De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pionieren voor God in het groot en in het klein Inspiratie Inzicht Beweging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pionieren voor God in het groot en in het klein Inspiratie Inzicht Beweging."— Transcript van de presentatie:

1 Pionieren voor God in het groot en in het klein Inspiratie Inzicht Beweging

2  Was dominee bij Baptistengemeente Het Trefpunt  Ging naar congres in VS en kreeg daar nieuwe inzichten  Deze nieuwe visie paste niet en dat leidde tot afsplitsing  Hij startte EGE in 1967  In 1970 richtte hij het Pastoraal Centrum Saron in Beuningen op…  … omdat de kerken niet in staat waren mensen met een psychosociaal probleem verder te helpen Marinus de Jong Dankzij deze pionier zijn we hier

3 Wikipedia  Een pionier is iemand die  als een van de eersten een bepaald gebied betreedt,  zodat hij daar zijn weg moet vinden  zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen.  Kenmerkend zijn:  De ontberingen die men ondergaat  Grote inspanning (voorzieningen ontbreken)  Veel mislukkingen en tegenslagen (geen bewezen methodes) Pionieren is Onbekend gebied & veel moeite

4 Hebreeën 11 (14 mannen en 2 vrouwen met name genoemd)  Het geloof is de zekerheid van wat je hoopt en het bewijs van wat je niet ziet.  Voor pionieren is het nodig dat je stappen neemt in geloof  Een aantal geloofsgetuigen heeft koninkrijken onderworpen en hebben in zwakheid kracht ontvangen.  Anderen hebben zich laten folteren, zijn op zware proef gesteld en werden vermoord. Ze hebben van geen bevrijding willen weten om aan een betere opstanding deel te krijgen.  Allen bleven vasthouden aan Gods belofte Pionieren met God Onbekend gebied & veel moeite & zekerheid : geloofsgetuigen

5  Een van de grootste pioniers in het geloof.  God noemt zich zelfs de God van Abraham, Isaak en Jacob.  Joden, christenen en moslims worden ‘kinderen van Abraham’ genoemd.  Een van de belangrijkste geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Abraham

6 Hebreeën 11: 8-10  Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.  Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jacob, die medeërfgenamen waren van dezelfde belofte;  want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Abraham

7 Hebreeën 11: 11-12  Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.  Daarom zijn er dan ook uit één man, en wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. Abraham

8 Hebreeën 11: 17-19  Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren,  Hij, tot wie gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken.  Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Abraham

9 Wanneer leefde Abraham? Abraham (175 jaar)

10 Het volk Israel De familie van Abraham Tocht uit Ur Moslims ca 600 na Christus

11 De reis van Abraham 100 km

12  Genesis 12:1-4  “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagdschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden”  “Toen ging Abram” Roeping en belofte

13  Genesis 12  Egypte  Abram vertrok als rijk man uit Egypte Hongersnood

14  Genesis 13  Herders van Abram en Lot maakten ruzie  Abram wilde geen ruzie met Lot  Afsplitsing: Abram liet Lot kiezen  Lot koos Sodom: mooiste, maar met zeer slechte en zondige mensen)  Later: Omkering Sodom en Gomorra  God zegende Abram en hernieuwde zijn belofte Sterke groei van bezit

15  Gen 15:5-6  Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: “Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn.”  En hij geloofde in de HERE, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Kinderloos

16  Genesis 21  Sara wilde nageslacht via haar slavin Hagar.  toen werd Ismaël geboren…  Dat gaf later ruzie en toen moest Abraham Ismaël wegsturen.  “… ook de zoon van de slavin zal Ik tot een groot volk stellen, omdat hij uw nakomeling is.”  Ismaël -> Arabieren -> Moslims maar het duurde wel heel lang…

