De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het oordeel met vertrouwen tegemoet zien :

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het oordeel met vertrouwen tegemoet zien :"— Transcript van de presentatie:

1 Het oordeel met vertrouwen tegemoet zien :
de Rechter staat aan jouw kant.

2 Van James de Eerste, een van de koningen van Engeland, wordt gezegd dat hij eens rechter probeerde te zijn. Hij luisterde zorgvuldig naar de ene kant van de zaak. Hij had bijna zijn besluit genomen, toen hij de andere kant van de zaak hoorde.

3 Daarna, totaal verward, wist hij niet wat hij moest doen.
De mensen waarvan hij eerst dacht, dat ze onschuldig waren, leken nu schuldig te zijn. Uiteindelijk gaf hij zijn positie als rechter in wanhoop op. Koning James de Eerste drukte het zo uit, “Met het horen van alleen de ene kant, gaat het nog wel, maar nu mijn geest beide kanten van de zaak heeft gehoord, weet ik niet wat de waarheid is.” Een verwarde rechter zal het moeilijk hebben om een goede beslissing te nemen. God is een onpartijdig, totaal eerlijke en nauwgezette rechter. Hij is niet verward als Hij ons oordeelt.

4 De Bijbel leert ons, dat een ieder van ons, eens voor Gods rechterstoel zal moeten verschijnen.

5 We worden allen gedagvaard om op dat oordeel te verschijnen, om rekenschap te geven van hoe we hebben geleefd en wat we gedaan hebben. Elke man en vrouw die ooit geleefd heeft, heeft een lopende zaak voor de rechtbank van God – het hoogste gerechtshof van het universum. De Apostel Paulus vertelt over de afspraak die de hele wereld moet nakomen:

6 Handelingen 17:31 “…omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop
Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen…” Niemand wordt vrijgesteld. Niemand kan de dagvaardiging ontlopen. De Bijbel stelt duidelijk dat iedereen moet verschijnen:

7 2 Korintiërs 5:10 “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van
Christus openbaar worden…”

8 Of we het nu geloven of niet.
Of we het nu leuk vinden of niet. Of je nu een praktiserend christen bent of niet. Wie we ook zijn, we moeten allemaal verschijnen. God heeft geen favorieten. Als we zijn gedagvaard door het hemels gerechtshof, moeten we verschijnen. Waarom? “Paulus geeft het antwoord:

9 Romeinen 14:12 “Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf
rekenschap geven aan God.” Terwijl God ons alleen de keuze laat in het leven zullen we ons eens voor die keuze moeten verantwoorden.

10 De uitslag van het hemels gerechtshof zal voor altijd het lot van iedere mens bezegelen.
En de uitslag zal onherroepelijk zijn, want er is geen hoger beroep mogelijk!

11 Maar voor er een oordeel gegeven kan worden, of een vonnis uitgesproken, moet er een onderzoek of een openbare behandeling plaatsvinden. Laten we even kijken hoe de Bijbel deze rechtzitting in de hemel beschrijft. De profeet Daniël schreef:

12 Daniël 7:9 “Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld en
een Oude van dagen zette Zich neder:

13 Daniël 7:9 zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als
wol;

14 Daniël 7:9 zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit
laaiend vuur;

15 Daniël 7:10 en een stroom van vuur welde op en vloeide voor Hem uit;

16 Daniël 7:10 Duizendmaal duizenden dienden Hem en

17 Daniël 7:10 tienduizend maal tienduizenden stonden vóór Hem. De
vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend.”

18 We krijgen een mooi beeld van de omvang van deze rechtzitting
We krijgen een mooi beeld van de omvang van deze rechtzitting. We zien niet alleen God op Zijn eeuwige troon maar ook ontelbare aanwezigen. Het is een openbare rechtzitting, iedereen is daar aanwezig. Kijk wat Daniël vervolgens in zijn visioen zag:

19 Daniël 7:13 “Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie

20 Daniël 7:13 met de wolken des hemels kwam iemand
gelijk een mensenzoon;

21 Daniël 7:13 hij begaf zich tot de Oude van dagen, en
men leidde hem voor deze.”

22 We moeten niet alleen voor de rechter verschijnen
We moeten niet alleen voor de rechter verschijnen. We hebben de beste advocaat aan onze zijde. Niemand die beter onze zaak kan bepleiten dan Jezus zelf, de mensenzoon, hij die zich onze broeder noemt. (Heb 2:11) Er zijn ook getuigen: de heilige engelen die alles gezien en opgetekend hebben. Van Jezus onze pleiter zegt de Bijbel

