De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenen Pensioenen, nu in in de toekomst?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenen Pensioenen, nu in in de toekomst?"— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenen Pensioenen, nu in in de toekomst?
Erik Van Laecke ACV Oost-Vlaanderen

2 Pensioen moeten sociaal zijn
Kenmerken van ons pensioenstelsel Aparte stelsels Werknemers – ambtenaren – zelfstandigen Wettelijk pensioen Laag bruto bedrag Ruime toepassing Tweede pijler Opkomend in meer en meer sectoren

3 Pensioenen Pensioenen, vandaag Hoe wordt mijn pensioen nu berekend?

4 Pensioenen, vandaag Hoe wordt mijn pensioen nu berekend?
Lonen = de basis voor de pensioenberekening Gewerkte jaren: het reële loon Gelijkgestelde perioden vòòr 1968: het fictief loon. Nadien: berekening op basis van het reële en gelijkgestelde loon van het jaar voordien. Maximum inkomen waarmee rekening gehouden wordt voor de pensioenberekening? Voor lonen (2014) ,54 EUR Voor vervangingsinkomens (2014) ,58 EUR OF gewaarborgd minimum jaarinkomen ,73 € 5/06/2015

5 Pensioenen, vandaag Hoe wordt mijn pensioen nu berekend?
Dit loon wordt verhoogd met: de indexstijgingen; sommige welvaartsstijgingen, dit laatste is echter niet meer gebeurd sinds en wordt verder afgebouwd Sinds enkele jaren zijn er – onder impuls van het ACV – terug aanpassingen aan de welvaart 5/06/2015

6 Pensioenen, vandaag Hoe wordt mijn pensioen nu berekend?
Vereenvoudigde weergave van de algemene berekeningsformule Geherwaardeerd loon jaar A + jaar B + jaar C + … 45 x 60 % of 75 %

7 Pensioenen, vandaag Hoe wordt mijn pensioen nu berekend?
75 % = gezinspensioen: gehuwde + echtgeno(o)t(e) zonder inkomsten 60%= alleenstaande pensioen: alle anderen zijnde: alleenwonenden, ongehuwd samenwonenden (partner met of zonder inkomen), gehuwden wiens echtgeno(o)t(e) een inkomen heeft,...

8 Pensioenen, vandaag Hoe wordt mijn pensioen nu berekend?
Jaar Activiteit Loon Gerherwaardeerd loon (vooral index) 1982 Werken 2010 2011 werkloos ( €) 2012 2013 ziek ( €) 2014 Tijdskrediet € + ( €) 2015 brugpensioen € : 45 aan 60% (kan ook 75%) € / jaar 1.500 € / maand

9 Minimum jaarrecht Het minimum jaarrecht = geherwaardeerd loon per jaar afzonderlijk wordt opgetrokken tot het gewaarborgd minimumloon van ,73 € per jaar. Gelijktijdig voldoen aan alle voorwaarden minimum 15 effectieve of gelijkgestelde loopbaanjaren; minimaal 1/3 van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn; een pensioen ontvangen van minder dan 17.866,12 €/j – 1.488,84 €/m ( ) – gezinshoofd, 14.292,89 €/j – 1.191,07 €/m ( ) – alleenstaande.

10 Minimumpensioen Wie tenminste 2/3 van een volledige loopbaan kan bewijzen heeft recht op het minimumpensioen. Dit bedraagt, bij volledige loopbaan: 16.844,72 €/jaar – 1.403,73 €/m (gezin), 13.480,03 €/jaar – 1.123,34 €/m (alleenstaande) 13.268,09 €/jaar – 1.105,67 €/m (overlevingspensioen) ( ) Bij een onvolledig loopbaan (min. 2/3) wordt dit verhoudingsgewijze berekend beperkt tot die jaren met minimaal 52 VTE.

