De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewet Voorlichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewet Voorlichting."— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewet Voorlichting

2 Onderwerpen Participatiewet, Coraline Noordzij
Traject Toeleiding Participatiewet, Marlies Bron Pilot jongeren ophalen bij scholen, Annemarie Klip Pilot Loonkostensubsidie naar loonwaarde, Marga Homan WSP en banen uit de baan afspraken, Dennis Eilbracht/ Niels Krouwel

3 Participatiewet Wat beoogt de wet
De doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk.

4 Kern van de Participatiewet: (1)
Eén regeling die bijstand (WWB), sociale werkvoorziening (Wsw) en deel Wajong vervangt Wajong blijft bestaan voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (UWV) Nieuwe instroom met arbeidsvermogen niet meer in de Wajong, vanaf 1 januari 2015 naar gemeenten Studieregeling voor studerende jongeren met beperking Geen overdracht zittend bestand Wajong (blijft bij UWV), worden wel herbeoordeeld Eén regeling De invoeringswet Participatiewet is een wet die een aantal artikelen in de WWB, de Wsw en de Wajong (en veel andere wetten) wijzigt. Daarbij wordt ook de Wet werk en bijstand omgedoopt tot Participatiewet. De WWB-maatregelen waarmee per 1 januari 2015 de bijstandsregels worden aangescherpt, gaan dus op in de Participatiewet. Wajong De Wajong is per 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Wie voor 1 januari 2015 recht had op Wajong, blijft een Wajonguitkering ontvangen. In Amsterdam gaat het om circa 500 personen per jaar die vanaf 2015 een beroep zullen doen op de Participatiewet – en dus niet meer de Wajong in zullen stromen. Naar schatting zal ongeveer 20% van deze groep geen recht hebben op een uitkering, omdat aan een bijstandsuitkering striktere voorwaarden zijn verbonden dan aan een Wajonguitkering. Studerende jongeren met een beperking die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, kunnen in het kader van de Participatiewet in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag (in de vorm van bijzondere bijstand). Studieregeling Bij amendement is een studieregeling geïntroduceerd, naar analogie van de studieregeling in de Wajong. De achtergrond van de studieregeling is, dat jongeren met een beperking minder goed in staat zijn hun opleiding te combineren met een (bij)baan. De studieregeling is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken. De uitkering in het kader van de huidige studieregeling van UWV bedraagt 25% van het wettelijk minimumloon, dit varieert afhankelijk van leeftijd van ongeveer € 200 tot ruim € 300 netto per maand. Van de huidige Wajong doelgroep valt bij instroom circa 40% onder de studieregeling. Studieregeling van de gemeente moet nog worden uitgewerkt (ook in verordening). Herbeoordeling zittend bestand Wajong: Iedereen die voor 1 januari 2015 een Wajongrecht heeft, wordt herbeoordeeld door UWV. Mensen met arbeidsvermogen gaan vanaf 2018 een lagere uitkering ontvangen dan nu het geval is (70% WML in plaats van 75%). UWV spreekt over herbeoordeling en niet over herkeuring omdat zoveel mogelijk op basis van beschikbare gegevens (dossier) beoordeling zal worden gedaan. 4

5 Kern van de Participatiewet (2)
Wsw bouwt af: Vanaf 2015 geen nieuwe instroom meer Wsw blijft bestaan voor huidige SW-ers, bouwt geleidelijk af tot nul in 2050 (nu ca medewerkers in Amsterdam) Ook tijdelijke contracten kunnen verlengd worden, maar dit is een keuze van de gemeente zelf Iedereen die op 1 januari op de wachtlijst staat behoort tot de prioritaire doelgroep voor de banen uit de baanafspraken (garantiebanen) Afbouw Wsw De Wsw wordt vanaf 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe instroom. Wie dan in de Wsw werkt, houdt zijn wettelijke rechten en plichten. Het budget dat gemeenten ontvangen, wordt op basis van het verwachte natuurlijk verloop over een reeks van jaren afgebouwd. 5

