De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Deze dienst zullen wij het Heilig Avondmaal vieren. 18 januari 20.00 uur Kerkenraad 18 januari 20.00 uur Diaconie 21 januari 20.00 uur Kerkenraad. De collecte is bestemd voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Deze stichting is gericht op gereformeerde jeugdbescherming en gezinsvoogdij. De datum van de gemeentevergadering is definitief vastgesteld op 3 februari a.s.

5 Agenda 20 januariBijbelstudieclub Dabar Ond: Amos schets 6 Inl: Marike Lukkien 20 januari19 45 oecumenische vesperdienst Kon Julianaweg 1, Best 24 januari19 30 Best Life

6 Deze week zijn jarig: 17 januari:Gertjan Spakman zr Karin Vonk-Nieuwlaat 18 januari:br Aart van Wolfswinkel 22 januari:Naomi Braakman br Michiel Huizinga br H.E.C. Oggel 23 januari:Rick Bondt

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

11 Opwekking 7 Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij. Vader in eeuwigheid, zingt 't gans heelal uw naam. Aarde en hemel, Heer, zingen uwe naam ter eer, heel uw schepping door, eeuwig met 't engelenkoor: Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Ze-ebaoth. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. ) Halleluja. Amen.)2x

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

17 Psalm 85: 1, 2 1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER, in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. God van ons heil, herstel ons, neem ons aan en doe uw toorn niet over ons bestaan.

18 Psalm 85: 1, 2 2 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht? Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer opdat het zich in U verblijde, HEER? Toon ons uw heil en goedertierenheid: ik ben, o God, tot luisteren bereid. Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

20 Gerechtigheid

21 HET KWAAD MAG NIET GOED HETEN EN DE ONSCHULDIGE NIET GESTRAFT

22 Gerechtigheid BEKERING: HARTELIJKE TOEWENDING TOT GOD

23 Gerechtigheid BEIDE ZIJN NODIG: VERGEVING EN BESTRAFFING

24 Gerechtigheid JEZUS IS RECHTVAARDIG: NIET OMDAT HEM ONRECHT WERD GEDAAN, MAAR OMDAT HIJ HET VERDROEG

25 Gerechtigheid GELOVEN = TOEJUICHEN WAT JEZUS DEED (EN OOK ZELF DAARNAAR DOEN)

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

27 Psalm 85: 3, 4 3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet; de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, het recht dat uit de hemel nederziet. De velden deelt Hij van zijn overvloed, de HERE die ons zegent met zijn goed.

28 Psalm 85: 3, 4 4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

31 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

32 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

35 LvdK 358: 6 6 U wil ik danken, grote Levensvorst; Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

39 Psalm 145: 5 5 Rechtvaardig is de HEER in zijn beleid, zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid. Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij, ja, Hij verlost, is in hun nood nabij. De HEER bewaart hen die Hem trouw verwachten, maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten. Mijn mond zal spreken van de lof des HEREN. Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren!

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

41 Gezang 182C

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1, 2 Psalm85:3, 4 Gezang179a: Romeinen3:21 - 26 LvdK358:6 Psalm145:5 Gezang182C:Amen

43

44 We gaan weer wandelen! 6 en 7 mei Opgeven kan tot 31 januari elsvanwolfswinkel@onsbrabantnet.nl We gaan weer wandelen! 6 en 7 mei Opgeven kan tot 31 januari elsvanwolfswinkel@onsbrabantnet.nl

45 Oecumenische vesper Woensdag 20 januari 2016 19:45 uur PKN Best Koningin Julianaweg-zuid

46 46 Korte cursus Geloof en Natuurwetenschap Het Ontstaan van de Kosmos en het Leven op Aarde Prof. Dr. Chris G. Kruse Is geloof in God achterhaald volgens de natuurwetenschap? Kun je als christen nog wel aan natuurwetenschap doen? Data 25 jan en 1 feb 19.30-22.00 uur In de NGK-Eindhoven Emmaüskerk Aanmelden via Meint Smit of Frans Bareman

47 Voor meer informatie: Paula de Groot en Gerrit Siesling

48 Opgelet: De laatste twee weken om zegels te sparen!!! Hé, spaar je mee?! Voor Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting gereformeerd jeugdwelzijn(Timon) Opwekking7: HC Zondag23: Exodus32:30 - 33:3, 12 - 19 Exodus34:5 - 9 Psalm85:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google