De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Dinsdagmorgen 19 april 2016  Woensdagmorgen 20 april 2016  Donderdagmorgen 21 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Dinsdagmorgen 19 april 2016  Woensdagmorgen 20 april 2016  Donderdagmorgen 21 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1

2  Dinsdagmorgen 19 april 2016  Woensdagmorgen 20 april 2016  Donderdagmorgen 21 april 2016

3  De week van 11 mei 2015.

4  Vanaf 2013 zijn er twee papieren versies van de Eindtoets: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. Alleen de moeilijkheid verschilt.  De Eindtoets Niveau is bedoeld voor leerlingen die doorstromen naar brugklastype basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg.  De Eindtoets Basis is bedoeld voor leerlingen (landelijk 75%) die u een schooladvies gemengde/theoretische leerweg of hoger geeft.  De twee toetsversies staan op dezelfde schaal waardoor de standaardscores op beide toetsen vergelijkbaar zijn.

5 Rekenen Taal - Taalbeschouwing - Woordenschat - Begrijpend lezen - Spelling - Studieteksten, informatiebronnen, tabellen en grafieken vinden we terug bij rekenen en taal Wereldoriëntatie

6  Op naar het Voortgezet Onderwijs…….

7  Praktijkonderwijs voor jongeren die moeite hebben om een diploma voor het voortgezet onderwijs te halen. Het praktijkonderwijs leidt rechtstreeks op voor de arbeidsmarkt. Praktijkonderwijs  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bereidt leerlingen voor op het mbo en de havo. Het vmbo duurt 4 jaar. Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op het vmbo is er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijsleerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

8  Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo of VHBO) bereidt scholieren voor op een hogere beroepsopleiding (hbo). De Havo duurt 5 jaar. Hoger algemeen voortgezet onderwijs  Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit. Er zijn 2 typen vwo: Atheneum en gymnasium. Op het Gymnasium zijn de klassieke talen Latijn en Grieks verplicht in de onderbouw en is 1 van deze talen verplicht als examenvak. Op het Atheneum hoeft de leerling geen klassieke talen te volgen. Het Vwo duurt 6 jaar. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

9  Stella Maris College Meerssen / Valkenburg In Meerssen: Havo, Vwo (Atheneum/Gymnasium) : Havo-Vmbo/TL brugklas In Valkenburg: Vmbo: BBL – KBL – GL – TL

10  Maar ook in Maastricht: - Sint-Maartenscollege - Porta Mosana College (met o.a. TTO) - Bonnefantencollege Bernard Lievegoed school ( vrije school) En voor zorg: Terra Nigra (praktijkonderwijs) en OPDC St. Michael

11  Stein  Groenewald  Gymnasium, Atheneum, Havo, Vmbo  Geleen  Graaf Huyn College  Gymnasium, Atheneum, Havo, Vmbo

12 https://www.youtube.com/watch?v=ZIXH8KlEc nQ https://www.youtube.com/watch?v=A48mWVK d2og

13  Het advies van de basisschool is leidend.  Er mogen regionale afspraken gemaakt worden over de toelating.  De (CITO) eindtoets weegt niet mee bij de toelating en plaatsing.  Als de leerling bij de eindtoets hoger scoort dan het schooladvies, moet het schooladvies heroverwogen worden en kan het bijgesteld worden.

14  Het bestuurlijke overleg P.O. en LVO Maastricht en Heuvelland heeft besloten om samen te komen tot een

15  1. Het leerlingvolgsysteem ( 6,7,8) is leidend voor de advisering en de plaatsing in het VO.  2. Er wordt gewerkt met de indeling l t/m V en de normering volgens de laatste CITO-update.  Richtlijnen voor een enkelvoudig schooladvies voor een onderwijssoort.  Schooladvies is gebaseerd op: ◦ Scores in het leerlingvolgsysteem ◦ Schoolloopbaan ◦ Leerlingkenmerken ◦ Observaties van leerkrachten

16

17  Er wordt met name gekeken naar de LVS- scores uitgedrukt in niveaus voor: ◦ Begrijpend lezen ◦ Rekenen ◦ Technisch lezen ◦ Spelling Daarbij wegen begrijpend lezen en rekenen het zwaarst.

18

19  Per onderwijssoort zijn er leerlingkenmerken geformuleerd die belangrijk zijn om dat type onderwijs met succes te doorlopen. Het gaat om de thema’s: ◦ Willen ◦ Kunnen ◦ Doen De leerkracht kruist aan welke punten hij bij de leerling ziet.

20  De leerkrachten signaleren in de loop van de jaren mogelijk zaken die niet te vatten zijn in de scores of de leerlingkenmerken, maar die wel van belang zijn voor het schooladvies. Deze worden in het Onderwijskundig Rapport vermeld.

21  De leerkracht kan een plaatsingsadvies geven dat (enigszins) afwijkt van het enkelvoudige schooladvies.  Dit mag een gecombineerd advies zijn.  De leerling krijgt daarmee de mogelijkheid om zich op het naastgelegen, hogere niveau te bewijzen.  Het V.O. volgt het plaatsingsadvies.

22  Centrale aanmeldweek van 7 tot 12 maart.  Vanaf 17 maart inschrijfgesprekken op de scholen voor V.O.  Uiterlijk begin juni ontvangen alle ouders bericht over plaatsing (wettelijke termijn van 10 weken)  In bepaalde gevallen kan de termijn met 4 weken verlengd worden.

