De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop heffen GouwBelastingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop heffen GouwBelastingen."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop heffen GouwBelastingen

2 Planning Workshops Programma ochtend Programma middag Heffingen
Opdrachtgevers Kohier Programma middag Adhoc Bezwaar/Correspondentie Automatisch verminderen Parkeren

3 Heffingen Objectgebonden heffingen Subjectgebonden heffingen

4 Heffingen Objectgebonden heffingen Onroerende zaakbelasting
Rioolrechten (evt via GBA-koppeling) Afvalstoffen (evt via GBA-koppeling) Korting Baatbelasting Roerende zaakbelasting

5 Heffingen Subjectgebonden heffingen Hondenbelasting Grafrechten
Parkeerbelasting Marktgelden Precario-belasting Reinigingsrecht

6 Heffingen scherm

7 Heffingen Opvoeren van heffingen: Heffingcyclus Grondslagen

8 Heffingen Tarieven zonder tariefregels - Grondslagperiode
- Tariefperiode - Meetpunt Tarieven met tariefregels - klassen of staffel - eenheden - afrondwijze

9 Rekenvoorbeeld klasse/staffel tarief
Grondslag = 2 m3 obv klassetarief Aanslag = valt binnen de klasse 2-3 dus geldt tarief van 81,14 per 1 eenheid = 3/1 afronden naar beneden = 3 * tarief (81,14) = ……. Voorbeeld 2 Grondslag = 2 m3 obv staffeltarief Aanslag = valt binnen de klassen 1-2, 2-3 dus geldt tariefopbouw van 47, , ,76 per staffel per 1 eenheid =

10 Hondenbelasting Twee soorten hondobjecten: Honden Kennels

11 Hondenbelasting Elk type heeft een eigen heffingcyclus die actief is voor de periode dat een subject een bepaald type hondobject heeft. De beëindigingactie beëindigt ook de cyclus als de laatste hond van een bepaald type voor een bepaald subject beëindigd wordt.

12 Hondenbelasting Bij het nieuw opvoeren van een hondobject van dat type wordt een nieuwe heffingcyclus gestart. De gebruiker kan ook hondobjecten laten 'vervallen'. Hierbij moet zelf nagegaan worden of de cyclus beëindigd moet worden.

13 Precario

14 Marktgelden Binnen precario onder te brengen Eigen codes
Via variabel tarief / grondslag

15 Inrichting - Heffingcodes - Heffingsoortcodes - Heffingstarieven

16 Diftar (containers)

17 Diftar (containers)

18 Inrichting diftar - Heffingcodes - Heffingsoortcodes - Heffingstarieven - Containercodes/containercombinaties

19 Opgave Controleer de heffingcyclussen voor de reeds eerder aangemaakt woz-objecten Voer een nieuwe grondslag voor afvalstoffenheffing op bij het bovenstaande wozobject. Voer een nieuwe hond op voor een willekeurig subject

20 Kohier

21 Kohier inleiding Binnen de module Heffing is het opleggen van aanslagen het logische vervolg van het opvoeren en onderhouden van heffingen; Het opleggen van aanslagen kan middels een kohier worden opgelegd of via de zogenaamde adhoc aanslag.

22 Inrichting Heffingcodes (Binnenverhuizing) Heffingsoortcodes
Heffingtaken Uitvoeringsmodel Tarieven Kohierselectie Plichten en grondslagen Meerjarige kwijtschelding

23 Heffingcode De verschillende belastingen die binnen de gemeente geheven worden. Per heffingcode kan je aangeven of de binnenverhuizingcontrole van toepassing is.

24 Binnenverhuizingcontrole
De normale controle of een basisregel aangemaakt mag worden is als volgt: Bestaat er voor gegeven een OBJECT/heffingcode/ddingang en ddeinde al een overlappende basisregel of een niet-vernietigde aanslagregel; als het antwoord JA is komt er voor de combinatie OBJECT/heffingcode/ddingang en ddeinde geen nieuwe basisregel uit. De andere controle of een basisregel aangemaakt mag worden is als volgt: Bestaat er voor gegeven een SUBJECT/heffingcode/ddingang en ddeinde al een overlappende basisregel of een niet-vernietigde aanslagregel; als het antwoord JA is komt er voor de combinatie SUBJECT/heffingcode/ddingang en ddeinde geen nieuwe basisregel uit. De normale controle(1) zal altijd af gaan, behalve onder onderstaande condities. Dan volgt controle(2) ( = de binnenverhuizing controle): heffingcode moet in aanmerking komen voor binnenverhuizing (typisch AFV en/of RIOG) object moet voor RIOG altijd een woning zijn, object voor AFV is bij definitie altijd een woning. de belastingplichtige moet of een natuurlijk persoon (of een eenmanszaak) die geen grootverbruiker is. In het laatste geval staat dit subject niet als grootverbruiker geregistreerd bij de speciale subjecten. NB: ddingang en ddeinde worden gerelateerd aan het geldende heffingjaar!

25 Heffingsoortcode Nadere typering van een belastingmiddel
Bv Precario als heffingcode met de heffingsoortcodes “lichtbak”, “Uithangbord”, “Uitstalling” ed.

26 Heffingtaak Voor een bepaalde heffingcode kunnen meerdere heffingtaken worden vastgelegd, de heffingtaken mogen wat geldigheidsduur betreft elkaar niet overlappen. Voor iedere heffingtaak wordt bepaald wat de omschrijving van de aanslagregel op het biljet moet zijn. Er zijn 3 omschrijvingsregels welke leeg mogen zijn.