23 1 Johannes 2:1 “Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus
Christus, de rechtvaardige…”

24 “Maar,” zul je zeggen, “hoe kan ik daar aanwezig zijn, op welke manier word ik daar vertegenwoordigd. De Bijbel zegt:

25 Daniël 7:10 “De vierschaar zette zich neder en de boeken werden
geopend.”

26 Daniël 7:10 Wat is een vierschaar. Dat is een oud woord voor zij die plaatsnemen in een rechtzitting. De rechters, de advocaat, de aanklager. Wat staat er in de boeken die ze openslaan. De boeken zijn een exacte weergave van het leven van hij of zij die voor het gericht moet verschijnen. Zij bevatten, al zijn gedachten, zijn woorden en daden. Salomo zegt

27 Prediker 12:14 “Want God zal elke daad doen komen
in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.”

28 Maleachi 3:16 “Dan spreken zij die de Here vrezen, onder
elkaar, ieder tot zijn naaste: De Here bemerkte het toch en hoorde het

29 Maleachi 3:16 en er werd een gedenkboek voor zijn
aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Here vrezen en zijn naam ere houden.”

30 Maleachi 3:16 God merkt altijd of onze harten zich tot Hem voelen aangetrokken. Hij tekent elk bemoedigend woord dat we iemand geven en elke vriendelijke daad op. Koning David wist ook van de verslagen want hij zei:

31 Psalm 56:9 “Doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?”
God kent ook het diepste leed van je leven. Natuurlijk, God weet alles van ons, want David schreef:

32 Psalm 139:1 “Here, Gij doorgrondt en kent mij;

33 Psalm 139:3 “…met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.”

34 Psalm 139:16 “…in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.”

35 Omdat God alles van ons weet, is het voor Hem niet noodzakelijk om de boeken voor zichzelf bij te houden. De boeken worden bijgehouden in het belang van het universum, zodat er een helder bewijs is van Gods liefde en rechtvaardigheid in elke zaak. De boeken laten iedereen zien hoe God met ons heeft gehandeld en hoe wij met God, onze naaste en onszelf hebben gehandeld. Dat we aan God moeten verantwoording afleggen is een ernstige gedachte.

36 Wat hebben we met het leven gedaan dat ons tweemaal werd geschonken
Wat hebben we met het leven gedaan dat ons tweemaal werd geschonken. Eens door de schepping en eens door het bloed van Christus. Salomo wijst ons daarop in zijn uitspraak:

37 Prediker 11:9 “Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren;

38 Prediker 11:9 volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen,

39 Prediker 11:9 maar weet, dat God u om al deze dingen in het
gericht zal doen komen.”

40 Matteüs 12:36 “Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen
spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels,

41 Matteüs 12:37 want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd
worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.”

42 Iemand heeft geraamd dat de gemiddelde persoon genoeg woorden in een week spreekt om een boek van 320 pagina’s te vullen! In 60 jaar zouden dat meer dan van deze boeken kunnen opleveren! Er zijn sommige mensen die niet veel zeggen. Maar de gedachten van ons hart zijn ook woorden voor God.

43 Wat zal je bibliotheek van boeken te zeggen hebben in het oordeel
Wat zal je bibliotheek van boeken te zeggen hebben in het oordeel? Maar meer dan dat, zelfs de motieven achter deze woorden en daden zullen openlijk te zien zijn:

44 1 Korintiërs 4:5 “…die ook hetgeen in de duisternis verborgen is,
aan het licht zal brengen en wat er in de harten omgaat openbaar zal maken…”

45 Er zullen die dag geen doorhalingen, noch verborgenheden zijn!
Men kan in staat zijn om vrienden en zelfs familie voor de gek te houden, maar niemand kan God voor de gek houden. Hij leest de geheimen in je hart!

