De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist www.adv-mr.com Dag van de Stage 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist www.adv-mr.com Dag van de Stage 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist www.adv-mr.com Dag van de Stage 2006

2 2 Inleiding Doel onderzoek Dag van de Stage Ten behoeve van de Dag van de Stage 2006 heeft de FNV ADV Market Research een onderzoek laten uitvoeren over onderwerpen die aansluiten bij deze dag. De FNV heeft voor dit onderzoek een aantal stellingen geformuleerd over de volgende onderwerpen: ♦ Nut van stages ♦ Stage in de praktijk ♦ Beleid rond stages ♦ Samenwerking tussen instellingen ♦ De arbeidsmarkt Voor dit onderzoek zijn verschillende Tweede Kamerleden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van scholen benaderd. Per onderdeel worden eerst de algemene resultaten behandeld. Daarna worden, indien van toepassing, significante verschillen tussen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en scholen gegeven. Tenslotte wordt aan het eind van deze rapportage een selectie van de open antwoorden getoond, zie bijlage Open Antwoorden voor een compleet overzicht.

3 3 Processtatistieken AantalInvited %Started % Uitnodigingen verstuurd908100 Respondenten gestart36139,8100 Totaal aantal enquêtes ingevuld30833,985,3 Respondenten enquête afgebroken535,814,7 Gemiddelde invultijd7 min. 11 sec Start veldwerk13-09-2006 Einde veldwerk29-09-2006

4 4 Kenmerken respondenten AantalRespons% Complete Scholen62821934,9 Bedrijfsleven2687929,5 Tweede Kamerleden4510*22,2 * CDA1 * PvdA8 * VVD1 Totaal90830833,9 -Bounce / out of office33 (*) Het aantal Tweede Kamerleden is te klein om significante uitspraken te kunnen doen over deze groep

5 Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist www.adv-mr.com Nut van stages

6 6 Nut van stages - Algemene resultaten

7 7 Nut van stages Werkgevers en werknemers moeten standaard in hun cao’s afspraken maken over stages, leerwerktrajecten  75% van de respondenten is het hier (helemaal) mee eens.  Met name vertegenwoordigers van scholen (83%) zijn van mening dat er in cao’s afspraken gemaakt moeten worden over stage. Bij de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven juist weer veel minder (52%). Een MBO-stage in het buitenland heeft geen meerwaarde  63% van de respondenten is het (helemaal) oneens met bovenstaande stelling.  Het zijn voor een groot deel schoolvertegenwoordigers (70%) die het oneens zijn met de stelling dat MBO-stages in het buitenland geen meerwaarde hebben.

8 Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist www.adv-mr.com Stages in de praktijk

9 9 Stages in de praktijk – Algemene resultaten

10 10 Stages in de praktijk Stagiairs worden tegenwoordig goed begeleid door hun stagebedrijf  59% van de respondenten is het (helemaal) eens met bovenstaande stelling.  Het zijn met name de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (67%) die van mening zijn dat stagebedrijven stagiairs tegenwoordig goed begeleiden. Op de stagemarkt wordt niet gediscrimineerd  58% van de respondenten is het (helemaal) oneens met bovenstaande stelling.  Een ruime meerderheid van schoolvertegenwoordigers (62%) is het oneens bovenstaande stelling. Scholen schenken te weinig aandacht aan de beroepshouding van hun leerlingen  51% van de respondenten is het hier (helemaal) mee oneens.  Het is niet verrassend dat met name schoolvertegenwoordigers (64%) niet van mening zijn dat scholen te weinig aandacht schenken aan de beroepshouding van hun leerlingen. Terwijl 69% van de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven juist wel denkt dat scholen hier te weinig aandacht aan besteden. Stagiairs worden goed begeleid door hun school  54% van de respondenten is het niet eens met bovenstaande stelling.  Het gaat hier om vertegenwoordigers van scholen (70%). Van de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven is slechts 16% deze mening toebedeeld.

