De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JE LOOPBAAN TIJDELIJK ONDERBREKEN - Reglementering met ingang van 1 september 2010 Januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JE LOOPBAAN TIJDELIJK ONDERBREKEN - Reglementering met ingang van 1 september 2010 Januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 JE LOOPBAAN TIJDELIJK ONDERBREKEN - Reglementering met ingang van 1 september 2010 Januari 2011

2 start met voorsprong 2 2 groepen personeelsleden Ieder met eigen regeling, gebaseerd op verschillende wetgeving. Contractuele personeelsleden = arbeidsovereenkomst of vervangingsovereenkomst = maandelijkse betaling v/h loon door de hogeschool via tussenkomst van Acerta (sociaal secretariaat) Statutaire personeelsleden = tijdelijke aanstelling/vervangingsovereenkomst of vastbenoemd = maandelijkse betaling v/h loon door het departement onderwijs

3 start met voorsprong 3 Contractuele personeelsleden 1. Vormen van tijdskrediet 2. Voorwaarden en maximale duurtijd 3. Procedure 4. Uitkeringen 5. Gevolgen van het tijdskrediet 6. Bijzondere vormen van loopbaanonderbreking

4 start met voorsprong 4 Contractuele personeelsleden 1. Vormen van tijdskrediet Volledig tijdskrediet Tijdskrediet 1/2 of halftijds tijdskrediet Tijdskrediet 1/5 Specifieke regeling voor personeelsleden ouder dan 50 jaar

5 start met voorsprong 5 Voorwaarde op moment van de aanvraag Bijkomende voorwaarde ivm tewerkstelling Tewerk- stelling Nemen perIngangsdatum Max. duurtijd Volledig tijdskrediet 12 m. verbonden door arbeidsovereen- komst bij KdG in de 15 m. voorafgaand aan de aanvraag Geen0% Min. 3 m. Max. 1 jaar Vanaf 2de jaar per jaar In overleg met departements- hoofd/ directeur 5 jaar* Tijdskrediet 1/2 Minimum 3/4 (75%) in de 12 m. voorafgaand aan aanvraag 50% Tijdskrediet 1/5 5 j. verbonden door een arbeidsovereen- komst bij KdG Voltijds (100%) in de 12 m. voorafgaand aan aanvraag met arbeidsregeling gespreid over min. 5 d. 80%Min. 6 m. Max. voor de maximum duur Steeds met 1 dag of 2 halve dagen per week 5 jaar* 2. Voorwaarden en maximale duurtijd * 5 jaar over je volledige loopbaan

6 start met voorsprong 6 50+ Voorwaarden Bijkomende voorwaarde ivm tewerkstelling Tewerk- stelling Nemen perIngangsdatum Max. duurtijd Tijdskrediet 1/2 50 jaar zijn op ingangsdatum + min. 3 jaar verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst bij KdG op moment van de aanvraag + anciënniteit van 20 jaar als loontrekkende Minimum 3/4 (75%) in de 12 m. voorafgaand aan aanvraag 50%Min. 3 m. Max. tot aan het pensioen In overleg met departements- hoofd/ directeur Tot aan de pensioen- leeftijd Tijdskrediet 1/5 Minimum 4/5 (80%) in de 12 m. voorafgaand aan aanvraag 80%Min. 6 m. Max. tot aan het pensioen Met 1 dag of 2 halve dagen per week 2. Voorwaarden en maximale duurtijd: tijdskrediet 50+

7 start met voorsprong 7 Contractuele personeelsleden 3. Procedure Zelfde als voor statutaire personeelsleden: zie 3.1 en 3.3 Aanvraag op een ander moment:  3 maanden voorafgaand aan ingangsdatum  aanvraagformulier te bekomen bij de dienst Personeelsadministratie  Verder verloop van de procedure: zie 3.3 bij statutaire personeelsleden

8 start met voorsprong 8 Contractuele personeelsleden 4. Uitkeringen 4.1. Uitkering van de RVA Maandelijks Maandelijks Forfaitair bedrag, niet afhankelijk van je loon Forfaitair bedrag, niet afhankelijk van je loon Netto-bedrag (bedrijfsvoorheffing reeds ingehouden) Netto-bedrag (bedrijfsvoorheffing reeds ingehouden) In verhouding tot de onderbroken uren In verhouding tot de onderbroken uren Afhankelijk van je anciënniteit Afhankelijk van je anciënniteit Duurtijd van uitkering is afhankelijk van de opgenomen vorm van tijdskrediet Duurtijd van uitkering is afhankelijk van de opgenomen vorm van tijdskrediet Vervangingsinkomen: RVA bezorgt je fiche 281.10 Vervangingsinkomen: RVA bezorgt je fiche 281.10