46 Als de dag komt dat wij in het oordeel zullen verschijnen zijn er twee posities waarin we kunnen staan. Als Jezus Heer is in ons leven, als wij de deur hebben open gedaan waaraan hij klopt en elke dag met hem wandelen dan bedekt zijn bloed het verslag van al onze fouten uit het verleden. Als wij onze eigen weg volgen en zonder Jezus leven zal het verslag ons veroordelen. Er is dan geen bedekking van onze schuld. Bovendien is het niet wat we belijden maar wat we in werkelijkheid zijn dat het verschil maakt

47 Matteüs 16:27 Er is ons geleerd, dat als Jezus komt
“…en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.”

48 Matteüs 16:27 Ho, ho, wacht even zult u zeggen. De vorige eer heb je toch gezegd dat we niet gered worden door onze eigen werken. Je hebt gezegd dat we gered worden door het geloof in Gods gave. Dat is zo beste vrienden. Maar wat brengt Gods gave met zich mee. Is het niet dat deze ons bevrijd van onze zondige gewoontes. Onze woorden en daden dan zijn het werkelijke bewijs van het feit of we al dan niet Gods gave hebben ontvangen. Iemand kan wel zeggen dat hij in God gelooft maar als zijn daden niet getuigen van het feit dat hij met Jezus wandelt wat voor een geloof heeft hij dan, een dood geloof een geloof dat geen vruchten voortbrengt tot eer van God. Onze goede daden zijn het bewijs dat Jezus ons leven heeft veranderd.

49 Over geoordeeld worden naar onze werken schreef
Dr. Sakao Kubo recentelijk:

50 Your Summons to Court, p. 20. “Laten we in ogenschouw nemen wat het
zou betekenen als het oordeel niet op onze werken zou worden gebaseerd.

51 Your Summons to Court, p. 20. Hoe kan God ons dan oordelen, naar onze
huid, ons ras, onze sociale klasse, onze opvoeding, ons uiterlijk, onze talenten, onze macht,

52 Your Summons to Court, p. 20. ons lidmaatschap van de kerk of louter
onze belijdenis van Christus? God kan ons alleen oordelen naar onze werken, goed of slecht.” Goede werken worden niet in eigen kracht gedaan. Ze zijn goed wanneer God ze door ons bewerkt.

53 Het is het spontane gevolg van een hart vol liefde voor God en mensen.
Het is een liefdesrelatie met Jezus dat zijn volgelingen motiveert om goede werken te doen. In het boek Prediker vat Salomo het als volgt samen:

54 Prediker 12:13 “Van al het gehoorde is het volgende:

55 Prediker 12:13 Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit
geldt voor alle mensen.

56 Prediker 12:14 Want God zal elke daad doen komen in het gericht.”
Wat dan is de maatstaf van het oordeel. Wat bepaald of een werk goed is of als een daad een overtreding is.

57 In onze gerechtelijke werkwijzen hier op aarde, is het doel van een gerechtelijk onderzoek gewoonlijk om te bepalen of iemand een overtreding heeft begaan – of er een wet is overtreden.

58 Ook in het oordeel van God is er een wet of richtsnoer en Jacobus maakt duidelijk welke wet wordt gehandhaafd.

59 Jacobus 2:12 “Spreekt zó en handelt zó als (mensen past),
die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden.”

60 Jacobus 2:11 In het vers ervoor noemt Jacobus twee van de geboden: “Gij zult niet echtbreken,” en “Gij zult niet doodslaan.” Zo worden de Tien Geboden van God klaarblijkelijk “De wet der Vrijheid” genoemd, door welke het leven van de mensen worden beoordeeld.

61 Het oordeel stelt eenvoudigweg vast aan welke kant van het grote conflict tussen Christus en Satan wij staan. Staan we aan de kant van Christus? Hebben wij Hem toegelaten in ons te leven?

62 Hebben we voor Hem en Zijn wil een verheven liefde betoond, zoals die in de Tien Geboden zijn uitgedrukt? Is het ons verlangen om door Zijn kracht, Zijn wil te volgen? Heeft Hij Zijn wet in onze harten geschreven?

63 Als immigranten burgers van een land wensen te worden, worden zij verplicht hun trouw aan dat land te beloven, loyale burgers te zijn en de wetten van het land te verdedigen.

64 Met christenen is dat net zo.
Als zij Christus accepteren en verlangen burgers van Zijn koninkrijk te worden, vraagt God hem liefde en trouw aan Hem te beloven en de wetten van Zijn regering te verdedigen.

65 Echter, niet alle immigranten blijven trouw aan hun plechtige beloftes
Echter, niet alle immigranten blijven trouw aan hun plechtige beloftes. Uiterlijk schijnen sommigen loyale burgers van het land te zijn, maar blijken later revolutionair te zijn. Als dit wordt bewezen, wordt het burgerschap van die persoon herroepen en wordt hij gedeporteerd.