6 Kern van de Participatiewet (3)
Loonkostensubsidie naar loonwaarde (‘loonwaardesubsidie’) als nieuw instrument Voor Amsterdam niet nieuw: pilot LKS naar loonwaarde Regionale werkbedrijven in 35 arbeidsmarktregio’s Als schakel tussen werkgevers en werkzoekenden met arbeidsbeperking Tot Banen uit de baanafspraken ‘garantiebanen’, prioriteit voor Wajongers en wachtlijst SW, daarna WWB-ers Regio Groot-Amsterdam ca garantiebanen in de komende 2 jaar (werkgevers: 1400, gemeente: 350) Loonkostensubsidie naar loonwaarde Voor de doelgroep die niet (zelfstandig) het minimumloon kan verdienen wordt het instrument loonkostensubsidie naar loonwaarde ingezet. Deze subsidie vult de loonwaarde van de werknemer aan tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon. Doordat het mogelijk wordt om het budget voor bijstandsuitkeringen (Inkomensbudget of I-deel) in te zetten voor de bekostiging van de loonkostensubsidie, wordt het nu in de praktijk mogelijk om uitkeringsmiddelen blijvend in te zetten als investering naar werk, uiteraard wel binnen de grenzen van het beschikbare budget. Regionaal werkbedrijf Gemeenten en sociale partners moeten ervoor zorgen dat er in de 35 arbeidsmarktregio’s zogenaamde ‘Werkbedrijven’ komen, die de schakel gaan vormen tussen werkgevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Gemeenten hebben hierbij de leiding en werken samen met UWV en sociale partners. De invulling van deze samenwerking in de arbeidsmarktregio’s wordt nader uitgewerkt in de Werkkamer. In Amsterdam implementatie op de schaal van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Hierbij wordt aangesloten op de bestaande infrastructuren, zoals het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP). Garantiebanen In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers zich garant stellen voor extra banen (tussen 2014 en 2026) voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast stelt de overheid zich garant voor extra banen voor deze groep (vanaf 2014 jaarlijks extra banen). Als werkgevers onvoldoende banen realiseren, stelt het kabinet alsnog een wettelijke quotumregeling in. In Groot-Amsterdam 1750 in de periode van , ca bij bedrijven en ca. 350 bij de overheid In het kader van gemeente als showcase dit jaar ca. 40 mensen met een beperking in dienst nemen Doelgroep garantiebanen Conform de afspraken in het sociaal akkoord en van de partijen in de Werkkamer gaat het bij deze garantiebanen om: mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en vallen onder de doelgroep van de Participatiewet, Wajongers en mensen die begeleid werken vanuit de Wsw, en mensen met een Wsw-indicatie op de wachtlijst van de Wsw. Het UWV speelt een belangrijke rol bij de beoordeling wie in aanmerking komen voor de garantiebanen (omdat zij niet in staat zijn het WML te verdienen). 6

7 Kern van de Participatiewet (4)
Voorziening beschut werk Voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken Landelijk uiteindelijk plekken, bouwt geleidelijk op, voor Amsterdam enkele tientallen plekken per jaar erbij Gemeente vraagt indicatie aan en niet de klant Indien indicatie wordt afgegeven moet de Gemeente ook een beschutte werkplek aanbieden Afbouw Wsw De Wsw wordt vanaf 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe instroom. Wie dan in de Wsw werkt, houdt zijn wettelijke rechten en plichten. Het budget dat gemeenten ontvangen, wordt op basis van het verwachte natuurlijk verloop over een reeks van jaren afgebouwd. 7

8 Keuzes voor de gemeente
Gemeente heeft grote beleidsvrijheid Naast prioritaire doelgroep ook WWB klanten banen aanbieden Beschut werk vormgeving en aanbod via sociale firma’s Naast LKS naar loonwaarde individueel op de markt ook mogelijkheid voor detacheren en groepsdetacheren via sociale firma’s Twee leerjaren, maar snel monitoren en evalueren Loonkostensubsidie naar loonwaarde Voor de doelgroep die niet (zelfstandig) het minimumloon kan verdienen wordt het instrument loonkostensubsidie naar loonwaarde ingezet. Deze subsidie vult de loonwaarde van de werknemer aan tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon. Doordat het mogelijk wordt om het budget voor bijstandsuitkeringen (Inkomensbudget of I-deel) in te zetten voor de bekostiging van de loonkostensubsidie, wordt het nu in de praktijk mogelijk om uitkeringsmiddelen blijvend in te zetten als investering naar werk, uiteraard wel binnen de grenzen van het beschikbare budget. Regionaal werkbedrijf Gemeenten en sociale partners moeten ervoor zorgen dat er in de 35 arbeidsmarktregio’s zogenaamde ‘Werkbedrijven’ komen, die de schakel gaan vormen tussen werkgevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Gemeenten hebben hierbij de leiding en werken samen met UWV en sociale partners. De invulling van deze samenwerking in de arbeidsmarktregio’s wordt nader uitgewerkt in de Werkkamer. In Amsterdam implementatie op de schaal van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Hierbij wordt aangesloten op de bestaande infrastructuren, zoals het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP). Garantiebanen In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers zich garant stellen voor extra banen (tussen 2014 en 2026) voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast stelt de overheid zich garant voor extra banen voor deze groep (vanaf 2014 jaarlijks extra banen). Als werkgevers onvoldoende banen realiseren, stelt het kabinet alsnog een wettelijke quotumregeling in. In Groot-Amsterdam 1750 in de periode van , ca bij bedrijven en ca. 350 bij de overheid In het kader van gemeente als showcase dit jaar ca. 40 mensen met een beperking in dienst nemen Doelgroep garantiebanen Conform de afspraken in het sociaal akkoord en van de partijen in de Werkkamer gaat het bij deze garantiebanen om: mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en vallen onder de doelgroep van de Participatiewet, Wajongers en mensen die begeleid werken vanuit de Wsw, en mensen met een Wsw-indicatie op de wachtlijst van de Wsw. Het UWV speelt een belangrijke rol bij de beoordeling wie in aanmerking komen voor de garantiebanen (omdat zij niet in staat zijn het WML te verdienen). 8