11 Inhoudingen op het pensioen
Bijdrage voor de ziekteverzekering: 3,55 % als gezinspensioen > 1.675,59  € / m of alleenstaande pensioen > 1.413,84 € / m. (dd ) Solidariteitsbijdrage 0 - 2 % i.f.v. pensioenbedrag en gezinssituatie. Vanaf 2013 tellen de buitenlandse pensioenen ook mee voor de berekening Bedrijfsvoorheffing voor de belastingen

12 Gewaarborgd inkomen (IGO)
Ongeacht wat je gedaan hebt, ontvang je minimaal het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO): 1.011,70 € / maand als gezinsbedrag; 674,46 € / maand als alleenstaande. ( ) Er is een beperkte cumul met sommige inkomsten mogelijk, maar er is wel een onderzoek naar de bestaansmiddelen.

13 Verwarmingstoelage BEDRAG (vast bedrag – niet gekoppelde aan de index)
VOOR WIE Gepensioneerden met een gewaarborgd inkomen (uitkering toegekend vóór juni 2001) kunnen een verwarmingstoelage krijgen in februari BEDRAG (vast bedrag – niet gekoppelde aan de index) 66,11 € voor gezinshoofden 49,58 € voor alleenstaanden 33,04 € voor feitelijk gescheiden echtgenoot = forfaitair bedrag dat niet onderworpen is aan bedrijfsvoorheffing, solidariteitsbijdrage of ZIV- inhouding.

14 Vakantiegeld In mei krijgt men vakantiegeld uitbetaald. Dit bedraagt voor wie na op pensioen ging: Gezinsbedrag: 835,81 € > mei 2015: 885,06 € Alleenstaande: 668,64 € > mei 2015: 708,04 € Het bedrag kan wel niet hoger zijn dan het bedrag van het pensioen. Fiscale actie ACV ism met OKRA en ZZ

15 Wat bij echtscheiding? Bent u 65 jaar of u geniet op basis van de eigen loopbaan van een vervroegd pensioen én bent u nog steeds gescheiden, dan hebt u voor de jaren dat u gehuwd was recht op een echtscheidingspensioen dit geldt indien uw partner werknemer was, niet indien uw ex-partner ambtenaar was of onder één van de bijzondere pensioenstelsels valt (bv EG,…) U geniet – beperkt tot de jaren dat u gehuwd was en geen waarvoor u geen eigen pensioen geniet (of eraan verzaakt) – een pensioen analoog aan dat van uw ex-partner Uw partner verliest ook zelf geen pensioenrechten hierdoor

16 Pensioenen Pensioenen, vandaag Loopbaan en gelijkstellingen

17 GELIJKSTELLINGEN OUDE REGELGEVING
Gelijkstelling op basis van laatste loon jaarlijks verlof, klein verlet,… leger- en burgerdienst ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte vergoede werkloosheid, incluis IGU (deeltijds) SWT (brugpensioen) landingsbaan en doorgaans ook tijdskrediet

18 GELIJKSTELLINGEN OUDE REGELGEVING
Gelijkstelling op basis van minimum loon deeltijdse arbeid met behoud van rechten: 1560 d maatregelen arbeidsherverdeling: 624 d Thuis gebleven voor opvoeding van kinderen < 6 jaar Max 3 jaar telt mee voor de duurtijd van de loopbaan NIET gelijkgesteld voor het pensioenbedrag

19 GELIJKSTELLINGEN NIEUW (di Rupo): Gelijkstelling op basis van een minimum jaarrecht =22.466,73 € per jaar Werkloosheid: voor wie “forfait” ontvangt SWT (brugpensioen) en canada dry: periodes ingegaan > én vòòr 59 Landingsbaan, uitz. VOLLE gelijkstelling voor: < 60 j (tot 2014): niet opgebruikte gelijkstelling tijdskrediet > 60 j: 1 jaar pro rata (LEES 2 jaar of 5 jaar) Tijdskrediet: vergoeding = VOLLE gelijkstelling

20 VOORBEELD Loonbasis = € bruto / maand x 13,92 is dit in vergelijking met het minimum jaarrecht een verschil van afgerond € Brugpensioen op 58 jaar (ingegaan na ) één jaar minimum ipv gewone jaarloon = € : 45 x 60% = 266 € minder pensioen / j Landingsbaan ½ op 55 ½ jaar = 7,5 jaar en een loon van € x 13,92 verminderd met ½ van het minimum jaarrecht (= € verschil) 7,5 x (1/2 van ) : 45 x 60% = € : 45 x 60 % = € / jaar = 83 € /m

