De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOAG Laurens Baas Jonneke Eikelboom Richard de Jonckheere

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOAG Laurens Baas Jonneke Eikelboom Richard de Jonckheere"— Transcript van de presentatie:

1 LOAG 13-1-2016 Laurens Baas Jonneke Eikelboom Richard de Jonckheere

2 Ochtendprogramma 9.45 – uur Behandeling vragen – NZa – ZiNL - NVZ 2. Doornemen zorgproductenviewer 3. Prestatie bekostiging /financiering 4. huiswerkopdracht 1. 11.15 – uur Pauze

3 Hoofdpunten uit wetgeving VWS

4

5

6 NVZ www.nvz-ziekenhuizen.nl
- wat doet organisatie ?

7

8 Taken zorginstituut nederland:
ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en de Wlz. adviseert de overheid over de inhoud en omvang van het wettelijk verzekerde zorgpakket. ontsluit informatie over kwaliteit van zorg voor consumenten en voor partijen in de zorg. adviseert de overheid over vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg.

9 Vragen over: - NZa Hoe houdt de NZa toezicht op de zorg? Waarom is de minister verantwoordelijk ? Samenwerking ZiNL en NZa ? - Zorginstituut Nl Valt de ZiNL onder de NZa ? - NVZ Lid worden van de NVZ ? Wat doet de NVZ ?

10 www.nza.nl Toekomst ? DBC onderhoud ?
DBC onderhoud nu ook in beheer als taak, was tot 1-5-’15 een zelfstandige organisatie DBC systeem bedoeld als: systeem waarmee zorginstellingen de geleverde zorg kunnen registreren. Inzicht te krijgen in geleverde zorg, kostenhomogeen, medisch herkenbaar Specialisme overstijgend basis voor prestatiebekostiging (in plaats van verrichting- bekostiging) Geriatrie in Pre- MDC (major diagnostic categorie) Gedeeltelijk al verlaten (Internist ouderengeneeskunde ook toegang tot deel van geriatrische DBC’s) Toekomst ? Nu koppeling diagnose thesaurus term aan DBC Volgende stap: ICD 10 codering koppeling aan DBC Minister: bekostiging o.b.v. ICD 10 coderingen ? / (verdwijnen Pre MDC status geriatrie)

11 2 ontwikkel – lijnen: inhoudelijk: vulling van DBC’s met zorgproducten / zorgactiviteiten; waar is de DBC uit opgebouwd Financieel: hoe komt de prijsvorming van de DBC tot stand: - honorarium component specialist - kostendeel voor het ziekenhuis Vroeger apart, nu geintegreerd tarief: 1 bedrag voor: hon spec + kosten ZH.

12 2 ontwikkel – lijnen: inhoudelijk:

13 DBC Leergang Geestelijke gezondheidzorg - systematiek 2015
DBC Leergang DSM IV DBC Leergang Ziekenhuiszorg - systematiek DBC Leergang Ziekenhuiszorg DOT - systematiek 2015 DBBC Leergang Forensische zorg - systematiek 2015 DBC Leergang Geriatrische revalidatiezorg - systematiek 2015

14 Vraag 2. overzicht zorgactiviteiten lijst

15 DOT: In praktijk Taken arts: Starten zorgtraject Diagnose code
Registratie zorgactiviteiten CGA (za ) beperkt CGA i.k.v. medebehandeling Vervolgbehandeling door Ger / Int-OG (za ) (Medebehandeling (za – ) ICC (za – ) (Toezicht op koppeling FT, ET, Psych, enz ) Afhankelijk van ziekenhuis wordt bovenstaande soms automatisch of door secretariaat geregistreerd. Automatisch of F&C: Afsluiten subtraject (jaarlijks document afsluitregels) 42 dgn na ontslag 90 tot 120 dgn ambulant Na 2e CGA automatisch    Aanbieden aan grouper Declareren

