De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

zijn toch wel belangrijk! Is dit het definitieve antwoord? 10. Kipah & Talliet VOORAF Zijn uiterlijkheden van belang? Toen zij binnenkwamen, en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "zijn toch wel belangrijk! Is dit het definitieve antwoord? 10. Kipah & Talliet VOORAF Zijn uiterlijkheden van belang? Toen zij binnenkwamen, en."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4 zijn toch wel belangrijk! Is dit het definitieve antwoord?
10. Kipah & Talliet VOORAF Zijn uiterlijkheden van belang? Toen zij binnenkwamen, en hij Eliab zag, dacht hij: Zeker staat hier voor de Here zijn gezalfde. 7 Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan. (1 Sam.16:6,7 DUS: Uiterlijkheden zoals kipa en talliet zijn onbelangrijk! DUS: Uiterlijkheden zijn toch wel belangrijk! En, Hij ziet het hart aan! Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen: een borstschild, een efod, een opperkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. (Ex.28:4) Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel. (Deut.22:5) Is dit het definitieve antwoord?

5 Het uiterlijk kan ook een masker worden voor het innerlijk.
10. Kipah & Tallit VOORAF Zijn uiterlijkheden van belang? Er bestaat een natuurlijk verband tussen het innerlijk en het uiterlijk. Het uiterlijk zou een natuurlijke afspiegeling moeten zijn van het innerlijk. Het uiterlijk kan ook een masker worden voor het innerlijk.

6 10. Kipah & Talliet VOORAF Zijn uiterlijkheden van belang?
Ps.94:20 “Hebt Gij iets gemeen met de zetel van het verderf,die onder schijn van recht onheil sticht? Een innerlijk is niets zonder uiterlijk en een uiterlijk is niets zonder innerlijk. Matth.23:14 “terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt.” 2 Tim.3:5 “die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.”

7 10. Kipah & Talliet Wat is een kipah?
God is één, met één wet en één volk In de dienst aan Hem droeg men hoofdbedekking Niet bidden met hoofdbedekking staat haaks op datgene wat Hij zijn volk leert

8 10. Kipah & Talliet 1. Wat is een kipah?
 Ook deed Mozes de zonen van Aäron naderen, en trok hun rokken aan, en gordde hen met een gordel, en bond hun mutsen op, gelijk als de HEERE Mozes geboden had. (SV: Lev.8:13)

9 10. Kipah & Talliet 1. Wat is een kipah?
 Ook deed Mozes de zonen van Aäron naderen, en trok hun rokken aan, en gordde hen met een gordel, en bond hun mutsen (מִגְבָּעוֹת) op, gelijk als de HEERE Mozes geboden had. (SV: Lev.8:13)

10 10. Kipah & Talliet 1. Wat is een kipah?

11 10. Kipah & Talliet 1. Wat is een kipah? kippah
jarmoelke – (Jiddisj: vanuit het Pools jarmoelka) koppel – jiddisj keppeltje

12 10. Kipah & Talliet 1. Wat is een kipah?

13 is cultuur-afhankelijk
10. Kipah & Talliet 1. Wat is een kipah? De hoofd-bedekking is cultuur-afhankelijk

14 10. Kipah & Talliet 1. Wat is een kipah?

15 10. Kipah & Talliet 1. Wat is een kipah?
Koning Jehoe van Israel buigt voor Shalmanezer III van Assyria De Israëlieten dragen een baard, hoofdbedekking en franjes aan hun kleed.

16 10. Kipah & Talliet 1. Wat is een kipah? Assyrisch reliëf
Hebreeën in ballingschap Mannen met baard en hoofdbedekking

17 10. Kipah & Talliet 1. Wat is een kipah?
Dan.3:21  Toen werden die mannen (Sadrach, Mesach en Abednecho) gebonden, met hun mantels, broeken, mutsen (כַרְבְּלָתְהוֹן)en overige klederen aan, en in de brandende vuuroven geworpen.

18 10. Kipah & Talliet 1. Wat is een kipah?

19 10. Kipah & Talliet 1. Wat is een kipah? Kippah
Identificatie met onze Joodse broeders en zusters Baseballcap Identificatie met Amerikaanse leeftstijl Waar identificeren we ons mee?

20 10. Kipah & Talliet Alle priesters droegen iets op hun hoofd.
2. God is één, met één wet en één volk Alle priesters droegen iets op hun hoofd.

