De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ERWD Training ERWD MBO - Dag 2. Waar heb je in de auto/trein terug of de volgende dag met je collega’s over gesproken? Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "ERWD Training ERWD MBO - Dag 2. Waar heb je in de auto/trein terug of de volgende dag met je collega’s over gesproken? Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan?"— Transcript van de presentatie:

1 ERWD Training ERWD MBO - Dag 2

2 Waar heb je in de auto/trein terug of de volgende dag met je collega’s over gesproken? Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan? Wat neem je mee naar de bijeenkomst van vandaag? Terugblik dag 1

3 Uitwisselen en bespreken uitkomsten van de scan Speerpunten en doelen bepalen voor rekenbeleid (studenten met ERWD) Inventariseren interventies om doelen te bereiken (bouwstenen voor rekenbeleid) Programma dag 2

4 We hebben aan de hand van de scan vastgesteld wat (gezamenlijke) speerpunten zijn voor het rekenbeleid ten aanzien van studenten met ERWD. We hebben doelen vastgesteld voor het opstellen van het rekenbeleidsplan en in kaart gebracht welke interventies we kunnen ondernemen om deze doelen te bereiken. Opbrengsten dag 2

5 1.Rekenbeleid in de opleiding: goed rekenonderwijs 2.Inhoud en inrichting van het rekenonderwijs 3.Bekwaamheid leraren 4.Communiceren bij (ernstige) rekenproblemen 5.Overgangen in de schoolloopbaan 6.Signaleren van studenten met (ernstige) rekenproblemen 7.Begeleiden van studenten met (ernstige) rekenproblemen Onderdelen van de scan

6 Maak groepjes Wissel de ingevulde scan met elkaar uit: - Wat valt je op? Waar is actie gewenst? - Wat zijn de speerpunten van elke opleiding? - Wat zijn gezamenlijke speerpunten?  Noteer de gezamenlijke speerpunten op een flap Bespreken scan

7 Bespreek in subgroepjes Analyse van de opbrengsten van het rekenonderwijs (per rekendomein) Analyse van het aanbod aan en de begeleiding van studenten met ERWD en de resultaten hiervan Wat zijn sterke en zwakke punten in het rekenonderwijs (aan studenten met ERWD)? Wat heeft aandacht nodig? De kwaliteit van het rekenonderwijs aan studenten met ERWD

8 Zeven aspecten van goed onderwijs

9 Gezamenlijke speerpunten

10 Inventariseer welk rekenbeleid reeds in de MBO-instelling/opleidingen ingezet is of gepland staat Sluiten de vastgestelde speerpunten aan bij dit beleid? Hoe kan het ingebed worden in het (lopende) rekenbeleid? Een plek geven in …

11 Doorlopende leerlijn Wat ga je inzetten? Materialen, ook ICT Aansluiting: instroom, doorstroom, uitstroom Hoe meet je? Toetsen, welke en waarom Professionalisering rekendocenten Wat gebeurt al in je opleiding? In kaart brengen Wie gaat wat doen? Waarom? De aanleiding Plaats binnen opleiding? Steun directie, langdurig Hogere resultaten Doelgroepen: ‘zwakke’ studenten Rekenbeleid Rol van de DOCENT Wat is je reken- didactiek? 1. Rekenbeleid Wat is je visie op goed rekenonderwijs?

12 Beleid (richten) Organisatie (inrichten) Personeel (verrichten) Technisch Doelen/ambities Kwaliteitszorg Adaptief vermogen Draagvlak Visie Opvattingen goed rekenonderwijs Coördinatie Taakverdeling Doorlopende leerlijn Leermiddelen Onderwijstijd Differentiatie Samenwerking Organisatie in school/klas Expertise Verantwoordelijkheid Didactiek Organisatorische vaardigheden Inhoudelijke keuzes Autonomie Beroepsopvattingen Politiek Cultuur Matrix van Camp

13 Drie fasen (cyclisch): Richten: waar staan we nu? waar willen we naar toe? wat willen we bereiken? wat zijn onze uitgangspunten voor goed rekenonderwijs? Inrichten: hoe geven we inhoud en vorm aan ons rekenonderwijs? wie, hoe, waarmee? hoe organiseren we het? Verrichten: uitvoeren, evalueren, bijstellen, borgen, onderhouden professionalisering rekendocenten Rekenbeleid

14 Voorwoord Aanleiding Visie op goed rekenonderwijs (ambities) Analyse van de huidige situatie Doelstellingen Implementatie en activiteiten Evaluatie en borgen Rekenbeleidsplan Studenten met ERWD

