De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESCHERMINGSBEWIND Door : Lex Kusters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESCHERMINGSBEWIND Door : Lex Kusters."— Transcript van de presentatie:

1 BESCHERMINGSBEWIND Door : Lex Kusters

2 Beschermingsbewindvoering
Introductie NIEUWE WET KWALITEITSEISEN TRAJECT & FORMULIEREN BEGELEIDING NAAR BEWIND CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP INTAKE PROCEDURE PLAN VAN AANPAK

3 Drie soorten maatregelen
maatregelen voor mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. CURATELE Als iemand zowel zijn persoonlijke als financiële zaken niet meer zelf kan regelen. Persoonlijke zaken zijn bijvoorbeeld een medische behandeling of verpleging. BEWIND Als iemand niet meer alleen voor zijn financiële zaken kan zorgen, kan hij hulp daarbij krijgen door zijn vermogen onder bewind te laten stellen en zijn financiële zaken door een ander laten regelen. MENTORSCHAP Als iemand alleen niet meer voor zijn persoonlijke zaken kan zorgen, kan hij een mentor krijgen om hem te helpen. De maatregelen zijn vooral bedoeld ter bescherming van de betrokkene tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. U kunt daarbij denken aan Alzheimer patiënten, mensen die verslaafd zijn, mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrisch patiënten. Ook wordt betrokkene tegen zichzelf beschermd door deze maatregel, bijvoorbeeld als iemand veel geld uitgeeft dat hij niet heeft.  De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de belangen van minderjarigen. De maatregelen kunnen wel al worden gevraagd, voordat iemand meerderjarig is. Ze gaan dan automatisch in op het moment dat die persoon meerderjarig wordt.

4     AANVRAGEN, WIJZIGEN EN OPHEFFEN De betrokkene zelf
My First Template AANVRAGEN, WIJZIGEN EN OPHEFFEN De volgende personen kunnen bewind, curatele of mentorschap aanvragen: De betrokkene zelf De partner van de betrokkene De familie van de betrokkene tot in de vierde graad (enkel bloedverwanten), dus ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten. De voogd als de betrokkene minderjarig is en onder gezag van een voogd staat; Ook de officier van justitie  (alleen in de gevallen dat niemand het wil of het kan aanvragen).

5 TRAJECT NAAR BEWINDVOERING
DE PROCEDURE MET MOGELIJKE ROL BEGELEIDER 01 02 03 04 BASISREGISTRATIE ABN ONVIEW PLAN VAN AANPAK VERZOEK ONDER BEWINDSTELLING ZITTING BESCHIKKING AANSCHRIJVEN DEBITEUREN EN CREDITEUREN VOORLICHTING INTAKE (HUISBEZOEK) VERZAMELEN VAN ADMINISTRATIE EN DOCUMENTEN

6 VOORWAARDEN BENOEMING
Om curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te kunnen worden VOORWAARDE 1 niet zelf onder curatele of mentorschap staan (plus niet onder Beschermingsbewind voor beschermingsbewindvoerders) VOORWAARDE 2 niet tegelijkertijd WSNP-bewindvoerder van de betrokkene zijn (voor curator en beschermingsbewindvoerder) VOORWAARDE 3 geen direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn VOORWAARDE 4 niet behoren tot de leiding of tot het personeel van de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd of die aan de betrokkene begeleiding biedt VOORWAARDE 5 niet organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling VOORWAARDE 6 drie of meer mensen onder hun hoede? Dan moeten zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Hierbij gaat het om de manier waarop de organisatie haar personeel werft, schoolt en begeleidt. Ook de bedrijfsvoering wordt gecontroleerd. Heeft degene voor wie de maatregel is bedoeld een voorkeur voor een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor? Dan volgt de kantonrechter die voorkeur. Tenzij er goede redenen zijn om die persoon niet te benoemen.   Voor benoeming tot curator, beschermingsbewindvoerder of mentor komt in de eerste plaats de partner van de betrokkene in aanmerking. Verder komt voor benoeming in aanmerking één van de ouders, kinderen, broers of zusters. Benoemt de kantonrechter een andere persoon, dan geeft de kantonrechter in de beslissing aan waarom dat is gedaan. Ook een rechtspersoon kan worden benoemd.

7 My First Template CASELOAD 100 DOSSIERS Om rendabel te kunnen werken moet een bewindvoerder 100 dossiers beheren. Dit betekent dat er weinig ruimte is voor persoonlijke benadering, huisbezoeken en persoonlijke gesprekken. Dit neemt niet weg dat er ruimte moet zijn om bereikbaar te zijn voor de cliënt en deze correct en duidelijk te informeren.

8 KWALITEITSEISEN

9 Alle bewindvoerders moeten hieraan voldoen voor 1 april 2016.
Op dit moment voldoen pas 130 van de 260 kantoren in de regio Arnhem Nijmegen aan deze eisen.

10 My First Template KWALITEITSEISEN De wet verplicht professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren om bij hun benoeming en jaarlijks aan te tonen dat zij aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Daartoe dienen zij een aantal documenten over te leggen aan de kantonrechter. ACCOUNTANTSPROTOCOL EIGEN VERKLARING BEWINDVOERDER JAARLIJKS VERSLAG ACCOUNTANT TEN AANZIEN VAN BEWINDVOERDER PLAN VAN AANPAK BEWIND Aanvullend plan van aanpak bij problematische schulden.