21 10. Kipah & Talliet 3. In de dienst aan Hem droeg men hoofdbedekking

22 10. Kipah & Talliet Op basis van één vers kun je geen regel opstellen.
4. Niet bidden met hoofdbedekking staat haaks op datgene wat Hij zijn volk leert Op basis van één vers kun je geen regel opstellen. Rabbi Paulus kan ook geen nieuwe wetten opleggen. In algemene zin is dit in tegenspraak met Torah Rabbi Paulus  Korintiërs 1 Kor.11:4 “Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan.” Pas aner pros-euchomenos Elke man biddende e propheteuon kata kephales of profeterende omlaag hoofd echon kat-aischunei hebbende maakt diep te schande ten kephalen autou het hoofd van hem

23 10. Kipah & Talliet Aner men gar ouk (de) man enerzijds namelijk niet
4. Niet bidden met hoofdbedekking staat haaks op datgene wat Hij zijn volk leert Aner men gar ouk (de) man enerzijds namelijk niet opheilei kata kaluptesthai behoort zich (te) dekken ten kephalen het hoofd  1 Kor.11:7  Want een man moet het hoofd niet dekken: hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Tijdens sommige heidense rites bedekten mannen hun hoofd met hun toga. Torah verbied het dat een man zich kleed als een vrouw Deut.22:5 Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel.

24 10. Kipah & Talliet Als je kijkt naar de onmenselijke behandeling van de Joden , niet alleen in Duitsland , maar ook in de bezette landen, begint je je zorgen te maken dat een dergelijke verplichting ook op ons kan worden gelegd. Maar we moeten dit duidelijk weigeren op grond van hun bescherming in de Deense grondwet. Ik stelde dat ik niet kon voldoen aan een dergelijke eis richting Deense burgers . Indien een dergelijke eis wordt gesteld , zouden we hier het beste mee om kunnen gaan door allemaalde David Ster te gaan dragen. (dagboek) Christiaan X van Denemarken

25 10. Kipah & Talliet Samenvattend 1. Tenach leert dat dienstknechten van God hoofdbedekking dragen. 2. Antieke historische afbeeldingen van het volk van God tonen aan dat dit hoofdbedekking draagt. 3. In Abraham identificeren wij ons met dit volk. 3. In deze tijd van weer opbloeiend antisemitisme kunnen we naast hen gaan staan, we dienen immers dezelfde God. Zij zijn onze oudste broer.

26 10. Kipah & Talliet Wat is een talliet? Herinneringskwasten
Opdracht voor zijn volk Jesjoea droeg tzitziet

27 10. Kipah & Talliet Wat is een talliet? Tallit katan de kleine tallit

28 10. Kipah & Talliet Wat is een talliet? Tallit gadol de grote tallit
Gebedsmantel

29 “Dat zal u dan zijn tot een gedenkkwast
10. Kipah & Talliet (צִיצִ)- tsits 1. bloesem Num.17:23, Jes.28:1; 40:6, Ps.103:15, Job14:2 2. bloemversiering 1 Kon.8:18-35 3. diadeem Ex.28:36, 39:30, Lev.8:9 4. Veer Jer.48:9 2. Herinneringskwasten Het belangrijkste aan de tallit zijn de vier kwasten “Dat zal u dan zijn tot een gedenkkwast (צִיצִת)- tsitsit” Num.15:38

30 10. Kipah & Talliet 3. Opdracht voor zijn volk
Deut.22:12 Gij zult u gedraaide snoeren maken aan de vier hoeken van het kleed, waarmee gij u bedekt.

31 10. Kipah & Talliet 3. Opdracht voor zijn volk
1 Joh.5:3 “Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar”

32 10. Kipah & Talliet 3. Opdracht voor zijn volk
Neh.8:3 Toen bracht de priester Ezra de wet vóór de gemeente, zowel mannen als vrouwen en ieder die het kon begrijpen, op de eerste dag van de zevende maand. Deut.29:10 Allen staat gij heden voor het aangezicht van de Here, uw God: uw aanvoerders, uw stamhoofden, uw oudsten en uw opzieners, alle mannen (אִיש) van Israël; 11 uw kinderen, uw vrouwen (ִאִשָּׁה) en de vreemdelingen (גֵרְ) in uw legerplaats, zelfs uw houthakkers en waterputters, 12 om toe te treden tot het verbond van de Here, uw God, tot dit met een vervloeking bekrachtigd verdrag, dat de Here, uw God, heden met u sluit, 13 opdat Hij u heden als zijn volk bevestige en u tot een God zij, zoals Hij u toegezegd heeft, en uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft.