9 start met voorsprong 9 Contractuele personeelsleden 4. Uitkeringen (vervolg) 4.2. Aanmoedigingspremie Regeling van de privé-sector Regeling van de privé-sector Enkel onder bepaalde voorwaarden: niet voor alle vormen van tijdskrediet Enkel onder bepaalde voorwaarden: niet voor alle vormen van tijdskrediet Forfaitair bedrag, niet afhankelijk van je loon Forfaitair bedrag, niet afhankelijk van je loon Toegekend en uitbetaald door de Vlaamse Gemeenschap Toegekend en uitbetaald door de Vlaamse Gemeenschap Maandelijkse uitbetaling Maandelijkse uitbetaling Max. 1 of 2 jaar al naargelang de reden van je tijdskrediet Max. 1 of 2 jaar al naargelang de reden van je tijdskrediet Bedrag verschilt al naargelang je VLBO of GLBO neemt Bedrag verschilt al naargelang je VLBO of GLBO neemt

10 start met voorsprong 10 Contractuele personeelsleden 4. Uitkeringen (vervolg) Duurtijd van de RVA-uitkering UitkeringMinimumMaximum Volledig tijdskrediet* 12 maanden5 jaar Tijdskrediet 1/2 Volledige duurtijd Tijdskrediet 1/5 Tijdskrediet 50+ Tot aan de pensioenleeftijd * De verlenging van de uitkering na 12 maanden (tot max. 5 j.) is enkel mogelijk indien het volledig tijdskrediet genomen wordt voor één van volgende motieven: zorg voor je kind tot de leeftijd van 8 jaar palliatieve zorg zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2 de graad zorg voor een inwonend en thuis verzorgd gehandicapt kind om een opleiding te volgen in afwachting van pensioen of brugpensioen

11 start met voorsprong 11 Contractuele personeelsleden 5. Gevolgen van het tijdskrediet  Bij volledig tijdskrediet: schorsing van de betaling van het loon  Bij tijdskrediet 1/2 en 1/5: loon in verhouding tot opdracht  Bij tijdskrediet 1/2 en tijdskrediet 1/5 wordt een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten  Bij terugkeer: recht op de vroegere functie of als dit onmogelijk is → een gelijkwaardige of vergelijkbare functie  Cumulatie met andere activiteiten/inkomsten mogelijk in beperkt aantal gevallen

12 start met voorsprong 12 Contractuele personeelsleden 5. Gevolgen van het tijdskrediet (vervolg)  verbod om gelijk welke vergoede activiteit aan te vatten  pensioen PensioenOnderbroken arbeidsurenHoeMaximum Volledig tijdskrediet Gelijkstelling met gewerkte uren indien je uitkeringen ontvangt kosteloos 3 jaar Tijdskrediet 1/2 Tijdskrediet 1/5 5 jaar Tijdskrediet 50+ Heel de periode (tot aan de pensioenleeftijd)

13 start met voorsprong 13 Contractuele personeelsleden 6. Bijzondere vormen van loopbaanonderbreking (thematische verloven) – Ouderschapsverlof: voor de opvoeding van kinderen -12 j. – Loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging (palliatief verlof)= bijstand en verzorging van een ongeneeslijk ziek persoon in een terminale fase – Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (zorgverlof)= bijstand van een zwaar ziek gezins- of familielid tem de 2 de graad  De onderbreking kan volledig zijn, 1/2 of 1/5.  Deze periodes tellen niet mee voor de berekening van de maximumduur van 5 jaar tijdskrediet

14 start met voorsprong 14 Contractuele personeelsleden 6. Bijzondere vormen van loopbaanonderbreking Ouderschapsverlof* Voorwaarden Max. duurtijd Te nemen per UiterlijkUitkeringen Volledig ouderschapsverlof Ongeacht arbeids- regime 12 maanden verbonden door arbeidsovereen- komst bij KdG in de 15 maanden voorafgaand aan de aanvraag 3 maanden Maand of veelvoud ervan Voor je kind de leeftijd van 12 jaar bereikt (ook bij adoptie) Maandelijkse uitkering van de RVA + aanmoedigings- premie als je aan de voorwaarden voldoet Vermindering tot 50 % Voltijds werken 6 maanden 2 maanden of veelvoud ervan Vermindering met 1/5 Voltijds werken 15 maanden 5 maanden of veelvoud ervan * Kan ingaan op eender welk moment na akkoord van departementshoofd/directeur