15 Welke visie heeft jouw opleiding met betrekking tot de kwaliteit en opbrengst van het rekenonderwijs? Wat betekent dat voor het beleid? Welke ambitie heeft jouw opleiding met betrekking tot de kwaliteit en opbrengst van het rekenonderwijs voor ERWD? Visie op goed rekenonderwijs Ambities

16 Doorlopende leerlijnen Bespreek in groepjes Sluit het rekenprogramma goed aan op de leerlijnen in het VO? Zijn er in de opleiding doorlopende leerlijnen, zodat studenten de gewenste referentieniveaus behalen? Hebben de rekendocenten inzicht en overzicht op deze leerlijnen? Zijn studenten die het gewenste referentieniveau niet gaan halen tijdig in beeld? Welke stappen worden dan (in de leerlijn) gezet? Wat heeft aandacht nodig? Welke doelen willen we bereiken? Wat zijn goede interventies? 2. Inhoud en inrichting van het rekenonderwijs

17 Doorlopende leerlijnen referentieniveaus

18 Aanbod algemeen Bespreek in groepjes Is de beschikbare rekentijd in het curriculum voldoende? Wat is nodig? Is er aansluitend bij de leerlijnen een passend rekenprogramma? Waar zitten hiaten? Op welke wijze wordt in de rekenles omgegaan met verschillen in rekenontwikkeling tussen studenten? Is er afstemming tussen het generieke rekenen en het rekenen in de beroepsgerichte vakken? Op welke wijze? Wat heeft aandacht nodig? Welke doelen willen we bereiken? Welke stappen zijn nodig? 2. Inhoud en inrichting van het rekenonderwijs

19 Aanbod studenten met ERWD Bespreek in groepjes Op welke wijze worden studenten met rekenproblemen gesignaleerd? Ontvangen studenten met rekenproblemen extra instructie-, verwerking en leertijd om de gestelde doelen te bereiken? Op welke wijze? Wat doet de opleiding als studenten niet genoeg hebben aan het reguliere rekenprogramma? Zijn er voldoende leer- en hulpmiddelen voor studenten met ERWD? Wat is nog nodig? Wat heeft aandacht nodig? Welke doelen willen we bereiken? Welke stappen zijn nodig? 2. Inhoud en inrichting van het rekenonderwijs

20 Toetsen Bespreek in groepjes Biedt het LVS in de opleiding een goed beeld van de rekenontwikkeling van alle studenten? Wat is nodig? Welke toetsen nemen we in de opleiding af? Wat doen we met de resultaten op deze toetsen? Wat is nodig? Heb je zicht op hoe studenten (functioneel) rekenen in de beroepsgerichte vakken? Wat is daarvoor nodig? Wat heeft aandacht nodig? Welke doelen willen we bereiken? Welke stappen zijn nodig? 2. Inhoud en inrichting van het rekenonderwijs

21 Goed rekenonderwijs valt of staat met de rekendocent Wat is de huidige en de gewenste deskundigheid van de rekendocenten? Welke stappen zijn nodig om de deskundigheid te vergroten? 3. Bekwaamheid rekendocenten versterken

22 Bekwaamheidsprofiel rekendocent MBO 1.Vakinhoudelijke bekwaamheid 2.Vakdidactische bekwaamheid (incl. organisatorische bekwaamheid) 3.Pedagogische bekwaamheid 4.Docent als professional 3. Raamwerk scholing en nascholing rekendocenten MBO

23 Conclusies Wat is nodig? Vakdidactisch Organisatorisch Vakinhoudelijk Professionele verbeterkracht Rekenen bekwaamheid rekendocenten

24 Bespreek in groepjes Zijn docenten in staat om op basis van analyse toetsen, observaties en gesprekken met studenten de onderwijsbehoeften van studenten te bepalen? Hoe zie je dat? Zijn de rekendocenten in staat het hoofdlijnen-, drieslag- en handelingsmodel passend te hanteren? Waaraan zie je dat? Zijn de rekendocenten in staat studenten met rekenproblemen te signaleren en effectief te begeleiden? Waaraan zie je dat? Hanteren de rekendocenten in de opleiding een eenduidige didactiek? Zijn de docenten (organisatorisch) in staat hun rekenonderwijs af te stemmen op verschillen in onderwijsbehoeften van studenten? Waaraan zie je dat? Wat heeft aandacht nodig? Welke doelen willen we bereiken? Welke stappen zijn daartoe nodig? Teken de doelen en stappen op een flap. 3. Bekwaamheid rekendocenten versterken