66 Eveneens blijven niet alle christenen trouw aan hun beloften.
Het is niet voldoende om nu gerechtvaardigd te zijn, we moeten Hem trouw blijven totdat Hij komt. Het is niet voldoende te belijden dat we volgelingen van Christus zijn, we moeten het perfecte leven van Jezus’ gehoorzaamheid en trouw in ons leven toelaten. We moeten die gehoorzaamheid niet zelf voortbrengen nee dit is Jezus werk in ons dat hij belooft heeft te doen wanneer we Hem toelaten.

67 We moeten TROUW blijven !

68 Matteüs 7:21 “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here,
zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan,

69 Matteüs 7:21 maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.”
Het hele geschilpunt tussen goed en kwaad, tussen Christus en Satan, gaat over Gods liefdevolle karakter.

70 En de wet is een geschreven maatstaf van dat karakter
En de wet is een geschreven maatstaf van dat karakter. Het is de uitdrukking van Gods karakter. Geen wonder dat het zo prominent aanwezig is in het laatste oordeel!

71 Maar wat verbazingwekkend weinig christenen weten, is, dat het hemelse gerechtshof nu al bijeen is!
In feite onthult het laatste boek van de Bijbel, Openbaringen, dat het oordeel van God al aan de gang is.

72 Daarom geeft Johannes in de laatste hoofdstukken van het boek de Openbaring in hoofdlijnen de laatste waarschuwing en uitnodiging aan de wereld weer in de volgende woorden: Boek der Openbaring

73 Openbaring 14:6 “En ik zag een andere engel vliegen in het
midden des hemels

74 Openbaring 14:6 en hij had een eeuwig evangelie, om dat te
verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn

75 Openbaring 14:6 en aan alle volk en stam en taal en natie;

76 Openbaring 14:7 en hij zeide met luider stem: Vreest God en
geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen,

77 Openbaring 14:6 en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde
en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.”

78 De URE van Zijn OORDEEL ís gekomen
Je ziet dat deze boodschap niet zegt: “het oordeel zál komen,” het zegt: ”het uur van het oordeel ís gekomen.” De URE van Zijn OORDEEL ís gekomen

79 Komt UIT van haar mijn VOLK
Het tweede deel van deze drievoudige boodschap roept het volk van God op uit de valse religieuze stromingen te komen, die in het laatste der dagen zullen bestaan. Het laatste deel van deze laatste boodschap aan de wereld waarschuwt het volk van God op zijn hoede te zijn voor de aanbidding van de macht van het beest in Openbaring 13. Komt UIT van haar mijn VOLK

80 Openbaring 14:9 “Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het
merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,

81 Openbaring 14:10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap.”
Let nu op de verzen 14 en 15, die volgen op de afkondiging van de drie engelen boodschap:

82 Openbaring 14:14 “En ik zag en zie, een witte wolk, en op de
wolk iemand gezeten als eens mensen zoon

83 Openbaring 14:14 met een gouden kroon op zijn hoofd en een
scherpe sikkel in zijn hand.

84 Openbaring 14:15 En een andere engel kwam uit de tempel en
riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was:

85 Openbaring 14:15 Zend uw sikkel uit en maai, want de ure
om te maaien is gekomen,

86 Openbaring 14:15 want de oogst der aarde is geheel rijp geworden.”

87 Wat is de oogst van de aarde. Het is het einde van de wereld
Wat is de oogst van de aarde? Het is het einde van de wereld. De oogst refereert aan de tweede komst van Christus. Wat gebeurt er vóór de tweede komst van Jezus? Gods oordeel. Het oordeel zal onthullen wie er klaar is voor Zijn terugkomst. Maar laten we even stilstaan om dit onderwerp dieper te onderzoeken. Misschien vraag je jezelf af wanneer dit oordeel begon? 1844 AD

88 De sleutel wordt gevonden in een opmerkelijke profetie in het boek Daniël!

89 Daniël 8:14 “Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het
heiligdom in rechten staat hersteld worden.” Dit is de langste tijdprofetie in de Bijbel.

