De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016

2 Doelstellingen Een overzicht van belangrijke stappen in de schoolloopbaan van een leerling (regelgeving) Aandacht voor bijhorende administratie (praktijk SBT en verificatie)

3 Inhoud Structuur van het BuSO (SO/2011/03) Inschrijvingsrecht (SO/2012/01 en SO/2012/03) Toelatingsvoorwaarden (SO/2011/03) Leerlinggebonden documenten (BUSO 04) Leerplicht (SO 68) Afwezigheden (SO/2002/05/buso) Tucht (SO/2011/03) Studiebewijzen (SO/2011/03) GON/ION (GD/2003/05 en NO/2008/05)

4 Structuur BuSO

5 Types: type 1: kinderen met een licht mentale handicap; type basisaanbod: kinderen waarvoor de specifieke onderwijsbehoeften een individueel curriculum vereisen; type 2: kinderen met een verstandelijke beperking (IQ ≤ 60); type 3: kinderen emotionele of gedragsproblemen zonder verstandelijke beperking; type 4: kinderen met een motorische beperking; type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of verblijven in een preventorium; type 6: kinderen met een visuele beperking; type 7: kinderen met een auditieve beperking of taal- of spraakstoornis; Type 9: kinderen met ASS zonder verstandelijke beperking

6 Leerlingenpopulatie

7

8 Structuur BuSO 4 Opleidingsvormen OV1 Maatschappelijk functioneren en participeren in omgeving met ondersteuning Nieuw: arbeidsdeelname kan ook einddoelstelling zijn Minstens 4 leerjaren Stages of SMT mogelijk

9 Structuur BuSO OV2 Maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning Tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning Fase 1: algemene sociale vorming en arbeidsgerichte vorming Fase 2: voorrang aan arbeidsgerichte vorming Stages, laatste jaar tweede fase: alternerende stage mogelijk

10 Structuur BuSO OV3 Maatschappelijk functioneren en participeren en tewerkstelling in gewone arbeidsmilieu 3 fasen: Observatiefase: in principe 1 schooljaar Opleidingsfase: 2 schooljaren Kwalificatiefase: 2 schooljaren (kan verkort worden tot 1 schooljaar) Facultatieve integratiefase (alternerende beroepsopleiding): 1 schooljaar 400 uur ASV en BGV, 700 uur werkervaring Uitz. 300 uur ASV, 525 uur werkervaring Experiment modulaire structuur Stages zijn verplicht

11 Structuur BuSO OV4 Maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet met ondersteuning, vervolgonderwijs of tewerkstelling in gewone arbeidsmilieu, al dan niet met ondersteuning. Gemeenschappelijk curriculum met gepaste en redelijke aanpassingen in het buso (aanpassingen zijn disproportioneel in gewoon onderwijs) Zelfde studieaanbod gewoon SO (geen sense, hbo, okan, 4 e graad) Regelgeving zie omzendbrief SO 64 van 25/06/1999omzendbrief SO 64 van 25/06/1999

12 Leerlingenpopulatie

13 Structuur BuSO

14 Gemeenschappelijk curriculumIndividueel aangepast curriculum In het gewoon onderwijs In buso OV4 In het gewoon onderwijs In het buitengewoon onderwijs Aanpassingen zijn redelijk Aanpassingen zijn onredelijk om het gemeenschappelijk curriculum te volgen in het gewoon onderwijs Aanpassingen zijn onredelijk voor het gemeenschappelijk curriculum Gemotiveerd verslag voor GON Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs GON-begeleiding Omkadering buso ION- (type 2) of GON- begeleiding Omkadering buso Onverkort inschrijvingsrecht Inschrijvingsrecht buso Inschrijving onder ontbindende voorwaarde Inschrijvingsrecht buso Gewone studiebekrachtiging Attest van verworven bekwaamheden Certificering buso

15 Gelijke onderwijskansenbeleid Inschrijvingsrecht Rechtsbescherming

16 Inschrijvingsrecht Akkoord met pedagogisch project en schoolreglement, ook bij wijzigingen Voldoen aan toelatingsvoorwaarden op dag instap Verslag voor toegang tot het BO moet er in principe zijn bij de inschrijving Vraag tot inschrijving: drie mogelijke antwoorden Gerealiseerde inschrijving Niet-gerealiseerde inschrijving (Uitgestelde inschrijving)

17 Inschrijvingsrecht Een inschrijving geldt voor volledige schoolloopbaan (uitz. Type basisaanbod: inschrijving geldt tot einde opleidingsfase). Tenzij beslissing schoolbestuur of ouders: Definitieve uitsluiting Veelvuldig problematisch afwezig (niet-leerplichtige leerling) Niet akkoord bij wijziging schoolreglement Schoolverandering Gewoon onderwijs: wijzigende noden tijdens schoolloopbaan (aanpassingen zijn disproportioneel) Uitschrijving het daaropvolgende schooljaar

18 Inschrijvingsrecht Ten vroegste eerste schooldag van maart Uitz.: Wanneer men geen leerlingen weigert, kan men met voorrangsgroepen starten op 1ste schooldag na kerstvakantie (niet in LOP) Start van inschrijvingen communiceren aan belanghebbenden

19 Inschrijvingsrecht: capaciteit Iedere school moet capaciteit bepalen Kan op verschillende niveaus Bepalen voor begin inschrijvingen Verhogen steeds mogelijk, verlagen niet Vrije plaatsen communiceren Inschrijvingsregister per bepaalde capaciteit

20 Inschrijvingsrecht: voorrang Sommige groepen leerlingen kunnen of moeten voorrang krijgen In principe verplicht Verschillende voorrangsgroepen in volgorde Leerlingen van dezelfde leefeenheid als reeds ingeschreven leerlingen Voorrang voor kinderen van personeelsleden Voorrang voor leerlingen van basisschool op dezelfde campus Optioneel Enkel binnen LOP na goedkeuring