16

17 Boomstructuur geriatrie 2015

18 Boomstructuur geriatrie 2016
18

19 Zorgproductenviewer: profiel

20 - Zorgproductenviewer / DBC’s
Waarom geen psycholoog en ET bij kliniek 1-4 dgn ? Verschil poli licht ambulant, poli =2 A of B segment ? Waarom geen parallelle DBC’s. Verwachting voor de toekomst van DBC systeem. Betrokkenheid arts nodig ? Waarom verschillend aantal attributen ? Wat voor exacte zorg wordt er geleverd binnen een bepaalde DBC ? Na 120 dagen altijd afgelopen ook als er nog een controle komt ? Verschil DBC ZH en DBC GGZ ? Praktisch nut inzicht in zorgproductenviewer ? Gerdien v Bruggen - boomstructuur

21 - Zorgproductenviewer / DBC’s
Hoe de boomstructuur te lezen ? Wie controleert of je de DBC’s goed invult ? Openstellen boom voor IOG, hoe zit het ? Hoe komt een DBC wijziging tot stand / wie bepaald de voorwaarden ? Product “intensief consult tbv zorgvuldige afweging behandelopties” veel gebruikt ? Wat is het verschil tussen lichtambulant/poli=2 en geheugen/mob/alg ? Gerdien v Bruggen - boomstructuur

22 Gerdien v Bruggen - boomstructuur

23 2 ontwikkel – lijnen: Inhoudelijk: Financieel: Is het wel belangrijk er wat van te weten ?

24 F&C - directeur: Jullie werken niet hard genoeg Geriatrie: er moet geld bij. Bij wie haal je de data die je nodig hebt om het zelf uit te kunnen rekenen ? Hebben zij er belang bij jou die informatie te verstrekken ?

25 F&C vakgroep

26 inhoudelijk professional
voorsprong in financieel inzicht ?

27 DBC’s; onderhandelen ? Traject:
ZH onderhandelt met zorgverzekeraars en maakt afspraken per verzekeraar, soms?/vaak? met MSB erbij Soms plafond afspraak Soms Prijs x Quantiteit Soms vast bedrag Of een combinatie van deze Integraal tarief (hon comp en ZH comp = 1 prijs): MSB onderhandelt over honorarium Binnen de MSB wordt een verdeel model afgesproken; bijv. dat van Logex: Tarieven van NZa zijn afgeschaft. “tarief” nog bruikbaar ? Tarief: nee staat er niet meer in Vulling: matig bruikbaar, vaak onderschatting van feitelijke inzet. Tijdsbeslag: ja, relatief bruikbaar tov vorig jaar tav veranderingen, absoluut moeilijker.

28 Terugkijken bij oude productstructuren.

29 Vraag 2. Wat verandert er bij zorgproduct
12 B B 14 B Tarief erg veranderd afgelopen jaren, nu niet meer beschikbaar.

30 DBC’s; onderhandelen ? Wat is nog bruikbaar als maatstaf voor de honorarium – component ? Tarief in zorgproductenviewer ? Productgroep 14 c (laatste met bedragen): ICC 222,77 poli 1x NP 243,27 Meebehandeling 418,57 poli >1 NP 344,27 Dagkliniek mob poli herhaal 182,26 Dagkliniek cogn 405,03 Dagkliniek divers 445,53 Kliniek 1-3 dgn 678,42 Kliniek 4-14 dgn 901,19 Kliniek >14 dgn 951,82 (Bedragen veranderen in 2015 feitelijk door verkorting doorlooptijd DBC van 365 naar 120 dagen.) Tarief: nee staat er niet meer in Vulling: matig bruikbaar, vaak onderschatting van feitelijke inzet. Tijdsbeslag: ja, relatief bruikbaar tov vorig jaar tav veranderingen, absoluut moeilijker.

31 DBC’s; onderhandelen ? Traject:
ZH onderhandelt met zorgverzekeraars en maken afspraken per verzekeraar, soms?/vaak? met MSB erbij Soms plafond afspraak Soms Prijs x Quantiteit Soms vast bedrag Of een combinatie van deze Integraal tarief (hon comp en ZH comp = 1 prijs): MSB onderhandelt over honorarium Binnen de MSB wordt een verdeel model afgesproken; bijv. dat van Logex: Tarieven van NZa zijn afgeschaft: voorheen norm zó opgesteld dat euro norminkomen haalbaar is. “tarief” nog bruikbaar ? Over op normtijden ? Tarief: nee staat er niet meer in Vulling: matig bruikbaar, vaak onderschatting van feitelijke inzet. Tijdsbeslag: ja, relatief bruikbaar tov vorig jaar tav veranderingen, absoluut moeilijker.