27 Heffingtaak - Indicatie meerjarige kwijtschelding
Aantal MJK (alleen van toepassing bij honden, kwijtschelding voor bv de 1ste of 1ste 2 honden) Indicatie Leeftijd (alleen bij honden, of iemand kwijtschelding krijgt op basis van leeftijd) Leeftijdgrens; als er sprake is van kws obv leeftijd wat is dan de leeftijdgrens bv 65 jaar.

28 Kohier Selectie + draaien run Controle Definitief maken Printen
- Rpl basisaanslagen - Uitval

29 Kohier Uitvoeringsmodel

30 Kohier Kohierselectie

31 Kohier Aanmaken kohier

32 Kohier Draaien kohier

33 Kohier Basisbiljetten

34 Kohier Uitval

35 Kohier Definitief maken

36 Adhoc aanslag-beschikking
Voorwaarde voor het aanmaken van een adhoc aanslag is de aanwezigheid van verzamelkohier met daaronder de benodigde heffingen.

37 Adhoc aanslag-beschikking
Stappenplan om adhoc aanslag te maken: Ophalen van een kohier Selecteren van belastingplichtige Vullen dagtekening Genereren van basisbiljet obv heffingsoortcode Selecteren van heffingcyclus Huidige basisbiljet fiatteren

38 Raadplegen via biljet/debiteuren
Centraal scherm met diverse weergaven van gegevens m.b.t. het aanslagbiljet

39 Opgave Maak een adhoc aanslagbiljet aan voor een willekeurig subject. Controleer daarna of het biljet is op te halen in het scherm Raadplegen via biljet.

40 Bezwaar Inboeken Beoordelen Advies Uitspraak Fiatteren

41 Correspondentie scherm
Tabbladen onderaan geven de te nemen stappen aan bij het afhandelen

42 Inrichting Correspondentie
Onderstaande tabbladen + parameters

43 Opgave Boek een bezwaar in tegen de via het adhoc scherm aangemaakte aanslagbiljet met als uitspraak een vermindering. Controleer het resultaat in het scherm Raadplegen via Biljet.

44 Automatisch verminderen
Selectie Selectie + draaien run Controle Definitief maken Printen

45 Automatisch verminderen
Run

46 Automatisch verminderen
Resultaat

47 Automatisch verminderen
Run definitief maken

48 Parkeerbelasting Drie tabbladen: Inboeken parkeerbiljetten
Verwerken parkeerbiljetten Raadplegen parkeerbiljetten

49 Parkeerbelasting Twee manieren van verwerken:
m.b.v. een verzamelkohier; parkeerbonnen worden per stuk door gebruiker omgezet naar aanslagbiljetten m.b.v. een definitief kohier; parkeer bonnen worden ingevoerd en in bulk omgezet naar aanslagbiljetten

50 Parkeerbelasting Twee manieren om parkeerbonnen in te boeken:
Handmatig: de parkeerbonnen worden handmatig ingevoerd. Eltrapol: een bestand wordt ingelezen en verwerkt.

51 Parkeerbelasting De werkwijze voor het selecteren van parkeerbiljetten met behulp van de filteropties: Start de zoekfunctie <F2> Klik de gewenste filteroptie aan (filter bonnen met niet gekoppelde subjecten, of filter bonnen zonder RDW-gegevens); de filterknop verandert van kleur, filter is actief. Voer de zoekvraag uit <F3> De parkeerbiljetten die voldoen aan de criteria van de filter worden getoond.

52 Parkeerbelasting Opvoeren nieuw biljet:
Vul de velden (minimaal Kenteken, Feittijd, Controleur, Voertuig, Feit, Meter (gekoppeld aan Heffing), aantal uren) Sla de gegevens op; er vindt een check op ‘bestaand subject’ plaats. Zoek via RDW koppeling; koppelen RDW- subject aan parkeerbiljet. NB parkeerbiljetten zonder subject: uitval bij kohier!

53 Parkeerbelasting Inlezen parkeerbonnen via Eltrapol-bestand

54 Parkeerbelasting Raadplegen RDW-gegevens
Zoeken kan met de volgende criteria: Kenteken Datum (peildatum voor kentekengegevens) Tijd (peilmoment voor kentekengegevens)

55 Parkeerbelasting Verwerken parkeerbiljetten via verzamelkohier
Koppelen aan geldig kohierrun van het type 'Verzamelkohier‘ Nieuw basisbiljet opvoeren Velden vullen Basisbiljet definitief maken Aanslagbiljet printen

56 Parkeerbelasting Van een basisbiljet kan de dagtekening nog worden aangepast. De termijnen worden naar aanleiding van die wijziging automatisch weer aangepast. Ook kunnen de termijnen zelf nog worden gemuteerd. De vervaldatum kan worden gewijzigd, maar er kunnen ook handmatig termijnen worden toegevoegd.

57 Parkeerbelasting Verwerken parkeerbonnen in bulk
Kohiertype 'Definitief kohier‘ voer de bonnen op controleer (m.b.v. de filteroptie) en koppel bonnen waaraan nog geen subject is gekoppeld. start de kohierrun en controleer de uitval. Alle bonnen die nog niet verwerkt waren tot aanslagbiljet worden in dit kohier betrokken.

58 Parkeerbelasting Raadplegen Parkeerbiljetten

59 Parkeerbelasting Kohier; twee heffingtaken: Parkeerbelasting (naheffing) en Parkeerboete.

60 Einde


Download ppt "Workshop heffen GouwBelastingen."

Verwante presentaties


Ads door Google