De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolloopbaan van een leerling in het voltijds secundair onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolloopbaan van een leerling in het voltijds secundair onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Schoolloopbaan van een leerling in het voltijds secundair onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016

2 Inleiding Stappen in de schoolloopbaan en hun administratieve gevolgen Toepassingsgebied van deze cursus = voltijds SO + OV4 BuSO (grotendeels) Edulex http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/ http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/ http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/e mail/ 25/01/2016 │2

3 Doelstellingen Informeren & samenwerken = vlottere administratie Aandacht voor knelpunten en onduidelijkheden Nieuwigheden toelichten

4 Inhoud I. Structuur en organisatie van het SO II. Inschrijvingsrecht III. Toelatingsvoorwaarden IV. Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten V. De leerplicht VI. Afwezigheden VII. Tijdelijk onderwijs aan huis VIII. Flexibele leertrajecten IX. Tucht X. Studiebewijzen XI. GON en ION

5 I. Structuur en organisatie

6 Huidige structuur

7 Stages = Begeleide confrontatie met en/of participatie aan de activiteiten van een reële arbeidspost >< Extramuros Vanaf 2e graad voor leerlingen die 15 jaar + niet meer voltijds leerplichtig zijn Alternerend / in blok Afwijkingen op nachtwerk, werk op zon- en feestdagen Mogelijk tijdens zomer

8 Schoolreglement Instemming als voorwaarde voor inschrijving Ook bij wijziging instemming vereist Bevat: Studie-, orde- en tuchtreglement Engagementsverklaring Oudercontact Aanwezigheid en spijbelbeleid Individuele leerlingenbegeleiding Positief engagement t.a.v. onderwijstaal !! Geen sancties t.a.v. leerlingen !! Rookverbod Wetgeving TOAH (sanctie) Bijdrageregeling

9 Evaluatie Behoort tot de pedagogische autonomie Beperkt tot 60 halve dagen Opvangverplichting Op examendagen Ook op evaluatiedagen waarop klassenraden beraadslagen of het didactische beleid evalueren!

10 Klassenraad Drie functies Toelatingsklassenraad Begeleidende klassenraad Delibererende klassenraad Toelatingsklassenraad Begeleidende klassenraad Vorderingen van leerlingen Adviserende functie bij tuchtbeslissingen

11 Delibererende klassenraad Beslissen over al dan niet slagen van de leerling Enkel beoordeling over studies (niet disciplinair) Proces-verbaal en notulen Geeft ook adviezen en waarschuwingen Start ten vroegste 5de laatste lesdag juni Beslissing in principe tegen 30 juni, in uitzonderlijke gevallen later

12 Delibererende klassenraad Beroep mogelijk tegen evaluatiebeslissing Bemiddelingsfase Betwisting blijft bestaan: Beroepscommissie Samenstelling beroepscommissie : Interne leden Externe leden Resultaat van het beroep: Uiterlijk op 15 september Beroepscommissie kan beslissing vervangen

13 II. Inschrijvingsrecht

14 Beginselen Iedere leerling principieel recht op inschrijving Akkoord met pedagogisch project en schoolreglement, ook bij wijzigingen Vier uitgangspunten Voldoen aan toelatingsvoorwaarden op dag instap (of bij beslissing TKR) Inschrijvingsregister per bepaalde capaciteit Vraag tot inschrijving: drie mogelijke antwoorden Gerealiseerde inschrijving Niet-gerealiseerde inschrijving Uitgestelde inschrijving

15 Beginselen Start inschrijvingen Eerste jaar: vanaf eerste schooldag van maart Afwijking: vanaf eerste schooldag na kerstvakantie Andere jaren: vanaf eerste schooldag na paasvakantie Schoolloopbaan in principe gegarandeerd Uitschrijving in bepaalde gevallen mogelijk Leerling mag vrij overstappen Kan worden geweigerd als capaciteit is bereikt Nooit weigeren als overstap noodzakelijk is voor voortgang leerproces