90 Ezechiël 4:6 “Voor elk jaar leg ik u een dag op.”
In profetieën wordt een dag voorgesteld als een jaar. “Voor elk jaar leg ik u een dag op.” Ezechiël 4:6. Dus 2300 dagen vertegenwoordigen 2300 jaren.

91 dan zal het heiligdom gereinigd worden
De 2300 jaren zijn een deel van een uitgebreide profetie in de hoofdstukken 7, 8 en 9 in het boek Daniël. 2300 jaren 457 BC 1844 AD dan zal het heiligdom gereinigd worden

92 2300 490 1810 457 BC 34 AD 1844 AD Deze profetie wijst nauwkeurig de datum aan van de doop en de kruisiging van onze Heer. Het onthult ook het exacte begin van het oordeel.

93 2300 jaren 457 BC 1844 AD Deze 2300 profetische dagen of 2300 jarige periode begon na het bevel van koning Artaxerxes om Jeruzalem te herbouwen en de economie te herstellen. De Israëlieten waren 70 jaar in ballingschap geweest in Babylon en verlangden ernaar om naar huis te gaan en hun geliefde stad te herbouwen.

94 Eindelijk, in het jaar 457 V. C
Eindelijk, in het jaar 457 V.C., vaardigde de koning het langverwachte bevel uit. Drie en twintig honderd jaar vanaf deze datum eindigt in 1844 AD. Laten we nu weer terug gaan naar onze tekst. Tot twee duizend driehonderd profetische dagen of letterlijke jaren, dan zal het heiligdom worden gereinigd. We hebben gezien dat deze profetie eindigt in Wat betekent reiniging van het heiligdom?

95 Profetie van de 2300 jaren 2300 490 1810 457 BC 34 AD 1844 AD
In 1844 begon wat de Bijbel beschrijft als Gods Uur van het Oordeel. De klok had geslagen. Je zou je kunnen afvragen: “Wat is de relatie tussen het oordeel en de reiniging van het heiligdom dat, volgens de voorspelling in Daniël, zou gebeuren aan het eind van de 2300 dagen?”

96 Grote Verzoendag Wat houdt de reiniging van het heiligdom in? Wat heeft het te maken met het oordeel? De Bijbel beschrijft twee heiligdommen, een op aarde en een in de hemel.

97 In het oude Israël bracht het volk dagelijks offers naar het heiligdom.

98 Daar beleden zij hun zonden, namen ze het leven van een lam in het geloof van de toekomstige dood van Jezus, de Zoon van God.

99 Vandaag, als we zondigen, vragen we God om vergeving, omdat Jezus in onze plaats stierf voor onze zonden.

100 Hoe het ook zij, vóór Golgotha, had het volk geen offer om op terug te kijken, in plaats daarvan moesten zij in het geloof vooruit kijken naar de tijd dat het “Lam” Gods voor hen zou sterven. Door het offeren van een onschuldig dier, erkenden zij hun geloof in een Redder die zou komen en sterven om het voor hen mogelijk te maken vergiffenis te ontvangen.

101 Dan werden hun zonden symbolisch overgedragen op het heiligdom, doordat de priester het bloed van het dier sprenkelde voor het gordijn van het Heilige der Heilige in het heiligdom.

102 Dan, een dag in het jaar, hielden de kinderen van Israël een heel plechtige en heilige dienst die de Grote Verzoendag of reiniging van het heiligdom werd genoemd. Voor het volk van Israël was het een dag van oordeel. Grote Verzoendag

103 Tien dagen voor de Grote Verzoendag, werd op de trompetten geblazen, om de Israëlieten eraan te herinneren, dat het tijd was om hun leven te overzien – om hun zonden te belijden en berouw te hebben. Iedereen die in gebreke bleef, werd verbannen uit het kamp.

104 Leviticus 16:30 “Want op deze dag zal over u verzoening
gedaan worden, om u te reinigen;

105 Leviticus 16:30 van al uw zonden zult gij gereinigd worden
voor het aangezicht des Heren.”

106 Het boek Hebreeën maakt duidelijk dat het aardse heiligdom en zijn diensten een illustratie zijn van het heiligdom in de hemel waar Christus, onze Hoge Priester, onze zonden vergeeft.

107 Hebreeën 8:1 “Wij hebben zulk een hogepriester, die gezeten is ter
rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen,

108 Hebreeën 8:2 de dienst verrichtende in het heiligdom, in de
ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens.”

