De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Innen GouwBelastingen Planning Programma Raadplegen Aanmaning Dwangbevel Kwijtschelding Betalingen Digitale betalingsodracht Betalingsregeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Innen GouwBelastingen Planning Programma Raadplegen Aanmaning Dwangbevel Kwijtschelding Betalingen Digitale betalingsodracht Betalingsregeling."— Transcript van de presentatie:

1

2 Workshop Innen GouwBelastingen

3 Planning Programma Raadplegen Aanmaning Dwangbevel Kwijtschelding Betalingen Digitale betalingsodracht Betalingsregeling Automatische Incasso Journaliseren

4 Raadplegen via biljet/debiteuren Centraal scherm met diverse weergaven van gegevens m.b.t. het aanslagbiljet

5 Aanmaningen Globaal proces Selectie + draaien run ControleDefinitief maken - Rpl basisaanmaningen - Uitval Printen

6 Aanmaningen Overige functionaliteiten - Afvoeren aanmaning - Adhoc aanmaning

7 Betekenis velden Aanmaningenselectie/run VeldnaamBetekenis Minimum Het minimumbedrag aan openstaande posten waar aanmaningen voor aangemaakt dienen te worden. Aantal dagen Het aantal dagen geteld vanaf de vervaldag van de aanslag tot de datum van draaien van aanmaningen. Indien hier ‘10’ ingevuld is, houdt dit in dat het systeem vanaf de systeemdatum geteld alle openstaande bedragen meeneemt in de selectie voor aanmaningen waarvan de vervaldatum minimaal 10 dagen geleden is. Aanmaningen

8 Inrichting aanmaningen - Invorderingskosten - Parameters

9 Dwangbevelen

10 Globaal proces Selectie + draaien run ControleDefinitief maken - Rpl basisdwangbevelen - Uitval Printen

11 Overige functionaliteiten - Afvoeren dwangbevel - Adhoc dwangbevel - Betekenen - Betekenen per post - Invorderstappen - Dwangbevelen overdragen Dwangbevelen

12 Betekenis velden Dwangbevelenselectie/run VeldnaamBetekenis Minimum Het minimumbedrag aan openstaande posten waar dwangbevelen voor aangemaakt dienen te worden. Aantal dagen In dit veld dient het aantal dagen ingevuld te worden geteld vanaf de vervaldag van de aanmaning om in aanmerking te komen voor een dwangbevel. Max DwbIn dit veld kan optioneel een maximum aantal aan te maken dwangbevelen vastgelegd worden. Dwangbevelen

13 Betekenis velden Dwangbevelenselectie/run (2) VeldnaamBetekenis Ind betekenen per post Indicatie betekenen per post. Door in dit veld een vinkje te plaatsen, zullen de definitief gemaakte dwangbevelen ook betekend worden. Max betekenen per post In dit veld kan het maximale openstaande bedrag ingegeven worden. Dwangbevelen met een openstaande bedrag groter dan dit bedrag zullen niet betekend worden. Dwangbevelen

14 Betekenen van een Dwangbevel -Per post -Deurwaarder Let op: Datum formaat veld ‘betekenen’ DD-MM-YY HH:MM:SS Voorbeeld 17-07-2007 17:00:00 Dwangbevelen

15 Inrichting dwangbevelen - Invorderingskosten - Invorderingskostencode - Deurwaarders - Parameters Dwangbevelen

16 Kwijtschelding

17 Twee vormen kwijtschelding 1. Meerjarige kwijtschelding 2. Kwijtschelding per biljet/subject Kwijtschelding

18 Meerjarige kwijtschelding - Handmatige opvoeren - Inlezen bestand (bijv. van sociale dienst)

19 Globaal proces handmatige kwijtschelding Inboeken kws Berekenen kws Uitspraak/beslissing Automatisch uitstel wordt geplaatst Definitief maken Automatisch verwijderen uitstel Kwijtschelding

20 Betekenis velden kwijtschelding VeldnaamBetekenis GedingWaarde Aanslagbedrag van de regel BeslissingsWaardeIn dit veld dient het bedrag waarvoor kwijtschelding verleend wordt, geregistreerd te worden. Kwijtschelding

21 Inrichting kwijtschelding - Normbedragen - Verzoeksoorten - Beslissingscode - Spreadsheet

22 Betalingen Via opvoeren kas-, bank- of girobetalingen; Via automatische incasso; Via inlezen en verwerken betalingsbestanden (denk aan GMU en de VI tapes).

