De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewet Voorlichting. Onderwerpen  Participatiewet, Coraline Noordzij  Traject Toeleiding Participatiewet, Marlies Bron  Pilot jongeren ophalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewet Voorlichting. Onderwerpen  Participatiewet, Coraline Noordzij  Traject Toeleiding Participatiewet, Marlies Bron  Pilot jongeren ophalen."— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewet Voorlichting

2 Onderwerpen  Participatiewet, Coraline Noordzij  Traject Toeleiding Participatiewet, Marlies Bron  Pilot jongeren ophalen bij scholen, Annemarie Klip  Pilot Loonkostensubsidie naar loonwaarde, Marga Homan  WSP en banen uit de baan afspraken, Dennis Eilbracht/ Niels Krouwel

3 Participatiewet Wat beoogt de wet  De doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk.

4 Kern van de Participatiewet: (1)  Eén regeling die bijstand (WWB), sociale werkvoorziening (Wsw) en deel Wajong vervangt  Wajong –blijft bestaan voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (UWV) –Nieuwe instroom met arbeidsvermogen niet meer in de Wajong, vanaf 1 januari 2015 naar gemeenten –Studieregeling voor studerende jongeren met beperking –Geen overdracht zittend bestand Wajong (blijft bij UWV), worden wel herbeoordeeld 4

5 Kern van de Participatiewet (2)  Wsw bouwt af: –Vanaf 2015 geen nieuwe instroom meer –Wsw blijft bestaan voor huidige SW-ers, bouwt geleidelijk af tot nul in 2050 (nu ca. 3500 medewerkers in Amsterdam) –Ook tijdelijke contracten kunnen verlengd worden, maar dit is een keuze van de gemeente zelf –Iedereen die op 1 januari op de wachtlijst staat behoort tot de prioritaire doelgroep voor de banen uit de baanafspraken (garantiebanen) 5

6 Kern van de Participatiewet (3)  Loonkostensubsidie naar loonwaarde (‘loonwaardesubsidie’) als nieuw instrument –Voor Amsterdam niet nieuw: pilot LKS naar loonwaarde  Regionale werkbedrijven in 35 arbeidsmarktregio’s –Als schakel tussen werkgevers en werkzoekenden met arbeidsbeperking  Tot 2026 125.000 Banen uit de baanafspraken ‘garantiebanen’, –prioriteit voor Wajongers en wachtlijst SW, daarna WWB-ers  Regio Groot-Amsterdam –ca. 1750 garantiebanen in de komende 2 jaar (werkgevers: 1400, gemeente: 350) 6

7 Kern van de Participatiewet (4)  Voorziening beschut werk –Voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken –Landelijk uiteindelijk 30.000 plekken, bouwt geleidelijk op, voor Amsterdam enkele tientallen plekken per jaar erbij –Gemeente vraagt indicatie aan en niet de klant –Indien indicatie wordt afgegeven moet de Gemeente ook een beschutte werkplek aanbieden 7

8 Keuzes voor de gemeente  Gemeente heeft grote beleidsvrijheid –Naast prioritaire doelgroep ook WWB klanten banen aanbieden –Beschut werk vormgeving en aanbod via sociale firma’s –Naast LKS naar loonwaarde individueel op de markt ook mogelijkheid voor detacheren en groepsdetacheren via sociale firma’s –Twee leerjaren, maar snel monitoren en evalueren 8

9 Financiën  Ontschot re-integratiebudget, maar wel structureel minder –‘Klassiek’ re-integratiebudget (huidige WWB-doelgroep) –Budget voor ‘oude’ Wsw leidt tot grote tekorten: van 2015-2020 extra korting van € 3.000 per fictieve plek –UWV-middelen komen stapsgewijs over (Wajong) –Nieuwe voorziening Beschut Werk bouwt langzaam op  Ontschot Inkomensbudget: –Bijstand –Aanvulling loonwaarde 9

10 RBA  Begeleiding in het kader van bemiddeling naar regulier werk trede 3  Begeleiding en jobcoaching in kader van LKS naar loonwaarde  Trajecten ter voorbereiding op plaatsing LKS naar loonwaarde

11 WSP  Contacten met de werkgevers  Werkbedrijf  Harmonisering instrumenten binnen de regio waar mogelijk  Een loonwaardesysteem voor de regio –Starten met een intern traject waarin VTA, UWV en andere systemen worden bekeken –Vallen VTA en UWV af dan volgt een aanbesteding 11

12 Dienstverlening voor de nieuwe doelgroep Insteek: komende jaren ervaring opdoen  Achtergrond -Aantallen zijn ongeveer duidelijk, maar landelijke informatie over kenmerken nieuwe doelgroep lastig te vertalen naar lokale niveau -Ervaringen UWV niet een op een te vertalen, gemeenten hebben straks niet dezelfde instrumenten als UWV nu -Aanzienlijk minder financiële middelen beschikbaar  Vereist een leerperiode

