De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Audit naar de werking van CLB’s Overleg bestuurders VCLB 12 december 2015 www.pwc.com.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Audit naar de werking van CLB’s Overleg bestuurders VCLB 12 december 2015 www.pwc.com."— Transcript van de presentatie:

1 Audit naar de werking van CLB’s Overleg bestuurders VCLB 12 december 2015 www.pwc.com

2 PwC Inhoudstafel 1. Vooraf 2. Resultaten 2.1. Takenpakketregistratie 2.2. Tevredenheidsbevraging 2.3. Middelenanalyse 2.4. Procesonderzoek 3. Sterktes, zwaktes en opportuniteiten van de CLB-sector 4. Hoe brengen we de resultaten samen? 2 12 december 2015Audit naar de werking van CLB’s

3 PwC 1. Vooraf 3 12 december 2015Audit naar de werking van CLB’s

4 PwC 1. Vooraf Masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ bevatte de vraag naar een audit over de werking van de CLB’s: Performance audit over effectieve en efficiënte werking van de CLB’s en hun samenwerking met scholen en welzijnsactoren; Wetenschappelijk review. De Vlaamse Regering omschreef haar verwachtingen over de performance-audit in een beslissing. Er werd een stuurgroep en klankbordgroep opgericht (samenstelling vormde onderdeel van de beslissing). PwC werd aangesteld om de opdracht uit te voeren. Audit naar de werking van CLB’s 4 12 december 2015 Nieuwe regering stelde op vraag van de stuurgroep de rapporteringsdatum uit. Door bijkomende vragen van de stuurgroep werd performance audit afgewerkt samen met wetenschappelijk review.

5 PwC 1. Vooraf Audit naar de werking van CLB’s 5 12 december 2015 Bij 2.500 medewerkers; Methode op basis van onderzoek Tempera – taken registratie en geen tijdsmeting; Gebruikmakend van een elektronisch bevragingsinstrument; Vijf homogene meetperiodes. 1. Takenpakket- registratie Bij een aselecte steekproef van leerlingen, ouders, schoolpersoneel en welzijnsactoren; Steekproefselectie met het oog op een representatieve steekproef van verschillende groepen (netten, onderwijsniveau, onderwijsvorm, centrumstad/niet-centrumstad); Met vragenlijsten uit vorig onderzoek (licht aangepast); Gebruikmakend van een elektronisch bevragingsinstrument. 2. Tevredenheids- bevraging Door middel van een bevragingsinstrument met uitleg; Ontvangen van alle 72 CLB’s. 3. Middelenanalyse Interviews met directie, coördinatoren en medewerkers van 15 CLB’s over organisatiestructuur, belanghebbendenmanagement, monitoring, kwaliteitsbewaking en documentatie; Interviews met 17 vertegenwoordigers van welzijnsactoren over bekendheid met werking van CLB’s, tevredenheid over de samenwerking en vernieuwing. 4. Procesonderzoek We brengen alle elementen samen uit de voorgaande stappen, formuleren stellingen en laten de focusgroepen over de stellingen discussiëren; We lijsten samen sterktes, zwaktes en opportuniteiten op; Focusgroep CLB’s (15), BaO (11), SO (9), Ouders- en leerlingenorganisaties (9) en Slimme verbindingen (4). 5. Focusgroepen

6 PwC 2.1. Takenpakketregistratie 6 12 december 2015Audit naar de werking van CLB’s

7 PwC 2.1 Takenpakketregistratie 7 12 december 2015Audit naar de werking van CLB’s De meetperiodes zijn redelijk vergelijkbaar met elkaar, behalve de permanentieperiode. Over alle periodes en functies heen zijn er slechts beperkte verschillen tussen centra in centrumsteden en centra in niet- centrumsteden, centrumgrootte, centra met geen, weinig of veel densiteit en de netten. Taken van functies vergelijken tussen centra gegroepeerd op basis van grootte, leidt tot weinig verschillen. Artsen en directies in kleine centra verdelen hun tijd meer over de verschillende domeinen dan in andere centra. Er zijn nagenoeg geen verschillen als we taken van functies vergelijken tussen centra gegroepeerd op basis van densiteit. Wanneer we taken van functies vergelijken tussen centra in centrumsteden en centra in niet- centrumsteden voor activiteiten, domeinen, gesprekspartners en onderwerpen zijn de verschillen beperkt tot 2pp, behalve in sommige gevallen voor kleinere groepen (adm. medew., medew., intercultureel bemiddelaar, ….) Weinig verschillen over de netten, maar toch een paar eyecatchers: ◦ OGO artsen spenderen gemiddeld meer tijd aan PGZ dan in de andere netten; ◦ GO! directies spenderen gemiddeld meer tijd aan OLB dan aan PGZ in vergelijking met de andere netten; ◦ OGO directies spenderen gemiddeld meer tijd aan centrumwerking dan in andere netten.

8 PwC 2.1 Takenpakketregistratie Begeleidingsdomeinen Audit naar de werking van CLB’s 8 12 december 2015

9 PwC 2.1 Takenpakketregistratie Activiteiten Audit naar de werking van CLB’s 9 12 december 2015

10 PwC 2.1 Takenpakketregistratie Gesprekspartners Audit naar de werking van CLB’s 10 12 december 2015

11 PwC 2.1 Takenpakketregistratie Onderwerpen Audit naar de werking van CLB’s 11 12 december 2015

12 PwC 2.2 Tevredenheidsbevraging 12 12 december 2015Audit naar de werking van CLB’s

13 PwC 2.2 Tevredenheidsbevraging Ouders Audit naar de werking van CLB’s 13 12 december 2015

14 PwC 2.2 Tevredenheidsbevraging Leerlingen Audit naar de werking van CLB’s 14 12 december 2015

15 PwC 2.2 Tevredenheidsbevraging Directies Audit naar de werking van CLB’s 15 12 december 2015

16 PwC 2.2 Tevredenheidsbevraging Leerlingenbegeleiders / zorgcoördinatoren Audit naar de werking van CLB’s 16 12 december 2015