109 Hebreeën 9:11 “Maar Christus, opgetreden als hogepriester der
goederen, die gekomen zijn…

110 Hebreeën 9:12 maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan
in het heiligdom,

111 Hebreeën 9:12 waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf…

112 Hebreeën 9:24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met
handen gemaakt,

113 Hebreeën 9:24 een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf,

114 Hebreeën 9:24 om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te
verschijnen.” De dood van Christus op Golgotha voorzag ons van een volmaakt zoenoffer voor onze zonden.

115 Hebreeën 7:25 “…Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door
Hem tot God gaan,

116 Hebreeën 7:25 daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.”

117 Hebreeën 7:25 Het ware tabernakel of heiligdom is in de hemel. Alles wat op aarde gebeurde, was een afspiegeling van het reddingsplan. Jezus is het Lam, dat sterft. Jezus is de priester die leeft. Jezus is onze geweldige Hoge Priester. Net als de hogepriester in Israël het Heilige der Heiligen één keer per jaar betrad, is Jezus aan het eind van de tijd het Heilige der Heiligen binnengegaan om Zijn werk uit te voeren.

118 Matteüs 10:32 In het oordeel zal onze relatie en houding tegenover Christus ons eeuwige lot bepalen. Als u aan Zijn hand door het leven gaat is het oordeel goed nieuws. Het einde van alle lijden. Jezus verlangt ernaar ons te redden. Hij doet er alles aan om ons te redden. Hij zegt: “Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen,

119 Matteüs 10:32 hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de
hemelen is;

120 Matteüs 10:33 maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal
ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.”

121 Bij het oordeel hoef je dus niet alleen te staan!
Als je Christus beleden hebt, zal Hij je voor Zijn Vader belijden. Als wij van Christus zijn, is Hij onze Advocaat. Door Jezus zullen we voor God staan, alsof we nooit hebben gezondigd.

122 Onze documenten zullen het liefdevolle leven van onze Redder laten zien en Zijn volmaakte leven wordt ons aangerekend. Daarom is er niets om bang voor de dag des oordeels te zijn voor diegenen die Jezus met hun hele hart en ziel, liefhebben en volgen. Want Jezus zal de verdiensten van Zijn eigen vergoten bloed aanbieden om elke beleden zonde te bedekken, want Johannes schreef:

123 1 Johannes 1:7 “Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons
van alle zonde.”

124 We leven in de laatste uren van de aarde
We leven in de laatste uren van de aarde. Het onderzoekend oordeel is bijeengeroepen in de hemelse rechtszaal sinds 1844.

125 Er bestaat geen twijfel dat het oordeel in de hemel begon met Abel, de eerste rechtvaardige persoon die stierf op planeet Aarde.

126 1 Petrus 4:17 Petrus schreef: “Want het is nu de tijd,
dat het oordeel begint bij het huis Gods.” Met andere woorden, het oordeel begint bij diegenen die belijden Gods volk te zijn.

127 We kunnen in onze gedachten de dag van Abel in de rechtszaal voorstellen.
Als zijn zaak voor het gerecht komt, ziet God het leven van Abel en daar staat in het verslag van zijn leven dat opgetekend staat in de boeken dat hij geloofde in het lam van God en dat hij vertrouwde op Gods woord.

128 Een van de laatste daden van Abel, die in de Bijbel wordt vermeld, was het offer dat hij bracht, wat zijn geloof in een komende Verlosser aantoonde. Het volmaakte leven van Christus wordt hem toegerekend. Zijn zonden zijn al door het bloed van Christus bedekt.

129 Je kunt ervan verzekerd zijn dat Jezus, de Advocaat van Abel, Zijn doorboorde handen uitstrekte en zei: “Mijn bloed, Vader, heeft de schuld van Abel betaald.” En kun je niet die ontelbare engelen horen juichen als Jezus zegt: “Laat de naam van Abel in het boek des levens staan!” En zijn naam is daar nog steeds! Zoals Christus heeft beloofd:

130 Openbaring 3:5 “Wie overwint, zal aldus bekleed worden
met witte klederen;

131 Openbaring 3:5 en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen
uit het boek des levens,

132 Openbaring 3:5 maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader
en voor zijn engelen.”

133 En zonder twijfel kwam de naam van Judas ook ter sprake in het hemelse gerechtshof.
Judas was een volgeling van Christus – een van Zijn discipelen. Hij was niet helemaal slecht, maar zijn leven voldeed niet aan zijn belijdenis. Hij had Christus niet boven alles lief!