32 Gerdien v Bruggen - boomstructuur

33 DBC’s; bruikbaar bij onderhandelen ?
Tarief: nee staat er niet meer in Vulling: matig bruikbaar, vaak onderschatting van feitelijke inzet. Tijdsbeslag: ja, logex model inventarisatie. Een voorbeeld. Uurinzet obv 80 % productiegebonden tijd om te rekenen tot FTE.

34 Ontwikkelingen in toekomst ? Normtijden: Niet alle WV mee accoord.
Risico van “strategisch” normtijden vaststellen. Hoe verder ? Vrije vestiging/ loondienst: Wil de minister er vanaf ? Wet normering topinkomens, 1 BK ? SP: Maximering inkomen naar euro bij loondienstverband ? Gerdien v Bruggen - boomstructuur

35 - financiering Organisatie ervan is erg vaag. De tijd die er staat is dat dokterstijd of ook VPK tijd ? Hoeveel gemiste inkomsten door verkeerde declaraties ? Wat is prestatie beloning ? Volledig CGA niet altijd gedaan. Probleem ? Als dokter invloed op wat er gebeurt in financiële land ? Hoe is de verhouding tussen de DBC prijs en een productieplafond- discussie/ opgebruikt budget aan eind van jaar? Hoe zit het met de DBC’s in de GGZ ? Hoofdbehandelaar ? Regiebehandelaar ? koppeling met financiering ? Hoe lopen de onderhandelingen tussen zorgaanbieder en verzekeraar over DBC prijs ? Wat is het verschil in bedrijfsvoering/financiering periferie en academie ? Wie onderhandelt namens het ziekenhuis, de raad van Bestuur ? Mag je als vakgroep afwijken van de normtijd ?

36 - financiering: Vanmiddag onderhandelen. Nu nog andere vragen ?

37 Huiswerkopdrachten. 1A. Wat is effect van wijziging normtijd voor werkwijze en medewerkers ? Minder tijd per product, dus minder geld onduidelijkheid bij registratie Belangrijk tijdsbeslag in kaart te brengen Niet alleen pt gebonden tijd wordt eruit betaald; ook niet-pat gebonden tijd. onvrede over gehaast werken wordt de VPK en de FT wel betaald ? En de arts assistent ?

38 Huiswerkopdrachten. 1A. Wat kan je doen ? Aanpassen polischema’s, meer efficiëntie Aanpassen van casemix substitutie van taken (van arts naar VPK) (aan- /uitkleden ) van geriater naar arts ass ? versmallen van CGA ? lab vooraf laten prikken ? weglaten ECG ? Bedrijf inhuren om eea te berekenen bijscholen artsen op wijzigingen in DBC structuur zodat zo goed mogelijk wordt gebruikt, controle door secretariaat. korter bericht naar de huisarts strak vraaggestuurd; minder “eromheen doen”. onderhandelen met zorgverzekeraar (bijv acad ZH met veel onderzoeken bij een bepaalde DBC) je houden aan de afsluit termijn van de DBC ?

39 Kwaliteitsargumenten:
Huiswerkopdrachten. 1B. Hoe realiseer je een uitbreiding van formatie geriatrie van 1.0 fte ? Op hoogte van: demografische ontwikkelingen, groei ? Aantal geriaters per adherente inwoners, landelijke norm ? (1:40.000) Kwaliteitsargumenten: Visie op de toekomst: realiseerbaar, authentiek, inspirerend, toekomstgericht. Consensus over de speerpunten in vakgroep Wie zijn je samenwerkingspartners Inspectie: heup, coloncarcinoom Ondersteunen met data uit wet ond: mortaliteitsdaling bij medebehandeling VMS: screening ondervoeding, screening delier, valrisico EFH, goede zorg voor ouderen ios reclame voor het ZH Nieuwe plannen, beschrijven in businesscase: : GTU, onco poli participatie, palliatief team ?, pre-operatieve screeningspoli. organisatorische / wet regelgeving: Geriaters nodig voor de diensten Trends in groei van de geleverde productie erbij betrekken Wachtlijsten / - tijden ? Participatie geriater in regionale afspraken over uitplaatsing (thuiszorg, VPH) Betrekken wet- en regelgeving (GRZ)

