De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIAVINCI PRIMO Opleiding Taalexpert Keuzemodule NT2 2014 Blok 6 Taaldoelen, leerstof en toetsing / NT1,NT2 en effectief onderwijzen / Taalbeleid 20 april.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIAVINCI PRIMO Opleiding Taalexpert Keuzemodule NT2 2014 Blok 6 Taaldoelen, leerstof en toetsing / NT1,NT2 en effectief onderwijzen / Taalbeleid 20 april."— Transcript van de presentatie:

1 VIAVINCI PRIMO Opleiding Taalexpert Keuzemodule NT2 2014 Blok 6 Taaldoelen, leerstof en toetsing / NT1,NT2 en effectief onderwijzen / Taalbeleid 20 april 2016 1

2 VIAVINCI Taaldoelen, leerstof en toetsing Hoe evalueer je de vorderingen van NT2- verwervers? Hoe ga je na of de leerstof is overgekomen en wat te doen als de leerstof nog niet is begrepen? Let op schoolsucces. Waarop let je en in hoeverre kunnen de doelen voor NT1 en NT2 leerlingen verschillend zijn?

3 VIAVINCI Referentieniveaus taal en rekenen Zie http://tule.slo.nl kerndoelen en tussendoelen.http://tule.slo.nl Na basisschoolperiode dient niveau 1F behaald te zijn. Dit vereist een planmatige onderwijsaanpak waarin belang van taalvaardigheid in alle vakken aanwezig dient te zijn. Pygmalion-effect (verwachtingen).

4 VIAVINCI Opdracht Voor tweetaligen lijken de referentieniveaus voor taak vaak niet realistisch. Waarom zijn die referentieniveaus toch zinvol in het onderwijs?

5 VIAVINCI Toetsing en onderwijsdoelen Heeft de leerling de stof onder de knie? Hoe taalvaardig is de leerling in vergelijking met leeftijdsgenoten? Wat zijn de precieze leemtes in taalvaardigheid van deze leerling, zodat de leerkracht gericht onderwijs kan geven om die leemtes op te vullen?

6 VIAVINCI Bias Bias betekent vooringenomenheid en is een onbedoeld nadelig effect voor een bepaalde sociale of culture groep. Er wordt vaak uitgegaan van een bepaalde voorkennis die niet alle kinderen hebben. Culturele bias: voorbeeld tekst over Nederlandse boerenbruiloft of een tekst over Turkse Suikerfeest.

7 VIAVINCI Opdracht(en) Geeft de inhoud van de toets een goed beeld van iemands taalvaardigheid in het Nederlands? Zoek in een leerlingenboek voor taal, rekenen of wereldoriëntatie naar vragen waarbij van culturele bias sprake is. Kan dit vermeden worden?

8 VIAVINCI Toetsen of niet toetsen? 1. Moet er getoetst worden? 2. Wordt er met de uitkomst van de toetsing iets gedaan? 3. Wat is het doel van de toetsing? 4. Is het toetsinstrument afgestemd op de doelgroep? 5. Meet de toets wel wat men wil weten? Toetsen of (kort) evalueren?

9 VIAVINCI NT1, NT2 en effectief onderwijzen Vind jij een verlengde schooldag voor NT2-leerlingen zinvol? Wat zijn de voor- en nadelen?

10 VIAVINCI Richtpunten Aan het begin van groep 3 moeten NT2- leerders de klanken receptief en productief beheersen. NT2-leerlingen moeten vanaf groep 5 een grote basiswoordenschat hebben (ongeveer 6000 woorden). Dit betekent dat leerlingen in groep 1 t/m 4 per jaar minstens 1000 tot 1500 woorden moeten leren (schooljaar 40 weken, 25/40 woorden per week, dus 5/8 per dag).

11 VIAVINCI Drie voorwaarden 1.Er moet voldoende leerstof aangeboden worden. 2.De leerstof moet voldoende herhaald worden. 3.Er moet voldoende tijd op het rooster voor zijn.

12 VIAVINCI Kenmerken geïntegreerde taalmethode Oefeningen en werkvormen zijn verwervingsgericht. Niet alleen toetsen, maar geven ook gelegenheid tot taalleren in functionele en communicatieve taken. Brede leerstofinhouden (makkelijke en moeilijke woorden). Veel differentiatiemogelijkheden. Herhalingsstof in de vorm van zelfstandige oefentaken.

13 VIAVINCI Taalleerstrategieën Compensatiestrategieën Geheugenstrategieën Cognitieve strategieën Sociale strategieën Metacognitieve strategieën

14 VIAVINCI Opdracht Hoe differentieer jij binnen jouw groep?

15 VIAVINCI Taalbeleid Wat wordt er bedoeld met de term taalbeleid? Wat valt daaronder en wie zijn daarbij betrokken?

16 VIAVINCI Taalbeleid Nederlands als tweede taal Nederlands al moedertaal Nederlands in andere vakken Onderwijs Engels Leerlingen onder-/neveninstromers Organisatie binnen school; tussen scholen Taalcurriculum, doel, leerstof, toetsing Docenten, didactiek, vaardigheden Ouders

17 VIAVINCI Taalbeleid op 4 soorten scholen Scholen met weinig NT2-leerlingen Scholen met ongeveer 25% NT2- leerlingen Scholen met ongeveer de helft NT2- leerlingen Scholen met een hoog percentage NT2- leerlingen

18 VIAVINCI Opdracht Met welk van deze vier typen scholen komt jouw school het meest overeen? Is er een VVE (voor- ne vroegschoolse educatie) traject aanwezig?

19 VIAVINCI Eindopdracht Beschrijf welk verschil jij maakt voor jouw leerlingen met de kennis die je hebt opgedaan tijdens het volgen van deze keuzemodule. –Je geeft een beschrijving van “good practice” op het gebied van mondelinge en schriftelijke taal of taalactiviteiten (hierbij beschrijf je in ieder geval de rol van de leraar en het leerproces voor de leerling); –Je geeft een beschrijving van talige activiteiten en routines die je gedurende dit schooljaar hebt ingevoerd op groeps- en/of schoolniveau (hierbij benoem je aan welke tussendoelen je hebt gewerkt, op welk referentieniveau en welke differentiatievormen gebruikt zijn); –Je beschrijft hoe je gebruik hebt gemaakt van taal in andere vakken. Wat heb je gedaan ter voorbereiding? Beschrijf je les en wat hebben leerlingen geoefend/ geleerd (hoe weet je dat)? –Wat heb je gedaan om de leeromgeving van de leerlingen rijker te maken op taalgebied? Geef hier een omschrijving van. Beschrijf daarnaast wat jouw rol is en wat de meerwaarde is voor de leerlingen? (gebruik bij deze opdracht het boek: Gevorderde geletterdheid, Expertisecentrum Nederlands en laat je inspireren door het aanbod van de verschillende dagdelen)

20 VIAVINCI Afronden Zijn er nog vragen? Wat neem je mee uit deze bijeenkomst? Evaluatieformulieren


Download ppt "VIAVINCI PRIMO Opleiding Taalexpert Keuzemodule NT2 2014 Blok 6 Taaldoelen, leerstof en toetsing / NT1,NT2 en effectief onderwijzen / Taalbeleid 20 april."

Verwante presentaties


Ads door Google