9 Financiën Ontschot re-integratiebudget, maar wel structureel minder
‘Klassiek’ re-integratiebudget (huidige WWB-doelgroep) Budget voor ‘oude’ Wsw leidt tot grote tekorten: van extra korting van € per fictieve plek UWV-middelen komen stapsgewijs over (Wajong) Nieuwe voorziening Beschut Werk bouwt langzaam op Ontschot Inkomensbudget: Bijstand Aanvulling loonwaarde 9

10 RBA Begeleiding in het kader van bemiddeling naar regulier werk trede 3 Begeleiding en jobcoaching in kader van LKS naar loonwaarde Trajecten ter voorbereiding op plaatsing LKS naar loonwaarde

11 WSP Contacten met de werkgevers Werkbedrijf
Harmonisering instrumenten binnen de regio waar mogelijk Een loonwaardesysteem voor de regio Starten met een intern traject waarin VTA, UWV en andere systemen worden bekeken Vallen VTA en UWV af dan volgt een aanbesteding Loonkostensubsidie naar loonwaarde Voor de doelgroep die niet (zelfstandig) het minimumloon kan verdienen wordt het instrument loonkostensubsidie naar loonwaarde ingezet. Deze subsidie vult de loonwaarde van de werknemer aan tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon. Doordat het mogelijk wordt om het budget voor bijstandsuitkeringen (Inkomensbudget of I-deel) in te zetten voor de bekostiging van de loonkostensubsidie, wordt het nu in de praktijk mogelijk om uitkeringsmiddelen blijvend in te zetten als investering naar werk, uiteraard wel binnen de grenzen van het beschikbare budget. Regionaal werkbedrijf Gemeenten en sociale partners moeten ervoor zorgen dat er in de 35 arbeidsmarktregio’s zogenaamde ‘Werkbedrijven’ komen, die de schakel gaan vormen tussen werkgevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Gemeenten hebben hierbij de leiding en werken samen met UWV en sociale partners. De invulling van deze samenwerking in de arbeidsmarktregio’s wordt nader uitgewerkt in de Werkkamer. In Amsterdam implementatie op de schaal van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Hierbij wordt aangesloten op de bestaande infrastructuren, zoals het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP). Garantiebanen In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers zich garant stellen voor extra banen (tussen 2014 en 2026) voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast stelt de overheid zich garant voor extra banen voor deze groep (vanaf 2014 jaarlijks extra banen). Als werkgevers onvoldoende banen realiseren, stelt het kabinet alsnog een wettelijke quotumregeling in. In Groot-Amsterdam 1750 in de periode van , ca bij bedrijven en ca. 350 bij de overheid In het kader van gemeente als showcase dit jaar ca. 40 mensen met een beperking in dienst nemen Doelgroep garantiebanen Conform de afspraken in het sociaal akkoord en van de partijen in de Werkkamer gaat het bij deze garantiebanen om: mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en vallen onder de doelgroep van de Participatiewet, Wajongers en mensen die begeleid werken vanuit de Wsw, en mensen met een Wsw-indicatie op de wachtlijst van de Wsw. Het UWV speelt een belangrijke rol bij de beoordeling wie in aanmerking komen voor de garantiebanen (omdat zij niet in staat zijn het WML te verdienen). 11