21 Pensioenen Pensioenen, recente wijzigingen

22 Wat is er al veranderd? Loopbaan berekening Vervroegd pensioen
voor het jaar waarin men op pensioen gaat Max 312 x 45 dagen ipv max 45 jaar (max. - 5 j x 312 d) Vervroegd pensioen Loopbaan: 35 jaar > 40 jaar > 42 jaar Leeftijd: 60 jaar > 63 jaar, tenzij 43 of 44 jaar loopbaan Pensioenbonus Overlevingspensioen en overgangsuitkering Onbeperkt bijverdienen Enkele technische ingrepen: gemengde loopbaan, grens en seizoenswerknemers en minimum pensioenen

23 Tewerkstelling lopende jaar waarin men op pensioen gaat, telt nu ook mee
Tot 2014: De 45 “beste” jaren tellen mee, de anderen niet Het jaar waarin men het pensioen opneemt, telt niet mee Vanaf 2015 Algemene regel: er komen 45 x 312 dagen in aanmerking Het lopende jaar telt ook mee voor het pensioen Schrapping dagen In de jaartallen die het minste “opbrengen” voor een rustpensioen: maximaal 5 x 312 dagen bij overlevingspensioen: max 104 dagen x 1/3 van leeftijd bij overlijden – 20 jaar

24 Stijging pensioen leeftijd
De normale pensioenleeftijd is de eerste dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag Michel I: “66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030” Vervoegd pensioen is mogelijk vanaf 60 jaar of meer Mits ze een minimale loopbaan kunnen bewijzen. Met uitzondering van wie op SWT/brugpensioen is, Deze minimale loopbaan bedraagt 40 jaar of meer (i.f.v. de leeftijd) MAAR kan bestaan uit zowel: gewerkte periodes (minimaal 1/3 van een voltijdse job) gelijkgestelde periodes (zelfstandige, werkloos, ziek,…)

25 Stijging pensioen leeftijd Privé – openbaar
Jaar leeftijd loopbaan Uitzonderingen 2012 60 jaar 35 jaar 2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar en 40 jaar loopbaan 2014 61 jaar 39 jaar 2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar en 41 jaar loopbaan 2016 62 jaar 60 jaar en 42 jaar loopbaan 61 jaar en 41 jaar loopbaan 2017 62,5 jaar 41 jaar 60 jaar en 43 jaar loopbaan 61 jaar en 42 jaar loopbaan 2018 63 jaar 2019 42 jaar 60 jaar en 44 jaar loopbaan 61 jaar en 43 jaar loopbaan

26 Stijging pensioen leeftijd Privé – openbaar
Uitzonderingen NMBS, politie en leger volgen de nieuwe regelinggeving niet Specifieke stelsel met lagere loopbaanvoorwaarde ‘tantièmes’; aanpassing enkel voor wie < 50 j en voor prestaties na Vastklikken rechten: Wie op een bepaald ogenblik recht heeft op vervroegd pensioen en niet kan of wil gaan, kan dit steeds op een later tijdstip Overgangsmaatregel 1 – Di Rupo Geboren ≤ = Pensioenleeftijd max. 2 j opschuiven t.o.v. 2012 >> concreet kunnen zij gaan op 62 jaar mits 37 jaar loopbaan Overgangsmaatregel 2 – Michel Geboren ≤ = Pensioenleeftijd max. 1 j opschuiven t.o.v. 2016 Geboren ≤ = Pensioenleeftijd max. 2 j opschuiven t.o.v. 2016

27 Afbouw diploma bonificatie
Bonificatie in maanden Studieduur 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 2015 24 m 36 m 48 m 60 m Afbouw - 4 m / jaar - 5 m / jaar - 6 m / jaar 2016 20 m 31 m 42 m 54 m 2017 16 m 26 m 2018 12 m 21 m 30 m 2019 8 m 2020 4 m 11 m 18 m 2021 6 m 2022 1 m 2023 2024 2025

