De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is de Europese Unie (EU)? 28 lidstaten Meer dan 500 miljoen burgers Huidige kandidaat-lidstaten: Albanië, Montenegro, Servië, de Voormalige Joegoslavische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is de Europese Unie (EU)? 28 lidstaten Meer dan 500 miljoen burgers Huidige kandidaat-lidstaten: Albanië, Montenegro, Servië, de Voormalige Joegoslavische."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat is de Europese Unie (EU)? 28 lidstaten Meer dan 500 miljoen burgers Huidige kandidaat-lidstaten: Albanië, Montenegro, Servië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije

3 Wat zijn de belangrijkste beginselen van de EU? Gemeenschappelijke waarden: eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, rechtsstaat, mensenrechten, pluralisme, non-discriminatie, tolerantie, rechtvaardigheid en solidariteit (artikel 2 VEU). Doel: de vrede, de waarden van de EU en het welzijn van haar volkeren te bevorderen (artikel 3 VEU). 4 vrijheden: vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.

4 Belangrijke stadia in de EU-geschiedenis

5 De jaren 50 – het ontstaan De wederopbouw na de oorlog 1950: 9 mei – verklaring van Robert Schuman 1951: oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 6 lidstaten: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland 1957: verdragen van Rome – oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en Euratom

6 De jaren 60 – de grondslagen 1960: oprichting van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) 1962: start van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 1968: afschaffing van de douanerechten

7 De jaren 70 1973: 1e uitbreiding – Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk treden toe tot de EEG  Europa telt dan 9 lidstaten 1979: 1e rechtstreekse algemene verkiezingen van het Europees Parlement

8 De jaren 80 – consolidering Uitbreiding met Zuid-Europese landen: Griekenland (1981), Spanje en Portugal (1986)  Europa telt dan 12 lidstaten 1986: de Europese Akte tot wijziging van het Verdrag van Rome wordt ondertekend 1990: na de Duitse eenwording gaat voormalig Oost-Duitsland deel uitmaken van de EEG

9 De jaren 90 1993: invoering van de interne markt (verdrag van Maastricht) 1995: nieuwe uitbreiding – Finland, Oostenrijk en Zweden  Europa telt dan 15 lidstaten

10 Eerste decennium van de 21e eeuw: de grootste uitbreiding 1 januari 2002: 12 lidstaten voeren de euro in 2004: uitbreiding met Midden- en Oost-Europese landen - 10 nieuwe lidstaten: Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië  Europa telt dan 25 lidstaten 2007: toetreding van Bulgarije en Roemenië  Europa telt dan 27 lidstaten 2013: toetreding van Kroatië  Europa telt dan 28 lidstaten

11 Eerste decennium van de 21e eeuw Noodzakelijke hervorming EU-instellingen 2005: Europese grondwet wordt verworpen in Frankrijk en Nederland 2007: Goedkeuring van het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in werking treedt

12 Wat doet de EU voor jou? Een paar voorbeelden Vrijheid om in elke willekeurige lidstaat te wonen, te werken of te studeren Uitwisselingsprogramma’s voor jongeren: Comenius, Leonardo Da Vinci en Erasmus Eén enkele munt voor 19 landen Milieuwetgeving ter bestrijding van de klimaatverandering Gelijke kansen Lagere roamingkosten En nog veel meer…

13 De Europese instellingen

14 Het Europees Parlement stelt samen met de Raad wetgeving vast controleert de EU-begroting (samen met de Raad) en het beleid van de Europese instellingen telt 751 afgevaardigden, verkozen via rechtstreekse algemene verkiezingen houdt elke 5 jaar verkiezingen voorzitter: Martin Schulz

15 De Europese Raad verstrekt politieke richtsnoeren en stelt de beleidskoers en –prioriteiten vast bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Commissie en zijn eigen voorzitter voorzitter: Donald Tusk

16 De Raad van de Europese Unie stelt samen met het Europees Parlement wetgeving vast (via wijziging, goedkeuring of verwerping van de wetgevingsvoorstellen van de Commissie) bestaat uit ministers van de 28 lidstaten, naargelang van de agenda het voorzitterschap wisselt elke 6 maanden: 1 januari - 30 juni 2016: Nederland 1 juli - 31 december 2016: Slowakije

17 De Europese Commissie doet wetsvoorstellen en voert wetten uit (initiatiefrecht, "hoeder" van de Verdragen) bestaat uit 28 commissarissen (één per lidstaat), waaronder de voorzitter, Jean-Claude Juncker, en verschillende vicevoorzitters (waarvan er één de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid is)

18 Overige instellingen en organen van de EU Het Hof van Justitie van de Europese Unie De Europese Centrale Bank De Europese Rekenkamer Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) Het Comité van de Regio's

19 Het Europees Economisch en Sociaal Comité

20 Wat is het EESC? Adviesorgaan opgericht in 1957 bij het Verdrag van Rome Vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld Europees Parlement Raad van de Europese Unie Europese Commissie Europees Economisch en Sociaal Comité

21 Wat is het maatschappelijk middenveld? Alle groepen en organisaties die door burgers worden opgezet om hun belangen te verdedigen, een doel te bereiken of om met gelijkgestemde mensen samen te werken

22 Wat is de rol van het EESC? Advies verstrekken aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie. Het EESC heeft drie belangrijke taken: ervoor zorgen het EU-beleid goed wordt afgestemd op de economische en sociale realiteit en het leven van de burgers, een Europese Unie ontwikkelen die meer op participatie berust en dichter bij de burgers staat, en de EU-waarden uitdragen en de rol van maatschappelijke organisaties in de wereld helpen versterken.