11 Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist www.adv-mr.com Beleid rond stages

12 12 Beleid rond stages – Algemene resultaten

13 13 Beleid rond stages De stageproblematiek hoort thuis in het nieuwe regeerakkoord  67% van de respondenten is (helemaal) eens met bovenstaande stelling.  Opvallend is dat slechts 47% van de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven ook vindt dat de stageproblematiek in het regeerakkoord hoort.

14 Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist www.adv-mr.com Samenwerking tussen instellingen

15 15 Samenwerking tussen instellingen – Algemene resultaten

16 16 Samenwerking tussen instellingen Het bedrijfsleven krijgt in het MBO voldoende kans om haar stem te laten horen  52% van de respondenten is het (helemaal) eens met bovenstaande stelling.  Het zijn overwegend schoolvertegenwoordigers (60%) die van mening zijn dat het bedrijfsleven voldoende kansen krijgt om haar stem te laten horen. Het bedrijfsleven moet betaald worden voor het opnemen van stagiairs  34% van de respondenten is het hier (helemaal) mee eens.  Het zijn overwegend de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (52%) die van mening zijn dat het bedrijfsleven betaald moet worden voor het aannemen van stagiairs.

17 Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist www.adv-mr.com De arbeidsmarkt

18 18 De arbeidsmarkt – Algemene resultaten

19 19 Samenwerking tussen instellingen Het bedrijfsleven heeft steeds minder behoefte aan werknemers met niveau 1 (assistent) en 2 (beroepsbeoefenaar)  26% van de respondenten is het (helemaal) oneens met bovenstaande stelling.  Het zijn overwegend vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (41%) die vinden dat het bedrijfsleven steeds minder behoefte heeft aan werknemers met niveau 1 en 2.

20 Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist www.adv-mr.com Selectie - Open antwoorden

21 21 Wat is in uw ogen het grootste knelpunt als het gaat om stages in het MBO? (1)  Aansluiting onderwijs - bedrijven/instellingen  alleen bedrijven die goede begeleiding geven en tijd investeren zouden 'goedgekeurd' moeten worden. Hier leren leerlingen namelijk het meeste!  Bedrijven zien cursisten als volwaardige krachten, terwijl er natuurlijk nog veel geleerd moet worden. Afstemming!  Beloningen voor stagiaires (vergoedingen). De regeling hiervoor is overal verschillend en erg onduidelijk!  Beschikbare, geschikte plaatsen  De afstand tussen de beleidsbepalers en de werkvloer. Wat in theorie kan kloppen is in de praktijk niet altijd haalbaar. Als vb het dwangmatige om hoe dan ook de Examinering (Proeve van Bekwaamheid) in / met de praktijk uit te voeren. Overigens zijn mij  De combinatie zwaarte uit te voeren werkzaamheden BPV bedrijf- competenties op school verworven-beoordeling van BPV tijd.  De leerling ervan overtuigen dat een goede stageplaats niet hetzelfde is als een stageplaats waar goed wordt betaald.  De vanzelfsprekendheid van allochtone leerlingen dat ze bij het zoeken van een stageplek gediscrimineerd zullen worden en daardoor niet aan de bak komen, kortom de attitude van de leerling.  Een goed bedrijf vinden waar voldoende begeleiding is.

22 22 Wat is in uw ogen het grootste knelpunt als het gaat om stages in het MBO? (2)  Gebrek aan medewerking / inzet van een aanzienlijk percentage potentiële leerbedrijven.  Goede stageplaatsen  Het beoordelen bij examinering door bedrijven  Het ontbreken van continuïteit bij het aanbieden van een stageplek.  Het vinden van plaatsen  In bepaalde sectoren, bijvoorbeeld Sociale Zekerheid, Zakelijke Dienstverlening en Openbaar Bestuur zijn moeilijk voldoende en gevarieerde stageplaatsen te vinden  Kwaliteit van stage plaatsen moet omhoog, echter goede bedrijven hebben weinig tot geen behoefte aan stagiaires van niveau 1 en 2  MBO-opleidingen waarvoor geen stageplaatsen beschikbaar. Lage taalkennis, minder sociale vaardigheden, werkhouding/mentaliteit op niveau 1 en 2,  Niet op elkaar passende verwachtingspatronen  Onvoldoende plaatsen bij grote bedrijven.