21 Inschrijvingsrecht: voorrang Voorrang voor leerlingen met ten minste één ouder die het Nederlands voldoende machtig is BHG Voorrang voor leerlingen die al dan niet indicatorleerling zijn LOP Dubbele contingentering Streven naar sociale mix

22 Inschrijvingsrecht: weigeringen Leerlingen kunnen slechts in beperkt aantal gevallen worden geweigerd Leerling voldoet niet aan toelatingsvoorwaarden Alternerend schoollopen (verplicht om te weigeren) Leerling is tijdens het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten

23 Inschrijvingsrecht: weigeringen Capaciteit wordt overschreden (verplicht om te weigeren) Consequent toepassen School kan hier soms van afwijken Leerlingen geplaatst door jeugdrechter of CBJ (semi-) interne in een (semi-)internaat verbonden aan de school Leerlingen in een voorziening van residentiële opvang GON-leerlingen die terugkeren naar hun BuSO-school waar ze in het lopende of het voorafgaande schooljaar ingeschreven waren kinderen van dezelfde leefeenheid in hetzelfde capaciteitsniveau in het eerste jaar

24 Inschrijvingsrecht: M-decreet M-decreet versterkt inschrijvingsrecht van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs Onverkort inschrijvingsrecht voor leerlingen die gemeenschappelijk curriculum volgen (bvb. GON-leerlingen) Inschrijving onder ontbindende voorwaarde voor leerlingen met een verslag voor toegang BO Afweging van de redelijkheid van aanpassingen Overleg met school, ouders, CLB Aanpassingen zijn redelijk voor gemeenschappelijk curriculum (opheffing verslag) Aanpassingen zijn redelijk voor individueel aangepast curriculum Aanpassingen zijn onredelijk, inschrijving wordt ontbonden

25 Inschrijvingsrecht: M-decreet Informatieplicht: Ouders moeten het verslag voor toegang tot het BO bij een vraag tot inschrijving in een school voor gewoon onderwijs aan de school overmaken. De school verbindt zich er dan toe een overleg te organiseren met de ouders, het CLB en de klassenraad.

26 Inschrijvingsrecht: procedure Inschrijvingsregister met gerealiseerde, niet-gerealiseerde (en uitgestelde inschrijvingen) Bij weigering: binnen vier dagen aangetekend meedelen Chronologie inschrijvingsregister tot vijfde schooldag oktober respecteren In sommige gevallen automatisch bemiddeling LOP, kan altijd op vraag van ouders Klacht tegen weigering mogelijk bij Commissie inzake Leerlingenrechten

27 Inschrijvingsrecht: aanmelden Is kenbaar maken van intentie tot inschrijven Vooraf voorleggen aan CLR Ten vroegste vanaf eerste schooldag na kerstvakantie Ordening volgens ordeningscriteria Voorrangsgroepen respecteren

28 Commissie inzake leerlingenrechten Behandelt klachten over Weigeringen Ontbinding van inschrijving omwille van onredelijkheid van aanpassingen of gewijzigde noden Beoordeling aanmeldingsprocedures Bestaat uit zes leden en een voorzitter Uitgebreid bij klachten in kader van M-decreet

29 Commissie inzake leerlingenrechten Termijn van 30 dagen om klacht in te dienen Bij klacht mogen ouders en school hun versie van de feiten (komen) toelichten CLR soms automatisch ingeschakeld na bemiddeling LOP Dossiers in kader van onredelijke aanpassingen kunnen aanhangig gemaakt worden bij interfederaal Gelijkekansencentrum

30 Lokale overlegplatforms Werken aan uitvoering GOK-decreet en inschrijvingsrecht Deelname is financierings- of subsidiëringsvoorwaarde Bestaat uit onderwijs- en niet-onderwijspartners Elk LOP ondersteund door deskundige en voorgezeten door voorzitter Diverse bevoegdheden waaronder bemiddelen en afspraken maken rond inschrijvingen

31 Vlaamse bemiddelingscommissie Ouders of school gaan niet akkoord met: Het afleveren van een verslag BO Het niet afleveren van een verslag BO De inhoud van het verslag BO Bemiddelingsverzoek indienen Zijn interne procedures doorlopen? Fase uitbreiding van zorg? Voorzitter (erkend bemiddelaar) bemiddelt tussen verschillende partijen

32 Koffiepauze

33 Toelatingsvoorwaarden Toelating buso Behoudsvoorwaarden Toelating per OV Toelating gewoon onderwijs

34 Regelmatige leerling Leerlingen die beantwoorden aan Toelatingsvoorwaarden Behoudsvoorwaarden Aanwezigheidsvoorwaarden Komt in aanmerking voor financiering/subsidiëring

35 Toelatingsvoorwaarden tot het buso Inschrijvingsverslag wordt verslag voor toegang tot het buso (‘verslag’) Opgemaakt door CLB Bestaat uit attest en protocol Wordt opgemaakt bij Overstap (Bu)Bao naar BuSO Verandering van type &/of OV Overstap gewoon SO naar BuSO Overstap BuSO naar gewoon SO

36 Toelatingsvoorwaarden tot het buso Overdracht: Een verslag of gemotiveerd verslag moet bij schoolverandering verplicht overgedragen worden van de oude naar de nieuwe school en van het oude CLB naar het nieuwe CLB. Ouders kunnen zich hier niet tegen verzetten.