25 Maak in groepjes een mindmap Wat zijn krachtige interventies om de gewenste bekwaamheid van de rekendocenten te versterken? Scholing? Lesbezoeken? Etc. Hoe kunnen we inhoud en vorm geven aan ‘samen leren’? Is in de MBO-instelling/opleiding expertise aanwezig om studenten met ERWD en hun rekendocenten te ondersteunen? Welke expertise is gewenst? Wie biedt ondersteuning? Hoe maken we de rekendocenten ‘eigenaar’ van hun leerproces/ontwikkeling? 3. Bekwaamheid docenten versterken

26 Groepje maakt een ‘praatpapier’: wat is nodig in de opleiding om de communicatie over studenten met rekenproblemen te versterken? Gesprekspunten voor praatpapier Zijn ieders taken en verantwoordelijkheden (rondom ERWD) duidelijk? Denk ook aan de verantwoordelijkheid van de student zelf Is er intern een goede communicatie over studenten met ERWD? Wat is nodig? Hoe verloopt de afstemming tussen de rekendocenten en de docenten in andere (beroepsgerichte) vakken? Wat wil je verbeteren? Voeren we gesprekken met de student over …? 4. Communicatie bij (ernstige) rekenproblemen

27 Communicatie Zet jezelf in het midden van het blad Met wie heb je te maken rondom een student met ERWD? Hoe intensief is het contact? (zet pijlen) Welk contact is belangrijk?

28 Zet samen in schema: wat is nodig om de ‘overgang’ van studenten met ERWD te verbeteren? Overgang en overdracht van studenten met ERWD van het voortgezet onderwijs naar het MBO 5. Overgangen in schoolloopbaan

29 Maak samen een ‘What to do list’: noteer het doel en wat je in de opleiding gaat doen. Aandachtspunten: Is de rekenontwikkeling van iedere student goed in beeld? Hoe? Is voor de rekendocent duidelijk wat signalen zijn voor ERWD? Welke signalen? Worden in de opleiding studenten met rekenproblemen vroegtijdig gesignaleerd en begeleid? Welke stappen worden dan gezet? 6. Signaleren studenten met (ernstige) rekenproblemen

30 Drie begeleidingscategorieën 1.Studenten met normale rekenontwikkeling. Zij hebben voldoende aan reguliere aanbod. Wanneer zij op deelgebieden geringe rekenproblemen ondervinden, wordt in de les gedifferentieerd in subgroepjes 2.Studenten met ernstige rekenproblemen. Zij krijgen intensieve en deskundige begeleiding met behulp van een individueel handelingsplan 3.Studenten met zeer ernstige en hardnekkige rekenproblemen (dyscalculie),psychodiagnostisch onderzoek  handelingsplan  structurele begeleiding Protocol ERWD MBO

31 Van volgen naar plannen: maak samen een ondersteuningsplan: doelen en wat je in de opleiding gaat doen. Richtinggevende vragen: Hoe stellen we de specifieke onderwijsbehoeften van studenten met ERWD vast? Op welke wijze stellen we doelen voor deze studenten? Welke extra instructie, leertijd en begeleiding ontvangen deze studenten? Wie? Hoe stimuleren we de rekenmotivatie van studenten met ERWD ? Hoe wordt dit planmatig vastgelegd? Handelingsplan? Op welke wijze wordt geëvalueerd of de gestelde doelen bereikt zijn? Op welke interne en externe deskundigheid kunnen we een beroep doen? 7. Begeleiden studenten met (ernstige) rekenproblemen

32 Elke deelnemer tekent top drie voor het rekenbeleid Hang het aan de muur en vraag feedback/suggesties Ambities: ‘Mijn top drie’

33 Wat neem ik mee naar mijn opleiding? Hoe en met wie communiceer ik dit? Hoe werk ik het rekenbeleid verder uit? Met wie en wanneer? Hoe nu verder?

34 VisieUrgentiePlanMiddelenCompetenties=Verandering UrgentiePlanMiddelenCompetenties=Verwarring VisiePlanMiddelenCompetenties=Weerstand VisieUrgentieMiddelenCompetenties=Chaos VisieUrgentiePlanCompetenties=Frustratie VisieUrgentiePlanMiddelen=Angst Het implementatietraject

35 Voorbeeld format Voorwoord Aanleiding Visie op goed rekenonderwijs: ambities Analyse van de huidige situatie Doelstellingen Implementatie en activiteiten Evaluatie Rekenbeleidsplan Studenten met ERWD

36 Uitwisselen van het rekenbeleidsplan Implementatie van het plan Professionalisering van de rekendocenten Terugkombijeenkomst

37 Meer informatie of vragen

38 Heel veel succes


Download ppt "ERWD Training ERWD MBO - Dag 2. Waar heb je in de auto/trein terug of de volgende dag met je collega’s over gesproken? Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan?"

Verwante presentaties


Ads door Google