11 Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM
Jaarlijks verslag accountant Per artikel moet de accountant aangeven of de bewindvoerder geheel of gedeeltelijk voldoet aan de gestelde eisen. Het moet een onafhankelijke accountant zijn. De accountant moet ingeschreven staan in het accountantsregister.

12 10 BELANGRIJKSTE PUNTEN ACCOUNTANTSPROTOCOL BESLUIT KWALITEITSEISEN CBM 1. De bewindvoerder beschikt over een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor het uitoefenen van taken als bewindvoerder. 2. De bewindvoerder heeft tenminste een MBO-4 opleiding sociaal juridische dienstverlening. De bewindvoerder heeft een HBO opleiding sociaal juridisch, sociaal maatschappelijk of economisch in geval van schuldenbewind. 3. De bewindvoerder bevordert de zelfredzaamheid van de rechthebbende en gaat uit van diens levensovertuiging. 4. De bewindvoerder stelt, in samenspraak met de rechthebbende, een doelstelling van het bewind op en legt dit vast. 5. De bewindvoerder heeft een klachtenregeling 6. De bewindvoerder heeft zorgvuldig opgebouwde dossiers welke tijdig, juist en compleet zijn en bevatten in ieder geval de benoemingsbeschikking, het doel van het bewind en de gemaakte afspraken, tezamen met een boedelbeschrijving. 7. De bewindvoerder werkt volgens beschreven en vastgelegde werkprocessen en heeft waarborgen voor de naleving daarvan. Daarnaast handelt de bewindvoerder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.  8. De bewindvoerder heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 9. De bewindvoerder haalt geen voordeel uit zijn werkzaamheden anders dan de beloning die hij hiervoor ontvangt. 10. De bewindvoerder heeft een inzichtelijke en financieel gezonde bedrijfsadministratie en kan een door een accountant opgestelde verklaring overleggen inzake nakoming van de boekhoudplicht. Een accountant onderzoekt jaarlijks of de bewindvoerder voldoet aan de eisen van kwaliteit, administratie en werkprocessen.

13 ondernemers en cliëntengelden, bedrijfsadministratie, vastleggingen.
My First Template EIGEN VERKLARING BEWINDVOERDER VOG verklaring, belangenverstrengeling, opleiding, jaarlijkse verplichte bijscholing, ervaring, functioneringsgesprekken, zelfredzaamheid, bejegening ( geloof ), bereikbaarheid, contact, bijhouden dossiers, klachtenregeling, werkbeschrijving, communicatie, intake, aanmelden, Bewindvoering en eindiging bewind, financiële en administratieve organisatie, waarborgen afspraken, rechten en plichten cliënt, vermogen, continuïteit, zekerheden, waarborgen verplichtingen, scheiding ondernemers en cliëntengelden, bedrijfsadministratie, vastleggingen.

14 PLAN VAN AANPAK

15    Plan van aanpak bewind
en aanvullende plan van aanpak bewind. Documenten is samenwerking met de cliënt opgesteld en moet de cliënt gezien en ondertekend hebben. In plan van aanpak wordt doel beschreven van het bewind, gemaakte afspraken, schuldenpositie, verstandelijke vermogen cliënt, familieleden, klachtenregeling, bereikbaarheid bewindvoerder, evaluatie bewind, leefgeld, post, reiskosten en andere kwesties. In aanvullende plan van aanpak wordt ingegaan op schulden, vaste lasten, beslaglegging, sanering, afbetalingen etc.

16 SCHULDEN

17 Zijn schulden aflosbaar? Betalingsregeling afspreken
Traject schulden Zijn schulden aflosbaar? Betalingsregeling afspreken die na te komen is. Inventarisatie Problematische schulden Aanschrijven crediteuren laatste stand van zaken Opstellen schuldenlijst Plan van aanpak bij schulden Beslaglegging Beslagvrije voet Beslag wordt verdeeld onder crediteuren die zich bij beslaglegger melden Geen aflossing crediteuren Schuld blijft bestaan en of wordt groter

18 Langdurig traject – dit kan een jaar duren
SCHULDHULPVERLENING Traject problematische schuldhulpverlening Langdurig traject – dit kan een jaar duren Inventarisatie Problematische schulden Minnelijke schikking Aanschrijven crediteuren laatste stand van zaken Sanerings traject Opstellen schuldenlijst Motivatiebrief Plan van aanpak bij schulden Rechtbank Wijkteam WSNP bewindvoerder Schuldhulpverlening ( gemeente ) Verplichtingen ( sollicitatieplicht ) Gesprekken gemeente, tekenen overeenkomsten 3 jaren in de sanering daarna schone lei.

19 FORMULIEREN BEWIND

20 AFSPRAKENFORMULIER / OVEREENKOMST

21 INTAKEFORMULIER

22 My First Template STAPPENPLAN CLIËNT

23 WERKWIJZE BEWINDVOERING
My First Template WERKWIJZE BEWINDVOERING

24 My First Template SCHULDENOVERZICHT

25 My First Template KLACHTENPROCEDURE

26 My First Template TARIEVEN

27 FORMULIEREN RECHTSPRAAK

28 Verzoek tot onder bewindstelling
My First Template Verzoek tot onder bewindstelling

29 BEREIDHEIDSVERKLARING
My First Template BEREIDHEIDSVERKLARING

30 My First Template BOEDELBESCHRIJVING

31 VRAGEN ?

32 EINDE


Download ppt "BESCHERMINGSBEWIND Door : Lex Kusters."

Verwante presentaties


Ads door Google