28 Stijging pensioen leeftijd
Leeftijd landingsbaan Algemene regel: 50 jaar > 55 jaar > 60 jaar Uitzonderingen: 50 j > 55 j Leeftijd SWT Algemeen stelsel: 58 jaar > 60 jaar > 62 jaar Bijzondere stelsels: 56 j > 58 j > 60 jaar Vervroegde uitstap regelingen Afbouw of afschaffing

29 Pensioenbonus (tot eind 2013)
Voor welke gewerkte periodes : januari van het jaar waarin betrokkene 62 jaar wordt Of 1 januari van het jaar waarin betrokkene begint aan het 44ste kalenderjaar van zijn loopbaan TOT: De laatste dag van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen en uiterlijk de laatste dag van de maand van de 65ste verjaardag. Hoeveel bedraagt de pensioenbonus: 2,2974 € per effectief gewerkte dag ( ) alsook voor max. 30 gelijkgestelde dagen per jaar

30 Pensioenbonus (2014) Behoud voordien opgebouwde pensioenbonus
Ipv 62 jaar of 44 jaar loopbaan kijkt men nu naar: Start: ten vroegste één jaar nadat vervroegd pensioen mogelijk werd. Pensioenbonusrechten opbouwen kan pas vanaf 60 jaar. De periode loopt door voor wie verder werkt na zijn 65ste. Einde: de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het rustpensioen ingaat. Voor wie geen recht heeft op vervroegd pensioen ligt de startdatum later. De referteperiode begint dan zodra er na 65 jaar verder wordt gewerkt en de loopbaan minstens 40 jaar telt. = individueel recht dat niet overgedragen wordt aan de weduwe(naar) bij overlijden

31 Pensioenbonus (2014) Uitstel ingangsdatum pensioen in maanden
 Bedrag per dag 1 - 12 geen bonus  13 - 24 1,50 EUR 25 - 36 1,70 EUR 37 - 48 1,90 EUR 49 - 60 2,10 EUR 2,30 EUR meer dan 72 maanden 2,50 EUR Deeltijdse tewerkstelling = pro rata Het regeerakkoord schaft pensioenbonus geleidelijk af.

32 Pensioenbonus (vanaf 2015)
Behoud voordien opgebouwde pensioenbonus Vanaf : Geen pensioenbonus meer Uitzondering behoud stelsel 2014 voor wie op 1 december 2014: Voldeed aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen OF 65 jaar was én 40 jaar loopbaan (min 104 dagen per jaar)

33 Wat bij overlijden van de partner?
Oude voorwaarden om overlevingspensioen te kunnen ontvangen (tot dec 2014): Minstens één jaar gehuwd zijn (ongehuwd samenwonenden hebben geen rechten inzake pensioen). én Minimum 45 jaar zijn òf een kind ten laste hebben òf 66 % werkonbekwaam zijn. Het recht vervalt zodra men hertrouwt.

34 Wat bij overlijden van de partner?
Echtgeno(o)t(e) heeft reeds een pensioen Men ontvangt 80 % van het gezinspensioen. Echtgeno(o)t(e) genoot nog geen pensioen Men ontvangt een overlevingspensioen waarvan de berekening analoog is aan de pensioenberekening. I.p.v. de 45 loopbaanjaren, moet men een loopbaan bewijzen van ‘de leeftijd bij overlijden - 20 jaar’. Cumulatie overlevingspensioen andere inkomens Overlevingspensioen wordt beperkt tot 661,24 €/m i.f.v. de concrete situatie te bevragen.