15 start met voorsprong 15 Statutair personeel 1. Vormen van onderbreking 2. Voorwaarden en maximale duurtijd 3. Procedure 4. Uitkeringen 5. Gevolgen van de onderbreking 6. Nieuw t.o.v. de vorige regeling 7. Bijzondere vormen van loopbaanonderbreking

16 start met voorsprong 16 Statutair personeel 1. Vormen van onderbreking 1.1 Loopbaanonderbreking (LBO) Volledige loopbaanonderbreking (VLBO) Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (GLBO) Deeltijdse loopbaanonderbreking 50+ (GLBO 50+) 1.2 Verlofstelsels Verlof voor Verminderde Prestaties (VVP: deeltijds) Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBS/PA: voltijds en deeltijds)

17 start met voorsprong 17 Voorwaarden Opdracht tijdens onder- breking IngangsdatumNemen per Max. duurtijd Volledige loopbaan- onderbreking (VLBO) Opdracht van min. 50% (benoemd en/of aanstelling) 0% 1 sept. 1 okt. 1 nov. of aansluitend op bevallingsrust of ouderschapsverl of Jaar Uitz: aansluitend op bevallingsrust of ouderschapsverlof (einde is steeds 31 aug.) 6 jaar* Gedeeltelijke loopbaan- onderbreking (GLBO) Opdracht van meer dan 50% (benoemd en/of aanstelling) 50%6 jaar* Gedeeltelijke loopbaan- onderbreking 50 + (GLBO 50+) 50 j. zijn op ingangsdatum + voor volledige opdracht vast benoemd zijn + opdracht van meer dan 50 % 50%1 sept. 1 okt. 1 nov. Engagement tot leeftijd van 60 jaar Eind academiejaar waarin je 60 j. wordt 2. Voorwaarden en maximale duurtijd 2.1 Loopbaanonderbreking * telkens 6 jaar over je volledige loopbaan

18 start met voorsprong 18 VoorwaardenOpdracht Opdracht tijdens verlof Ingangsdatum Nemen per Max. duurtijd Verlof voor verminderde prestaties (VVP) Opdracht van meer dan 40 % (benoemd en/of aanstelling van onbepaalde duur) Vermindering van opdracht per veelvoud van 5% Min. 40% Begin academiejaar (1 sept.) Andere ingangsdatum in overleg met departementshoofd / Directeur Max. 1 jaar* 6 jaar waarvan max. 5 j. VVP Deeltijdse terbeschikking- stelling (DTBS/PA) Volledige terbeschikking- stelling (VTBS/PA) Benoemd en/of aanstelling van onbepaalde duur Vermindering van opdracht tot 0% 0%6 jaar 2. Voorwaarden en maximale duurtijd 2.2 Verlofstelsels * Einddatum aanvraag tussen 15 mei en 31 aug.: einddatum = 31 augustus

19 start met voorsprong 19 Statutair personeel 2.3 Mogelijke combinaties tijdens je loopbaan bij KdG Voor personeelsleden met een opdracht van meer dan 50 % Maximale duurtijd Volledige loopbaanonderbreking (VLBO)6 jaar* Volledige terbeschikkingstelling (VTBS/PA)6 jaar Totaal volledige onderbreking  12 jaar Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (GLBO) 6 jaar* Deeltijdse terbeschikkingstelling (DTBS/PA) 6 jaar waarvan max. 5 jaar VVP Verlof voor verminderde prestaties (VVP) Totaal deeltijdse onderbreking  12 jaar * Op voorwaarde dat je bij andere werkgevers nog geen loopbaanonderbreking nam. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50 + (GLBO 50+)Tot eind academiejaar waarin je 60 j. wordt

20 start met voorsprong 20 Statutair personeel 2.3 Mogelijke combinaties tijdens je loopbaan bij KdG Voor personeelsleden met een opdracht van 50 % Maximale duurtijd Volledige loopbaanonderbreking (VLBO)6 jaar* Volledige terbeschikkingstelling (VTBS/PA)6 jaar Totaal volledige onderbreking  12 jaar Deeltijdse terbeschikkingstelling (DTBS/PA) 6 jaar waarvan max. 5 jaar VVP Verlof voor verminderde prestaties (VVP) Totaal deeltijdse onderbreking  6 jaar * Op voorwaarde dat je bij andere werkgevers nog geen loopbaanonderbreking nam.

