De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIAVINCI Eenjarige IB/ZC opleiding 1 Leerthema 2 theoriedag De school en haar omgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIAVINCI Eenjarige IB/ZC opleiding 1 Leerthema 2 theoriedag De school en haar omgeving."— Transcript van de presentatie:

1 VIAVINCI Eenjarige IB/ZC opleiding 1 Leerthema 2 theoriedag De school en haar omgeving

2 VIAVINCI Inleiding programma Wat gaan we doen vandaag: –Onderwijslandschap –Onderwijsontwikkelingen –Context van de school PO/VO –Rol van de ZC / IB –Passend Onderwijs (kans of bedreiging?) –Zorgstructuur intern en extern –Opdracht ter voorbereiding leerthema 3

3 VIAVINCI Terugblik vorige bijeenkomst POP / PAP Praktijkonderzoek 2 e lesdag - practicum

4 VIAVINCI Rollen van IB/ZC Manager van de zorg Coach Coördinator Procesbegeleider Leidinggeven en innoveren (beleidsontwikkelaar) Pedagoog / opvoeder Vakman Focus van deze dag

5 VIAVINCI Beleidsadviseur Adviseur van de directie ten aanzien van het zorgbeleid en de daarmee samenhangende onderwijskundige ontwikkelingen. Opvallend: In hoeverre gaat het over adviseren en in hoeverre gaat het over ontwikkelen? Is dit echt een taak van de IB / ZC?

6 VIAVINCI Coördinator De casemanager, die alle interne en externe contacten rond het specifieke aanbod voor een kind in banen leidt en bewaakt. Opvallend: We willen vooral graag op de hoogte gehouden worden, hoeven ons niet in alle contacten te mengen. Wie is er verantwoordelijkheid voor borging/vastlegging op papier?

7 VIAVINCI SWOT opdracht

8 VIAVINCI Wat komt er op de school af? Sociale media 20th skills Krimp / groei Passend Onderwijs Maatschappelijke taak Nieuw onderwijsakkoord Flexibilisering van onderwijstijd Arbeidsvoorwaarde Loonruimte voor personeel OGW Enz.

9 VIAVINCI Passend Onderwijs Definitie “Passend Onderwijs is een passend aanbod aan onderwijs en begeleiding, voorzieningen en structuren, zodat alle kinderen en jongeren tot 23 jaar zich optimaal ontwikkelen, een en ander onder gunstige condities en ingebed in een sluitend, functionele en effectieve samenwerking van besturen die zorgplicht hebben.” (Heegsma, Hoffmans, 2011)

10 VIAVINCI Planning

11 VIAVINCI Passend Onderwijs Passend Onderwijs geldt NIET voor het MBO, maar heeft wel zijn weerslag op het MBO. Noteer op post-its: –wat jij positief vindt aan Passend Onderwijs –wat jij negatief vindt aan Passend Onderwijs 1 item per post-it Plak de positieve post-its bij “HOOP” Plak de negatieve post-its bij “VREES”

12 VIAVINCI Welke leerlingen? Voor leerlingen die nu via extra ondersteuning van het samenwerkingsverband onderwijs volgen, de leerlingen die aangewezen zijn op praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning, voor leerlingen in het VSO en voor leerlingen die met een rugzak onderwijs volgen op een reguliere school niet voor leerlingen die een indicatie hebben voor cluster 1 of 2

13 VIAVINCI Waarom Passend Onderwijs? evaluatie in 2004 te veel kinderen thuis of op wachtlijsten veel bureaucratie rond indicatiestelling onvoldoende aansluiting / samenwerking binnen onderwijsinstellingen, (jeugd)zorg, etc. Beoogde resultaten werden niet gehaald Indicaties bleven groeien Forse oplopende overschrijding zorggelden

14 VIAVINCI Passend Onderwijs zorgplicht Voor elk kind een passende onderwijsplek Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben, zoals leerlingen met een handicap of een gedragsstoornis, hebben recht op goed onderwijs. Op dit moment moeten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Vanaf augustus 2014 moeten scholen ervoor zorgen dat er voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek is (zorgplicht). Dat kan zijn op de school waar de ouders hun kind hebben aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die het kind nodig heeft of in het speciaal onderwijs. Als de school van aanmelding het kind niet zelf kan plaatsen, wordt na overleg met de ouders een passende plek op een andere school geboden..

15 VIAVINCI De rol van de IB / ZC Wat hebben leraren nodig om tegemoet te komen aan Passend Onderwijs

16 VIAVINCI Passend Onderwijs Nieuwe Samenwerkingsverbanden –Ministerie wijst aaneengesloten gebieden voor de samenwerkingsverbanden aan Taken Samenwerkingsverband –Vaststellen ondersteuningsplan –Verdelen en toewijzen ondersteuningsmiddelen –Beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn –Adviseren over ondersteuningsbehoefte Ieder Samenwerkingsverband moet een dekkend aanbod van onderwijszorg organiseren

17 VIAVINCI Nieuwe structuur samenwerking primair onderwijs Nieuwe structuur samenwerking voortgezet onderwijs Nieuwe samenwerkingsverbanden (75 ipv 234) voor primair onderwijs bestaan uit: Regulier basisonderwijs Speciaal basisonderwijs (lichte zorg) Speciale scholen en afdelingen uit cluster 3 en 4 voor speciaal onderwijs (zware zorg) Nieuwe samenwerkingsverbanden (76 ipv 84) voor voortgezet onderwijs bestaan uit: Regulier voortgezet onderwijs Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs (lichte zorg) Voortgezet speciaal onderwijs voor de clusters 3 en 4 (zware zorg)

18 VIAVINCI Passend Onderwijs Ondersteuningsplan samenwerkingsverband –Procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen –Procedure en criteria voor plaatsing leerlingen –Procedure en beleid t.a.v. terugplaatsing –Beoogde en bereikte kwantiatieve en kwalitatieve resultaten van onderwijs aan leerlingen met onderwijsbehoefte –Wijze waarop ouders worden geïnformeerd –etc. (kortom: de uitgangspunten, sturingsmechanismen en regels waarmee het samenwerkingsverband wil gaan werken, worden in het ondersteuningsplan uitgewerkt.)