37 Toelatingsvoorwaarden tot het buso Attest bevat Identificatiegegevens Type en OV Datum van ondertekening en ingangsdatum Datum van ondertekening ligt voor ingangsdatum Handtekening CLB-directeur Externe classificerende diagnose bij types 3-4-6-7-9 Attestwijziging bevat zelfde gegevens Ingangsdatum heeft betrekking op volgende schooljaar Uitzondering mogelijk (“ventielprocedure”)

38 Toelatingsvoorwaarden tot het buso Protocol OV 1, 2, 3 Fasen zorgcontinuüm doorlopen (uitbreiding van zorg) Aanpassingen om GC te volgen zijn disproportioneel Beschrijving onderwijsbehoeften (sociaal model handicap) Niet enkel gelijkekansenindicator Type en OV

39 Toelatingsvoorwaarden tot het buso Protocol OV 4 Fasen zorgcontinuüm doorlopen (uitbreiding van zorg) Aanpassingen om GC te volgen zijn disproportioneel binnen context gewone school Paramedisch personeel en gespecialiseerde onderwijsomgeving zijn noodzakelijk Beschrijving onderwijsbehoeften (sociaal model handicap) Niet enkel gelijkekansenindicator Type

40 Toelatingsvoorwaarden tot het buso  Een leerling kan enkel buso volgen van de OV en het type dat vermeld staat in het verslag.  De leerling moet over een verslag beschikken vanaf het moment van effectieve lesbijwoning.  Verificatie bekijkt de formele elementen op het attest die relevant zijn voor financiering/subsidiëring.  CLB-inspectie volgt verslaggeving inhoudelijk op.

41 Toelatingsvoorwaarden tot het buso Leeftijdsvoorwaarden Jaar waarin leerling 13 wordt: van rechtswege Jaar waarin leerling 12 wordt: mits CLB-advies < 12jaar: getuigschrift BaO → 1ste leerjaar A (OV4)

42 Leerlingen uit niet-Vlaams onderwijssysteem 25 lesdagen nadat leerling de lessen start Klassenraad bepaalt zelf de basis voor gunstige beslissing  Meer info buitenlands onderwijssysteem: NARIC-Vlaanderen, tel. 02/553.89.58  OKAN: advies KR onthaaljaar (motiveren indien afwijking)

43 Behoudsvoorwaarden +21-jarigen  Van rechtswege voor alle OV’n: → Tgv ziekte/ongeval (bijkomende) handicap met duidelijke bepaling einde studietermijn → Eerste inschrijving in BuSO als persoon in aanmerking komt voor beroepsopleiding/training in compenserende vaardigheden

44 Behoudsvoorwaarden  Na beslissing klassenraad in OV 1-2: → ifv behalen attest → Geen plaats in voorziening van het VAPH → Geen plaats in postschoolse opvangmogelijkheden mbt tewerkstelling → Na schriftelijke aanvraag betrokken personen → Aanvraag vóór 1 september → Accepteren of weigeren vóór 15 september → 1 schooljaar

45 Behoudsvoorwaarden OV3+4: In functie van het behalen van diploma (OV 4) of getuigschrift van de opleiding/getuigschrift ABO (OV 3) Maximum 2 schooljaren

46 Toelatingsvoorwaarden per OV OV1 en OV2  Klassenraad beslist over overgangen  Individuele handelingsplanning  Ontwikkelingsdoelen nastreven

47 Toelatingsvoorwaarden per OV OV 3  Observatiefase → klassenraad kan duur aanpassen ism CLB (gemotiveerde beslissing)  Opleidingsfase → Klassenraad en CLB beslissen over:  toelating tot leerjaar van opleiding  overgang naar ander leerjaar of opleiding in loop van schooljaar

48 Toelatingsvoorwaarden per OV OV 3  Kwalificatiefase → In principe 2 schooljaren zelfde opleiding, kan ingekort worden tot 1 schooljaar → Vrijstelling kan echter niet leiden tot beëindigen van opleiding vóór 18 jaar. → Geen opleidingsfase gevolgd? Voorwaarde = minimum 16 jaar zijn op 31 december van het lopende schooljaar

49 Type ‘basisaanbod’ Inschrijving is geldig tot einde opleidingsfase  Leerling niet in staat tot volgen gemeenschappelijk curriculum:  Nieuw verslag door CLB Ofwel met verlenging inschrijving BuSO tot einde kwalificatiefase/ABO Ofwel met inschrijving onder ontbindende voorwaarde in gewoon SO (individueel curriculum) cursus schoolsecretariaten 2014-2015

50 Type ‘basisaanbod’  Leerling wel in staat tot volgen gemeenschappelijk curriculum:  School BuSO & CLB ondersteuning ouders bij vinden school gewoon SO  School, CLB & ouders maken afspraken mbt overgang van de leerling  Studiebekrachtiging ovv advies klassenraad (advies vervolgtraject +verworven competenties)  CLB heft verslag op cursus schoolsecretariaten 2014-2015

51 Toelatingsvoorwaarden per OV OV 3  Integratiefase → Enkel attest beroepsonderwijs: niet toegelaten → Klassenraad beslist bij getuigschrift verworven competenties en attest verworven bekwaamheden → Getuigschrift: van rechtswege toegelaten → In geval van ziekte of gewettigde afwezigheid: verlenging ABO mogelijk

52 Toelatingsvoorwaarden per OV OV 3  Voor opleidingen grootkeukenmedewerker, bakkersgast, slagersgast geschiktheidsverklaring van arts → Voor 1/10 → Blijft gelden

53 Toelatingsvoorwaarden per OV OV 4  Idem als gewoon onderwijs (omzendbrief SO 64)  Algemene principes → Toelatingsvoorwaarden → Met welk attest houden we rekening → Toelatingsklassenraad → Overgangen gedurende het schooljaar → Altijd beroepen op meest gunstige toelatingsvoorwaarde

