De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VoorgangerDs R. Tigelaar Voor de dienst Na de zegen Voor de dienstPs. 2: 4 Na de zegen Ps. 103: 5,6 Schriftlezing SchriftlezingPsalm 103 Tekst Zondag 49.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VoorgangerDs R. Tigelaar Voor de dienst Na de zegen Voor de dienstPs. 2: 4 Na de zegen Ps. 103: 5,6 Schriftlezing SchriftlezingPsalm 103 Tekst Zondag 49."— Transcript van de presentatie:

1 VoorgangerDs R. Tigelaar Voor de dienst Na de zegen Voor de dienstPs. 2: 4 Na de zegen Ps. 103: 5,6 Schriftlezing SchriftlezingPsalm 103 Tekst Zondag 49

2  Votum en zegengroet  Ps. 103: 5,6  Viering Heilig Avondmaal  Gebed  Lezen:Psalm 103  Ps. 103: 7  Tekst:Zondag 49  Lb. 48: 4  Preek  Ps. 86: 4,5 Voor de dienst: P Voor de dienst: Ps. 2: 4

3 O machtigen, o koningen, weest wijs. Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

4 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 103: 5,6  Viering Heilig Avondmaal  Gebed  Lezen:Psalm 103  Ps. 103: 7  Tekst:Zondag 49  Lb. 48: 4  Preek  Ps. 86: 4,5

5  Votum en zegengroet  Ps. 103: 5,6  Viering Heilig Avondmaal  Gebed  Lezen:Psalm 103  Ps. 103: 7  Tekst:Zondag 49  Lb. 48: 4  Preek  Ps. 86: 4,5

6  Votum en zegengroet  Ps. 103: 5,6  Viering Heilig Avondmaal  Gebed  Lezen:Psalm 103  Ps. 103: 7  Tekst:Zondag 49  Lb. 48: 4  Preek  Ps. 86: 4,5

7 6 De mens is aan het sterven prijs gegeven, gelijk het gras kortstondig is zijn leven, en als een bloem die naar de zon zich keert, maar die ten prooi valt aan de barre winden, en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

8 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

9  Formulier 3  Na gebed, voor de opwekking: Lb. 356: 1  Afsluiting van de tafel: Lb 356: 2,3

10 1 O leid mijn blindheid bij de hand, leid mij naar het vertrouwde feest. Ik ben een vreemde in dit land, Gij leidt mij door uw woord en Geest. Gij geeft aan mij, o liefde groot Uzelf in dit gebroken brood.

11 2 Wij die hier zitten bij elkaar in een aanbidding, licht en stil, maak ons uw zoetheid openbaar, ons een van hart en een van wil, als ranken naar omhoog geleid, o wijnstok van de eeuwigheid.

12 3 Verzadigd met een brood zijn wij, een lichaam en Gij zijt het hoofd. Een lied van lof en eer maakt Gij het leven dat in U gelooft. O liefde die ontbloeit uit pijn wij zijn van U in brood en wijn.

13  Votum en zegengroet  Ps. 103: 5,6  Viering Heilig Avondmaal  Gebed  Lezen:Psalm 103  Ps. 103: 7  Tekst:Zondag 49  Lb. 48: 4  Preek  Ps. 86: 4,5

14  Votum en zegengroet  Ps. 103: 5,6  Viering Heilig Avondmaal  Gebed  Lezen:Psalm 103  Ps. 103: 7  Tekst:Zondag 49  Lb. 48: 4  Preek  Ps. 86: 4,5

15  Votum en zegengroet  Ps. 103: 5,6  Viering Heilig Avondmaal  Gebed  Lezen:Psalm 103  Ps. 103: 7  Tekst:Zondag 49  Lb. 48: 4  Preek  Ps. 86: 4,5

16 7 Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, en zijn gerechtigheid de eeuwen door. Zijn heil omsluit de komende geslachten; zo volgen zij die zijn verbond betrachten, van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

17  Votum en zegengroet  Ps. 103: 5,6  Viering Heilig Avondmaal  Gebed  Lezen:Psalm 103  Ps. 103: 7  Tekst:Zondag 49  Lb. 48: 4  Preek  Ps. 86: 4,5

18  Votum en zegengroet  Ps. 103: 5,6  Viering Heilig Avondmaal  Gebed  Lezen:Psalm 103  Ps. 103: 7  Tekst:Zondag 49  Lb. 48: 4  Preek  Ps. 86: 4,5

19 4 Als in de hemel hoog en klaar zo zij op aarde openbaar uw wil die heilig is en goed. Neem in bezit ons vlees en bloed, en maak ons, Heer, in lief en leed gehoorzaam, tot uw wil gereed.

20 Thema 1. Punt1 2. Punt2 3. Punt3 Na de preek:??

21  Ps.  Preek  Amenlied Ps. 86: 4,5  Geloofsbelijdenis Ps. 179a  Gebed  Collecte  Slotlied Ps. 103: 8,9  Zegen

22 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

23 5 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

24  Ps.  Preek  Amenlied Ps. 86: 4,5  Geloofsbelijdenis Gz. 179a  Gebed  Collecte  Slotlied Ps. 103: 8,9  Zegen

25 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren naar de hemel

26 Zittende ter rechterhand Gods,des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene Heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen

27  Ps.  Preek  Amenlied Ps. 86: 4,5  Geloofsbelijdenis Ps. 179a  Gebed  Collecte  Slotlied Ps. 103: 8,9  Zegen

28  Vandaag  1 e Hulpbeh kerken/Art 11  2 e Rente en aflossing  Tafelcollecte voor de diaconie  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Ps. 103: 8,9

29  Ps.  Preek  Amenlied Ps. 86: 4,5  Geloofsbelijdenis Ps. 179a  Gebed  Collecte  Slotlied Ps. 103: 8,9  Zegen

30 8 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven, Hij heerst als koning over al het leven. Looft engelen, zijn hoge majesteit, krachtige helden, die aan alle oorden als boden meldt zijn goddelijke woorden, Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.

31 9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des HEREN saam. Lof zij den HEER in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

32

33

34 Tot volgende week zondag 11.00 uur ds. J. van de Wetering 16.30 uur ds. P.K. Meijer Beide diensten in het Morgenlicht


Download ppt "VoorgangerDs R. Tigelaar Voor de dienst Na de zegen Voor de dienstPs. 2: 4 Na de zegen Ps. 103: 5,6 Schriftlezing SchriftlezingPsalm 103 Tekst Zondag 49."

Verwante presentaties


Ads door Google