23 Ontvangsten Betalingen ongelijk aan openstaande post: Negatieve restpost => Belastingplichtige heeft teveel betaald, bedrag terug te vinden in tabblad Wegwerken restposten. Positieve restpost => Belastingplichtige heeft te weinig betaald, restpost terug te vinden als openstaand bedrag bij het aanslagbiljet.

24 Betalingen Functionaliteit: Ontvangsten opvoeren (incidenteel) Ontvangsten opvoeren (bulk) Wegwerken resterende posten Storneren incassotermijnen Raadplegen mutaties via betalingen Raadplegen betalingen Raadplegen betalingen via subject

25 Betalingen

26 Opvoeren ontvangsten (incidenteel) Afhandelen van betalingsopdrachten via kas-, bank-, giro- en administratieve ontvangsten. Administratieve ontvangsten: Ontvangsten van andere afdelingen, sectoren en instanties.

27 Opvoeren ontvangsten (incidenteel) Blok ‘Vaste gegevens betaling’: Hulpmiddel om bij grote hoeveelheden incidentele ontvangsten vaste gegevens te herhalen:

28 Opvoeren ontvangsten (incidenteel) Selecteer juiste modus (kas, bank, giro of administratief) m.b.v. functiebuttons; Blok ‘(Kas)Betalingen’ of ‘Vaste gegevens betaling’ vullen; Blok ‘Subject’ vullen: Zoekargumenten: aanslagbiljetnr, subjectnr, subjectnaam; of gebruik maken van het aanvullende zoekscherm met de button: Alle aanslagbiljetten worden opgehaald; Bedrag opvoeren; Vul de kolom koppel in het onderste blok bij het juiste aanslagbiljet met het gewenste bedrag. Leg de gegevens vast m.b.v. of m.b.v. de functiebutton.

29 Opvoeren ontvangsten (bulk) Handelingen vrijwel identiek aan Opvoeren incidentele ontvangsten; Functie voortelling ter controle van invoer: Correct: Niet correct:

30 Wegwerken Resterende Posten Ontvangsten/saldo’s die nog niet verwerkt zijn.

31 Wegwerken Resterende Posten Sortering op soort betaling, vervolgens op datum. Klik op de map om naar details te gaan.

32 Wegwerken Resterende Posten Selecteer in het linker venster de ontvangst; in het blok ‘Ontvangsten’ wordt de betalingsregel getoond. Indien er aanslagbiljetten zijn, behorende bij het subject van de betaling, met een openstaand bedrag, dan worden deze getoond in het blok ‘Aanslagbiljet’.

33 Wegwerken Resterende Posten Selecteer een aanslagbiljet en vul in het veld ‘koppel’ het bedrag in dat u wilt koppelen aan dit aanslagbiljet; Sla de gegevens op; De regel met het aangehouden bedrag verdwijnt.

34 Wegwerken Resterende Posten Restitutie: Selecteer de ontvangst / het saldo; Klik de button aan voor teruggave of gebruik de toetscombinatie ; Sla de gegevens op.

35 Wegwerken Resterende Posten Overige Inkomsten: Selecteer de ontvangst / het saldo; (Kies in de combobox ‘naar Ov. Inkomsten’); Klik de button aan voor het boeken op overige inkomsten: Of gebruik de toetscombinatie ; Sla de gegevens op.

36 Storneren Incassotermijnen Handmatig storno’s verwerken:

37 Storneren Incassotermijnen Selecteer de betaling m.b.v. de zoekvraag ; Controleer de gegevens; Klik vervolgens op de button voor het storneren: Of gebruik de toetscombinatie ; Sla de gegevens op.