19 VIAVINCI Ondersteuningsprofiel Hoe ziet het ondersteuningsprofiel van jouw school eruit? Basis-, breedte- en dieptezorg? Wat is het ambitieniveau ten aanzien van Passend Onderwijs?

20 VIAVINCI Passend Onderwijs actueel Referentiekader Passend Onderwijs Het geheel van werkwijzen en afspraken waarnaar schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zich richten bij de vormgeving van de zorgplicht. - communicatiefunctie - ondersteuningsfunctie - referentiefunctie Instrumentarium Passend Onderwijs ( www.POraad.nl, www.passendonderwijs.nl )www.POraad.nlwww.passendonderwijs.nl

21 VIAVINCI Kwaliteit wordt bepaald door: Een passend aanbod aan onderwijs en begeleiding in de zin van: Goed onderwijs en goede begeleiding in en tussen de scholen; Voldoende voorzieningen; Voldoende goede structuren en afspraken, waardoor kinderen van vier tot en met twaalf zo snel mogelijk worden ondersteund in hun ontwikkeling, een en ander in overleg met de ouders; Optimale ontwikkeling, met meetbare leer- en ontwikkelingsresultaten van kinderen; Passende competenties van leraren; Gunstige condities op school en bovenschoolsniveau en in samenwerking met externe partners; Een sluitende, functionele en effectieve samenwerking van zorgplichtige schoolbesturen.

22 VIAVINCI Toezichtkader inspectie (concept) Inspectie zal na de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs toezicht houden op de uitvoering van de wet. Er wordt nieuw toezichtkader ontwikkeld. Toezichtkader gereed: zomer 2013 (= planning). Toezicht is (in eerste instantie) risicogericht. Het ondersteuningsplan wordt beoordeeld. Pas wanneer daar aanleiding toe is (wanneer inspectie op basis hiervan hoge risico’s inschat) gaat inspectie in gesprek (Risico-analyse). Immers: op het moment dat de wet in werking treedt, zijn de ontwikkelingen nog volop gaande. Inspectie start met jaarlijkse risico-analyse. De vastgestelde parameters dienen niet om een SWV-nieuw te beoordelen maar om te bepalen of er aanleiding is voor gesprek. Parameters te verdelen in kennisanalyse en expertanalyse. De 6 parameters zijn: 1.Thuiszitters, niet deelnemers aan het onderwijs (Kennisanalyse) 2.Spreiding en doorstroom in het onderwijs (Kennisanalyse) 3.(Eerder gegeven) inspectieoordelen op scholen en instellingen (Kennisanalyse) 4.Signalen (Kennis- en expertanalyse) 5.Het ondersteuningsplan, de jaarverslagen en de verdeling van de middelen (Expertanalyse) 6.De deskundigheid op het gebied van ondersteuning door de leraar (Expertanalyse)

23 VIAVINCI Financieel kader Met de invoering van Passend Onderwijs zal een deel van de bekostiging voor het voortgezet (speciaal) onderwijs ((v)so) en de leerlinggebonden financiering (lgf )worden gebudgetteerd en worden verdeeld over de samenwerkingsverbanden. Voortaan wordt onderscheid gemaakt tussen basiskosten (vergelijkbaar met de gemiddelde kosten voor een reguliere leerling) en kosten voor extra ondersteuning. Iedere school (ook (v)so-scholen) krijgt vanuit het Rijk de basisbekostiging per ingeschreven leerling.

24 VIAVINCI Relatie met gemeenten Het wetsvoorstel verplicht het samenwerkingsverband om het ondersteuningsplan ook met de gemeenten te bespreken. ‘Op overeenstemming gericht overleg’ is de term die het wetsvoorstel daarbij hanteert.

25 VIAVINCI ZAT team

26 VIAVINCI Zorgroutes intern/extern Zet de zorgroutes van je school op papier in een mindmap interne en externe zorgroutes Geef met groen aan welke zorgroutes goed lopen Geef met rood aan welke zorgroutes verbetering behoeven

27 VIAVINCI OGW Wat betekent dit voor jouw school? Wat betekent dit voor jouw rol als IB/ZC? Bekijk het waarderingskader van de Inspectie. Als jij het in mag vullen: Wat is jouw analyse? Aanvulling op je SWOT.

28 VIAVINCI Voor de volgende keer Neem beleidsstukken van je school mee. –Jaarverslag –Zorgplan –Schoolplan –Beleidsnotitie Waar ligt bij jou op school de focus voor wat betreft schoolontwikkeling?

29 VIAVINCI Eindopdracht? Zie studentenhandleiding… Nog vragen?


Download ppt "VIAVINCI Eenjarige IB/ZC opleiding 1 Leerthema 2 theoriedag De school en haar omgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google