35 Wat bij overlijden van de partner? – NIEUW vanaf 2015
“Overgangsuitkering” Bij overlijden na Bedrag idem overlevingspensioen en periode = gelijkgesteld voor sociale rechten 12 maanden indien men geen kinderen heeft 24 maanden indien men kinderen heeft Cumul met andere inkomens en uitkeringen is mogelijk Wie ouder is dan “45 jaar” op het tijdstip van het overlijden behoud het overlevingspensioen volgens de oude regels (dec 2014) “45 jaar” + 6 maand per jaar tot dit 50 jaar is Regeerakkoord Michel I: vanaf jaar per kalenderjaar tot dit 55 jaar is

36 Wat bij overlijden van de partner? – NIEUW vanaf 2015
Na “Overgangsuitkering” recht op werkloosheidsuitkering, zonder wachttijd aangepaste begeleiding (beloofd) Aanpassing cumul met arbeid : Overschrijding grenzen = Boven deze grens wordt het pensioen beperkt volgens het principe: 1% overschrijding = 1 % pensioen minder + voorlopig wegvallen overlevingspensioen bij overschrijding > 25% Regeerakkoord Michel 1 voorziet de afschaffing hiervan

37 Wat bij overlijden van de partner? – NIEUW vanaf 2015
Cumul overlevingspensioen – pensioen Blijft mogelijk voor al wie partner verliest en op : 30 jaar of ouder is Inkomen pensioen + overlevingspensioen wordt dan beperkt tot 110% van het bedrag van een overlevingspensioen voor een volledige loopbaan Bv. Overlevingspensioen 42/43 van ,88 € / jaar ,88 x 43/42 = ,48 aan 110% = ,92 €/jaar overlevingspensioen = ,92 – eigen pensioen

38 Toegelaten arbeid 7.793 € 18.144 € 22.509 € 11.689 € 22.680 € 27.379 €
2015 Grensbedrag voor activiteit als Kinderlast Jonger dan de normale pensioenleeftijd < 65 jaar én enkel overlevings-pensioen Ouder dan de normale pensioenleeftijd (*) > 65 jaar én > 42 jaar loopbaan (*) Werknemer, ambt of mandaat zonder kinderlast 7.793 € Geen beperking met kinderlast Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige) Zonder kinderlast 6.234 € Met kinderlast 9.351 € Boven deze grens wordt het pensioen beperkt volgens het principe: 1% overschrijding = 1 % pensioen minder + geen vervroegd / (overlevingspensioen) indien de overschrijding > 25% (*) Regeerakkoord Michel I voorziet dat wie OF 65 jaar is OF 45 jaar loopbaan heeft onbeperkt mag cumuleren

39 Pensioenen Pensioenen, wat staat ons nog te wachten?

40 Herhaling standpunten van het ACV omtrent de pensioenen
Absolute prioriteit aan de wettelijke pensioenen en de versteviging ervan ; Verhoging van de minimumpensioenen en gewaarborgde welvaartsvastheid; Berekening van het loonplafond over de hele loopbaan, en niet jaar per jaar; Financiering van de pensioenen dient bekeken binnen het globaal kader van de sociale zekerheid; Tewerkstellingsbeleid dat beoogt meer oudere werknemers aan de slag te houden moet aansluiten op een globale filosofie van enerzijds begeleiding van de werknemers in de onderneming en anderzijds banencreatie, ook voor jongeren. 5/06/2015

41 Beleid van de regering Ondanks verzet van het ACV, werden meerdere maatregelen genomen door de regering: Zonder raadpleging (publiek of privé); Zonder de tewerkstellingsdimensie en werkvoorwaarden in het overleg op te nemen; Zonder samenhangend plan; Zonder overleg over het globaal beheer van de sociale zekerheid en andere maatregelen zijn aangekondigd Wij blijven over het geheel gemobiliseerd. Uitbreiding aantal discussieplaatsen en opsplitsing van thema’s, ondanks de vraag van het ACV dat het NPC de samenhang van de thema’s zou verzekeren Ondanks de risico’s van inmenging, volledige onafhankelijkheid van de experten commissie 5/06/2015

42 De pensioenconferentie
De pensioen conferentie (experten) hadden vele voorstellen, wat staat er, sommige ervan staan ook in het regeerakkoord Kortere loopbaan voor zware beroepen Deeltijds pensioen Pensioenberekening via puntensysteem Hierover wordt ons standpunt gevraagd Daarnaast heeft de regering nog tal van andere zaken beslist of in het vooruitzicht gesteld, deels op eigen initiatief deels op aangeven v/d pensioenconferentie 5/06/2015