13 Wat gaan we doen tot 1 januari 2015 13 Planning oplevering Activiteit SeptemberStart traject voorbereiding Participatiewet en daarna op basis van de ervaringen en ervaringen LKS naar loonwaarde verdere ontwikkeling traject ter voorbereiding op plaatsing Oplevering 1/11Processen LKS naar loonwaarde, Beschut Werk 1/12Aansluiten processen bij koppelvlakken Jongeren, Intake en Participatie 1/12Werknemersvoorzieningen duidelijk -Jobcoaching wat gaat dat inhouden? -Proefplaatsing max 2 maanden -Individuele hulpmiddelen inkoop via UWV? 1/1ICT registratie loonwaarde incl. koppeling met financiële systemen. Indien nodig back up plan Vanaf oktBijeenkomsten medewerkers RBA/WSP om ze te informeren over de voortgang. Vanaf nov zal heel RVE Werk worden uitgenodigd. 1/1Samenwerking WSP leren van de ervaringen pilot LKS, samenwerking verbeteren en zorgen voor input arbeidspool per 1/1

14 TPW en TPJ Trajecten voor deelnemers die het WML niet kunnen verdienen Marlies Bron

15  TPW= Toeleiding Participatiewet (DWI TPW 01)  TPJ= Toeleiding Participatiewet Jongeren tot 27 jaar (DWI TPJ 01)  Twee trajecten die in RAAK zijn ingeregeld  Aanmelding is mogelijk

16 -Aanmeldingen trajecten SW Ja Nee niet meer mogelijk -Instroom in Wsw sterk beperkt -Doelgroep blijft bestaan (WWB-ers met arbeidsbeperkingen) -  2015 instrumenten Participatiewet Loonwaardesubsidie Detachering Groepsdetachering Of Beschut Werk

17  Doel van de trajecten: -Uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt -Met loonwaardesubsidie voor de werkgever Of -Advies Beschut Werk -Groot verschil met SW Ja Nee: was vnl. op Pantar gericht

18 Inhoud van het traject:  duur: 7 maanden  Intake  1. Traject  2. Beschut Werk 1.Leerwerktraject, plekken binnen RBA, liefst bij reguliere werkgevers 2.Klantmanager, afwachten duidelijkheid gemeente en UWV

19  Inhoud: -Na intake:introductie op de werkvloer eventueel NOA-testen -Tijdens traject: trainingen vgl. de WEM competentie-ontwikkeling op werkplek -Tegen het einde: overleg collega’s t.b.v. uitplaatsing

20  Wie: -WWB-klanten (incl. NUG-ers) -Moeten in staat zijn om van minimaal 8 uur op te bouwen tot minimaal 16 uur. -Liefst verdeeld over 4 dagdelen -Problemen moeten hanteerbaar zijn in een werksituatie -Zijn (ingeschat) niet in staat om WML te verdienen

21  Dus: -Intensieve samenwerking met WSP, zij werven arbeidsgewenningsplekken op de reguliere markt -Binnen RBA samenwerking, plekken bij WEM Noord, Groenteschip, A’damse Bos en individuele plekken -Intensieve samenwerking met UWV, (indicatie Beschut Werk?) met collega’s die de uitplaatsing gaan doen -Bij vragen: bellen of mailen -Vraagtekens blijven nog even bestaan

22 Aansluitende aanpak jongeren Praktijk Onderwijs/ Voortgezet Speciaal Onderwijs Gemeente Amsterdam Annemarie Klip

23 Participatiewet en jongeren  Participatiewet, sluitende aanpak jeugdwerkloosheid, Passend Onderwijs, 3 decentralisaties (AWBZ/jeugdzorg)  Doel om vanaf 2015 150 tot 200 jongeren met een arbeidsbeperking aansluitend aan de opleiding op PrO/VSO te bemiddelen naar werk met inzet van instrumenten P-wet  Van start in september 2014  Projectgroep

24 Aanpak 1  Kennismaking scholen in september; directie en stagecoördinatoren  Ontwerpen route samen met onderwijs; oktober november - overdrachtsmoment - elkaars “taal” over begeleiding leren kennen  Vanaf januari van start met uitstroomgroep  Bestuurlijke route apart; samenwerkingsverband, schoolbesturen

25 Globale route PrO VSO Onderwijs Samenwerking gemeente op weg naar werk Werk of Aansluitend onderwijs Wajong2015 Arbeidsmatige dagbesteding Om het kind Dagbesteding Instroom Instrumenten Trajecten Participatiewet Regulier werk Met ondersteuning Traject richting extern werk Extern Groepsgewijs traject met jobcoaching Intern traject werknemers- vaardigheden Werken naar loonwaarde Jobcoaching Beschut Werk