17  Genesis 17  Toen Abram 99 jaar oud was sloot God een verbond met Abram (6x beloofde God:12:2; 13:14; 15:5,18; 17; 18:10)  “en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb.”  “tot een eeuwig verbond  “om u en uw nageslacht tot een God te zijn”  “Ik zal aan u en uw nageslacht het land Kanaan tot een altoosdurende bezitting geven…”  Besnijdenis als teken van het verbond (Doop - Col 2:11-12) Verbond

18  Genesis 22  Op de 3 e dag zag hij de plaats  Hoe kan God dit ooit vragen?  Misschien wel om te beseffen wat de kruisdood van Jezus betekent.  Tot zover het indrukwekkende verhaal van pionier Abraham Geloof werd op de proef gesteld

19  Maria Magdalena - Marcus 14  Zij zalfde de voeten van Jezus  “overal zal tot haar gedachtenis worden gesproken”  Een weduwe - Lucas 21  Die een penninkske offerde  “heel haar levensonderhoud” Pionieren in kleine dingen? Onbekend gebied & veel moeite & zekerheid

20  We hebben een gemeente met heel wat pioniers …. Pionieren bij de EGE in Enschede Zorggroep In ‘t Zadel 10 zendelingen Thomas-groep Gebedsgroep voor Israel Woongroep Roombeek Wat ik nog vergeten ben....... Evangelisatiekraam

21  Verlangen: We willen iets betekenen voor de mensen in de wijk Praktijk van pionieren in de wijk

22  Als je jongeren wil bereiken moet je hun taal spreken  Ze spreken 2 talen: Sport en Muziek  Sinds 2004 doen we mee met Sonrise van Athletes in Action  1 sportweek in grote vakantie Jongeren zijn een goede ingang, maar hoe kom je in contact?

23 Sportteam Kerkteam OudersKinderen GemeenteledenBiddersFollow up leiding

24  Door de Sonrise week zijn er veel relaties ontstaan, maar  de follow up past niet zomaar in de kerk activiteiten  Kinderclubs: SonKidz, Rock Solid (met GKV en CGK)  Deelnemers Youth Alpha en Alpha cursus  Vrouwengroepje in de wijk  Mensen kiezen voor Jezus en laten zich dopen  Vrienden en vriendinnen van God club  Mensen persoonlijk helpen: schulden, werkloosheid Sonrise follow up in de wijk

25  Jongeren voor sportteam (15+)  Trekkers en medewerkers voor kerkteam  Er is wel betrokkenheid in de sportweek (25-29 juli)  Leiders voor clubs  Stagiaires ROC waaronder moslim meisje  Kinderen die te oud worden blijven als assistent leiding  Leiding geven aan de clubs  Bestand zijn tegen en om kunnen gaan drukke kids  Aandacht geven is allerbelangrijkste Uitdagingen bij Sonrise project Onbekend gebied & veel moeite & zekerheid

26  God is de Schepper  en Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld  Hij heeft een taak voor ieder van ons  en Hij geeft ons de benodigde gaven en talenten  Dat betekent dat we iets moeten leren  en dus stappen uit onze ‘comfort zone’ Pionieren.. iets voor ons allemaal?

27  Begin gemaakt in 2015 met workshop en in wijkgroepen, ook niet-leden  Vervolg in 2016, zie EG-Nieuwsbrief van deze week en de “Handleiding”  Doe mee via (wijk)groep of individueel  Bestel het boekje van Nynke Dijkstra na de dienst Ontplooiing van gaven 2015-16 Gemeente 2.0

28  In de gemeente is een plekje voor iedereen  Je mag jouw plekje samen met de gemeente ontdekken Samen vormen we de bruid van Christus

29 Tenslotte Inspiratie Inzicht Beweging Gao stoan

30 Tenslotte Inspiratie Inzicht Beweging Lucas 6: 46-49 “Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet….”


Download ppt "Pionieren voor God in het groot en in het klein Inspiratie Inzicht Beweging."

Verwante presentaties


Ads door Google