43 Zware beroepen, wat zijn dat ????
Zwaar werk als gevolg van de arbeidsomstandigheden Nachtwerk Ploegenwerk Onderbroken uurroosters Zwaar werk als gevolg van de werkinhoud Monotoon werk Manueel hanteren van lasten Moeilijke lichaamshouding Mechanische trillingen Werk dat fysieke kracht vereist Veiligheidsfuncties Functies van verhoogde waakzaamheid Bestuurders van “zware voertuigen voor personenvervoer” 5/06/2015

44 Zware beroepen, wat zijn dat ????
Zwaar werk als gevolg van de werkomgeving Werkzaamheden in hyperbare omgeving Chemische of biologische agentia, ioniserende stralingen Temperatuur Vochtigheid Lawaai Werkzaamheden op hoogte Diverse risico’s Gehandicapte werknemer en/of psychosociale risico’s Preferentiële tantièmes (overheid) Politie, brandweer, militairen, veiligheidsagenten, en actieve diensten: douane, postbodes, werfopzichters, verkeersleiders , … Leerkrachten NMBS 5/06/2015

45 Regeling voor zware beroepen
Wie een zwaar beroep heeft, mag vroeger op pensioen gaan Wat zal men al zwaar beroep beschouwen? Pleidooi voor objectieve criteria, eerder dan een beroepenlijst, én vòòr vastleggen v/h budget Alle sectoren gelijk behandelen, werknemers, overheid, zelfstandigen,… zelfde criteria Actueel zwaar beroep uitoefenen >< in het verleden een zwaar beroep uitgeoefend hebben Alleen kortere loopbaan of ook hoger pensioen bedrag of ook aandacht aan heroriëntering … het debat is lopende

46 Deeltijdsen en pensioen huidige regeling
Vrijwillig deeltijdsen Pensioen op basis van loon > pensioen op eigen verdiensten = de helft als een voltijdse Behoud van rechten Tijdelijke beperkte extra gelijkstelling IGU Gelijkstelling op basis van laatste loon Loopbaanvermindering Ruime gelijkstellingen op basis van reëel loon of minimum Aantal loopbaanjaar Als u minimaal 1/3 van een voltijdse tewerkstelling werkte telt het betrokken jaar mee Cfr SWT >> daar is al apart stelsel, al vallen vele deeltijden onder het voltijdse stelsel 5/06/2015

47 Deeltijds pensioen Idee waarvan de contouren zeer vaag blijven
Het ACV stelt zich tevreden met het trekken van volgende krijtlijnen, in afwachting van andere verduidelijkingen: De eventuele invoering van het deeltijds pensioen moet er komen ter aanvulling, en niet ter vervanging van de huidige bepalingen inzake tijdskrediet « einde loopbaan ». Zo’n systeem mag in geen geval de gelijkstellingen van periodes van onvrijwillige inactiviteit, in het gedrang brengen. Deze problematiek is onbekend met het begrip “puntensysteem”. Het deeltijds pensioen moet als opstapje dienen naar het voltijds pensioen. 5/06/2015

48 Het puntensysteem huidige regeling & voorstel
Jaarbedrag pensioen = optelsom lonen ganse loopbaan (à huidig index) : 45 x 60% + Gelijkstellingen à laatste loon of minimum jaarrecht Puntensysteem Zou eenvoudiger zijn Lonen, gelijkstellingen,… worden omgezet in punten Zo zou u vooraf weten hoeveel pensioenrechten u opbouwt in elke situatie De betaling ervan gebeurt aan een coëfficiënt De coëfficiënt wordt jaarlijks vastgelegd en houdt rekening met de gestegen levensverwachtingen de budgettaire mogelijkheden 5/06/2015

49 Andere Harmonisering stelsels werknemers – zelfstandigen en ambtenaren
Stoute vragen? Ook de RSZ bijdragen voor zelfstandigen? Ambtenaren, ook een groepsverzekering ? Opbouw reserves ? Beter zicht op het pensioen via mypension