16 Capaciteit Iedere school moet capaciteit bepalen Verplicht in eerste jaar Verplicht in Brussel Kan op verschillende niveaus 1ste jaar: 1A, 1B of 1A/1B Brussel: school, VPL, AG of combinatie AG Is totaal aantal leerlingen mogelijk volgens schoolbestuur Bepalen voor begin inschrijvingen Verhogen steeds mogelijk, verlagen niet

17 Beginselen Hogere jaren in Vlaanderen: volzet verklaren Vanaf dan: elke bijkomende inschrijving weigeren Niveaus: school, VPL, AG of combinatie AG Opheffen mogelijk Chronologie respecteren t/m 5de schooldag oktober

18 Voorrang Sommige groepen leerlingen kunnen of moeten voorrang krijgen Enkel in het eerste jaar in Vlaanderen In principe verplicht Verschillende voorrangsgroepen in volgorde Leerlingen van dezelfde leefentiteit als reeds ingeschreven leerlingen Voorrang voor kinderen van personeelsleden

19 Voorrang Verschillende voorrangsgroepen in volgorde Voorrang voor leerlingen van basisschool op dezelfde campus Optioneel Enkel binnen LOP na goedkeuring Positief advies LOP basisonderwijs Voorrang voor leerlingen met ten minste één ouder die het Nederlands voldoende machtig is In BHG Aantonen Ook in hogere jaren Door LOP bepaald percentage (minstens 55%)

20 Voorrang Verschillende voorrangsgroepen in volgorde Voorrang voor leerlingen die al dan niet indicatorleerling zijn Op basis van twee indicatoren (opleidingsniveau, schooltoelage) Verplicht binnen LOP Gelijktijdig inschrijven Dubbele contingentering Streven naar gemiddelde omgeving

21 Dubbele contingentering INDNIND 11 22 33 44 55 66 77 88 9 10 11 12 13 14 INDNIND 11 22 33 44 55 66 77 88 11 NIND9 12 NIND10 11 12 13 14

22 Weigeringen Leerlingen kunnen slechts in beperkt aantal gevallen worden geweigerd Leerling voldoet niet aan toelatingsvoorwaarden Alternerend schoollopen (verplicht om te weigeren) Capaciteit wordt overschreden (verplicht om te weigeren) Consequent toepassen School kan hier soms van afwijken Leerlingen geplaatst door jeugdrechter (semi-) interne in een (semi-)internaat verbonden aan de school Leerlingen in een voorziening van residentiële opvang GON-leerlingen die terugkeren hun BuSO-school waar ze in het lopende of het voorafgaande schooljaar ingeschreven waren kinderen van dezelfde leefeenheid in hetzelfde capaciteitsniveau in het eerste jaar

23 Weigeringen Leerlingen kunnen slechts in beperkt aantal gevallen worden geweigerd Leerling is tijdens het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten Leerling is elders definitief uitgesloten (mits afspraken binnen het LOP)

24 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Leerlingen zonder verslag Onverkort inschrijvingsrecht Leerlingen met gemotiveerd verslag of GON-leerlingen Onverkort inschrijvingsrecht Leerlingen met verslag buitengewoon onderwijs Inschrijving onder ontbindende voorwaarde Afweging redelijke aanpassingen Gemeenschappelijk curriculum Individueel aangepast curriculum (IAC) Aanpassingen redelijk  inschrijven Aanpassingen niet redelijk  niet-gerealiseerde inschrijving

25 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Wijzigende nood aan aanpassingen tijdens schoolloopbaan Leerling krijgt verslag in loop van schoolloopbaan Afweging redelijke aanpassingen IAC Aanpassingen niet redelijk: ontbinden vanaf daaropvolgend schooljaar Redelijkheid van aanpassingen: overwegingen Doeltreffendheid maatregel Financiële en organisatorische impact Frequentie en duur maatregel Veiligheid Alternatief mogelijk?

