regio’s op verzoek Kennisateliers Digitale inspitatiekaart Webcolleges Informatie op VNG website

34 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jeugdbescherming: Jeugdwet Wettelijke grond: Kinderbeschermingsmaatregelen: Gezagsbeëindigende maatregel Onder toezichtstelling (OTS): o ernstige bedreiging van de ontwikkeling, o onvoldoende acceptatie van benodigde zorg, o aanwezigheid van een perspectief binnen aanvaardbare termijn. Voogdij: geen perspectief binnen aanvaardbare termijn Betrokken instanties: Gecertificeerde Instelling

35 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jeugdbescherming: Inbreuk op het ouderlijk gezag in belang kind Kinderen staan onder toezicht van een jeugdbeschermer Ouders moeten aanwijzingen opvolgen Opvoedsituatie verbeteren tot ‘goed genoeg’ Betrokken instanties: Raad voor de Kinderbescherming Gecertificeerde Instelling Veilig Thuis

36 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jeugdbescherming: van signaleren tot hulp en ondersteuning Het geheel van ongevraagde bemoeienis met een cliënt/gezin. Functies met betrekking tot jeugdbescherming: Signaleren Melden (Meldcode Kindermishandeling) Onderzoek Acteren zonder maatregel (drang) Acteren met maatregel (dwang) Hulp en ondersteuning

37 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Punten van gesprek VNG en Rijk Aanscherpen van de meldcode Betere monitoring risicogezinnen Opdrachtgeverschap VT in relatie tot de positionering en expertise bij de wijkteams Wegwerken wachtlijsten bij VT GI’s: voldoende jb/jr om opgelegde maatregelen uit te voeren.

38 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jeugdstrafrecht  Toepassing jeugdstrafrecht op 18-23 jarigen Verplichte reclassering en/of interventies Vraag: is er behoefte aan informatie, kennisoverdracht?  Nazorg uit jeugddetentie VenJ wil hiervoor meer aandacht in de regio’s Idee: Raad voor de Kinderbescherming vragen in hun regio’s een bijeenkomst te organiseren om werkwijzen te bespreken met ketenpartners?

39 Rondvraag

40 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Belangrijke data 21/28 januari: Regiobijeenkomsten Landelijke Inkoop Jeugd 25 januari: Kennisdag Integrale Jeugdhulp 2/4 februari: Regiobijeenkomsten Kwaliteitskader Jeugd 3/9/16/18 februari: Regiobijeenkomst naleving, handhaving en fraudepreventie WMO/Jeugd

41 Sluiting & netwerk lunch


Download ppt "J42 netwerkbijeenkomst Vragen? Mail naar Donderdag 14 januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google