21 start met voorsprong 21 Statutair personeel 2.3 Mogelijke combinaties tijdens je loopbaan bij KdG Voor personeelsleden met een opdracht van 45 % Maximale duurtijd Volledige terbeschikkingstelling (VTBS/PA)6 jaar Totaal volledige onderbreking  6 jaar Deeltijdse terbeschikkingstelling (DTBS/PA) 6 jaar waarvan max. 5 jaar VVP Verlof voor verminderde prestaties (VVP) Totaal deeltijdse onderbreking  6 jaar

22 start met voorsprong 22 Statutair personeel 2.3 Mogelijke combinaties tijdens je loopbaan bij KdG Voor personeelsleden met een opdracht van 40 % of minder Maximale duurtijd Volledige terbeschikkingstelling (VTBS/PA)6 jaar Totaal volledige onderbreking  6 jaar

23 start met voorsprong 23 Statutair personeel 3. Procedure 3.1. Algemeen KdG start de procedure:  Vanuit dienst Personeelsadministratie  Jaarlijks in de periode januari-februari  Alle info + aanvraagformulier beschikbaar via de KdGazette Je vult het aanvraagformulier in:  Bezorgt dit aan de dienst Personeelsadministratie  Uiterlijk tegen de gevraagde datum (KdGazette)

24 start met voorsprong 24 Statutair personeel 3. Procedure (vervolg) 3.1. Algemeen (vervolg) Aanvraagformulier wordt aangevuld met:  Technisch advies van de dienst Personeelsadministratie  Advies van departementshoofd/directeur  Goedkeuring door directeur HR

25 start met voorsprong 25 Statutair personeel 3. Procedure (vervolg) 3.2. Verlofstelsels KdG:  Stuurt je een schriftelijk antwoord vanuit de dienst Personeelsadministratie  Zorgt voor de opmaak van een overeenkomst van verlofstelsel door jou te ondertekenen

26 start met voorsprong 26 Statutair personeel 3. Procedure (vervolg) 3.3. Loopbaanonderbreking KdG stuurt je een schriftelijk antwoord:  verstuurd vanuit de dienst Personeelsadministratie  samen met het formulier C 61 dat je zelf nog dient te vervolledigen Je stuurt het formulier C61 aangetekend op naar het RVA- kantoor binnen de 2 maanden volgend op de begindatum van de onderbreking Na goedkeuring door de RVA ontvang je attest C 62, waarvan je kopie bezorgt aan de dienst Personeelsadministratie

27 start met voorsprong 27 Statutair personeel 3. Procedure (vervolg) 3.3. Loopbaanonderbreking (vervolg) Maandelijks uitbetaling van de onderbrekingsuitkering KdG maakt een overeenkomst van loopbaanonderbreking op, door jou te ondertekenen

28 start met voorsprong 28 Statutair personeel 4. Uitkeringen RVA-uitkeringAanmoedigingspremie* Volledige loopbaanonderbreking (VLBO)Max. 6 jaar Max. 2 jaar als je aan de voorwaarden voldoet Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (GLBO) Max. 6 jaar Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+Tot aan de pensioenleeftijd Verlof voor verminderde prestaties (VVP) Neen Deeltijdse terbeschikkingstelling (DTBS/PA) Voltijdse terbeschikkingstelling (VTBS/PA)

29 start met voorsprong 29 Statutair personeel 4. Uitkeringen (vervolg) 4.1. Uitkeringen van de RVA 4.2. Aanmoedigingspremie Forfaitair bedrag, niet afhankelijk van je loon Toegekend en uitbetaald door de Vlaamse Gemeenschap Uitbetaling aan het einde van elk kwartaal Bedrag verschilt al naargelang je VLBO of GLBO neemt Maandelijks Maandelijks Forfaitair bedrag, niet afhankelijk van je loon Forfaitair bedrag, niet afhankelijk van je loon Netto bedrag (bedrijfsvoorheffing reeds ingehouden) Netto bedrag (bedrijfsvoorheffing reeds ingehouden) In verhouding tot de onderbroken uren In verhouding tot de onderbroken uren Vervangingsinkomen : RVA bezorgt je fiche 281.10 Vervangingsinkomen : RVA bezorgt je fiche 281.10

30 start met voorsprong 30 Statutair personeel 5. Gevolgen v/d onderbreking Betaling van het loon Wedde- anciënnit eit Cumulatie met winstgevende activiteit Pensioen als vast benoemd personeelslid VLBOGeenVerdere opbouw beperktEerste 12 m. zijn gelijkgesteld Bijkomende gelijkstelling van max. 24 maanden voor periode van ontvangst van kinderbijslag voor kind minder dan 6 jaar. Max. 5 j. gelijkstelling na validering (= vrijwillig betalen van bijdragen) GLBO In verhouding tot de effectieve prestaties Verdere opbouw beperkt VVPneenGelijkstelling voor zover totaal van alle onderbrekingen over de ganse loopbaan niet meer dan 20% van je loopbaan bedraagt. Geen validering mogelijk DTBS/PAjaGedeelte TBS : geen gelijkstelling Geen validering mogelijk VTBS/PAGeenGeen opbouw jaGeen gelijkstelling Geen validering mogelijk