33 10. Kipah & Talliet 4. Jesjoea droeg tzitziet Matth.9:20 “En zie, een vrouw, die reeds twaalf jaren aan bloedvloeiingen leed, kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aangezworen heeft.” Matth.14:22 “en zij smeekten Hem, dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden behouden.” Marc.6:56 “En waar Hij ook kwam in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de zieken op de markten en smeekten Hem, dat zij slechts de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden gezond.” Luc.8:44 “kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan, en terstond hield haar vloeiing op.”

34

35 10. Tefilien Deut.6: 4 Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! 5 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. 6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. 8 Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, 9 en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.

36 10. Tefilien Deut.6:4-9 SJ’MA Ex.13:1-10 KADESJ Ex.13:11-16 WEHAJAH
”Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! 5 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. 6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. 8 Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, 9 en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Ex.13:1-10 KADESJ ” 1 De Here sprak tot Mozes: 2 Heilig Mij alle eerstgeborenen, die onder de Israëlieten het eerst uit een moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier; zij zijn mijn eigendom. 3 Toen zeide Mozes tot het volk: Gedenkt deze dag, waarop gij uit Egypte, uit het diensthuis, gegaan zijt; want met een sterke hand heeft de Here u daaruit geleid. Daarom mag niets gezuurds gegeten worden. 4 Heden trekt gij uit, in de maand Abib. 5 Wanneer de Here u gebracht heeft naar het land der Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Chiwwieten en Jebusieten, waarvan Hij uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het u zal geven, een land, vloeiende van melk en honig, dan zult gij deze dienst in deze maand onderhouden. 6 Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten en op de zevende dag zal er een feest voor de Here zijn. 7 Ongezuurde broden zullen gedurende de zeven dagen gegeten worden; er mag zelfs niets gezuurds bij u gezien worden, ja, in uw gehele gebied mag er geen zuurdeeg worden gezien. 8 En op die dag zult gij uw zoon uitleggen: Dit is ter wille van wat de Here mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte. 9 Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet des Heren in uw mond zij; want met een sterke hand heeft de Here u uit Egypte geleid. 10 Gij zult deze inzetting onderhouden op haar vaste tijd, van jaar tot jaar. . Ex.13:11-16 WEHAJAH 11 Wanneer dan de Here u gebracht heeft naar het land der Kanaänieten, zoals Hij u en uw vaderen gezworen heeft, en het u gegeven heeft, 12 dan zult gij al wat het eerst uit de moederschoot voortkomt, de Here wijden; ook van elke eerste worp van het vee dat gij hebt, zullen de mannelijke dieren voor de Here zijn. 13 Maar elk eerste ezelsveulen zult gij lossen met een stuk kleinvee; of, indien gij het niet lost, zult gij het de nek breken. Iedere menselijke eerstgeborene onder uw zonen echter zult gij lossen. 14 En wanneer uw zoon u later zal vragen: Wat betekent dat? dan zult gij tot hem zeggen: Met een sterke hand heeft de Here ons uit Egypte, uit het diensthuis, geleid. 15 Want toen Farao bezwaar maakte ons te laten gaan, doodde de Here alle eerstgeborenen in het land Egypte, zowel de eerstgeborenen der mensen als die van het vee. Daarom ben ik gewoon alle mannelijke dieren, die het eerst uit de moederschoot voortkomen, de Here te offeren, terwijl ik alle eerstgeborenen mijner zonen los. 16 Het zal tot een teken op uw hand en tot een kenteken tussen uw ogen zijn, want met een sterke hand heeft de Here ons uit Egypte geleid. Deut.11:13-21 WEHAJAH 13 Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de Here, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel, 14 dan zal Ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen, 15 en Ik zal op uw veld gras geven voor uw vee, zodat gij kunt eten en verzadigd worden. 16 Neemt u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen nederbuigt. 17 Dan zou de toorn des Heren tegen u ontbranden en Hij zou de hemel toesluiten, zodat er geen regen komt, de bodem zijn opbrengst niet geeft en gij weldra te gronde gaat in het goede land, dat de Here u geven zal. 18 Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 19 Gij zult ze uw kinderen leren en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit en wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat; 20 gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten, 21 opdat gij en uw kinderen in het land, waarvan de Here uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het hun zou geven, zó lang leeft, als de hemel boven de aarde staat.”

37 10. Tefilien

38 10. Mezoeza Deut.6: 4 Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! 5 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. 6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. 8 Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, 9 en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.

39


Download ppt "zijn toch wel belangrijk! Is dit het definitieve antwoord? 10. Kipah & Talliet VOORAF Zijn uiterlijkheden van belang? Toen zij binnenkwamen, en."

Verwante presentaties


Ads door Google