23 Eén VMBO College * Eén VWO / VWO (+) Eén VHBO Eén Vrijeschool (BLS)

24  Alle beroepsgerichte leerwegen: basisberoeps, kaderberoeps, theoretisch  Veel aandacht voor loopbaanbegeleiding (LOB)  Een gedegen voorbereiding op het MBO in samenwerking met het MBO (o.a. Vakmanschapsroutes en Technologieroutes)  Locatie: het Bemelerveld

25  Een vernieuwde havo-opleiding  Voor leerlingen met minimaal een plaatsingsadvies havo-tl  Met vakoverstijgend onderwijs en TTO (tweetalig onderwijs Engels-Nederlands)  Een gedegen vooropleiding voor het HBO  Locatie: Eenhoornsingel ( leerjaren 1-5) en één instroompunt ( leerjaren 1-2) in Oost Maastricht (samenwerking SMC en PMC)aan de Noormannensingel. Op dit instroompunt wordt geen TTO aangeboden*. * over dit instroompunt zijn we nog in overleg met de MR

26  Op twee plekken in Maastricht Oost: SMC : Atheneum en Gymnasium met “Science/Technasium” PMC : Atheneum en Gymnasium met TTO en VTO - een gedegen vooropleiding voor het WO, met veel aandacht voor onderzoek en zelfstandig werken Nieuw: In samenwerking tussen SMC en PMC wordt Science/Technasium vorm gegeven Locaties: Noormannensingel en Oude Molenweg* * Op basis van ll. aantallen zal er in de toekomst wellicht naar een unilocatie gekeken worden, dit is afhankelijk van de gemeente Maastricht

27  Vrijeschool onderwijs met vmbo-t*, havo en vwo  Met een pedagogisch/didactisch klimaat gebaseerd op de vrijeschoolpedagogiek.  De Vrije school biedt een rijk geschakeerd vakkenpakket aan; naast aandacht voor de kennisvakken wordt er ook een ruim palet aan kunstvakken aangeboden.  Locatie: Nijverheidsweg

28  Het VMBO biedt een VMBO-tl stroom voor leerlingen die zich voorbereiden op een opleiding in het MBO  Het VHBO heeft ruimte voor leerlingen met een VMBO-tl schooladvies en een plaatsingsadvies havo/tl die HAVO potentieel hebben maar iets meer tijd nodig hebben

29  1 maart : basisschool advies  In de week van 7 tot en met 12 maart 2016 aanmelden:  (centrale) aanmelding door ouders; basisscholen leveren onderwijskundig rapport aan.

30  Adviezen volgens basisprofiel gaan rechtstreeks naar vo-school;  Adviezen volgens bespreekprofiel naar de plaatsingscommissie

31 1 Basisprofiel geeft de vereiste (vaardigheids)scores en leerlingkenmerken aan die horen bij het geadviseerd onderwijsniveau 2 Bespreekprofiel is het profiel voor leerlingen die niet (helemaal) voldoen aan de criteria voor het beoogde basisschooladvies, terwijl de basisschool meent toch goede gronden te hebben om dat advies wel te moeten geven. 3 kansprofiel Als de basisschool een leerling plaatst in het kansprofiel van een bepaald niveau (b.v. havo), dan geeft de basisschool daarmee aan te vinden dat de leerling een kans kan worden geboden op een hoger niveau dan het basisschooladvies aangeeft (b.v. vwo).

32  Eind mei:  Leerlingen met advies volgens het basisprofiel zijn geplaatst  Voor leerlingen met een bespreekprofiel is mogelijk extra tijd nodig i.v.m. bespreking in plaatsingscommissie. Ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is waarschijnlijk verlenging van de standaardtermijn van 6 weken nodig.

33  Ook leerlingen met een bespreekadvies (en leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte) zijn geplaatst.

34  Twee docenten uit het PO en twee of drie docenten uit het VO nemen zitting in de plaatsingscommissie. ( POVO)

35  CITO LVS M8 Niveau Vaardigheidsscore  -begrijpend lezen IV >42  -rekenen IV >103  -spellen IV >137  -technisch lezen (DMT) IV >83  CITO LVS groep 6-7 Leerling heeft maximaal 2x V scores behaald, bij voorkeur niet in Begrijpend lezen of Rekenen.

36  CITO LVS M8 Niveau Vaardigheidsscore  -begrijpend lezen lll >52  -rekenen lll >109  -spellen lll >141  -technisch lezen (DMT) lll >93  CITO LVS groep 6-7 Leerling heeft maximaal 2x IV scores behaald, bij voorkeur niet in Begrijpend lezen of Rekenen.

37  CITO LVS M8 Niveau Vaardigheidsscore  -begrijpend lezen ll >60  -rekenen ll >115  -spellen ll >145  -technisch lezen (DMT) ll >99  CITO LVS groep 6-7 Leerling heeft maximaal 2x III scores behaald, bij voorkeur niet in Begrijpend lezen of Rekenen.

38  CITO LVS M8 Niveau Vaardigheidsscore  -begrijpend lezen l >70  -rekenen l >121  -spellen l >149  -technisch lezen (DMT) l >106  CITO LVS groep 6-7 Leerling heeft maximaal 2x II scores behaald, bij voorkeur niet in Begrijpend lezen of Rekenen.

39  CITO LVS M8 Niveau Vaardigheidsscore  -begrijpend lezen l >85  -rekenen l >122  -spellen l >149  -technisch lezen (DMT3) l >108  CITO LVS groep 6-7 Leerling heeft maximaal 2x II scores behaald, bij voorkeur niet in Begrijpend lezen of Rekenen.

40  Bezoek zoveel mogelijk de open dagen.   Boekje VO  Website school

41


Download ppt " Dinsdagmorgen 19 april 2016  Woensdagmorgen 20 april 2016  Donderdagmorgen 21 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google