De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIAGNOSTYSKE TOETS PABO 1, FRYSK FOAR FRYSKTALIGEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIAGNOSTYSKE TOETS PABO 1, FRYSK FOAR FRYSKTALIGEN."— Transcript van de presentatie:

1 DIAGNOSTYSKE TOETS PABO 1, FRYSK FOAR FRYSKTALIGEN

2 OPDRACHT 1 a. bôlle – bôle – bâlle – bâle – boale - boalle

3 OPDRACHT 1 b. wêromriede – weromriede – weromryde – wêromryde – wêromride - weromride

4 OPDRACHT 1 c. natoerman - natûrmon - natoermon - natûrman - natoermân - natûrmân

5 OPDRACHT 1 d. groepsopdragt - groepsopdracht - grûpsopdracht - grûpsopragt - groepsopdrachd - groepsopdragd

6 OPDRACHT 1 e. daechlix - daaglix - daachliks - daechliks - daagliks - daegliks

7 OPDRACHT 1 f. troujûrk - trauwjurk - trouwjurk - troujurk - traujurk - trouwjûrk

8 OPDRACHT 1 g. druvenplukker - drúvenplukker - drûveplukker - drûvenplukker - druveplukker - drúveplukker

9 OPDRACHT 1 h. weitâgje -weitôgje - weitâchje -weitôchje - weitoachje - weitoagje

10 OPDRACHT 1 i. frolje - froulje - froulju - froulje - frôlje - frôlju

11 OPDRACHT 1 j. feroaderje - ferâderje - ferâlderje - ferolderje - ferôlderje - ferooderje

12 OPDRACHT 1 Puntetelling opdracht 1: Elk goed antwurd = 1 punt. Maksimaal 10 punten. Minder as 7 goed is reden foar soargen.

13 OPDRACHT 2 a. We schrijven in het Fries groep, omdat we in het Nederlands ook groep met oe schrijven.

14 OPDRACHT 2 b. We schrijven in het Fries dwerchje, omdat we midden in een verkleinwoordje ch schrijven.

15 OPDRACHT 2 c. We schrijven in het Fries snute, omdat we de uu-klank in een open lettergreep schrijven als een u zonder streepje.

16 OPDRACHT 2 d. We schrijven in het Fries taksy, omdat we de korte ie-klank achter aan een woord schrijven als y.

17 OPDRACHT 2 Puntetelling opdracht 2 Elk goed antwurd = 2 punten. In antwurd dat dúdlik goed bedoeld is, mar dat net skreaun is yn goed Nederlânsk of yn in sin dy't net goed rint, smyt 1 punt op. As allinne de skriuwwize korrekt is en de útlis net, wurde gjin punten takend. As de skriuwwize net korrekt is, wurde gjin punten takend. Maksimaal 8 punten. Minder as 4 punten is reden foar soargen.

18 OPDRACHT 3 a. gearkomste = vergadering, bijeenkomst b. beuker = kleuter c. wyt = wit d. sipel = ui e. bargje = knoeien, kliederen, vies maken f. er = hij, ie g. skiednis = geschiedenis h. mychhimmels = mieren i. kij = koeien j. bonkerak = skelet, geraamte

19 OPDRACHT 3 k. seachje = zaagje l. wiid = wijd m. buorkerij = boerenwerk, boerenbedrijf n. weitôgje = verliezen, kwijtraken o. werom = terug

20 OPDRACHT 3 Puntetelling opdracht 3 Elk goed antwurd = 1 punt. De Nederlânske wurden moat goed skreaun wurde. Foar wurden mei staveringsflaters deryn wurde gjin punten takend. Maksimaal 15 punten. Minder as 10 punten is reden foar soargen.

21 OPDRACHT 4 a. hoofdstuk = haadstik b. weiland = (stik) greide, lân c. hun huis = har(ren) hûs/hús d. mijn moeder = ús mem e. glimlachen = glimkje f. Tot morgen! = Oant moarn! g. welke = hokker h. langzaam = stadich, traach i. bruidegom = brêgeman j. duif = do

22 OPDRACHT 4 k. brievenbus = brievebus l. boter = bûter m. zee = see n. verdrietig = tryst, drôf, fertrietlik o. boven = boppe

23 OPDRACHT 4 Puntetelling opdracht 4 Elk goed antwurd = 1 punt. Foar antwurden mei staveringsflaters deryn wurde gjin punten takend. Maksimaal 15 punten. Minder as 10 punten is reden foar soargen.

24 OPDRACHT 5

25 Puntetelling opdracht 5 Tel hoefolle flaters oft der nei dyn korreksje yn de tekst steane. Dat kinne flaters wêze dy'tsto net ferbettere hast, mar ek ûnterjochte of ferkearde korreksjes. Lûk foar elke flater 1 punt ôf fan it maksimum fan 14. Dat is it tal punten datst by dizze opdracht fertsjinne hast.

26 OPDRACHT 6 1. Ik kin dat lekkere snobbersguod net stean litte.

27 OPDRACHT 6 2. Dat is de frou foar wa't ik in ferske songen ha.

28 OPDRACHT 6 3. Soesto my efkes helpe wolle?

29 OPDRACHT 6 Puntetelling opdracht 6 Elk goed antwurd = 1 punt. Maksimaal 3 punten.

30 SIFER BEREKKENJE 51-65 punten: gjin reden foar soargen, do bist goed by. 39-50 punten: do hast in lytse achterstân: gjin reden foar akute soargen, wol in reden om de kommende tiid wat serieuzer te studearjen. 33-38 punten: do hast in flinke achterstân: gean hurd oan de stúdzje, sykje út wêr oftst muoite mei hast en freegje om help. 0-32 punten: do hast in hiel grutte achterstân. As dat by oare fakken ek sa is, praat dan mei dyn SLB'er.


Download ppt "DIAGNOSTYSKE TOETS PABO 1, FRYSK FOAR FRYSKTALIGEN."

Verwante presentaties


Ads door Google