De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STAAL a d v o c a t e n Vertragingsschade De Bouwrecht Dag Academie voor de Rechtspraktijk 25 september 2014 Leonie Mundt Advocaat/Partner 010-2054003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STAAL a d v o c a t e n Vertragingsschade De Bouwrecht Dag Academie voor de Rechtspraktijk 25 september 2014 Leonie Mundt Advocaat/Partner 010-2054003."— Transcript van de presentatie:

1 STAAL a d v o c a t e n Vertragingsschade De Bouwrecht Dag Academie voor de Rechtspraktijk 25 september 2014 Leonie Mundt Advocaat/Partner 010-2054003 06-51039489 lmundt@staaladvocaten.nl www.staaladvocaten.nl

2 Onderwerpen 1.Inleiding 2.Oorzaak stagnatie; 3.Aard en omvang van de schade; 4.Tijdig melden; 5.Exoneraties in bestek of overeenkomst; 2

3 1. Inleiding Wanneer recht op vergoeding van vertragingsschade? 1.Oorzaak stagnatie voor rekening en risico van opdrachtgever; 2.Aantoonbaar geleden schade (en voldaan aan schadebeperkingsplicht); 3.Tijdig gemeld; 4.Geen exoneratie in bestek of overeenkomst. 3

4 2. Oorzaak stagnatie Voor rekening en risico opdrachtgever als: Tekortkoming; Vergoeding schade contractueel overeengekomen 4

5 Tekortkoming Verplichtingen opdrachtgever: Tijdige aanwezigheid van privaatrechtelijke/ publiekrechtelijke toestemmingen (par. 5 lid 1 sub a UAV); Aannemer kan tijdig over het terrein beschikken (par. 5 lid 1 sub b UAV); Tijdige verstrekking van gegevens (par. 5 lid 1 sub b UAV); Bespreking over ligging van kabels en leidingen (par. 5 lid 1, slot, UAV); Coördinatieverplichting (par. 31 lid 2 UAV); 5

6 Vergoeding contractueel overeengekomen Planningswijziging (par. 26 lid 7 UAV); Werkelijke toestand wijkt af (par. 29 lid 2 en 3 UAV) Meerwerk (par. 35 t/m 39 UAV); 6

7 Meerdere vertragingsoorzaken Causaal verband tussen oorzaak en schade (csqn) Kritieke pad 7

8 3. Aard en omvang schade Art. 6:95 BW vermogensschade en ander nadeel Art. 6:96 BW geleden verlies en gederfde winst Art. 6:97 BW rechter begroot naar aard, niet nauwkeurig vast te stellen dan schatten 8

9 HR 26 maart 2010, LJN BL0539: Omvang van de schade wordt bepaald door vergelijking van de toestand zoals die werkelijk is met de toestand zoals die (vermoedelijk) zou zijn geweest indien het schadeveroorzakende feit niet zou hebben plaatsgevonden. 9

10 Vaststelling naar billijkheid Arbitragereglement RvA voor de bouw: De uitspraak Artikel 12 Het scheidsgerecht beslist als goede mannen naar billijkheid, tenzij partijen anders zijn overeen­ gekomen, en bij meerderheid van stemmen. 10

11 Wijze van berekenen: Geen nacalculatie: werkelijk gemaakte kosten vergelijken met de begroting en het verschil in rekening brengen bij de opdrachtgever. Ook niet vergelijken met normtijden of kosten bij vergelijkbare werken. Hoe dan wel? 11

12 RvA 22 juli 2013, No. 32.305 (New Orleans, Rotterdam) RO 176 en 177: Complex vertragingsgeschil over een omvangrijk werk. Nagenoeg onmogelijk om schade concreet vast te stellen of te begroten daarom abstract begroten. Daarenboven hebben arbiters vrijheid om omvang zelf te bepalen en deze te schatten. Arbiters in belangrijke mate ontheven van motiveringsplicht. Vaststelling dient in billijkheid plaats te vinden. 12

13 Schadeposten die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen: -Materieel en personeel; -Bouwplaatskosten -Gederfde dekking AK -Winstderving -Indexering -Verlies aan productiviteit (leegloop) -Versnellingskosten -Overig 13

14 Stilstand/uitloop van het werk = vertragingsschade Improductiviteit = efficiencyverliezen 14

15 Schadebeperkingsplicht Aannemer moet vertragingsschade zoveel mogelijk beperken en moet hierbij voortvarend handelen. Personeel en materieel indien mogelijk inzetten op een ander werk. 15

16 4. Tijdig melden Ingebrekestelling of melding Meerwerk of bijbetaling Paragraaf 6 lid 15 UAV 16

17 5. Exoneraties RvA 7 februari 2012, No. 31.740 Contract hoofdaannemer/onderaannemer: “De uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer dient volledig te zijn aangepast aan de planning van de werktijden van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer bekend zijn en dient zodanig te zijn dat de werkzaamheden van anderen op het werk niet stagneren. Niettemin dient bij versnelling of vertraging de opdrachtnemer zich aan het gewijzigde tempo aan te passen, zonder dat zulks aanleiding kan zijn tot het claimen van meerkosten.” 17

18 Arbiters (Ro 18): “Een vertraging van circa 5 maanden oordelen appèlarbiters in verhouding tot de oorspronkelijke planning dusdanig excessief dat het beroep op de contractuele clausule in het onderhavige geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is”. 18

19 Vragen? 19


Download ppt "STAAL a d v o c a t e n Vertragingsschade De Bouwrecht Dag Academie voor de Rechtspraktijk 25 september 2014 Leonie Mundt Advocaat/Partner 010-2054003."

Verwante presentaties


Ads door Google