26 Procedure inschrijvingsrecht Inschrijvingsregister met gerealiseerde, niet- gerealiseerde en uitgestelde inschrijvingen (Ouders van) leerlingen die werden geweigerd: binnen vier dagen aangetekend of tegen afgiftebewijs een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving Chronologie inschrijvingsregister tot 5 de schooldag oktober respecteren In sommige gevallen automatisch bemiddeling LOP, kan altijd op vraag van ouders Klacht tegen weigering mogelijk bij Commissie inzake Leerlingenrechten

27 Aanmelden Is kenbaar maken van intentie tot inschrijven Enkel in 1 ste jaar + BuSO Vooraf voorleggen aan CLR Ten vroegste vanaf eerste schooldag na kerstvakantie Ordening volgens ordeningscriteria Voorrangsgroepen + dubbele contingentering respecteren Hierbinnen: ordenen volgens criteria Chronologie Toeval (+ een van twee andere) Schoolkeuze (+ een van twee andere)

28 Commissie inzake leerlingenrechten Behandelt klachten over weigeringen Beoordeling aanmeldingsprocedures Bestaat uit zes leden en een voorzitter Termijn van 30 schooldagen na vaststelling van betwiste feiten om klacht in te dienen Bij klacht mogen ouders en school hun versie van de feiten (komen) toelichten CLR soms automatisch ingeschakeld na bemiddeling LOP (weigering elders uitgesloten leerlingen)

29 Lokale overlegplatforms Werken aan uitvoering GOK-decreet en inschrijvingsrecht Deelname is financierings- of subsidiëringsvoorwaarde Bestaat uit onderwijs- en niet-onderwijspartners Elk LOP ondersteund door deskundige en voorgezeten door voorzitter Diverse bevoegdheden waaronder bemiddelen en afspraken maken rond inschrijvingen

30 Inschrijvingsregister Toekomst: integratie in schoolsoftware Omzendbrief SO/2012/03 Acht verschillende modellen Modellen bevatten minimaal vereiste gegevens Elektronisch of op papier Drie delen: Capaciteitenblad Leerlingenfiche Registerblad Leeswijzer

31 Capaciteitenblad Datum opmaak capaciteitenblad + schooljaar Gegevens school/VPL Alle vastgelegde capaciteiten Bij toepassing systeem volzetverklaring Per niveau Wijzigingen bijhouden

32 Leerlingenfiche Voor iedere leerling die zich komt inschrijven Ondertekend door ouder Meegeven mogelijk Bij niet-gerealiseerde inschrijving: steeds mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving Gegevens school en leerling Gegevens inschrijving Voorrangskenmerken Datum en uur van inschrijving (idem als op registerblad) Status inschrijving Ondertekening PP/SR

33 Registerblad Overzicht van alle inschrijvingen Per niveau Gegevens leerling Voorrangskenmerken Volgnummer (N-)IND-leerling (bij dubbele contingentering) Status inschrijving Opmerkingen Bij gerealiseerde inschrijving: wegens overcapaciteit (indien van toepassing) Bij niet-gerealiseerde inschrijving: motivering Bij wijziging status inschrijving: datum, tijdstip en nieuwe status

34 III. Toelatingsvoorwaarden

35 Algemene principes Met welk attest houden we rekening? Oriënteringsattest van onmiddellijk lager leerjaar Uitzonderingen: bv: oriënteringsattest van hetzelfde leerjaar BSO naar ASO, TSO, KSO BVLJ naar 2de leerjaar 1ste graad Steeds meest gunstige

36 Algemene principes Toelatingsklassenraad Beslissen over al dan niet toelaten van de leerling Motiveringsplicht Beslissing uiterlijk op 10 september (of binnen de 5 lesdagen indien lesbijwoning na 10 september) Verandering van school: beslissing wordt meegenomen Recht op overzitten primeert