54 Toelatingsvoorwaarden tot het gewoon onderwijs Leerlingen OV1, OV2 of OV3 die overgaan naar het gewoon voltijds secundair onderwijs en gemeenschappelijk curriculum volgen:  Voor 1A en 1B gelden de gewone toelatingsvoorwaarden  Vanaf 2 e lj 1 ste gr en BVL → GBTKR houdt rekening met advies buso-klassenraad. Afwijking hiervan motiveren → Het ‘verslag’ wordt opgeheven → Eventuele specifieke toelatingsvoorwaarden van het betrokken leerjaar (bvb medisch attest)

55 Toelatingsvoorwaarden tot het gewoon onderwijs Overstap van type basisaanbod naar gewoon SO na opleidingsfase  BO-school & CLB ondersteunen ouders bij vinden school gewoon SO  School, CLB & ouders maken afspraken mbt overgang van de leerling  Studiebekrachtiging ovv advies klassenraad (advies vervolgtraject +verworven competenties)  CLB heft verslag op

56 CREON  Informaticasysteem met beleidsrelevante informatie vanuit het CLB, o.a.:  Attest BuO  Attest overstap Secundair Onderwijs  Definitieve uitsluiting cursus schoolsecretariaten 2013-2014

57 CREON  Verificatie:  Vergelijking databank CREON vs Discimus: Datum opmaak verslag Ingangsdatum verslag  Moment verificatie: Nog geen verslag opgemaakt Verslag niet geregistreerd in Creon/bezit school Leerling met “voorlopig attest”  tellen NIET mee als regelmatige leerlingen cursus schoolsecretariaten 2013-2014

58 Administratie Leerlinggebonden documenten Administratieve documenten

59 Leerlinggebonden documenten  Handelingsplan:  selecteren van ontwikkelingsdoelen op maat van leerling of leerlingengroep  wordt opgemaakt door klassenraad in samenspraak met CLB en ouders  Leerlingendocumenten zoals taken, huiswerk,… enkel in relatie tot handelingsplanning, dus actueel. cursus schoolsecretariaten 2013-2014

60 Leerlinggebonden documenten  Documenten m.b.t. einddoelstellingen  OV 2  OV 3 Documenten 2e jaar kwalificatiefase: per opleiding 1 agenda van voorbije schooljaar Stages: documenten ter inzage van inspectie Kwalificatieproeven: dossier per kwalificatieproef van voorbije schooljaar  OV 4 Idem als in gewoon onderwijs (SO/2003/02) cursus schoolsecretariaten 2013-2014

61 Leerlinggebonden documenten  Bewaartermijnen  Leerlingendossier: 5 jaar nadat leerling school heeft verlaten  Processen-verbaal en notulen klassenraad: 30 jaar  Leerlingendocumenten ~ handelingsplan: tot 31 augustus schooljaar dat volgt waarop betrekking cursus schoolsecretariaten 2013-2014

62 Administratieve documenten  Stamboekregister http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13138_bijlage1.doc  Individuele steekkaart http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13138_bijlage2.doc  Aanwezigheidsregister http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13138_bijlage3.doc  Registratiefiche van de leerling http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13138_bijlage4.doc  Inschrijvingsregister http://www.ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=5353 cursus schoolsecretariaten 2013-2014

63 Inschrijvingsregister  Toekomst: integratie in schoolsoftware  Omzendbrief SO 2012/03SO 2012/03  drie verschillende modellen  Modellen bevatten minimaal vereiste gegevens  Elektronisch of op papier  Drie delen:  Capaciteitenblad  Leerlingenfiche  Registerblad  Leeswijzer cursus schoolsecretariaten 2013-2014

64 Inschrijvingsregister: capaciteitenblad  Datum opmaak capaciteitenblad + schooljaar  Gegevens school/VPL  Alle vastgelegde capaciteiten  Per niveau  Wijzigingen bijhouden cursus schoolsecretariaten 2013-2014

65 Inschrijvingsregister: leerlingenfiche  Voor iedere leerling die zich komt inschrijven  Ondertekend door ouder  Meegeven mogelijk  Bij niet-gerealiseerde inschrijving: steeds mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving  Gegevens school en leerling  Gegevens inschrijving  Voorrangskenmerken  Datum en uur van inschrijving (idem als op registerblad)  Status inschrijving  Ondertekening PP/SR cursus schoolsecretariaten 2013-2014

66 Inschrijvingsregister: registerblad  Overzicht van alle inschrijvingen  Per capaciteitsniveau  Gegevens leerling  Voorrangskenmerken  Volgnummer (N-)IND-leerling (bij dubbele contingentering)  Status inschrijving  Opmerkingen  Bij gerealiseerde inschrijving: wegens overcapaciteit (indien van toepassing)  Bij niet-gerealiseerde inschrijving: motivering  Bij wijziging status inschrijving: datum, tijdstip en nieuwe status cursus schoolsecretariaten 2013-2014

67 Discimus  Continue uitwisseling van gegevens  Gestart in april 2012 voor inschrijvingen voor schooljaar 2012- 2013  Juiste rijksregisternummers  Inschrijvingen onmiddellijk invoeren cursus schoolsecretariaten 2013-2014

68 Discimus  Stamnummers  Niet meer alfabetisch  In volgorde van inschrijving  Hiaten mogelijk  Vorm blijft hetzelfde  Edison-zendingen:  Stages  Studiebewijzen  Tucht  TOAH cursus schoolsecretariaten 2013-2014

69 Administratieve documenten  Leerlingenkenmerken  Nieuwe cyclus 1/2/2014  Type 1,3  Externe, semi-interne leerlingen  Thuistaal, opleidingsniveau moeder  Schriftelijke verklaring op eer: http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4031.doc cursus schoolsecretariaten 2013-2014