40 maak inzichtelijk wat je doet:
Huiswerkopdrachten. 1B. Hoe realiseer je een uitbreiding van formatie geriatrie van 1.0 fte ? maak inzichtelijk wat je doet: Productie, overnames ter ontlasting collega’s Laagdrempelig voor huisartsen Praktijk voorbeelden Aanbieden een presentatie te houden regio: Behoefte bij huisartsen ? Betrek ze erbij. (financiële) haalbaalheid voor het ZH: Wat levert meerproductie op ? / wat kost extra geriater ? Hoge werkdruk ? /Nu boven de normproductie (in uren) ? Beschrijf in je plan: werkwijze, kosten, risico’s, benodigde participatie van anderen. Noemen van een bedrag van potentiële besparing – 1 miljoen voor delier ?

41 Ontwikkeling geriatrie ?
Aantal geriaters per adherente inwoners Amphia 2015 0,95 3,8 Amphia met 1,0 fte uitbreiding ,2 4,8 Landelijk 2015 1,5625 250 Landelijke norm NVKG 2,5 400

42 Aantal bedden geriatrie per 100.000 adherente inwoners.
Zie: notitie beddencapaciteit geriatrie Ziekenhuis Aantal klinische bedden Globale schatting adherente inwoners Breda, Amphia 12 bedden Bergen op Zoom-Roosendaal, Bravis 16 bedden Tilburg, Elisabeth-Twee Steden 24 bedden Den Bosch, Jeroen Bosch Dordrecht, Albert Schweitzer

43 Ligduur geriatrie vs benodigd aantal klinische bedden
gemiddelde opnameduur (bron: F&C en Amigo) Zie: notitie beddencapaciteit geriatrie

44 Pauze.

45 Inhoudelijke argumenten voor uitbreiding:
kwaliteit: hoogwaardig zorg kwetsbare ouderen verbeteren toename vraag naar spec kennis tgv maatsch ontwikk. afname compl en ligduur bij delier (wet ond) beter fu herstel , minder heropnames heup pt (wet ond) afname opnames in VPH (wet ond) afname prevalentie delier bij pre-op cons beantwoorden aan vraag binnen gestelde termijn voldoen aan indicator meebehand bij 70+ heup pt veel onbehandelde ger probl (expert opinion geriaters) Kwaliteit ZH breed: protocollen ism VMS keurmerk senior friendly hospital relevante projecten óók starten (ortho, vaatchir) visie op: komende jrn zullen we…screenen, eff meting ..effectieve, vraaggestuurde en doelmatige… Capaciteit: beantwoorden aan verwachtte groei efficienter werken als vakgroep als deze groter is demografische groei nu te hoge belasting artsen Capaciteit ZH verhoging prod door afname opn duur Financieel ZH geriatrie positieve begroting

46 DBC’s bruikbaar bij onderhandelen ?
Op basis van cijfers: - tarief: eventueel de “oude” van 2014. - vulling zorgproductviewer: nee. - logex tijdsbeslag: ja, daarmee tijdsbelasting van geriater inzichtelijk. (80% productiegebonden tijd) Leuk als ermee rekening wordt gehouden, anders “ceremonieel” noodzakelijk. Op basis van inhoud: - JA. - bedrijfsplan: koppelen van inhoud aan formatie- uitbreiding. - Boter bij de vis ! Geen formatie = plan niet uitvoeren ! Hoe pak je dat dan aan ?


Download ppt "LOAG Laurens Baas Jonneke Eikelboom Richard de Jonckheere"

Verwante presentaties


Ads door Google