26 Aanpak 2  Samen optrekken voor jongeren uit de uitstroomgroep, bespreken mogelijkheden, versterken van elkaars aanpak en netwerk  Algemene informatie aan ouders  Bepalen overdrachtsmoment per jongere  Kennismaken met jongere en ouders  Aansluiten bij route UWV voor Wajong 2015  Aansluiting bij arbeidsmatige dagbesteding

27 Loonkostensubsidie naar Loonwaarde Marga Homan

28 AANMELDING Aanmeldingen komen via:  reguliere traject RBA  afdeling Intake  afdeling Activering (trede 2)  afdeling Koers naar werk (trede 4)  Afdeling werk en opleiding jongeren (jongerenloket)

29 Uitvoering –Door SW-Deta en SW Begeleid Werken –UWV bepaalt de doelgroep –Afdeling gaat samen met WSP op zoek naar een werkplek (huidige of nieuwe plek) –Proefplaatsing van maximaal 2 maanden –Bepaling van de loonwaarde –Werkgever krijgt een beschikkingsbrief –Maandelijks betaling subsidie –Coaching door een Jobcoach indien noodzakelijk –No-risk via polis van de Gemeente Amsterdam

30 Contactpersonen RBA  Coraline Noordzij, coraline.noordzij@dwi.amsterdam.nl, 06 1377 1202coraline.noordzij@dwi.amsterdam.nl  Marlies Bron, marlies.bron@dwi.amsterdam.nl, 06 5195 3609marlies.bron@dwi.amsterdam.nl  Annemarie Klip, annemarie.klip@dwi.amsterdam.nl, 06 8362 4128annemarie.klip@dwi.amsterdam.nl  Marga Homan, marga.homan@dwi.amsterdam.nl, 06 1096 4939marga.homan@dwi.amsterdam.nl  Mocht je vragen hebben of onderwerpen voor de volgende bijeenkomst willen aandragen dan kun je deze mailen naar Moniek Lucassen, moniek.lucassen@dwi.amsterdam.nl moniek.lucassen@dwi.amsterdam.nl

31 WSP op weg naar de match de Arbeidspool & de arrangementen

32 MATCHEN op maat

33 De Arbeidspool: de matching  een instrument om te matchen  Een selectie van klanten die ‘compleet in beeld zijn’  Een selectie van kandidaten die ‘jobfit’ zijn  Een dynamische pool van klanten  Een dynamische pool van gecreëerde banen voor de klanten  Een matchingsoverleg De Arbeidspool is:

34 De Arbeidspool: de matching

35 Arrangementen voor werkgevers

36 Mogelijkheden arbeidsbetrekking ‘de arrangementen’ U neemt iemand uit de doelgroep zelf in dienst: loondienst Bij dit arrangement hoort een premiumpakket aan ondersteuning U laat iemand uit de doelgroep detacheren: individuele detachering Wanneer u iemand op basis van detachering bij u laat werken krijgt u ook een aantrekkelijk pakket. U kunt zelf een detacheerder kiezen (bijvoorbeeld uitzendbureau), maar als u liever heeft dat wij dat voor u regelen dan doen we dat. De waarde van het dienstverleningspakket neemt geleidelijk af zodat het aantrekkelijk wordt om over te stappen naar het arrangement ‘loondienst’. U besteedt werk uit dat wordt uitgevoerd door mensen uit de doelgroep: groepsdetachering Bij groepsdetachering gaat het niet om banen, wel om incidenteel en structureel werk dat wordt uitgevoerd door mensen uit de doelgroep. Hierbij kunnen we u volledig ontzorgen. Hierover maken we maatwerkafspraken met u.

37 Mogelijkheden arbeidsbetrekking ‘de instrumenten’ Instrument / voorzieningLoondienstIndividuele detachering (via WSP) Groeps- detachering (via WSP) Vast contactpersoon voor werkgevers (kosteloos)werkgeverinlener Loonwaardemeting binnen landelijk vastgestelde kaderswerkgeverdetacheerder Proefplaatsingwerkgeverdetacheerder No risk poliswerkgeverdetacheerder Jobcoachwerkgeverinlener Overige werkvoorzieningenwerkgeverinlener Loonkostencompensatie (verschil WML minus loonwaarde)werkgeverdetacheerder Tijdelijke premiekorting (mobiliteitsbonus)werkgeverdetacheerder We onderzoeken welke instrumenten en voorzieningen nodig zijn om tot succesvolle plaatsing te komen. Een groot deel van de kosten nemen wij voor onze rekening. Eventuele meerkosten zijn voor de werkgever/inlener.

38 Contactpersonen WSP Dennis Eilbracht: dennis.eilbracht@dwi.amsterdam.nldennis.eilbracht@dwi.amsterdam.nl Niels Krouwel: niels.krouwel@dwi.amsterdam.nlniels.krouwel@dwi.amsterdam.nl

39 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Participatiewet Voorlichting. Onderwerpen  Participatiewet, Coraline Noordzij  Traject Toeleiding Participatiewet, Marlies Bron  Pilot jongeren ophalen."

Verwante presentaties


Ads door Google