70 Middagpauze

71 Leerplicht Leerplicht, huisonderwijs Afwezigheden Tucht

72 Leerplicht  Duur  Van 6 tot 18 jaar: datum tussen 1/1 en 30/6  tot 18 e verjaardag datum tussen 1/7 en 31/12  tot 30/6 van kalenderjaar waarin men 18 wordt  Voltijdse leerplicht tot 16  Of tot 15 indien eerste 2 leerjaren van voltijds SO beëindigd  Als leerling voor 18 eindstudiebewijs haalt (bvb getuigschrift in OV 3) stopt de leerplicht cursus schoolsecretariaten 2013-2014

73 De leerplicht  Vrijstelling  diploma secundair onderwijs / studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO / (kwalificatie)getuigschrift van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs  ernstige lichamelijke of psychische handicap – tijdelijke / permanente vrijstelling door onderwijsinspectie  vrijstelling van de leerplicht om andere redenen, zoals ontvoogding, huwelijk, ouderschap..., is in geen geval mogelijk! cursus schoolsecretariaten 2013-2014

74 De leerplicht  Kinderen zonder wettig verblijfsstatuut  alle kinderen die op het Belgisch grondgebied verblijven hebben recht op onderwijs  leerplicht gaat in op 60 e dag na inschrijving in het vreemdelingenregister, in het wachtregister of in het bevolkingsregister cursus schoolsecretariaten 2013-2014

75 De leerplicht  Controle op de leerplicht  uittreksel uit het RR van alle leerplichtige leerlingen in het Vlaams Gewest wordt vergeleken met info in onze databanken  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: controle door cel met ambtenaren van zowel Franse als Vlaamse gemeenschap  onderscheid Franstaliggevoelige gemeenten en niet- Franstaliggevoelige gemeenten cursus schoolsecretariaten 2013-2014

76 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 De leerplicht  Controle op de leerplicht  aanschrijven ouders  hulp van de gemeenten  interne opvolging  ontoereikende antwoorden overmaken aan parket  bijkomende acties  Samenwerking grensgebieden cursus schoolsecretariaten 2013-2014

77 De leerplicht  Opvolging van in- en uitschrijvingen  verantwoordelijkheid van de school die een leerling inschrijft om onmiddellijk het leerlingendossier op te vragen aan de uitschrijvende school  geen nieuwe inschrijving 15 kalenderdagen na uitschrijving = brieven naar school / ouders / CLB  koppeling aan schooltoelagen  correct gebruik RRN! cursus schoolsecretariaten 2013-2014

78 De leerplicht  Wat als de leerplicht niet gerespecteerd wordt  rol parketcriminoloog  feedback naar AgODi  Politierechtbank  Jeugdrechtbank cursus schoolsecretariaten 2013-2014

79 Afwezigheden

80  Leerlingen moeten aanwezig zijn op school, behalve in geval van wettige afwezigheid (leerplicht)  Tegenover gewettigde afwezigheden moeten altijd verantwoordingsstukken staan  Systeem van codes om afwezigheden te registreren  Drie soorten afwezigheden  Van rechtswege gewettigd  Door de school gewettigd  Problematische afwezigheden cursus schoolsecretariaten 2013-2014

81 Van rechtswege gewettigde afwezigheden  Afwezigheid om medische redenen  Schriftelijke verklaring van ouders (code Z) Maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen Maximaal vier keer per schooljaar Medisch attest (code D) Langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen Al minstens vier maal verklaring van ouders Altijd nodig in examenperiodes Tijdens andere evaluatiemomenten dan examenperiodes (beslissing van de school) Sommige medische attesten zijn twijfelachtig (zie verder) cursus schoolsecretariaten 2013-2014

82 Afwezigheden  Tucht (code T)  Elektronische zending bij definitieve uitsluiting  Overige (Code R)  Begrafenis of huwelijk van bloed- of aanverwant  Familieraad  Rechtbank  Overmacht  Bijzondere jeugdzorg  Religieuze feestdagen  Afleggen van proeven voor examencommissie  Leerlingenkoepel cursus schoolsecretariaten 2013-2014

83 Afwezigheden Afwezigheden gewettigd door de school  Bepaalde periode niet ingeschreven zijn  Bepaalde periode niet volgen lesprogramma  Overlijden bloed- of aanverwant t/m 2 e graad (code Q)  Persoonlijke redenen (code P) Vooraf aanvragen Topsportstatuut  Time-out (code O) cursus schoolsecretariaten 2013-2014

84 Afwezigheden  Bepaalde onderdelen van lesprogramma niet volgen of spreiding van lesprogramma in OV 4 (code P)  Bijkomende kwalificatie  Vrijstelling onderdeel Se-n-Se  Vrijstelling lesprogramma-vervanging alternatief programma  Spreiding opleidng Se-n-Se  Spreiding module HBO verpleegkunde cursus schoolsecretariaten 2013-2014

85 Afwezigheden  Spreiding lesprogramma bij ziekte of ongeval (code G)  Spreiding over 2 schooljaren  Beslissing klassenraad cursus schoolsecretariaten 2013-2014

86 Afwezigheden  Revalidatie tijdens de lesuren (code H)  Schoolexterne hulpverleners  Ziekte of ongeval Max 150 min. per week, verplaatsing inbegrepen Dossier Verklaring van ouders over reden revalidatie tijdens de lesuren Medisch attest: noodzakelijkheid, frequentie, duur Advies van CLB na overleg met ouders en klassenraad Toestemming van de directeur Uitzonderlijk meer mits advies CLB-arts na overleg met ouders en klassenraad cursus schoolsecretariaten 2013-2014