50 Wat zegt het regeerakkoord nog ?
Evaluatie loonplafond voor de niet gewerkte periodes Voor ziekte zal de gelijkstelling op basis van het laatste loon behouden blijven … lees werklozen, SWT, tijdskrediet … ??? (zie boven) Stimuleren en veralgemenen aanvullende pensioenen, … Waarover is de regering bijzonder stil De aanbevelingen dat de sociale zekerheid niet alleen via de lonen dient gefinancierd te worden (taxshift) Rendement van de aanvullende pensioenen Splitting man – vrouw >> verder bestuderen << 5/06/2015

51 Langer werken ?

52 Hoeveel RSZ betalen wij voor ons pensioen?
Vandaag betalen we een globale bijdrage voor de hele sociale zekerheid van 13,07% als werknemer en 32,4 % als werkgever. Hiervan is 7,5% en 8,86% bestemd voor ons pensioen. De regering heeft gepland om de RSZ bijdragen van de werkgever te verminderingen tot 25% Het regeerakkoord voorziet naast een loonblokkering ook dat loonsverhogingen prioritair moeten gebruikt worden voor de opbouw van een aanvullend pensioen … tot dit 3% van de loonmassa bereikt

53 De gevolgen van de vergrijzing
Vergelijking van de evolutie van het aantal > 60 jarigen / 21 – 59 j doorheen de tijd (bron: NIS) 2000 2010 2014 2024 2034 2044 2054 < 21 j 21-59 j > 60 j > 60 j / j 43,73% 46,88% 48,83% 58,00% 65,42% 68,07% 69,38%  Vergelijking van de evolutie van het aantal > 65 jarigen / 21 – 64 j doorheen de tijd (bron: NIS) 21-64 j > 65 j > 65 j / j 28,69% 29,23% 30,62% 36,01% 43,53% 46,34% 47,27% Zou 5 jaar langer werken op een periode van 50 jaar dan niet volstaan ?

54 Werken we langer? Werkgever, vakbonden en eerlijke politici zijn het er over eens: Het is niet zo zeer de wettelijke pensioenleeftijd die van belang is, maar wel de leeftijd waarop mensen in de praktijk hun loopbaan stoppen In de periode 2011 – 2014 is de feitelijk leeftijd waarop men zijn loopbaan beëindigd gestegen van 57 naar 59 jaar Ook de regering Michel verhoogt de leeftijd voor SWT, pensioen … vrij fors We zullen die 5 jaar langer werken dus niet op 50 jaar, maar op + 5 jaar bereiken

55 Werken we langer? Gevolgen:
De kosten voor het pensioen zullen gedurende die 5 jaar relatief gezien dalen … en gezien de vergrijzing geleidelijk stijgt zal er binnen 5 jaar – om dat kosten niveau te behouden opnieuw – nood zijn aan langer werken … nog 4,5 jaar in de komende 45 jaar … probleem is niet opgelost … rechterzijde zal zeggen dat we nog niet genoeg inspanningen gedaan hebben Toegeven: Er is ook een ander aspect: Vroeger steeg het aantal werkenden omdat meer en meer vrouwen buitenshuis gingen werken Nu stijgt ook het aantal vrouwelijke gepensioneerden

56 Groepsverzekering, nog altijd een bijzonder gunstig extraatje voor de werknemers?

57 Aanvullend pensioen voor iedereen
Regeerakkoord 2 jaar of meer verder verbod op loonsverhogingen (bovenop index min 2% en baremieke verhogingen) >< gebruik deel loonstijgingen voor opbouw aanvullend pensioen tot minstens 3% bijdrage) & aanvullend pensioen mogelijk met voordelen analoog aan groepsverzekering RSZ bijdragen werkgevers dalen van 32,4% naar 25% Werknemers moeten deel van hun loon afstaan voor pensioenopbouw Opbrengst van pensioen spaarformules daalt

58 Minder gewaarborgd rendement
Huidig minimaal rendement Werkgeversbijdragen; 3,25% Werknemersbijdragen: 3,75% Toekomstig minimaal rendement Voor de stortingen uit het verleden: Voor alle nieuwe stortingen: 1,75% Zowel voor werknemers- als werkgeversbijdragen

