De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: De intredepreek van de Heere Jezus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: De intredepreek van de Heere Jezus."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: De intredepreek van de Heere Jezus

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte en de H. Avondmaalscollecte zijn voor: kleuteronderwijs Sankinderen Botswana en watervoorziening in Kampong Speu Cambodja Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate weer in beide diensten voor te gaan.

4 Liturgie zondag 17 januari Mededelingen Opw. 436 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 130: 1, 3 NB Wetslezing Ps.130: 2, 4 NB Ontheffing br. Vleugel * Ps.138: 4 Gebed Schriftlezing: Marcus 1: 1-8 en 14-15 Ps. 95: 4 Preek LvK. 47: 1, 2, 3 Collecte Deel 1 formulier HA Dankgebed * Gez. 3: 4, 5 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 Opwekking 436

7 Onze Vader in de Hemel heilig is Uw naam Laat Uw Koninkrijk spoedig komen Laat Uw wil worden gedaan In de hemel, zo ook hier op aard’

8 Opwekking 436 Onze Vader in de Hemel heilig is Uw naam Laat Uw Koninkrijk spoedig komen Laat Uw wil worden gedaan In de hemel, zo ook hier op aard’

9 Opwekking 436 Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

10 Opwekking 436 Onze Vader in de hemel geef ons daaglijks brood En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen Hen vergeven die ons iets schuldig zijn

11 Opwekking 436 Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

12 Opwekking 436 En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad

13 Opwekking 436 Refrein: Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Amen, Amen

14 Stil gebed Votum en groet * Staande

15 Psalm 130: 1 en 3 NB

16 Psalm 130: 1 NB Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer. Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!

17 Psalm 130: 3 NB Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

18 Wetslezing

19 Psalm 130: 2, 4 NB

20 Psalm 130: 2 NB Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed, wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt, opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.

21 Psalm 130: 4 NB Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid! Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

22 Ontheffing broeder A. Vleugel

23 Ps. 138: 4 * Staande

24 Ps. 138: 4 Als ik, omringd door tegenspoed, Bezwijken moet, Schenkt Gij mij leven; Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, Uw rechterhand Zal redding geven. De HEER is zo getrouw, als sterk; Hij zal Zijn werk Voor mij volen - den. Verlaat niet, wat Uw hand begon, O Levensbron, Wil bijstand zenden. * Staande

25 Gebed

26 Schriftlezing: Marcus 1: 1-8 en 14-15

27 Psalm 95: 4

28 Want Hij is onze God, en wij Zijn ’t volk van Zijne heerschappij, De schapen, die Zijn hand wil weiden; Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; Verhardt u niet, maar laat u leiden. Psalm 95: 4

29 Preek

30 Schriftlezing: Marcus 1: 1-8 en 14-15 Tekst: Marcus 1: 15 De intredepreek van de Heere Jezus Zingen na de preek LvK. 47: 1, 2, 3

31 Schriftlezing: Marcus 1: 1-8 en 14-15 Tekst: Marcus 1: 15 De intredepreek van de Heere Jezus 1.Wijst op het bijzondere moment 2.Beveelt bekering en geloof Zingen na de preek LvK. 47: 1, 2, 3

32

33 Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, Hij komt in ‘t Woord vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij, om alles op te geven en trouw Hem na te leven. LvK. 47: 1

34 Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam: k Wil in uw woning wezen voor nu en voor nadezen, Hij komt in ’t Woord vandaag voorbij en neemt ook u terzij of mij en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven. LvK. 47: 2

35 Christus die door de wereld gaat verheft zijn stem niet op de straat, Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede. En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan? Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven. LvK. 47: 3

36 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

37 Collecte De collectedoelen van D.V. volgende week zijn: 1.Kleuteronderwijs Sankinderen Botswana 2.Watervoorziening in Kampong Speu Cambodja Zie de volgende dia’s.

38 De jongen op de foto gaat naar school… naar een speciale kleuterschool voor Sankinderen. Deze kinderen behoren tot de oorspronkelijke bevolking van Botswana. BOT 053 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

39 Door de grote achterstand en plagerijen die ze hierdoor oplopen, gaan ze vaak snel weer van school af. Maar zonder school… geen toekomst ! BOT 053 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

40 Mede met bijdragen uit onze kerken zijn daarom kleuterscholen opgericht. Hier leren de kinderen de landstaal en gaan daarna met plezier naar de ‘basisschool’! BOT 053 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

41  een van de armste landen van Azië;  met een geschiedenis van oorlog en onderdrukking;  ¾ van de bevolking werkt in landbouw, bosbouw of visserij. Cambodja CAM 020

42 Water is daarvoor onmisbaar, maar helaas niet vanzelfsprekend. De inwoners van dit agrarische land ervaren dat aan den lijve. Water CAM 020

43 Waterreservoirs Dit zijn grote vijvers die zo in het landschap zijn gegraven dat het (regen)water er gemakkelijk naartoe stroomt. Het regent weinig, maar als het regent … CAM 020

44 … komt het met bakken uit de lucht! Als dat in de ‘vijver’ terecht komt, kan het dorp eromheen (zo’n 30 gezinnen) weer lange tijd vooruit! CAM 020

45 Belangrijk Een wezenlijk project dus voor het totale dorp! Zo zien de inwoners dat ook. En dat is belangrijk: wij helpen bij de start, zij doen de rest! CAM 020

46 Deel 1 formulier voorbereiding Heilig Avondmaal

47 Avondmaalsformulier Geliefden in onze Heere Jezus Christus, in het evangelie lezen wij hoe de Heere Jezus Christus voor Zijn gemeente het Avondmaal heeft ingesteld. De apostel Paulus schrijft: “Zelf heb ik via overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weer doorgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak het en zei: Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis.