87 Afwezigheden  Behandeling van een stoornis 250 min per week verplaatsing inbegrepen Dossier  Verklaring van ouders over reden revalidatie tijdens de lesuren  Inschrijvingsverslag voor BuSO  CLB-advies na overleg met ouders en klassenraad  Samenwerkingsovereenkomst tussen school en revalidatieverstrekker  Toestemming van de directeur Verschillend van samenwerking buso-scholen en MPi’s (=protocolakkoord Coens-Steyaert) cursus schoolsecretariaten 2013-2014

88 Afwezigheden Stages (code W)  Omzendbrief SO/2002/11 (BuSO) van 16/09/2002 Omzendbrief SO/2002/11 (BuSO) van 16/09/2002  Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011 Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011  Buitengewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs  Omzendbrief SO/2007/05 van 30/08/2007 Omzendbrief SO/2007/05 van 30/08/2007  Omzendbrief SO/2015/01 van 31/08/2015 Omzendbrief SO/2015/01 van 31/08/2015  Enkel bij stages cursus schoolsecretariaten 2013-2014

89 Afwezigheden OV1, OV 2  Stage is mogelijk:  OV1: facultatief  OV2: pedagogisch project  Productief karakter  ≠ sociaal maatschappelijke training (is niet bedoeld als beroepservaring, dus geen W)  Vanaf 16 jaar  Extramurale BGV cursus schoolsecretariaten 2013-2014

90 Afwezigheden OV 3  Stages kwalificatiefase=code W  Extramurale BGV, praktijk op verplaatsing: als het gelijkgesteld is met stage=code W  Extramurosactiviteiten zijn geen stages  Kan wel werkplekleren zijn, maar dus geen code W  Werkervaringsluik ABO: gelijkgesteld met stage = code W cursus schoolsecretariaten 2013-2014

91 Afwezigheden  Leeftijd: minimum 16  Onduidelijke categorieën: valt leerling onder statuut stagiair? preventie.onderwijs@vlaanderen.bepreventie.onderwijs@vlaanderen.be. cursus schoolsecretariaten 2013-2014

92 OV 4  Omzendbrief SO/2002/11 van 16/09/2002 Omzendbrief SO/2002/11 van 16/09/2002  Zelfde regeling als gewoon SO cursus schoolsecretariaten 2013-2014

93 JAJA WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces? JAJA NEE N OBSERVATIEACTIVITEIT =extramuros NEE N GEEN WERKPLEKLEREN - Ofwel praktijk in de schoolomgeving (=PV) - Ofwel praktijk in een andere opleidingsinstelling (andere school, VDAB, gebruik maken van opleidingsfaciliteiten van een bedrijf zonder interferenties werknemers …) STAGE

94 Afwezigheden Problematische afwezigheden (code B)  Afwezigheden die niet verantwoord kunnen worden door andere codes  Twijfelachtige medische attesten  Dixit-attest  Geantedateerd, vervalste datum  Niet-medische reden  Signaleren aan CLB-arts cursus schoolsecretariaten 2013-2014

95 Afwezigheden  Begeleiding  Gedeelde verantwoordelijkheid school-CLB  Complexe problemen: CLB=draaischijf naar welzijnssector  Kort op de bal spelen  Preventie  10 B’s  CLB  30 B’s  Elektronische melding Aantal B-codes is schooloverschrijdend  Contact politie: http://www.infozone.be/home.htmhttp://www.infozone.be/home.htm cursus schoolsecretariaten 2013-2014

96 Afwezigheden  Verificatiecontrole Is er voldoende begeleiding? Ja: regelmatige leerling Neen: vrije leerling (geen financiering, geen studiebekrachtiging)  Koppeling aan schooltoelagen  Belang van tijdige en correcte meldingen  2 opeenvolgende schooljaren 30 of meer B’s  schooltoelage 2 e schooljaar terugbetalen  Ook geen schooltoelage: niet ingeschreven op 30/6 15 aansluitende kalenderdagen niet ingeschreven zijn cursus schoolsecretariaten 2013-2014

97 Afwezigheden Zorgwekkende dossiers  Als school en/of CLB zinvol achten  Dossier (stappenplan en registratiefiche) bezorgen aan AgODi Brieven schrijven Doorsturen naar procureur cursus schoolsecretariaten 2013-2014

98 Afwezigheden Onderwijs aan huis voor zieke jongeren  Informatie is verplicht onderdeel schoolreglement  Tijdelijk onderwijs aan huis  Onder bepaalde voorwaarden Afstand (20km) Regelmatige leerling (niet voor ABO-leerlingen) Niet chronisch ziek: 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezig Bij hervatten lessen, maar herval binnen 3 maanden  geen wachttijd cursus schoolsecretariaten 2013-2014

99 Afwezigheden Chronisch ziek: Schriftelijke aanvraag ouders Attest van geneesheer-specialist (1 x per schooljaar)  Aanvraagformulier: http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/5020.doc cursus schoolsecretariaten 2013-2014

100 Afwezigheden  Type 5 of K-dienst: thuisschool “tijdelijk ontslagen van verplichting oah”  Elektronische zending:  Bij de eerste melding  Bij een verlenging  Bij herval binnen 3 maanden na vorige periode cursus schoolsecretariaten 2013-2014

101 Afwezigheden  Permanent onderwijs aan huis  Ernst van de handicap  Voldoen aan toelatingsvoorwaarden BuSO  Gunstig advies onderwijsinspectie (Zorgpunt)  Niet mogelijk in type 5 of K-dienst cursus schoolsecretariaten 2013-2014

102 Tucht Mogelijke maatregel bij schending van leefregels Continuüm Maatregelen andere dan tuchtmaatregelen Tuchtmaatregelen: Gedrag van de leerling is gevaar of ernstige belemmering van onderwijsgebeuren/ veiligheid Ontnemen recht op deelname onderwijsactiviteiten Aanwezigheid leerling: beslissing school Opvangvraag: kan gemotiveerd geweigerd worden