23 23 Wat is in uw ogen het grootste knelpunt als het gaat om stages in het MBO? (3)  Plaatsen voor niveau 1 lln/Aka en allochtonen  sociale vaardigheden, verkeerd beeld van het bedrijfsleven  Studenten ervaren stage niet als noodzakelijk voor de opleiding. Werknemers zijn niet bereid op stagiaires uit de niv 1 en 2 opleidingen een plek te bieden.  Te weinig geld voor menskracht en faciliteiten bij de opleidingen.  te weinig stageplaatsen van goede kwaliteit  Uit hoofde van mijn functie als praktijkbegeleider heb ik van mijn werkgever te weinig tijd beschikbaar gesteld gekregen om mijn deelnemers minimaal 2 keer per jaar te bezoeken op hun leerwerkplek.  Voorbereiding vanuit school: wat is stage, hoe doe je dat, hoe ga je om met een werkgever, hoe kleed je je etc  Zowel school als bedrijf heeft vaak te weinig tijd voor begeleiding van de stagiaires.

24 24 Wat is/zijn uw voorstel(len) om dit knelpunt op te lossen? (1)  Meer tijd voor docenten/stagebegeleiders om goede contacten op te bouwen, nu gaat het er (niet dus) tussendoor  Zicht van scholen op opleidingsprogramma (inhoud en kwaliteit) voor stagebegeleiders in bedrijven  Afstemmen met bedrijfsleven naar behoefte in minimale skills en gedrag voor MBO leerlingen. Motivatie en verwachtingen van leerlingen is zeer uiteenlopend.  Bedrijven belonen  Bedrijven moeten minder willen dat leerlingen "van nut" zijn  Beter onderwijs  Betere selectie deelnemers, ook MKB vragen naar bevindingen en eisen m.b.t. tot BPV-er's meer stageplekken voor deelnemers  Coördinatie van plaatsing stagiaires. Er moet goed worden bekeken of voor een opleiding stage nodig is en in welke mate en in welke periode van de opleiding.  Doelmatigheidstoets bij het starten/uitbreiden van (nieuwe) opleidingen

25 25 Wat is/zijn uw voorstel(len) om dit knelpunt op te lossen? (2)  Erkenningen moeten zwaarder gewogen worden door de kenniscentra maar tevens moeten de leerbedrijven meer ondersteuning krijgen in de uitvoering van het opleidingsplan. De kenniscentra en de scholen moeten daar een grotere bijdrage aan leveren.  Goede contacten met de scholen houden.  Leerbedrijven, het verzorgen van begeleiding op de werkplek, het opwaarderen van "leermeesters" in de bedrijven enz.  medewerkers zouden meer tijd moeten hebben om stagiaires te begeleiden, hiervoor zouden gelden moeten worden vrijgemaakt.  Meer affiniteit van het onderwijs met de leerling. Je krijgt de indruk dat het onderwijs de leerling met zachte hand door de opleiding stuurt en daardoor zicht houdt op de bonus bij het behalen van het diploma  Meer gastsprekers uit het bedrijfsleven uitnodigen  Meer personeel op stagebureaus op scholen, ipv geld in andere pilots en initiatieven Meer Nederlandse les voor alle niveaus in alle klassen

26 26 Wat is/zijn uw voorstel(len) om dit knelpunt op te lossen? (3)  Meer uren Nederlands onderwijs  Niet in elkaars regio gaan zitten  Opleiding opwaarderen  Regel het in de CAO's  Staat men er in deze sectoren(overheden, dienstverlenende jur. bedrijven) wel genoeg voor open? Ziet men het belang? Dit duidelijker maken  Standaard opnemen van een stagiaire. Een goedgekeurd bedrijf door KCH neemt stagiaires op. Deze verplichting nemen ze op zich bij de accreditatie.  Vaste contracten tussen MBO scholen en werkgevers rond het bieden van stageplekken ook als het gaat om niveau 1 en 2 studenten.  Verplichte opname stagiairs  Weer terug naar de MAVO


Download ppt "Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist www.adv-mr.com Dag van de Stage 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google