38 Raadplegen Mutaties via Betalingen Raadplegen van mutaties:

39 Raadplegen Betalingen Ontvangsten en saldo’s raadplegen:

40 Raadplegen Betalingen via Subject Alle betalingen van een subject bekijken:

41 Inrichting Codetabellen: –Kassiercodes –Deurwaardercodes –Rekeningnummers opdrachtgever

42 Digitale betalingsopdracht (DBO) DBO-selectie

43 Digitale betalingsopdracht (DBO) VeldnaamBetekenis Aantal dagen Het aantal terug in de tijd gerekend vanaf de systeemdatum waarvoor er een betalingsopdracht moet worden aangemaakt. NAWSelecteer dit veld indien gecontroleerd dient te worden op NAW in combinatie met het rekeningnummer. Naam-nrIdem, maar dan op naam-nummer.

44 Betalingsregelingen Betalingsregelingen: Een of meerdere regelingen per subject Per aanslagbiljet, m.b.t. meerdere regels

45 Betalingsregelingen Raadplegen betalingsregeling: Zoeken via biljetnummer; Zoeken via subject; Zoeken via…

46 Betalingsregelingen Opvoeren nieuwe betalingsregeling: Zoek evt. bestaande regelingen; Gebruik de button voor het opvoeren van een nieuwe betalingsregeling; Of gebruik de toetscombinatie ; Koppelen aanslagen: selecteer de biljetten die voor de betalingsregeling relevant zijn; Genereren termijnen: toelichting bij tabel, maak keuze: aantal termijnen of max. bedrag per termijn; Termijnen worden bepaald a.d.h.v. de waarde in het veld ‘Bedrag’; Uitstel voor gekoppelde aanslagen, vanaf moment aanmaken regeling. Automatische opheffing uitstel bij fiattering betalingsregeling; Geen invorderingsacties zolang regeling niet is stopgezet.

47 Betalingsregelingen Toekennen betalingsregeling: Betalingsregeling afwijzen: Betalingsregeling fiatteren: Stopzetten betalingsregeling; geef reden:

48 Inrichting Codetabellen: –Stopcodes –Betalingregelingcodes

49 Automatische incasso Functionaliteit: Geautomatiseerde (bulk)aanmaak van automatische incasso opdrachten. Werkwijze: Selectie opvoeren; Run draaien; Resultaten controleren; Bestand aanmaken; Bestand leveren aan bank; (signaal bank dat bestand is verwerkt); Run definitief maken; Financiële mutaties worden doorgevoerd.

50 Automatische incasso

51 Tabblad Automatische incassoselectie: Naamnr: Uitvoeren naam/nummer controle; Test: al dan niet uitvoeren van een testrun; Betregeling: incassorun inclusief Betalingsregeling; Aantal dagen: het aantal dagen dat is verstreken na de vervaldag van de incassotermijn om alsnog een incasso voor de betreffende termijn aan te kunnen maken; Aantal dagen tussen: het aantal dagen dat het systeem gebruikt om te zoeken naar termijnen die in aanmerking komen om in het aan te maken incasso bestand te worden opgenomen; Koppelen kohierrun(s); Gegevens vastleggen -> selectienummer wordt gegenereerd.

52 Automatische incasso Tabblad Automatische incassorun: Run status Definitief maken Unicaat/duplicaat

53 Automatische incasso Run draaien: Direct of later middels de Scheduler:

54 Automatische incasso Raadplegen resultaten run:

55 Journaliseren Aanmaken journaal: verzameling journaal- posten middels een selectie.

56 Journaliseren Run draaien op basis van selectie en resultaten raadplegen:

57 Journaliseren Tonen boekingspecificaties middels de button:

58

59


Download ppt "Workshop Innen GouwBelastingen Planning Programma Raadplegen Aanmaning Dwangbevel Kwijtschelding Betalingen Digitale betalingsodracht Betalingsregeling."

Verwante presentaties


Ads door Google