37 Algemene principes Overstap vanuit niet-Vlaamse onderwijsinstelling of OKAN Beslissing van de toelatingsklassenraad over de regelmatigheid van de leerling Binnen de 25 lesdagen na start effectieve lesbijwoning Uit OKAN: rekening houden met advies klassenraad onthaaljaar Opheffen van de beperkingen die voortvloeien uit een attest B of attest C

38 Algemene principes Deliberatie op het einde van een graad Beslissing uitstellen tot einde van graad Leerling gaat over op basis van attest van regelmatige lesbijwoning van eerste jaar Overgaan met tekorten Overgaan met tekorten in het 1ste leerjaar van een graad Enkel mogelijk mits: Gunstige beslissing klassenraad Overleg met de delibererende klassenraad

39 Algemene principes Einde 2de leerjaar Leerling geslaagd in 2de leerjaar: A-attest tweede leerjaar Leerling niet geslaagd in 2de leerjaar + tekorten weggewerkt: A-attest 1ste leerjaar Leerling niet geslaagd in 2de leerjaar + tekorten niet weggewerkt: recht op overzitten Oriënteringsattest 1ste leerjaar uitreiken als leerling systeem voortijdig verlaat

40 Algemene principes Overstap vanuit BuSO Examencommissie Slagen in een structuuronderdeel = oriënteringsattest A voor dat structuuronderdeel Via deelname aan examencommissie regularisatie zonder jaarverlies mogelijk Huisonderwijs Niet in aanmerking genomen bij de toepassing van de toelatings- en overgangsvoorwaarden

41 Algemene principes Leeftijd Vanaf 2014-2015 maximumleeftijd: 25 jaar Uitzonderingen in bepaalde structuuronderdelen en als overgangsmaatregel

42 Bijkomende toelatingsvoorwaarde Medische geschiktheid Voeding Sommige richtingen altijd verplicht Sommige richtingen beslissing schoolbestuur Specifieke richtingen Topsportstatuut Geschiktheidsproeven Ballet, modern ballet, dans, muziek, woordkunst-drama Uittreksel uit het strafregister Integrale veiligheid en veiligheidsberoepen

43 Overgangsvoorwaarden Bij overgang naar andere studierichting, niet naar andere school Toelatingsvoorwaarden blijven gelden Per jaar en per onderwijsvorm: tot welke datum + evt. bijkomende voorwaarden Latere datum: afwijken met een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad Hogere jaren: op basis van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen

44 OKAN Op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn. Een nieuwkomer zijn, dwz maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben. De onderwijstaal onvoldoende beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen. Maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

45 IV. Leerlingendossier

46 Administratieve documenten Model/richtlijnen/bewaartermijnen: Stamboekregister Inschrijvingsregister Individuele steekkaart Aanwezigheidsregister Registratiefiche van de leerling Bewijsstukken van afwezigheden Leerlingendossier Leerlingenkenmerken

47 Leerlingendocumenten Notulen Processen verbaal Evaluatiedocumenten Stagedocumenten Schriften en taken Klasagenda

48 Proces-verbaal Lijst van geslaagde en niet-geslaagde leerlingen Aparte categorieën: Leerlingen voor wie geen formele beslissing werd genomen ION-leerlingen/ leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen In 1 exemplaar gedateerd op 30/06 Ondertekend door drie leden + voorzitter

49 Proces-verbaal addendum Verlenging besluitvorming (herexamens) Vervanging eerste beslissing: overleg tussen de school en de betrokken personen betwisting door het schoolbestuur lijn geschrapt + vermelding ‘zie proces-verbaal addendum’ Afzonderlijk proces-verbaal addendum: beslissing beroepscommissie naar aanleiding van betwisting door de betrokken personen

50 Proces-verbaal Proces-verbaal bij overgang met tekorten/uitstel deliberatie einde graad Overstap buiten systeem: Lijn schrappen en beslissing bij addendum vastleggen Leerling is niet geslaagd in 2 de jaar, maar wel in 1 ste jaar C-attest op PV 2 de jaar (op datum beslissing) A-attest op PV 1 ste jaar (op datum beslissing) Bijkomende vermelding ‘systeem overstap naar het hoger leerjaar met tekorten in het onderliggend leerjaar’

