De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

2 Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio’s 2004: decreet IJH – decreet rechtspositie van de minderjarige in de IJH 2004-2013: uitvoering decreet IJH 2004 2013: nieuw decreet IJH - OVl voorstartregio 2014: implementatie Vlaanderen decreet IJH

3 De organisatie van de hulpverlening Sectoren Jeugdhulp gevat onder IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Centra Leerlingenbegeleiding (CLB) Kind en Gezin (K&G) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Revalidatiecentra Jeugdhulp niet gevat onder het decreet IJH K-diensten – IBE Sociale Huizen …

4 De organisatie van de hulpverlening Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp BREDE INSTAP Preventieve Diensten, Kind en Gezin CLB JAC, AWW Onthaal CAW, AWW GESPECIALISEERDE RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP Centra Geestelijke Gezondheidszorg Kortdurende residentiële begeleiding in een CKG thuisbegeleiding VAPH, ambulante begeleiding VAPH, mobiele begeleiding VAPH, DOP, (vanaf 01/01/2015 contextbegeleiding BJB) VK Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Residentieel aanbod BJB Residentieel aanbod VAPH Langdurig residentieel aanbod CKG Gemeenschapsinstellingen Gemandateerde voorzieningen Jeugdhulp niet gevat onder het decreet IJH

5 Een nieuw decreet Jeugdhulp Accenten: Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Hulpcontinuïteit waarborgen Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn context Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet – rechtstreeks Gepast omgaan met verontrusting Zie ook brochure decreet op de website

6 Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP H ULPVRAGER M INDERJARIGE - OUDERS - CONTEXT IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp MDT Gemand. voorz. VK OCJ Gerecht. jeugdhulp SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter

7 Wat bij een algemene vraag naar hulpverlening? Krachten binnen het gezin? Doorverwijzen naar de hulpverlening Centra voor leerlingenbegeleiding Preventieve diensten Kind & Gezin Centra Algemeen Welzijnswerk Aanmelden telefonisch of per mail

8 Wat bij een vraag naar meer ingrijpende hulpverlening? Het A-document Een hulpverlener Een erkend MDT De intersectorale toegangspoort Team indicatiestelling Jeugdhulpregie Voorziening niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Aanmelden online

9 Wat bij crisis? Een acuut beleefde noodsituatie waar onmiddellijk hulp geboden moet worden. Crisismeldpunt Crisisconsult Crisisinterventie Crisisbegeleiding Crisisopvang Enkele afspraken Aanmelden telefonisch meldpunt

10 Wat bij een situatie van verontrusting? Er klopt iets niet Een traject met de cliënt Consult bij een gemandateerde voorziening 09 276 11 20 Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Aanmelden bij een gemandateerde voorziening online De opdracht van de gemandateerde voorziening Onderzoek maatschappelijke noodzaak Observerend case management Interveniërend case management Doorverwijzing naar de gerechtelijke jeugdhulp

11 Ter ondersteuning van een hulpverleningstraject Cliëntoverleg Afstemming tussen hulpverleners met de cliënt Aanmelden cliëntoverleg@oost-vlaanderen.becliëntoverleg@oost-vlaanderen.be 09 267 75 45 Bemiddeling Bij conflict de communicatie tussen de verschillende betrokkenen terug activeren of bevorderen Aanmelden bemiddeling@oost-vlaanderen.bebemiddeling@oost-vlaanderen.be 09 267 75 45

12 Praktisch, de toekomst Vlaams loket jeugdhulp www.jongerenwelzijn.be/www.jongerenwelzijn.be/ professionelen Integrale Jeugdhulp www.jeugdhulp.be Jeugdhulpwijzer www.jeugdhulpwijzer.be

13 Afkortingen A-document: aanmelddocument bij de intersectorale toegangspoort AWW: algemeen welzijnswerk CAP: centraal informatie- en aanmeldpunt CGG: centrum geestelijke gezondheidszorg CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding CO: cliëntoverleg COS: centrum voor ontwikkelingsstoornissen DOP: diensten ondersteuningsplan EMK: experimenteel modulair kader FID: frequentie intensiteit duur GV: gemandateerde voorziening IJH: integrale jeugdhulp IPH: intersectorale prioritaire hulpvragen IRPC: intersectorale regionale prioriteitencommissie IS: indicatiestelling ISV: indicatiestellingsverslag ITP: intersectorale toegangspoort JHB: jeugdhulpbeslissing JHR: jeugdhulpregie IMB: individuele materiële bijstand JRB: jeugdrechtbank MN: maatschappelijke noodzaak MDD: multidisciplinaire dossier MDT: multidisciplinair team MFC: multifunctioneel centrum NRTJ: niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp OBC: observatie en behandelingscentrum OCJ: ondersteuningscentrum jeugdzorg OOOC: onthaal, oriëntatie en observatiecentrum PAB: persoonlijk assistentie budget PVF: persoonsvolgende financiering RTJ: rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp SDJ: sociale dienst gerechtelijke jeugdbijstand TM: typemodule VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap VIST: versnelde indicatiestelling en toewijzing VK: vertrouwenscentrum kindermishandeling


Download ppt "Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google