48 Avondmaalsformulier Zo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doet dit, zo vaak als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo vaak als u dit brood eet en de beker drinkt, zult u de dood van de Heere verkondigen, totdat Hij komt. Wie dus op een onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heere drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder zichzelf beproeven en dan van het brood eten en uit de beker drinken.

49 Avondmaalsformulier Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. (1 Kor. 11:23-29 NV) Om getroost te worden door het Avondmaal van de Heere te gebruiken, moeten wij onszelf van te voren onderzoeken. En we moeten ons hart richten op het doel, waarmee de Heere Christus het heeft ingesteld, namelijk Zijn werk overdenken. Een goed zelfonderzoek heeft drie onderdelen:

50 Avondmaalsformulier Ten eerste. Laat iedereen nadenken over de eigen zonden en welke vervloeking die over ons brengen. Daardoor krijgen we een afkeer van onszelf en worden we klein voor God. Zeker als we bedenken hoe groot Gods toorn over de zonde is: Zo groot, dat Hij die niet ongestraft kon laten, maar Zijn geliefde Zoon Jezus Christus gestraft heeft. En dat met de vreselijke en vernederende dood aan het kruis.

51 Avondmaalsformulier Ten tweede. Laat iedereen zijn eigen hart onderzoeken: Geloof ik die vaste belofte van God dat al mijn zonden mij vergeven zijn? En dat alleen vanwege het lijden en sterven van Christus. Geloof ik dat de rechtvaardigheid van Christus aan mij wordt toegekend en gegeven? Zo totaal, alsof ik zelf voor al mijn zonden betaald had en alsof ik alles had gedaan wat God van mij vroeg.

52 Avondmaalsformulier Ten derde. Bent u van harte bereid met uw hele leven te laten zien dat u God echt dankbaar bent? En dat u oprecht voor God wilt leven? Dat betekent dat u afstand doet van alle vijandschap, haat en ruzie. En het betekent dat u zich inzet om in liefde en vrede met de mensen om u heen te leven. Allen die dat kunnen beamen, wil God zeker genadig zijn. Hij wil u als een waardige tafelgenoot van Zijn Zoon Jezus Christus ontvangen.

53 Avondmaalsformulier Maar ook het tegenovergestelde: Hebt u geen verdriet over uw zonden? Vertrouwt u niet op Gods beloften? Leeft u door in ongehoorzaamheid aan God, zonder spijt en bekering te laten zien? Dan moeten we u aanzeggen dat u buiten het koninkrijk van Christus staat. Laat het oordeel van God over u niet nog zwaarder worden. We dringen er bij u op aan niet deel te nemen aan dit Avondmaal, zolang u zich niet bekeert. Want het Avondmaal heeft Christus alleen voor Zijn gelovigen ingesteld.

54 Avondmaalsformulier Geliefde broeders en zusters in de Heere. Waarom wordt ons dit voorgehouden? Het hart van gelovigen is al zo verbroken. Wordt hun zo niet de laatste vrijmoedigheid ontnomen? Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere mag gaan, behalve wie totaal zonder zonde is! Maar wij komen niet naar dit Avondmaal om daarmee te zeggen dat wij in ons zelf zonder zonde en rechtvaardig zijn. Integendeel!

55 Avondmaalsformulier Juist als we ons leven buiten onszelf zoeken, belijden we daarmee dat wij de dood verdienen door onze zonden. Wij ontdekken bij onszelf veel ellende en gebreken. Ons geloof is niet volmaakt en wij dienen God niet met de toewijding die wij Hem schuldig zijn. Elke dag moeten we weer het gevecht aangaan met de zwakheid van ons geloof en met de slechte verlangens van onze oude mens.

56 Avondmaalsformulier Maar toch! Door de genade van de Heilige Geest hebben we hier echt verdriet over en verlangen we ernaar tegen ons ongeloof te vechten en naar al Gods geboden te leven. Dan kunnen zelfs zonden en zwakheden, die nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven, niet verhinderen dat God ons toch genadig wil zijn. Niet wij, maar Hij maakt ons dit hemelse eten en drinken waardig. En Hij deelt het uit.

57 Dankgebed

58 Gezang 3: 4, 5 * Staande

59 Gezang 3: 4 Dus wordt des HEEREN volk geleid, Door 't licht, dat nu ontstoken is, Tot kennis van de zaligheid, In hunne schuldvergiffenis; Die nooit in schoner glans verscheen, Dan nu, door Gods barmhartigheên, Die, met ons lot bewogen, Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, Een ster in Jakob op doet gaan, De zon des heils doet aan de kimmen staan. * Staande

60 Gezang 3: 5 Voor elk, die in het duister dwaalt, Verstrekt deez' zon een helder licht. Dat hem in schâuw des doods bestraalt, Op 't vredepad zijn voeten richt. * Staande

61 Zegen * Staande

62 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: De intredepreek van de Heere Jezus."

Verwante presentaties


Ads door Google