51 Leerlingenkenmerken Opleidingsniveau moeder Thuistaal Schooltoelage Buurt + thuislozen en trekkende bevolking

52 Leerlingenkenmerken: opleiding en taal Via verklaring op eer Slechts één keer opvragen (2007-2008) Onderdeel van leerlingendossier (SO >< BO) School beschikt niet over gegevens: zending door AgODi Wijzigingen = nieuwe zending door de school + attest om te staven Soms wel aparte opvraging nodig voor inschrijving (dubbele contingentering)

53 Leerlingenkenmerken: thuislozen en trekkende bevolking Thuislozen en trekkende bevolking Elk jaar attest opvragen – geldig op teldatum Thuislozen Kopie van beslissing tot plaatsing (JRB) Attest verantwoordelijke van de instelling Attest pleeggezinnendienst

54 Trekkende bevolking Binnenschippers Attest van gezinssamenstelling (beide ouders moeten binnenschipper zijn) Kopie van het aanvraagformulier tot vermindering van het kostgeld voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben Kermis- en circusexploitanten Attest van gezinssamenstelling Kopie uit het handelsregister Lidkaart van foorreiziger/kermisexploitant Kopie van het aanvraagformulier tot vermindering van het kostgeld voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben Rom/ manoesj/voyageurs en andere personen met een nomadische cultuur Verklaring van de burgemeester dat het bedoelde adres een terrein is dat specifiek bedoeld is voor trekkende bevolking Attest van woonwagenbewoner ingevuld en ondertekend door een vzw die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is, of door een specifieke dienst/cel binnen een stad of gemeente

55 Trekkende bevolking Roma Document opgesteld door een officiële instantie van het land van herkomst waaruit blijkt dat voornoemde persoon behoort tot de groep van de woonwagenbewoners Document bij de asielaanvraag waarin verklaard wordt dat de aanvrager Roma is Verklaring van een asielcentrum dat voornoemde persoon bekend stond als Roma Attest van woonwagenbewoner ingevuld en ondertekend door een vzw die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is, of door een specifieke dienst/cel binnen een stad of gemeente

56 V. De leerplicht

57 De leerplicht: duur Start: 1 september van het kalenderjaar waarin de leerling 6 jaar wordt Einde: ofwel datum van de 18e verjaardag van de leerling bijv. Mehmet werd geboren op 15 maart 1998, voor hem eindigt de leerplicht op 15 maart 2016 ofwel 30 juni van het kalenderjaar waarin de leerling 18 wordt bijv. Lien werd geboren op 14 november 1998, de leerplicht eindigt voor haar op 30 juni 2016

58 Deeltijdse leerplicht Ofwel 16 jaar Ofwel 15 jaar mits de leerling reeds de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs - al dan niet met vrucht - heeft beëindigd Vroegtijdige instap: bijzondere toelating door directie van CDO op advies van het CLB waarmee de instelling voor voltijds onderwijs waar de jongere de lessen volgt, samenwerkt.

59 Vrijstelling van de leerplicht Diploma secundair onderwijs / studiegetuigschrift 2 de leerjaar van de 3 de graad BSO / (kwalificatie)getuigschrift van OV 3 van het buitengewoon secundair onderwijs Ernstige lichamelijke of psychische handicap – tijdelijke / definitieve vrijstelling door onderwijsinspectie Vrijstelling van de leerplicht om andere redenen, zoals ontvoogding, huwelijk, ouderschap..., is in geen geval mogelijk!

60 Kinderen zonder wettig verblijfsstatuut Alle kinderen die op het Belgisch grondgebied verblijven hebben recht op onderwijs Leerplicht gaat in op 60e dag na inschrijving in het vreemdelingenregister, in het wachtregister of in het bevolkingsregister

61 Controle op de leerplicht Aanschrijven ouders Hulp van de gemeenten Interne opvolging Ontoereikende antwoorden overmaken aan parket Resultaten leerplichtcontrole => Rapport “Wie is er niet als de schoolbel rinkelt”.