103 Maatregelen Preventieve schorsing Bewarende maatregel Betekent start tuchtonderzoek Maximaal 10 opeenvolgende lesdagen Maximaal één maal verlengbaar Tijdelijke uitsluiting Maximaal 15 lesdagen Definitieve uitsluiting Onmiddellijke ingang Ingang einde schooljaar Leerling neemt deel aan examens Leerling volgt lessen Kan soms ook betrekking hebben op andere instelling

104 Tuchtprocedure Directeur bevoegd Advies klassenraad Regels Intentie schriftelijk melden Ouders en leerling horen Beslissing vooraf, gemotiveerd en schriftelijk meedelen met vermelding mogelijkheden beroep Geen collectieve uitsluitingen Inzage in tuchtdossier In overeenstemming met ernst van de feiten Niet overdraagbaar naar andere school

105 Gevolgen voor de leerling Leerling blijft in het lopende schooljaar ingeschreven tot inschrijving in nieuwe school Uitzonderingen: Meerderjarige leerlingen kunnen na 10 lesdagen worden uitgeschreven Manifeste onwil School staat leerling actief bij in zoektocht nieuwe school Nog niet uitgeschreven => evaluatie en studiebekrachtiging

106 Tucht Uitgesloten leerlingen melden via elektronische zending Beroep Behandeld door beroepscommissie met interne en externe leden Kan uitsluiting bevestigen of vernietigen

107 Koffiepauze

108 Studiebewijzen

109 OV1  Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning → Nieuw: keuze maken tussen al dan niet “arbeidsdeelname” OV2  Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning

110 Studiebewijzen OV3  Observatiefase  Opleidingsfase: nieuw → verplicht studieadvies door klassenraad en CLB → Ofwel leerling kan gemeenschappelijk curriculum volgen  Overgang naar school gewoon ond.  CLB heft verslag op → Ofwel geen gemeenschappelijk curriculum mogelijk  CLB maakt nieuw verslag op  Ofwel inschrijving verlengd tot einde KF of IF  Ofwel inschrijving onder ontbindende voorwaarde in gewoon onderwijs en IAC

111 Studiebewijzen OV3  Kwalificatiefase  Attest beroepsonderwijs = niet geslaagd  Attest van verworven bekwaamheden Vermeldt alle verworven bekwaamheden uit het opleidingsprofiel  Getuigschrift van verworven competenties Afgerond geheel binnen een opleiding Inzetbaarheid op arbeidsmarkt Niet voor alle opleidingen: http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4879.doc

112 Studiebewijzen OV3  Kwalificatiefase  Getuigschrift van de opleiding Dagelijks werk en kwalificatieproef Handelingsplanning: eventueel aanpassen van doelstelling 4 e en 5 e leerjaar in dezelfde opleiding (vrijstellingen mogelijk)

113 Studiebewijzen OV3  Integratiefase  Attest alternerende beroepsopleiding Niet geslaagd  Getuigschrift alternerende beroepsopleiding  Getuigschrift van de opleiding  Getuigschrift verworven competenties  Attest verworven bekwaamheden

114 Studiebewijzen OV3  Kwalificatiecommissie  Directeur, leerkrachten, deskundigen  Werking bepalen in huishoudelijk reglement  Voorheen beslissende, nu adviserende rol  Geeft advies over de kwalificatieproef aan de klassenraad

115 Rol van de klassenraad OV3  Beslist of leerling geslaagd is obv Advies kwalificatiecommissie OD en competenties in opleidingsprofielen Stages Attitude van de leerling  Beslissingen in proces-verbaal http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4880.doc

116 Rol van de klassenraad OV3  Beroepsprocedure Ouders of meerderjarige leerling kunnen beslissing betwisten 3 werkdagen na bekendmaking Beroepscommissie Definitieve beslissing uiterlijk 15/9

117 Studiebewijzen Modulair OV 3  Naast studiebekrachtiging OV 3:  Deelcertificaat Module met vrucht gevolgd  Certificaat Opleiding met vrucht gevolgd  Geen kwalificatieproeven

118 Studiebewijzen OV 4  Studiebekrachtiging gewoon SO (SO 64)  Oriënteringsattesten A, B, C  Getuigschrift basisonderwijs  Getuigschrift eerste graad  Getuigschrift tweede graad  Studiegetuigschrift van tweede leerjaar derde graad (BSO)  Diploma SO  Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer

119 Studiebewijzen Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs  Leerlingen volgen het gemeenschappelijk curriculum → Gewone studiebekrachtiging  Leerlingen volgen een individueel aangepast curriculum → Attest van verworven bekwaamheden

120 Studiebewijzen  Elektronische zending → Niet voor ziekenhuisscholen → Tussen 1/7 en 15/7 → LED (leer- en ervaringsbewijzendatabank)

121 GON/ION Toelating Matig/Ernstig Ondersteuning

122 GON  Samenwerking gewoon en buitengewoon onderwijs  Jongeren met handicap, leer- en/of opvoedingsmogelijkheden  Tijdelijk of permanent, volledig of gedeeltelijk lessen volgen in gewoon onderwijs  Hulp buitengewoon onderwijs → GON-pakket + Integratietoelage

123 GON  Niveaus  Kleuteronderwijs  Lager onderwijs  Secundair onderwijs  Hoger onderwijs + HBO (niet CVO)  In principe GEEN universitair onderwijs:  Overgangsmaatregel voor studierichtingen die oorspronkelijk behoorden tot het hoger onderwijs