23 Een brug tussen de EU en het maatschappelijk middenveld Het EESC komt op voor de belangen van het maatschappelijk middenveld Het geeft maatschappelijke organisaties uit de lidstaten de mogelijkheid om hun stem te laten horen op Europees niveau

24 Hoe zit het EESC in elkaar? Het is een assemblee van 350 leden (benoemd voor 5 jaar) uit de 28 lidstaten van de EU. Het heeft 1 voorzitter en 2 vicevoorzitters, verkozen voor 2½ jaar. Het vertegenwoordigt economische en maatschappelijke kringen: werkgevers, werknemers en diverse belangengroepen (ngo's, landbouwers, jongeren, consumentenbescherming, enz.). Het telt 6 afdelingen en een adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI). De adviezen worden besproken en bij gewone meerderheid goedgekeurd tijdens de plenaire zittingen (+ negen keer per jaar).

25 Hoe functioneert het EESC? Hoe komt een advies tot stand? 6 afdelingen Voltallige vergadering GROEP II Werknemers GROEP I Werkgevers GROEP III Diverse belangengroepen AFDELING Studiegroep: leden + deskundigen

26 Jouw Europa, jouw mening!

27 voorgestelde maatregelen voor betere integratie van immigranten in de opvanglanden concrete acties ter plaatse, bijv. op scholen en in verenigingen, om jonge immigranten te helpen bij hun inburgering praktische voorstellen – perspectieven voor jongeren – om de migratie- en vluchtelingencrisis het hoofd te bieden Werk samen rond de volgende thema’s:

28 Een praktisch voorstel om mensen beter te doordringen van het belang van goede integratie van met name jonge vluchtelingen Deelname aan actief burgerschap, interculturele dialoog en anti-discriminatievoorlichting Werk samen rond de volgende thema’s:

29 Ruim 4 miljoen Syriërs, van wie de helft kinderen, zijn sinds het uitbreken van de oorlog hun land ontvlucht. Buurland Libanon heeft al bijna 1,2 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen en telt samen met Jordanië het hoogste aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking ter wereld. Turkije is met meer dan 1,9 miljoen Syrische vluchtelingen het land met het grootste aantal vluchtelingen ter wereld. Informatie over de vluchtelingencrisis:

30 Informatie over de vluchtelingencrisis Zweden en Duitsland zijn de EU-landen die de meeste vluchtelingen opvangen. Duitsland telt momenteel ruim 161 000 Syrische vluchtelingen. Sommige Europese landen willen geen vluchtelingen opvangen en hebben hun grenzen gesloten. Vluchtelingen komen niet alleen uit Syrië. De voorbije vijf jaar zijn er elders in de wereld nog zeker tien andere conflicten uitgebroken, bijv. in Irak, Zuid- Soedan en Oekraïne.

31 Informatie over de vluchtelingencrisis: Volgens de UNHCR is momenteel één op de 122 mensen ter wereld vluchteling, in eigen land ontheemd of asielzoeker. 43% van de vluchtelingen in de wereld zijn kinderen. Vluchtelingen laten huis en haard achter zich omdat ze geen andere keus hebben.

32 Wie is vluchteling? Volgens het Vluchtelingenverdrag uit 1951 is een vluchteling iemand die “uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen.”

33 Jonge vluchtelingen: Van jonge vluchtelingen wordt niet alleen hun kindertijd of jeugd afgenomen, ze lopen ook een grote kans dat hun rechten geschonden of veronachtzaamd worden. Jonge vluchtelingen hebben op grond van hun leeftijd speciale behoeften. Soms zijn ze gescheiden van hun ouders of verzorgers, zoals in het geval van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Het leven van jonge vluchtelingen is verstoord en gaat met grote onzekerheid gepaard. Dit kan schadelijk zijn voor hun culturele, intellectuele, lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling. Kinderen en jongeren hebben geen toegang tot onderwijs en vrijetijdsactiviteiten.

34 Het standpunt van het EESC De EU heeft een nieuw immigratie- en asielbeleid nodig waarin de verantwoordelijkheid meer wordt gedeeld. Er moet een immigratieprotocol komen dat alle wetgeving omvat. Samenwerking met herkomst- en doorreislanden van buiten de EU is cruciaal om iets te doen aan de oorzaken van migratie. Het EU-beleid moet getuigen van een humanitaire aanpak waarmee afstand wordt genomen van het vaak xenofobe nationale discours dat inspeelt op een dreiging die van ‘irreguliere migranten’ zou uitgaan.

35 De kern van het standpunt van het Comité is dat migranten mensen zijn met precies dezelfde grondrechten als EU-burgers; deze rechten moeten geëerbiedigd en beschermd worden, ongeacht de juridische status van de betrokkene. Het Comité vindt het zorgwekkend dat onverdraagzaamheid, racisme en vreemdelingenhaat ten opzichte van immigranten in Europa toenemen.

36 In Brussel: verslag en discussie Je werkt in een groep. De voornaamste bevindingen van sommige werkgroepen zullen tijdens de slotzitting van YEYS worden gepresenteerd en in de documentatie over het evenement worden opgenomen. De eerste stappen die met YEYS worden gezet, zullen hopelijk elders in Europa navolging vinden en andere jongeren inspireren om zich actief en verantwoordelijk op te stellen!

37 Contactgegevens Aarzel niet om voor hulp of nadere informatie contact met ons op te nemen: E-mail: youreurope@eesc.europa.euyoureurope@eesc.europa.eu Website: www.eesc.europa.euwww.eesc.europa.eu Your Europe, Your Say @youreurope

38


Download ppt "Wat is de Europese Unie (EU)? 28 lidstaten Meer dan 500 miljoen burgers Huidige kandidaat-lidstaten: Albanië, Montenegro, Servië, de Voormalige Joegoslavische."

Verwante presentaties


Ads door Google