62

63 Opvolging van in- en uitschrijvingen Verantwoordelijkheid van de school die een leerling inschrijft om onmiddellijk het leerlingendossier op te vragen aan de uitschrijvende school Geen nieuwe inschrijving 15 kalenderdagen na uitschrijving = brieven naar school / ouders / CLB Koppeling aan schooltoelagen Correct gebruik RRN!

64 Huisonderwijs Leerplicht is geen schoolplicht Definitie: Onderwijs verstrekt aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben om hun kinderen niet in te schrijven in een door de Vlaamse/Franse/Duitstalige Gemeenschap, erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school Verklaring & uiterste instapdatum Uiterlijk op de derde schooldag! Enkele uitzonderingen (CLB)

65 Huisonderwijs Verplichte deelname examencommissie Leerling 13 jaar -> getuigschrift basisond. Leerling 16 jaar -> getuigschrift 1ste graad Maximaal 2 pogingen Enkele uitzonderingen (CLB) Inspectie

66 VI. Afwezigheden

67 Afwezigheden Leerlingen moeten aanwezig zijn op school, behalve in geval van wettige afwezigheid (leerplicht) Tegenover gewettigde afwezigheden moeten altijd verantwoordingsstukken staan Systeem van codes om afwezigheden te registreren Drie soorten afwezigheden Van rechtswege gewettigd Door de school gewettigd Problematische afwezigheden

68 Van rechtswege gewettigde afwezigheden Afwezigheid om medische redenen Schriftelijke verklaring van ouders (code Z) Maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen Maximaal vier keer per schooljaar Medisch attest (code D) Langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen Al minstens vier maal verklaring van ouders Altijd nodig in examenperiodes Tijdens andere evaluatiemomenten dan examenperiodes (beslissing van de school) Sommige medische attesten zijn twijfelachtig (zie verder) Moederschapsverlof (code J) 1 week vóór, 9 weken na bevalling

69 Van rechtswege gewettigde afwezigheden Afwezigheden ten gevolge van topsportconvenant (code C) Afwezigheden ten gevolge van topcultuurstatuut (code C) Afwezigheid in studiegebied ballet (code C) Afwezigheid als gevolg van uitsluiting als tuchtmaatregel (code T) Overige van rechtswege gewettigde afwezigheden (code R) Bijwonen begrafenis of huwelijk van bloedverwant Bijwonen familieraad Dagvaarding rechtbank Onbereikbaarheid school door overmacht Maatregelen bijzondere jeugdzorg of jeugdbescherming Religieuze feestdagen Proeven examencommissie Activiteiten studenten- en leerlingenkoepelverenigingen

70 Door de school gewettigde afwezigheden Beslissing ligt bij de school Geen beroep mogelijk Geen appreciatierecht voor inspectie en verificatie Wel controle op correct gebruik codes Afwezigheden door het niet ingeschreven zijn in een school (late inschrijvingen)

71 Door de school gewettigde afwezigheden Afwezigheden door het niet volgen van het lesprogramma tijdens een bepaalde periode Overlijden bloedverwant (code Q) Sportieve of culturele manifestatie (code P) Time-out programma (code O) Buitenlandse reis ouders o.w.v. professionele reden (code P) Tijdelijk volgen hoger onderwijs (code P) Stages: code W Niet aanwezig op stage -> afwezigheidscode Afwezigheden door revalidatie tijdens de lesuren (code H)

72 Problematische afwezigheden Geregistreerd met code B Afwezigheden die niet kunnen worden verantwoord Twijfelachtige medische attesten ‘Dixit-attest’ Attest geantedateerd of datum vervalst Reden los van medische toestand leerling

