De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als opleiding aan de slag rond evaluatie Onderwijsdag AUHL Lies Laga – Hogeschool PXL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als opleiding aan de slag rond evaluatie Onderwijsdag AUHL Lies Laga – Hogeschool PXL."— Transcript van de presentatie:

1 Als opleiding aan de slag rond evaluatie Onderwijsdag AUHL Lies Laga – Hogeschool PXL

2 Wie ben ik?  Lies Laga – Lies.Laga@pxl.beLies.Laga@pxl.be  Stafmedewerker dienst onderwijs PXL  Evaluatie – bachelorproef - leerlijn onderzoek-…  PXL- PHL: 2009-2016  KULeuven: 1998-2009

3 Wie zijn jullie?  Deelnemers PXL: 7  Deelnemers UHasselt: 15  Deelnemers PCVO: 3

4 Wat gaan we doen?  Korte intro  Voorbeelden van oefeningen rond evaluatie  Individuele oefening: hoe denk ik het aan te pakken?  Peer-overleg en –feedback in kleinere groepen  Korte terugkoppeling in plenum

5 Waarom aan de slag rond evaluatie?  Resultaat verklaart dat student ‘iets’ (niet) kan  moet kwaliteitsvol zijn  Stuurt leren van student aan  moet ‘juiste’ leren uitlokken

6 Waarom als team aan de slag rond evaluatie?  Opleiden = teamgebeuren  evaluatie = teamgebeuren  Gemeenschappelijk gedragen visie op toetsing is essentieel  Gemeenschappelijk referentiekader opbouwen  Belang voor analyseren, verbeteren en borgen van de kwaliteit  Aandachtspunt bij kwaliteitsmodellen  Belang van teamleren  = leren van en met elkaar als team  Opbouwen van gemeenschappelijk referentiekader  Uitklaren verschillende meningen, opvattingen, verwachtingen, etc.  Leren van individuele teamleden + teamontwikkeling   Teamleren als middel om (nog) beter te leren functioneren (samen te werken) als team

7 Succesfactoren onderwijsteam (Dekkers, 2009) team Eigenaarschap Leiderschap en volgerschap Teamleren en teamontwikkeling Structuur en inrichting Interactie met de omgeving

8 Toetspiramide Sluijsmans, Joosten-ten Brinke & van Schilt-Mol, 2015

9 Toetsitems (o.a. examenvragen, opdrachten)  Kwaliteit =  Systematisch ontwerpproces (voorbereiding, ontwerpen, evaluatie)  Kwaliteitskenmerken (relevantie, objectiviteit, efficiëntie, specificiteit)  Mogelijke oefeningen als team:  Peer-review: toetsitems van eigen teamleden (en studentenantwoorden) bespreken en constructief feedback geven.  Als team en/of voor opleidingsonderdelen die elkaar inhoudelijk opvolgen  Belang van richtlijnen / criteria  Als team richtlijnen opstellen voor toetsitems: wat is specifiek relevant voor deze opleiding?  Als team integratieopdrachten voor studenten ontwikkelen.  Als team itemanalyse maken van afgenomen examen  Mogelijke alternatieve toetsitems (andere instellingen, literatuur, etc. ) bespreken in team

10 Toetsen (schriftelijk, mondeling, opdrachten, papers, presentaties, portfolio’s, etc.)  Kwaliteit =  Kwaliteitscriteria (validiteit, betrouwbaarheid, transparantie, …)  Systematisch doorlopen toetscyclus  Mogelijke oefeningen als team:  Peer-review van toetsen van collega’s  Afstemming doelstellingen?, kwaliteitsvol?, efficiënte organisatie?, ….  Aan de hand van concreet werk van studenten gezamenlijk indicatoren uitwerken/verfijnen  Bij meerdere beoordelaars (bv. bachelor- en masterproeven, projecten, stages, portfolio’s, etc.)  Voor OLOD’s die bijdragen aan leerlijnen  Formatieve functie van evaluaties  Opstellen richtlijnen om beoordelaarseffecten te verminderen  In vakgroepen bespreken toetsmatrijzen per OLOD

11 Toetscyclus Ontwerpen Toetsmatrijs Construere n items/opdra chten Construere n toets Vaststellen cesuur AfnameBeoordelenAnalyseren Interpreteren en beslissen Evalueren

