De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vluchtelingen en onderwijs Een blik op de vluchtelingentoestroom in het GO!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vluchtelingen en onderwijs Een blik op de vluchtelingentoestroom in het GO!"— Transcript van de presentatie:

1 Vluchtelingen en onderwijs Een blik op de vluchtelingentoestroom in het GO!

2 Inhoud Vluchtelingen: begripsverduidelijking Enkele cijfers en het belang van monitoring GO! uitgangspunten en standpunten Toelichting asielprocedure GO! onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

3 Vluchtelingen: een begripsverduide- lijking Wat is een vluchteling nu eigenlijk? En wat is het verschil met termen als ‘anderstalige vluchteling’ of ‘asielzoeker’?

4 Vluchtelingen een begripsverduidelijking Asielzoeker Beweert vluchteling te zijn Evaluatie binnen asielprocedure Vluchteling status Etnie, religie, nationaliteit, sociale groep, politieke mening Subsidiair beschermde status oorlogsvluchteling met minder rechten als vluchteling DVZ = dienst vreemdelingenzaken Registratie CGVS = Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatslozen Beslissing status

5 Vluchtelingen een begripsverduidelijking Migrant (expat) Hoop op verbeteren persoonlijk leven Niet-begeleide minderjarige vreemdeling = NMBV onbegeleid door personen met ouderlijk gezag of voogdijschap Anderstalige nieuwkomer Onderwijsterm Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal Onvoldoende onderwijstaal beheersen Max. 9 maanden ingeschreven Nieuwkomer zijn Max. 1 jaar in België verblijven Vreemdeling = Verzamelterm

6 Cijfers en profiel van de asielzoekers Hoeveel asielzoekers zijn er? Over hoeveel kinderen en jongeren gaat het? Wat is het belang van monitoring?

7 Hoeveel asielzoekers? Belgische asielcijfers PeriodeTotaalVlaanderenBrusselWallonië 30 september 201523.3889.8902.06111.437 30 oktober 201526.64111.6542.48612.504

8 Profiel van de asielzoeker in België

9

10

11 Hoeveel kinderen en jongeren in Vlaanderen? Cijfers van Fedasil uit de collectieve opvangcentra op 1 september 2015 (inclusief NBMV) 0 – 2 jaar3 – 5 jaar6 tot 11 jaar12 – 17 jaarTotaal Antwerpen159145271350925 Brussel10095149297641 Limburg101125200185611 Oost-Vlaanderen8985138100412 Vlaams-Brabant536492136345 West-Vlaanderen74106201175556 Totaal579620105112433490

12 Monitoring instroom GO! leerlingen Warme oproep aan scholen om het aantal inschrijvingen van anderstalige nieuwkomers door te geven. Gelijkaardige tool als februaritelling Per administratieve groep (kleuter, basis, secundair) Per leerjaar Terugkoppeling cijfers naar scholengroepen Cijfers van Fedasil / OCMW / Rode Kruis Aantal asielzoekers en kinderen in het netwerk Per gemeente / Per opvangcentrum / Per lokaal opvanginitiatief Worden gedeeld via http://pro.g-o.be/over-go/actuele-themas/vluchtelingenhttp://pro.g-o.be/over-go/actuele-themas/vluchtelingen Waarom? Blinde vlekken? Extra middelen? Pedagogische ondersteuning?

