De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom en Afkondigingen >. Zingen: 146c: 1, 7 > >

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom en Afkondigingen >. Zingen: 146c: 1, 7 > >"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom en Afkondigingen >

2 Zingen: 146c: 1, 7 >

3 >

4 Stil gebed >

5 Groet & Onze hulp>

6 Gebed om ontferming >

7 Zingen 152:2,4,9,10 >

8 >

9 >

10 >

11 Gebed >

12 Lezen: Jesaja 40:1-11 >

13 Lezen Jesaja 40:1-11> 1. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit 3. Hoor, een stem roept: 'Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. 4. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. 5. De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!' 6. Hoor, een stem zegt: 'Roep!' En een stem antwoordt: 'Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.

14 Zingen 439:2 > 7. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.' 8. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. 9. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: 'Ziehier jullie God!‘ 10. Ziehier God, de HEER ! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 11. Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

15 Lezen: Lukas 2:22-35 > Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, – bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

16 22. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23. zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: 'Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.‘ 24. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 25. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israel vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem.

17 26. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28. nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: 29. 'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 30. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 31. die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 32. een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israel, uw volk.'

18 Zingen: 498:3,4 > 33. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 'Weet wel dat velen in Israel door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35. en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.'

19

20 Verkondiging >

21 Zingen: 506:1,2,3 >

22 > Wij trekken in een lange stoet op weg naar Betlehem, wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem! Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor Hem! Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, Wij loven U, koning en Heer!

23 > Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en klein, wij weten dat het rijk begint waarvan Gij Heer zult zijn, een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, Wij loven U, koning en Heer!

24 Gebeden > Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad, al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat, straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat! Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, Wij loven U, koning en Heer!

25 Collecten >

26 Zingen 209 > 1e Collecte: Plaatselijke diaconie 2e Collecte: de Kerk

27

28

29 Zegen >

30 Amen, Amen, Amen Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, Amen, God, Uw naam ter eer!


Download ppt "Welkom en Afkondigingen >. Zingen: 146c: 1, 7 > >"

Verwante presentaties


Ads door Google