31 start met voorsprong 31 Statutair personeel 5. Gevolgen v/d onderbreking (vervolg) Bij terugkeer aan het einde van je loopbaanonderbreking of verlofstelsel engageert KdG zich om een opdrachtinhoud aan te bieden, die zo nauw mogelijk aanleunt bij je competenties en ervaring. Indien nodig kan dit betekenen dat je hiervoor nascholing/ vorming dient te volgen.

32 start met voorsprong 32 Statutair personeel 6. Nieuw t.o.v. de vorige regeling Vóór protocol 40Vanaf protocol 40 (1 sept. 2010) Voor leeftijd van 50 j. 6 j. VLBO 6 j. GLBO 6 j. VVP&DTBS/PA 6 j. VTBS/PA Min. Opdracht : 50 % Over ganse loopbaan 6 j. VLBO 6 j. GLBO 6 j. VVP&DTBS/PA 6 j. VTBS/PA Min. Opdracht : 40 % (bij GLBO steeds min. 50%) GLBO 50+ Na leeftijd van 50 j. Geen beperkingen meer inzake duurtijd en opdracht bij verlofstelsels GLBO 50 +

33 start met voorsprong 33 Statutair personeel 6. Nieuw t.o.v. de vorige regeling (vervolg) Overgangsregeling Als je op datum van inwerkingtreding van dit protocol tenminste de leeftijd van 50 jaar hebt én je geniet reeds van een verlofstelsel dat afwijkt van de principes vervat in het nieuwe protocol, kan je dit verlofstelsel blijven genieten tot aan je pensioenleeftijd. Aan deze overgangsbepaling komt een einde wanneer je je verlofstelsel onderbreekt of wenst te wijzigen.

34 start met voorsprong 34 Statutair personeel 7. Bijzondere vormen van loopbaanonderbreking − Loopbaanonderbreking voor het volgen v/e beroepsopleiding − Ouderschapsverlof*: voor de opvoeding van kinderen -12 j. − Loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging* (palliatief verlof)= bijstand en verzorging van een ongeneeslijk ziek persoon in een terminale fase − Loopbaanonderbreking voor medische bijstand* (zorgverlof)= verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid tem de 2 de graad  De onderbreking kan volledig of gedeeltelijk zijn.  *Deze periodes tellen niet mee voor de berekening van de maximumduur van 6 jaar loopbaanonderbreking

35 start met voorsprong 35 Statutair personeel 7. Bijzondere vormen van loopbaanonderbreking Ouderschapsverlof* Max. duurtijd Te nemenUiterlijkUitkeringen Voltijds ouderschaps- verlof 3 maandenPer maand of veelvoud ervan Voor je kind de leeftijd van 12 jaar bereikt Bij adoptie: 12 jaar vanaf inschrijving in bevolkings- of vreemdelingenregister Maandelijkse uitkering van de RVA + aanmoedigingspremie als je aan de voorwaarden voldoet Vermindering tot 50% 6 maandenVoor een aaneengeslo- ten periode van 6 maanden * Kan ingaan op eender welk moment na akkoord van departementshoofd/directeur

36 start met voorsprong 36 Voor alle personeelsleden Opvolging van je eigen dossier Via http://www.rva.be, rubriek ‘Loopbaanonderbreking’/Uw dossier onlinehttp://www.rva.be Om toegang te hebben moet je beschikken over een burgertoken of een elektronische identiteitskaart.

37 start met voorsprong 37 EINDE

38 start met voorsprong 38 Dossierbeheerders statutaire personeelsleden  Ella Krzywanska03/613 13 75ABK, H&B  Marleen Leys03/613 13 72DLO, SAW  Doenja Engels03/613 13 77 HD  Kaat Van Reeth03/613 13 73IWT, GEZ Dossierbeheerder contractuele personeelsleden  Kristien Schiltz03/613 13 76Alle departementen Diensthoofd Personeelsadministratie  Machteld Buyens03/613 13 70 Assistente diensthoofd  Kim Snelders03/613 13 71


Download ppt "JE LOOPBAAN TIJDELIJK ONDERBREKEN - Reglementering met ingang van 1 september 2010 Januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google