73 Problematische afwezigheden School verantwoordelijk voor begeleiding leerling: ‘Van bij de eerste registratie in contact treden met ouders Vanaf 10 B-codes CLB inschakelen en begeleidingsdossier opmaken 30 B-codes Begeleiding tijdens hele schooljaar Mogelijk om externen te betrekken (bijv. aanspreekpunten lokale politie, http://www.infozone.be/home.htm) http://www.infozone.be/home.htm Als begeleiding voldoende is, is leerling regelmatig Verificatie controleert aan de hand van begeleidingsfiche en via Discimus

74 Problematische afwezigheden Afwezigheid op school gekoppeld aan schooltoelage, leerling verliest recht als Hij op 30/06 nergens is ingeschreven Twee opeenvolgende schooljaren minstens 30 halve dagen problematisch afwezig Na uitschrijving geen nieuwe inschrijving binnen 15 dagen Zorgwekkende dossiers (in afbouw) Brief aan ouders Dossier naar parket Dossiers van leerlingen die in Nederland wonen, doorgegeven

75 VII. Tijdelijk onderwijs aan huis

76 Tijdelijk onderwijs aan huis Opnemen in schoolreglement Voor jongeren die wegens ziekte of ongeval de lessen niet op school kunnen volgen Verplicht informeren Voorwaarden Leerlingenrecht binnen de 10 km van de school Enkel voor regelmatige leerlingen Bepaalde leerjaren uitgesloten Niet-chronisch zieke jongeren Chronisch zieke jongeren Zending Begindatum: opgelet!

77 VIII. Flexibele leertrajecten

78 Vrijstellingen Vrijstellen om een bijkomende kwalificatie te behalen Vrijstellen van volgen bepaalde onderdelen Se-n-Se Vrijstellen onderdelen waarvoor leerling al geslaagd is met verplichte vervanging door alternatief programma Vrijstellen van volgen bepaalde onderdelen o.w.v. hoogbegaafdheid, leermoeilijkheden of leerachterstanden met verplichte vervanging door alternatief programma Vrijstellen van volgen bepaalde onderdelen n.a.v. ziekte of ongeval met verplichte vervanging door alternatief programma Vrijstellen bepaalde doelen curriculum voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Vrijstellen van volgen bepaalde onderdelen o.w.v. uitzonderlijke artistieke of sportieve talenten van de leerling

79 Spreiding lesprogramma / uitstel deliberatie Spreiden van een opleiding Se-n-Se over het dubbele van de gebruikelijke studieduur Spreiden van de opleiding verpleegkunde HBO over het dubbele van de gebruikelijke studieduur Spreiden van een opleiding over het dubbele van de gebruikelijke studieduur als specifieke maatregel voor zieke leerlingen en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Uitstel deliberatie tot einde graad Overgaan met tekorten

80 IX. Tucht

81 Tucht Mogelijke maatregel bij schending van leefregels Continuüm Maatregelen andere dan tuchtmaatregelen Tuchtmaatregelen: Gedrag van de leerling is gevaar of ernstige belemmering van onderwijsgebeuren/ veiligheid Ontnemen recht op deelname onderwijsactiviteiten Aanwezigheid leerling: beslissing school Opvangvraag: kan gemotiveerd geweigerd worden

82 Maatregelen Preventieve schorsing Bewarende maatregel Betekent start tuchtonderzoek Maximaal 10 opeenvolgende lesdagen Maximaal één maal verlengbaar Tijdelijke uitsluiting Maximaal 15 lesdagen Definitieve uitsluiting Onmiddellijke ingang Ingang einde schooljaar Leerling neemt deel aan examens Leerling volgt lessen Kan soms ook betrekking hebben op andere instelling

83 Tuchtprocedure Directeur bevoegd Advies klassenraad Regels Intentie schriftelijk melden Ouders en leerling horen Beslissing vooraf, gemotiveerd en schriftelijk meedelen met vermelding mogelijkheden beroep Geen collectieve uitsluitingen Inzage in tuchtdossier In overeenstemming met ernst van de feiten Niet overdraagbaar naar andere school