12 Dienstverlening voor de nieuwe doelgroep
Insteek: komende jaren ervaring opdoen Achtergrond Aantallen zijn ongeveer duidelijk, maar landelijke informatie over kenmerken nieuwe doelgroep lastig te vertalen naar lokale niveau Ervaringen UWV niet een op een te vertalen, gemeenten hebben straks niet dezelfde instrumenten als UWV nu Aanzienlijk minder financiële middelen beschikbaar Vereist een leerperiode

13 Wat gaan we doen tot 1 januari 2015
Planning oplevering Activiteit September Start traject voorbereiding Participatiewet en daarna op basis van de ervaringen en ervaringen LKS naar loonwaarde verdere ontwikkeling traject ter voorbereiding op plaatsing Oplevering 1/11 Processen LKS naar loonwaarde, Beschut Werk 1/12 Aansluiten processen bij koppelvlakken Jongeren, Intake en Participatie Werknemersvoorzieningen duidelijk Jobcoaching wat gaat dat inhouden? Proefplaatsing max 2 maanden Individuele hulpmiddelen inkoop via UWV? 1/1 ICT registratie loonwaarde incl. koppeling met financiële systemen. Indien nodig back up plan Vanaf okt Bijeenkomsten medewerkers RBA/WSP om ze te informeren over de voortgang. Vanaf nov zal heel RVE Werk worden uitgenodigd. Samenwerking WSP leren van de ervaringen pilot LKS, samenwerking verbeteren en zorgen voor input arbeidspool per 1/1 13

14 Trajecten voor deelnemers die het WML niet kunnen verdienen
TPW en TPJ Trajecten voor deelnemers die het WML niet kunnen verdienen Marlies Bron

15 TPW = Toeleiding Participatiewet (DWI TPW 01)
TPJ = Toeleiding Participatiewet Jongeren tot 27 jaar (DWI TPJ 01) Twee trajecten die in RAAK zijn ingeregeld Aanmelding is mogelijk

16 Aanmeldingen trajecten SW Ja Nee niet meer mogelijk
Instroom in Wsw sterk beperkt Doelgroep blijft bestaan (WWB-ers met arbeidsbeperkingen)  instrumenten Participatiewet Loonwaardesubsidie Detachering Groepsdetachering Of Beschut Werk

17 Doel van de trajecten: Uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt Met loonwaardesubsidie voor de werkgever Of Advies Beschut Werk Groot verschil met SW Ja Nee: was vnl. op Pantar gericht

18 Inhoud van het traject:
duur: 7 maanden Intake  1. Traject  2. Beschut Werk Leerwerktraject, plekken binnen RBA, liefst bij reguliere werkgevers Klantmanager, afwachten duidelijkheid gemeente en UWV

19 Inhoud: Na intake: introductie op de werkvloer eventueel NOA-testen Tijdens traject: trainingen vgl. de WEM competentie-ontwikkeling op werkplek Tegen het einde: overleg collega’s t.b.v. uitplaatsing

20 Wie: WWB-klanten (incl. NUG-ers) Moeten in staat zijn om van minimaal 8 uur op te bouwen tot minimaal 16 uur. Liefst verdeeld over 4 dagdelen Problemen moeten hanteerbaar zijn in een werksituatie Zijn (ingeschat) niet in staat om WML te verdienen

21 Dus: Intensieve samenwerking met WSP, zij werven arbeidsgewenningsplekken op de reguliere markt Binnen RBA samenwerking, plekken bij WEM Noord, Groenteschip, A’damse Bos en individuele plekken Intensieve samenwerking met UWV, (indicatie Beschut Werk?) met collega’s die de uitplaatsing gaan doen Bij vragen: bellen of mailen Vraagtekens blijven nog even bestaan

22 Aansluitende aanpak jongeren Praktijk Onderwijs/ Voortgezet Speciaal Onderwijs
Gemeente Amsterdam Annemarie Klip

23 Participatiewet en jongeren
Participatiewet, sluitende aanpak jeugdwerkloosheid, Passend Onderwijs, 3 decentralisaties (AWBZ/jeugdzorg) Doel om vanaf tot 200 jongeren met een arbeidsbeperking aansluitend aan de opleiding op PrO/VSO te bemiddelen naar werk met inzet van instrumenten P-wet Van start in september 2014 Projectgroep

24 Aanpak 1 Kennismaking scholen in september; directie en stagecoördinatoren Ontwerpen route samen met onderwijs; oktober november - overdrachtsmoment - elkaars “taal” over begeleiding leren kennen Vanaf januari van start met uitstroomgroep Bestuurlijke route apart; samenwerkingsverband, schoolbesturen