59 Wanneer kunt u uw geld opnemen?
Huidige regeling – opname bij einde loopbaan Voordeligst om dit op te nemen op 65 jaar (10%) Wie dit vroeger opneemt betaalt 16,5%, 18% of 20 % Voortijdige opname Marginaal tarief voor stortingen t/m 199; nadien 33% Mogelijkheden bij nieuwe job Voortijdige opname (zie hierboven) Geld laten staan tot eindeloopbaan Verder storten > fiscaal voordeel (rub 283) De regering heeft de intentie om de leeftijd waarop u uw groepsverzekering kunt opnemen te verhogen tot 63 jaar 5/06/2015

60 Moet je nog wel aan pensioensparen doen?

61 Regelgeving Pensioensparen: Lange-termijn-sparen Taxatie
940 € aan 30% belastingvermindering (+ APB) Lange-termijn-sparen Ifv het belastbaar inkomen met max. van € aan 30% belastingvermindering (+ APB) Taxatie Pensioensparen Vroeger 16,5 % > nu 10% (en de 6,5% is intussen geïnd) NU: 8 % (2015 – 2019 : 1% taks voorafhouding op kapitaal Lange termijn sparen: zie groepsverzekeringen hierboven

62 Pro en contra pensioensparen
Zo’n 20% wordt door de fiscus betaald en hierdoor is het voor de burger nog steeds interessant CONTRA Hoge administratiekosten Laag bruto rendement Duur voor de fiscus

63 Pensioenen Aanvraag Keuzes die je hierbij dient te maken

64 Waar en wanneer aanvragen?
Je moet je pensioen vooraf aanvragen bij het gemeentebestuur of de zitdagen van de RVP. Je doet dit best één jaar voor je de intentie hebt op pensioen te gaan. Je kunt ook vooraf een pensioenberekening aanvragen of een pensioenraming Hoe vind ik iets terug?

65 Waar kan ik terecht Pensioenaanvraag Stopzetting huidig inkomen
Sociale dienst gemeente OF Zitdagen Rijksdienst voor pensioenen Stopzetting huidig inkomen ACV, CM,… moeten stopzetting van hun uitkeringen laten attesteren zodat je uw pensioen in orde komt Hiervoor dien je in het dienstencentrum te zijn ma, woe, do en vrij van 9 – 12 uur en di van 14 – 18 u 30 Advies bij loopbaankeuzes (op afspraak) Om u te helpen bij keuzes in uw loopbaan … welke gevolgen hebben ze op het pensioen Keuze vragen: langer werk – werkloosheid – pensioen of vragen over cumul arbeid en pensioen

66 Aandachtspunten bij de keuze van de pensioenleeftijd
Pensioenraming Toegestuurd vanaf 55 j en kan ook op aanvraag. (nu vertraging) Ramingen houden echter geen rekening met: Het minimumpensioen De loopbaanjaren die men – indien men op 65 j op pensioen gaat – niet nodig heeft omdat men een volledige loopbaan heeft. Ze geven daardoor een verkeerd beeld aan, voor wie vòòr 65 jaar op pensioen wil gaan. Dit leidt er soms toe dat kandidaat gepensioneerden ten onrechte te lang wachten om hun pensioen aan te vragen en hierdoor financieel verlies leiden.

67 Aandachtspunten bij de keuze van de pensioenleeftijd
Soms vraagt men te vroeg pensioen aan Wie voor de leeftijd van 65 jaar op pensioen gaat, bouwt geen verdere pensioenrechten op. Soms kan het daarom interessanter zijn om tot 65 jaar te wachten om op pensioen te gaan, ook al is het huidige vervangingsinkomen lager. Men zal het geleden verlies, immers meer dan terugwinnen door de bijkomende pensioenrechten die men tot zijn 65 jaar opbouwt. Wachten tot men 45 VOLLE JAREN heeft om het (vervroegd) pensioen aan te vragen is hier vaak de boodschap.

68 Vragen ?


Download ppt "Pensioenen Pensioenen, nu in in de toekomst?"

Verwante presentaties


Ads door Google