17 PwC 2.2 Tevredenheidsbevraging Leerkrachten Audit naar de werking van CLB’s 17 12 december 2015

18 PwC 2.2 Tevredenheidsbevraging Welzijnsactoren Audit naar de werking van CLB’s 18 12 december 2015

19 PwC 2.3 Middelenanalyse 19 12 december 2015Audit naar de werking van CLB’s

20 PwC 2.3 Middelenanalyse Kostenstructuur in de jaren 2013, 2012 en 2011 Audit naar de werking van CLB’s 20 12 december 2015

21 PwC 2.3 Middelenanalyse Evolutie van de 11 voornaamste kosten (2011 – 2013) Audit naar de werking van CLB’s 21 12 december 2015 De 11 voornaamste kosten zijn toegenomen met 7% ten gevolge van inflatie. De afschrijvingskosten van de gebouwen zijn het sterkst zijn toegenomen (+24%). De huisvestingskosten met 5%. Verder blijkt ook dat de verplaatsingskosten zijn gestegen met 7% en de kosten betreffende leerlingenvervoer zijn gestegen met 10%. Afschrijvingskost van kantoormateriaal daalt met 9%.

22 PwC 2.3 Middelenanalyse Algemene bevindingen De betrouwbaarheid van de cijfers en de mogelijkheden om te vergelijken zijn niet groot genoeg om tot scherpe conclusies te komen. Er is geen gewoonte om breed over financiële cijfers te rapporteren. Audit naar de werking van CLB’s 22 12 december 2015 Bepaalde centra krijgen extra middelen toegeschoven vanuit hun bestuur (vnl. huisvesting) om te voorzien in hun werkingsuitgaven. Dit wijst erop dat de gesubsidieerde middelen niet toereikend zijn. In centra waar dit niet het geval is, stelt zich een zichtbare huisvestingsproblematiek, die ook de onderwijsinspectie niet is ontgaan. De financieringsenveloppe is over de jaren heen nagenoeg niet toegenomen. Daarenboven werden alle besparingen in het verleden voornamelijk gerealiseerd via de werkingsmiddelen. Er zijn ongetwijfeld nog efficiëntieslagen te maken, maar voor wat betreft de werkingsmiddelen wijzen veel elementen in de richting dat de bodem bereikt is, of in sommige gevallen reeds door de bodem heen zit.

23 PwC 2.4. Procesonderzoek 23 12 december 2015Audit naar de werking van CLB’s

24 2.4. Procesonderzoek Interviews bij 15 CLB’s

25 2.4. Procesonderzoek Interviews bij 17 welzijnsactoren

26 PwC 3. Sterktes, zwaktes en opportuniteiten van de CLB-sector 26 12 december 2015Audit naar de werking van CLB’s

27 PwC 4. Sterktes, zwaktes en opportuniteiten Audit naar de werking van CLB’s 27 12 december 2015

28 PwC 4. Hoe brengen we de bevindingen samen? 28 12 december 2015Audit naar de werking van CLB’s

29 Documentatie Datakwaliteit Beveiliging Documentatie Datakwaliteit Beveiliging Beleid FinancieringSamenwerking Decreet Stuurbaarheid Om effectiviteit te kunnen garanderen in de toekomst Geloofwaardigheid Sterk merk Vertrouwen Geloofwaardigheid Sterk merk Vertrouwen Gelijkgerichtheid Efficiëntie Operationele rapportering Financiële rapportering Onafhankelijk van de school Onafhankelijk van welzijn Zichtbare onafhankelijkheid Onafhankelijk van de school Onafhankelijk van welzijn Zichtbare onafhankelijkheid Onafhankelijkheid Diversiteit Vorming en evaluatie Carrière en leiderschap Diversiteit Vorming en evaluatie Carrière en leiderschap Personeel Groot – klein Geografische spreiding Zichtbare onafhankelijkheid Omgaan met complexiteit van problemen Efficiënte tijdsbesteding en overleg Allocatie van scholen aan centra Groot – klein Geografische spreiding Zichtbare onafhankelijkheid Omgaan met complexiteit van problemen Efficiënte tijdsbesteding en overleg Allocatie van scholen aan centra Organisatiestructuur Verifieerbare leerlingen- kenmerken Regiokenmerken Verifieerbare leerlingen- kenmerken Regiokenmerken Middelenallocatie Evolutie leerlingenpopulatie Niet-gekwalificeerde uitstroom Schoolse achterstand Evolutie leerlingenpopulatie Niet-gekwalificeerde uitstroom Schoolse achterstand Gesloten omslag Beroepsgeheim Cliëntgericht Effectief Transparant Beroepsgeheim Cliëntgericht Effectief Transparant Gemeenschappelijk zorgdossier Identificatie Alineëring Terugkoppeling Identificatie Alineëring Terugkoppeling Belanghebbenden management 3.1. Kaart van de bevindingen Communicatieplan Betere vraag gestuurde werking Aangepast aan doelgroepen Afsprakennota’s Communicatieplan Betere vraag gestuurde werking Aangepast aan doelgroepen Afsprakennota’s Communicatie van het aanbod School CLB Welzijn School CLB Welzijn Rollen en verantwoordelijkheden Uniform Maatwerk Monitoring Uniform Maatwerk Monitoring Kwaliteit

30 Vragen? © 2014 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.


Download ppt "Audit naar de werking van CLB’s Overleg bestuurders VCLB 12 december 2015 www.pwc.com."

Verwante presentaties


Ads door Google