84 Gevolgen voor de leerling Leerling blijft in het lopende schooljaar ingeschreven tot inschrijving in nieuwe school Uitzonderingen: Meerderjarige leerlingen kunnen na 10 lesdagen worden uitgeschreven Manifeste onwil School staat leerling actief bij in zoektocht nieuwe school Nog niet uitgeschreven => evaluatie en studiebekrachtiging

85 Tucht Uitgesloten leerlingen melden via elektronische zending Beroep Behandeld door beroepscommissie met interne en externe leden Kan uitsluiting bevestigen of vernietigen

86 X. Studiebewijzen

87 Studiebekrachtiging Op basis beslissing delibererende klassenraad Verplichte modellen, ingevuld in overeenstemming met proces verbaal Fout in nadeel leerling: moet hersteld worden Fout in voordeel leerling: herstellen binnen 30 dagen, kan niet als leerling al rechten heeft geput (bijv. arbeidscontract) Moeten onmiddellijk aan leerling overhandigd worden Zending: Deadline 15/07 Ook mogelijk op andere data dan 30/06 (HBO, Se-n-Se, modulair, OKAN) LED: zending krijgt even veel waarde als papieren studiebewijzen

88 Bijzonderheden Eerste graad Getuigschrift (gelijkwaardig met) basisonderwijs kan worden uitgereikt Geen B-attest in 1B Tweede graad Derde graad B-attest enkel in 5 TSO Na 6 BSO: studiegetuigschrift 2e lj van de 3e graad In 7 BSO: diploma of studiegetuigschrift Voorbereidende leerjaren: attest van regelmatige lesbijwoning Na Se-n-Se: certificaat

89 Bijzonderheden Spreiding lesprogramma Attest van regelmatige lesbijwoning Tussentijdse evaluatie Modulair BSO Deelcertificaten en certificaten naast gebruikelijke studiebewijzen OKAN HBO verpleegkunde Diploma van gegradueerde Diplomasupplement Veiligheidsopleidingen Ook attesten voetbalsteward, bewakingsagent, brandweer (Se-n- Se),… Vrijstellingen proef politie mogelijk Bijkomende attesten ≠ reguliere studiebekrachtiging

90 Verloren studiebewijzen 3 categorieën: Gehomologeerde studiebewijzen Eindstudiebewijzen Uitgereikt vóór schooljaar 1994-1995 Vervangend attest door ministerie opgemaakt Afgestempelde studiebewijzen Bv: kwalificatiegetuigschrift, studieattest,… Uitgereikt vóór schooljaar 1994-1995 Vervangend attest door school opgemaakt Attest + kopie PV voorleggen Studiebewijzen uitgereikt vanaf 1994-1995

91 XI. Geïntegreerd onderwijs (GON) en ION

92 Kader M-decreet Bedoeling: minder leerlingen naar BO Extra ondersteuning Basisaanbod Type 9 (ASS) Zorgcontinuüm Brede basiszorg Verhoogde zorg Uitbreiding van zorg Redelijke aanpassingen

93 GON Jongere met een gemotiveerd verslag volgt les in het gewoon onderwijs met hulp vanuit het BuO Vanaf 1/1/2015: nieuwe toelatingsvoorwaarden Voldoen aan toelatingsvoorwaarden gewoon SO Gemotiveerd verslag CLB Zelfde studiebekrachtiging

94 ION Voorwaarden: Inschrijvingsverslag type 2 (jongeren met matig/ernstige mentale handicap) Beantwoorden aan toelatingsvoorwaarden eerste jaar Volledig en permanent geïntegreerd in het gewoon onderwijs Attest van verworven bekwaamheden Heel uitzonderlijk reguliere studiebekrachtiging

95 Nog vragen? Contacteer uw verificateur of uw schoolbeheerteam


Download ppt "Schoolloopbaan van een leerling in het voltijds secundair onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google