134 Zo nu en dan voelde hij zich aangetrokken tot Christus, maar een zwakte leidde naar de volgende, totdat hij zijn Heer had verkocht voor dertig zilverlingen! Toen, uit zielsangst, hing hij zichzelf op!

135 Jezus hield van Judas. Hij vernederde zich zelfs om de stoffige voeten van Judas te wassen in de nacht van het Laatste Avondmaal! Jezus hoopte dat trotse hart te kunnen aanraken. Hij wilde in staat zijn om hem tijdens het oordeel bij te kunnen staan als zijn Advocaat,

136 maar Judas keerde zich af.
Hoe verdrietig moet het voor Jezus zijn geweest de naam van Judas terug te zien. Onze eigen gerechtigheid is niet voldoende tijdens het oordeel. Luister:

137 Jesaja 64:6 “Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze
gerechtigheden als een bezoedeld kleed…”

138 Alleen diegenen die voortdurend Christus nummer één in hun leven hebben gemaakt, kunnen het kleed der gerechtigheid van Christus dragen. Zonder dat kan niemand gezuiverd worden in het oordeel. Daarom is de naam van Judas uit het boek des levens gewist.

139 We leven in een ernstige tijd.
We moeten, net als de Israëlieten, een inventarisatie van ons leven maken. We moeten onze verbintenis met Christus in stand houden, omdat het de enig mogelijke voorbereiding voor de dagvaarding voor de rechtbank is. Spoedig zal het onderzoek van de mens sluiten en zal het bevel uitgaan:

140 Openbaring 22:11 “Wie onrecht doet, hij doe nog meer
onrecht… wie heilig is, worde nog meer geheiligd.”

141 Openbaring 22:11 Op dat moment, zal de genade en de vergiffenis, die God de mensen zolang heeft aangeboden, teruggetrokken worden. De treurigste woorden van de menselijke taal zullen de woorden van diegenen zijn, die de verlossing hebben uitgesteld – die Christus niet als hun Heer en Advocaat hebben geaccepteerd.

142 Jeremia 8:20 “Voorbij is de oogst, ten einde de zomer,
Zij zullen zeggen: “Voorbij is de oogst, ten einde de zomer, en wij zijn niet verlost!” Dan keert Jezus terug op aarde, want we lezen:

143 Openbaring 22:12 “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij
Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.”

144 Jezus verlangt ernaar je Advocaat bij het oordeel te zijn!
Hij verlangt ernaar dat je Zijn offer op Golgotha aanvaardt. Hij verlangt ernaar dat je de zonden aan Hem belijdt, zodat Hij ze kan uitwissen. Hij verlangt ernaar je naam in het boek des levens te schrijven. Johannes beschrijft degenen die de heilige stad wel of niet in zullen gaan:

145 Openbaring 21:27 “En in haar zal niets onreins binnenkomen,
en niemand, die gruwel en leugen doet,

146 Openbaring 21:27 maar alleen zij, die geschreven zijn in het
boek des levens van het Lam.”

147 Boek des Levens Zou je nú je hart voor Jezus willen openen? Wil je Hem vragen, of Hij alles, wat je weerhoudt om in Zijn koninkrijk te zijn, wegneemt? God onthult alles over ons tijdens het oordeel. Alles wordt blootgelegd voor het hele universum. Al onze zonden zijn genoteerd. Wil je de zonden bedekt hebben – bedekt met het bloed van Jezus? Wil je dat Christus naar voren stapt en zegt: “Ja, deze man, deze vrouw is van mij. Ik heb hun zonden vergeven. Ik heb hun schuld geschrapt. Ik heb hun schuld kwijtgescholden. Hun zonden zijn bedekt met mijn bloed. Wis ze voor altijd uit de boeken.” Jezus staat bij de troon in de hemel. Hij staat bij het oordeel als je Redder. Nu! Op dit moment! Wil je tot Hem komen? Wil je jouw hele leven aan Hem geven? Waarom hef je jouw hand niet naar de hemel nu we aan het bidden zijn en zeg: “Ja, Heer. Neem mijn leven. Ik wil van U zijn.”


Download ppt "Het oordeel met vertrouwen tegemoet zien :"

Verwante presentaties


Ads door Google