De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 -"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. H. Schaeffer uit Kampen 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen. Aansluitend aan deze dienst is er een preekbespreking, gevolgd door een wijkbijeenkomst van wijk 5 Volgende week zondag is een “ontdekzondag”

4 Agenda 3 februari10 00 Lidwina in Kleur koffie- en kleurochtend 3 februariBijbelstudieclub Dabar Ond: Spreuken schets 3 Inl: Harry Spakman 3 februari19 30 gemeentevergadering

5 Deze week zijn jarig: 1 februari: br R.P.G. van de Riet 2 februari: br Willem Sonneveld 3 februari: zr Andjo Bruijn-van Hijum 5 februari: br Henk van Middelkoop 6 februari: Maureen van Harten br Rene van Kleef zr T.S. Oggel-van Keulen Florianne Verschelling

6 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

10 Gezang 171: 1, 2, 3 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

11 Gezang 171: 1, 2, 3 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

12 Gezang 171: 1, 2, 3 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

13 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

16 Psalm 71: 1, 5, 13 1 Bij U, o Heer, berg ik mijn leven. Beschaam in mijn verdriet mijn vast vertrouwen niet, want U alleen kunt uitkomst geven. Kom mij door recht bevrijden, verhoor mij in mijn lijden.

17 Psalm 71: 1, 5, 13 5 Een wonder was ik in elks ogen, daar U mij hebt gespaard, beveiligd en bewaard. Nu wil U, mijn God, verhogen, uw luister steeds bezingen om al uw zegeningen.

18 Psalm 71: 1, 5, 13 13 Ik zal aan U mijn psalmen wijden, o God van Israël, bij harp- en citerspel. Mijn mond zal juichend U belijden, mijn ziel zal blij bezingen uw trouw en zegeningen.

19 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

20 ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ Marcus 2,5

21 Jezus is altijd onderweg Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ Marcus 1,36v

22 Jezus vindt nergens rust … met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen. Marcus 1,45

23 het goede nieuws Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. Marcus 2,2

24 een gat in het dak ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ Marcus 2,2

25 welke zonden? Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Matteüs 4,13

26 teken van Gods nieuwe wereld Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Johannes 9,2v

27 weerstand Zoiets mag hij helemaal niet zeggen! Hij beledigt God. Alleen God kan de zonden van mensen vergeven! Marcus 2,7 BGT

28 wie is Jezus? Maar ik ben de Mensenzoon. God heeft mij de macht gegeven om te vergeven. Marcus 2,10 BGT

29 wie is Jezus? Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf, (…) Psalmen 103,2vv

30 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

31 Psalm 89: 1, 6, 7 1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

32 Psalm 89: 1, 6, 7 6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, en als herauten gaan U voor op al uw schreden uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede.

33 Psalm 89: 1, 6, 7 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

34 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

35 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

36 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

37 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

38 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

39 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

40 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

41 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

42 LvdK 408: 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 Nu laat ons God de Here dankzeggen en Hem eren, want goed zijn alle dingen die wij van Hem ontvingen. 2 Want lijf en ziel en leven heeft ons de Heer gegeven. Hij zal ze ook bewaren in allerlei gevaren.

43 LvdK 408: 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 Een arts is ons gegeven die zelve is het leven: Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven. 4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven. Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten.

44 LvdK 408: 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 Wij bidden U, Algoede: wil altijd ons behoeden; de kleinen en de groten, houd ze in uw hart besloten. 6 Bewaar ons in uw waarheid, geef ons op aarde vrijheid, met alle mensen samen uw rijk, Heer, te beamen.

45 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

46 Gezang 182C

47 Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 - 4 LvdK408:1 - 6 Gezang182C:Amen

48 Samen werken aan gemeente zijn! Het thema “Kerk zijn in de 21 e eeuw” willen we de komende maand nog verder bespreken! 31 januari is er een preek door H. Schaeffer. Met aansluitend een preekbespreking. 21 februari is er een preek door H. Schaeffer met ‘s avonds een preekbespreking in de wijken. We nodigen alle gemeenteleden van harte uit om hieraan mee te doen. intensivering informalisering individualisering

49 We gaan weer wandelen! 6 en 7 mei Opgeven kan tot 31 januari elsvanwolfswinkel@onsbrabantnet.nl We gaan weer wandelen! 6 en 7 mei Opgeven kan tot 31 januari elsvanwolfswinkel@onsbrabantnet.nl

50 Vandaag: zegels en dozen meenemen naar de kerk! Hé, spaar je mee?! voor Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje


Download ppt "Liturgieds. A. van Vugt (Eindhoven) Collecte: ZOA vluchtelingenzorg Gezang171:1, 2, 3 Marcus1:39 - 2:12 Psalm71:1, 5, 13 Psalm89:1, 6, 7 Gezang161:1 -"

Verwante presentaties


Ads door Google