De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdzorg & Justitiabelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdzorg & Justitiabelen"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdzorg & Justitiabelen
Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 1, week 5 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hr.nl/vrije

2 Doelgroepomschrijving
85 % van de jeugd gaat goed 2 tot 5 % heeft intensieve en langdurige professionele hulp nodig Van de 0-17 jarigen krijgen ongeveer kinderen jeugdzorg Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, met (complexe en diverse) psychosociale opgroeiproblemen die het dagelijks functioneren belemmeren.

3 Gedragsproblemen Internaliserende problemen Externaliserende problemen
Oorzaken? Wisselwerking gedrag-omgeving

4 Balansmodel (Bakker e.a. 1998)
Kindfactoren Ouderfactoren Omgevingsfactoren Risicofactoren beschermende factoren Draaglast - draagkracht

5 Jeugdzorg ‘Wet op de jeugdzorg (2005): Ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders, stiefouders of anderen, die een jeugdige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden, bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen’. Vanaf 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd. Financiën zijn van provincie naar gemeenten gegaan.

6 TIP! file:///H:/Mijn%20Documenten/Downloads/Rotterdam-rapportNieuw_RotterdamsJeugdstelsel.pdf

7 Ontwikkelingen en trends
Transitie Jeugdzorg: Uitgaan van empowerment Minder 24-uurs zorg meer ambulant Wijkteams

8 Empowerment Methoden o.a.: Triple P (pedagogisch opvoedprogramma)
Oplossingsgericht werken Gezinsbegeleiding Eigenkracht conferentie (geen hulpverlening) Algemeen doel: Herstel balans in gezin en empowerment gezin, vermindering gedragsproblemen kind

9 Soorten hulpverlening
Ambulante hulp, dagbehandeling, 24-uurs hulp Vrijwillig versus dwang en drang: Jeugdbescherming Rotterdam Gezinscoaching Video-interactiebegeleiding Daghulp Crisisopvang Kamertraining Straatcoach Begeleid wonen Jeugdreclassering Pleegzorg GGZ diagnose en behandeling Behandelcentra etc.

10 Onder jeugdzorg vallen
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en Wijkteams Voor hulp zonder indicatie Veilig Thuis (voorheen advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en Jeugdbescherming Wet op de Jeugdzorg  (V)OTS Jeugd GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en Jeugd LVB (licht verstandelijk beperking) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Justitiële jeugdinrichtingen, jeugdreclassering Jeugdstrafrecht

11

12 Probeer intuïtief je mening te geven over de volgende casus:
Een 28-jarige man is gearresteerd voor inbraak, hij heeft een flat screen (televisie) gestolen uit het huis waar hij heeft ingebroken. Het blijkt dat hij al eerder is veroordeeld voor inbraak. Dat is alles wat we weten. Wat vind jij een ‘rechtvaardige’ straf? Bijvoorbeeld: Een geldboete Gevangenisstraf (duur?) Werkstraf (vorm?) Reclasseringstoezicht (wat doen?) Leg uit... Stel je nu dezelfde casus voor, maar deze keer is de verdachte 16 jaar. Wat is nu je antwoord op de vraag? Waarom?

13 Justitiabelen Wat zijn justitiabelen?

14 http://www.npodoc.nl/speel.program.6010720.ht ml
Longstay

15 Ontwikkelingen Tijdig signaleren risicojongeren.
Behandeling en resocialisatie van jeugdige justitiabelen. Onderscheid tussen gemotiveerde en niet gemotiveerde gedetineerden. Bij terugdringen wordt ingezet op effectieve, wetenschappelijk bewezen gedragsbeïnvloedende programma’s. Veiligheidshuizen. Agogische scholing personeel. Rechtpositie gedetineerden is verbeterd. Het slachtoffer heeft een gezicht gekregen.

16 Toekomst Veel nadruk op kostenbesparing en efficiëntie
Onderzoek naar effectieve behandelmethoden Toekomst

17 Jeugdigen en strafrecht
Steeds gewelddadiger Voornamelijk jongens, aandeel meisjes neemt toe Aantal veelplegers neemt toe In justitiële jeugdinrichtingen zijn jongeren met een allochtone achtergrond oververtegenwoordigd Ontwikkeling en inzet van evidence based methoden voor diagnostiek en behandeling

18 Jeugdstrafrecht Straf (Her)opvoeding
Bijna 18 tml

19 Werkveldbezoek en SPH – bouwdag
Voorbereiden van werkveldbezoeken week 7 en SPH- bouwdag 15 oktober Bestuderen: Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – hoofdstuk 6.5 (bezoek instelling). Bekijk de website van de instelling Wat doet de instelling? Welke doelgroepen zijn er binnen de instelling? Bereid minimaal 2 vragen voor die je kunt stellen aan degene die jullie ontvangt/begeleidt.

20 Volgende week Wat elke professional moet weten over verslaving H 1 en 2 Praktijkonderzoek hoofdstuk 6 en 7.1 t/m 7.6


Download ppt "Jeugdzorg & Justitiabelen"

Verwante presentaties


Ads door Google