124 GON: Toelating  Toelatingsvoorwaarden → Voldoen aan toelatings- en overgangsvoorwaarden gewoon onderwijs (SO64 – BaO/2001/10) → Voldoen aan criteria van de types → Gemotiveerd verslag of verslag voor toegang tot BO → Type basisaanbod en (type 3) voorafgaand schooljaar minstens 9 maanden BO gevolgd

125 GON: Toelating  Gemotiveerd verslag → Nieuw gemotiveerd verslag bij wijziging  Onderwijsniveau  Type  Aard integratie  Aard en ernst van de handicap → Sjabloon en schrijfwijzer door netten gemaakt Sjabloonschrijfwijzer

126 GON: Toelating  Gemotiveerd verslag → Synthese diagnostisch traject  Beschrijving van onderwijsbehoeften  Beschrijving van ondersteuningsbehoeften  Beschrijving redelijke aanpassingen  Motivering dat GON nodig en voldoende is om GC te volgen. → Criteria van de types → Toelating tot GON: 9 maanden verblijf in type BA → Beschrijving aard ondersteuning BO-school → Beschrijving aard ondersteuning externen → Beschrijving aard integratie

127 GON: Toelating  Gemotiveerd verslag → Identificatiegegevens  leerling  ouders  School gewoon onderwijs  CLB school gewoon onderwijs  School buitengewoon onderwijs → Handtekening → Datum ondertekening → Ingangsdatum

128 GON: Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs Studentenbegeleidingsdiensten zullen bevoegd worden voor opmaak gemotiveerde verslagen (niet CLB) In 2015-2016 zijn er nog geen gemotiveerde verslagen in hoger onderwijs. Overgangsmaatregel: GON-leerlingen uit het secundair of leerlingen uit OV4 kunnen toegelaten worden tot GON Hoger onderwijs op basis van een inschrijvingsverslag.

129 GON-ondersteuning Teldag 1 oktober Schooljaar 2015-2016: Bevriezing van de GON-ondersteuning Zelfde lesuren, uren als in 2014-2015 Bij daling van aantal leerlingen: ‘vrije’ GON lesuren en uren

130 GON: Matig/ernstig Matig/ernstig Ernstig kan alleen bij type 4, 6 en 7 (uitz. Type 9: kwalificatie ernstig voor 2005/2006) Beslissing wordt op basis van medische info genomen door CLB Verificatie aanvaardt gegevens zoals opgemaakt door CLB

131 GON: Studiebekrachtiging Volledig permanent Zelfde bepalingen als voor leerlingen gewoon onderwijs Leerlingen volgen gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen Volledig tijdelijk Indien op 30/6 in school gewoon onderwijs, zelfde studiebekrachtiging als leerlingen gewoon onderwijs

132 GON-verificatie In school BuO Op basis van GON-zending Voor 9 oktober Technische brochure http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/do wnload_lerenden.htm http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/do wnload_lerenden.htm

133 GON-verificatie Inhoud zending ID-gegevens Gegevens school buitengewoon onderwijs Type + Aard handicap (mogelijke combinaties in TB) Aard integratie 1 (V of G) en 2 (P of T) gemotiveerd verslag/Verslag/Inschrijvingsverslag Gegevens zending ~ Gemotiveerd verslag/Verslag Koppeling Creon-Discimus

134 ION Voor leerlingen met een verstandelijke beperking (type 2) Permanente en volledige integratie in gewoon lager of secundair onderwijs Integratietoelage Begeleiding vanuit BuO Aanvullende lesuren

135 ION Toelatingsvoorwaarden Verslag type 2 Toelatingsvoorwaarden gewoon onderwijs 1ste leerjaar 1ste graad Individueel leerprogramma werkelijk en regelmatig volgen

136 ION Aanvraag Terminologie wordt aangepast naar “verstandelijke beperking” en “inclusie” ipv “matige en ernstige mentale handicap” en “integratie”. Definitie type 2 naar analogie met M-decreet Geen integratieplan, enkel een verslag Aanvraagformulier en -procedure is gewijzigd. Geen kopie van het attest meer nodig. NO/2008/05 – bijlage 1

137 ION Studiebekrachtiging Attest van verworven bekwaamheden voor ION-leerlingen SO64 – bijlage 16 Afwijking mogelijk inspectie

138 ION Verificatie School voor gewoon onderwijs Verslag Voldoet leerling aan toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar 1ste graad? Werd leerling effectief als ion-leerling (IAC) doorgegeven in Discimus?

139 Toekomst Wetenschappelijk onderzoek: Knelpunten: Verplaatsingen Doelgroep Statuut GON-begeleider Nog geen aanpassingen in M-decreet Wel waarborgregeling Werkgroep met sociale partners om mogelijke pistes te onderzoeken

140 Website Website voor ouders en leerlingen http://onderwijs.vlaanderen.be/leren-met-een-beperking http://onderwijs.vlaanderen.be/leren-met-een-beperking Website voor onderwijspersoneel http://onderwijs.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften http://onderwijs.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften

141 Vragen Met vragen kunt u steeds terecht bij SBT BuSO: tine.debruyne@ond.vlaanderen.betine.debruyne@ond.vlaanderen.be (coördinator) 02/553 87 18 annemarie.vandecasteele@ond.vlaanderen.beannemarie.vandecasteele@ond.vlaanderen.be (groepschef) 02/553 88 40 marion.declercq@ond.vlaanderen.bemarion.declercq@ond.vlaanderen.be (dossierbeheerder) 02/553 88 86 nele.vanvaerenbergh@ond.vlaanderen.benele.vanvaerenbergh@ond.vlaanderen.be (dossierbeheerder) 02/553 87 23 sanne.versmissen@ond.vlaanderen.be sanne.versmissen@ond.vlaanderen.be (dossierbeheerder/verificateur) 02/553 88 72 Of uw verificateur


Download ppt "Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google