12 Voorbeeld analytische rubric Bron: SAM-schaal

13 Belang van overleg bij opstellen criteria  Onderzoek Prof. Sue Bloxham (University of Cumbria, UK)  ‘five potential reasons were identiefied that link judgement about specific elements of assignements to potential variation in grading. 1.Using different criteria to those published 2.Assessors have different understanding of shared criteria 3.Assessors have a different sense of appropriate standards for each criterion 4.The constructs/criteria are complex in themselves, even comprising varioous sub-crteria which are hidden to view 5.Assessors value and weight criteria differently in their judgements.  Emphesise pre-teaching moderation – Discussion of assessment tasks, criteria and exemplars. Bron: http://transformingassessment.com/sites/default/files/files/TA_webinar_4_ nov_2015_slides.pdf

14 Toetsprogramma (doordacht geheel van evaluaties)  Kwaliteit =  Weergegeven in kwaliteitscriteria toetsprogramma  Invloed op leerproces  Kwaliteit afzonderlijke toetsen  Mogelijke oefeningen als team:  Opstellen evaluatiematrix en als team kritisch bekijken ahv kwaliteitscriteria:  stand van zaken: per OLOD wat, wie, wanneer, hoe, waarom wordt geëvalueerd?  Aftoetsen aan kwaliteitscriteria  Benchmarking met andere opleidingen: wat is zinvol voor eigen opleiding?

15 Voorbeelden van kwaliteitscriteria toetsprogramma  Dijkstra & Baartman (2011)  KIT: Kwaliteitsinstrument toetsprogramma http://www.kwaliteit-toetsprogramma.nl/ http://www.kwaliteit-toetsprogramma.nl/

16 Toetsbeleid (visie op evaluatie in opleiding, duiding toetsprogramma en richtlijnen voor kwaliteit en organisatie)  Kwaliteit =  Duidelijkheid wenselijke resultaten en interventies  Inbedding in de context  Onderbouwing van wenselijke interventies (geïnformeerd door eigen én andere context)  Mogelijke oefeningen als team:  Brainstorm visie op evalueren:  wat betekent ‘goed evalueren’ voor het team?  Vertalen naar waarom evalueren, wie evalueert, wat evalueren we, hoe evalueren, wanneer evalueren?  SWOT-analyse met het hele team van de huidige manier van evalueren in de opleiding  Polsen naar onduidelijkheden bij het team en deze vertalen naar richtlijnen  Formuleren van gedragen richtlijnen (cfr. toetsitems en toetsen)  …

17 Toetsorganisatie (duidelijke rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; samenwerken en logistiek)  Kwaliteit =  Duidelijkheid van rollen, taken en bevoegdheden  Denken en handelen vanuit processen (andere niveaus)  Efficiëntie  Mogelijke oefeningen als team:  In kaart brengen van rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  SWOT analyse rond efficiëntie van toetsproces  Examenrooster, indienen antwoordmodellen, voorzien van lokalen, toezichthouden, verdeling mondelinge examenuren, feedbackmomenten voor studenten, publicatie van de punten, ……

18 Toetsbekwaamheid (focus op evalueren om te beslissen én te leren; )  Kwaliteit =  Summatieve versus formatieve functie  ≠ bekwaamheden nodig  ≠ evaluatievormen  ≠ bekwaamheden  Vakbekwaamheid, pedagogische bekwaamheid en vakdidactische kennis  ≠ rollen en functies  ≠ bekwaamheden  Professionaliseringsinitiatieven  Lerende gemeenschap  informeel leren  Mogelijke oefeningen als team:  Actieonderzoek : eigen evaluatiepraktijk als onderwerp van onderzoek  Participerend ontwerpen: samen evaluatieopdrachten ontwerpen (al dan niet voorafgegaan door korte vorming)  Peer-feedback  Evalueren samen met collega’s  Visie op toetsing ontwikkelen, beleid maken  Professionaliseringsinitiatieven afbakenen: waar hebben we nood aan?  Quiz over evalueren en toetsen  Welke competenties missen we in ons team?  Maandelijkse evaluatietip op teamvergaderingen

19 Meer info?  Dekkers, M.A.F. (2009). Aan de slag met onderwijsteams in het voortgezet onderwijs. Een praktisch boek over de succesfactoren van onderwijsteams in het voortgezet (Nederland) en secundair (Vlaanderen) onderwijs in een activerende onderwijsomgeving. Nuenen: OAB  Dijkstra, A. & Baartman, L (2011). Zelfevaluatie van de kwaliteit van assessment. [Gedownload op 11 januari 2016 van http://www.ou.nl/documents/10815/82460a3b-ed92-413d-81cc- 36f6462ee2ff ]  Sluijsmans, D., Joosten-ten Brinke, D. & Schilt-Mol, T., van (Red.)(2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Handvatten om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren, verbeteren en borgen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant


Download ppt "Als opleiding aan de slag rond evaluatie Onderwijsdag AUHL Lies Laga – Hogeschool PXL."

Verwante presentaties


Ads door Google