13 GO! uitgangspunten en standpunten Waar staan we voor in het GO! als het gaat over de vluchtelingen?

14 GO! Uitgangspunten Recht op onderwijs Gelijke onderwijskansen Actief burgerschap waarden van het PPGO Samen leren samenleven Vanuit de noden van het kind of de jongere Bredere maatschappelijke kwestie GO! al een sterke maatschappelijke rol op

15 GO! standpunten Coherent spreidingsbeleid en flankerend onderwijsbeleid Netoverstijgende samenwerking, transparantie en proportionele verdeling Coördinerende rol van LOP of scholengroepen/scholengemeenschappen Inclusie- en integratiegedachte: onderwijs in opvangcentra of asielcentra vermijden. Een mobiele unit is een noodoplossing bij capaciteitsproblemen maar kan niet als volwaardige school

16 GO! standpunten De inhoud van onthaalonderwijs ligt ruimer dan alleen taal opvang van gezinnen zo veel mogelijk binnen de lokale opvanginitiatieven en (indien onvermijdelijk) in opvangcentra waar scholen dicht in de buurt zitten Verhuizen van gezinnen, kinderen en jongeren van opvangcentra naar opvangcentra vermijden om schoolwissels tegen te gaan Inzetten op duurzame aanpak, cfr opiniestuk http://emagazine.g- o.be/home/Pages/eMagazineArtikel.aspx?Id=11034 http://emagazine.g- o.be/home/Pages/eMagazineArtikel.aspx?Id=11034

17 GO! onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Wat is de invloed van de asielprocedure op onderwijs? Wat zijn in het kort de regels voor het organiseren van onthaalonderwijs in het basis- en secundair onderwijs? Wat met de aanwending van de middelen?

18 De invloed van de asielprocedure op onderwijs. 1.Toewijzing van de asielzoeker bepaalt wie de schoolkosten draagt:  Centrum  OCMW  Asielzoeker zelf 2.Doorverwijzing in de opvang van asielzoekers zorgt voor schoolwissels. 3.In kader van een collectieve opvangstructuur kan een school beroep doen op taalkundige bijstand op de site. 4.Door gezinshereniging kan men een tweede toevloed verwachten van anderstalige nieuwkomers. 5.Bij een niet erkenning, stopt de materiële hulp en vervalt de leerplicht. Gezinnen ‘verdwijnen’ vaak.

19 Leerplichtonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (AN): Basisonderwijs Elke basisschool kan onthaalschool zijn Enkel AN weigeren als Al 4 AN ingeschreven in de school < 100 leerlingen Al 8 AN ingeschreven in de school > 100 leerlingen Maximum capaciteit vastgelegd Lerarenuren/ondersteuningsuren Vanaf 6 AN (1,5u per week per AN) Per 4 AN nieuwe schijf Tellen per school of per scholengroep

20 Leerplichtonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (AN): Basisonderwijs Toeleiding AN Afspraken binnen het LOP Keuzevrijheid van de ouders AN per 6 naar één school voor lerarenuren Schooljaar 2015-2016 extra financiële ondersteuning voor kleuters! Bijkomende niet-Nederlandstalige leerling jonger dan 5 jaar 950 euro ondersteuning per kind Telling eerste schooldag van februari 2016

21 Leerplichtonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (AN): Secundair onderwijs GO! telt 1082 OKAN leerlingen op 1 december 2015 Ingericht in 16 scholen Elke school kan aanvraag doen Moet goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering Goedkeuring gebaseerd op bestaande aanbod en de regionale/lokale behoefte onthaalonderwijs Vervolgschoolcoach: 1 per contactschool

22 Leerplichtonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (AN): Secundair onderwijs Versoepeling regelgeving: Indienen van aanvragen Programmatieregeling Doorheen volledige schooljaar mogelijk vanaf 1 november 2015 Er werden nieuwe aanvragen ingediend door scholen/scholengroepen om OKAN in te richten

23 Ons onderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (AN): Volwassenenonderwijs Cursus Nederlands (NT2) na asielaanvraag: In CVO of CBE via Huis van het Nederlands ‘attest voor inschrijving van asielzoekers in het volwassenenonderwijs’ van Fedasil of Rode Kruis Geen inschrijvingsgeld Extra 18,5 miljoen euro van de overheid voor NT2


Download ppt "Vluchtelingen en onderwijs Een blik op de vluchtelingentoestroom in het GO!"

Verwante presentaties


Ads door Google