25 Globale route Onderwijs Werken naar loonwaarde PrO VSO Jobcoaching
Samenwerking gemeente op weg naar werk Werk of Aansluitend onderwijs Wajong2015 Arbeidsmatige dagbesteding Om het kind Dagbesteding Instroom Instrumenten Trajecten Participatiewet Regulier werk Met ondersteuning Traject richting extern werk Extern Groepsgewijs traject met jobcoaching Intern traject werknemers- vaardigheden Werken naar loonwaarde Jobcoaching Beschut Werk

26 Aanpak 2 Samen optrekken voor jongeren uit de uitstroomgroep, bespreken mogelijkheden, versterken van elkaars aanpak en netwerk Algemene informatie aan ouders Bepalen overdrachtsmoment per jongere Kennismaken met jongere en ouders Aansluiten bij route UWV voor Wajong 2015 Aansluiting bij arbeidsmatige dagbesteding

27 Loonkostensubsidie naar
Loonwaarde Marga Homan

28 AANMELDING Aanmeldingen komen via: reguliere traject RBA afdeling Intake afdeling Activering (trede 2) afdeling Koers naar werk (trede 4) Afdeling werk en opleiding jongeren (jongerenloket)

29 Door SW-Deta en SW Begeleid Werken
Uitvoering Door SW-Deta en SW Begeleid Werken UWV bepaalt de doelgroep Afdeling gaat samen met WSP op zoek naar een werkplek (huidige of nieuwe plek) Proefplaatsing van maximaal 2 maanden Bepaling van de loonwaarde Werkgever krijgt een beschikkingsbrief Maandelijks betaling subsidie Coaching door een Jobcoach indien noodzakelijk No-risk via polis van de Gemeente Amsterdam

30 Contactpersonen RBA Coraline Noordzij, Marlies Bron, Annemarie Klip, Marga Homan, Mocht je vragen hebben of onderwerpen voor de volgende bijeenkomst willen aandragen dan kun je deze mailen naar Moniek Lucassen,

31 WSP op weg naar de match de Arbeidspool & de arrangementen

32 MATCHEN op maat

33 De Arbeidspool: de matching
De Arbeidspool is: een instrument om te matchen Een selectie van klanten die ‘compleet in beeld zijn’ Een selectie van kandidaten die ‘jobfit’ zijn Een dynamische pool van klanten Een dynamische pool van gecreëerde banen voor de klanten Een matchingsoverleg

34 De Arbeidspool: de matching

35 Arrangementen voor werkgevers

36 Mogelijkheden arbeidsbetrekking ‘de arrangementen’
U neemt iemand uit de doelgroep zelf in dienst: loondienst Bij dit arrangement hoort een premiumpakket aan ondersteuning U laat iemand uit de doelgroep detacheren: individuele detachering Wanneer u iemand op basis van detachering bij u laat werken krijgt u ook een aantrekkelijk pakket. U kunt zelf een detacheerder kiezen (bijvoorbeeld uitzendbureau), maar als u liever heeft dat wij dat voor u regelen dan doen we dat. De waarde van het dienstverleningspakket neemt geleidelijk af zodat het aantrekkelijk wordt om over te stappen naar het arrangement ‘loondienst’. U besteedt werk uit dat wordt uitgevoerd door mensen uit de doelgroep: groepsdetachering Bij groepsdetachering gaat het niet om banen, wel om incidenteel en structureel werk dat wordt uitgevoerd door mensen uit de doelgroep. Hierbij kunnen we u volledig ontzorgen. Hierover maken we maatwerkafspraken met u.

37 Mogelijkheden arbeidsbetrekking ‘de instrumenten’
We onderzoeken welke instrumenten en voorzieningen nodig zijn om tot succesvolle plaatsing te komen. Een groot deel van de kosten nemen wij voor onze rekening. Eventuele meerkosten zijn voor de werkgever/inlener. Instrument / voorziening Loondienst Individuele detachering (via WSP) Groeps-detachering (via WSP) Vast contactpersoon voor werkgevers (kosteloos) werkgever inlener Loonwaardemeting binnen landelijk vastgestelde kaders detacheerder Proefplaatsing No risk polis Jobcoach Overige werkvoorzieningen Loonkostencompensatie (verschil WML minus loonwaarde) Tijdelijke premiekorting (mobiliteitsbonus)

38 Contactpersonen WSP Dennis Eilbracht: Niels Krouwel:

39 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Participatiewet Voorlichting."

Verwante presentaties


Ads door Google