De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conceptnota DKO Toelichting directeurs DKO GO! 21 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conceptnota DKO Toelichting directeurs DKO GO! 21 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Conceptnota DKO Toelichting directeurs DKO GO! 21 september 2015

2 Opzet van de vergadering De overheid maakt verder werk van een geactualiseerd kader cf. nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs! Conceptnota DKO - Vlareg 17 juli 2015 Opzet vandaag: aftoetsen nota & verzamelen bijkomende input voor adviesformulering op de Permanente Technische Commissie Niet- leerplichtonderwijs; advies i.f.v. standpuntbepaling Raad GO!; input voor bespreking binnen de Vlaamse Onderwijsraad In een kort verleden gebeurde dit binnen de contouren van de ad hoc Adviescommissie Deeltijds kunstonderwijs; sinds 1/09 gebeurt dit binnen de contouren van de PTC en het STAP (het STrategisch Advies Platform)

3 Agenda & timetable Agenda ‐ 9.30u - 10 uurKoffie ‐ 10u - 10.30u Conceptnota DKO - toelichting hoofdlijnen m.i.v. aandachtspunten GO! ‐ 10.30u - 11.30u Ronde tafel - bespreking & debat ‐ 11.30u - 11.45uKorte break ‐ 11.45u - 12.15uVoorstel opleidingenstructuur VerDi - toelichting ‐ 12.15u - 13 uurRonde tafel - bespreking & debat

4 Hervorming Deeltijds kunstonderwijs Proces tot nog toe! Voorbereiding gedurende de twee afgelopen legislaturen: rapport Verdieping/Verbreding (2008), conceptnota Kunst verandert! (2011), Discussietekst oktober 2012 Kernelementen aangekondigde hervorming cf. rode draad: competentiegericht/competentieontwikkelend onderwijs vervat in nieuwe einddoelen, afstemming op de VKS, transparantie in bereikte leerresultaten (cf. doelgericht), nieuwe opleidingenstructuur & aangepast curriculum (cf. leerlinggericht en actueel), … Hervorming & niveaudecreet noodzakelijk: verouderde juridische kaders, keurslijf minimumleerplannen, soms onaangepaste leertrajecten weinig rekening houdend met leervragen, rechtpositie leerlingen niet ok, … Aanvankelijk weinig tot geen draagvlak; maar proactieve rol pilootprojecten & belang studieprofiel (2012) en ontwikkelde basiscompetenties 1 e en 2 e graad (2013)

5 Hervorming Deeltijds kunstonderwijs Speerpunten 2015 - driedubbele ambitie Vereenvoudiging van de regelgeving overregulering versus lacunes vermindering planlast cf. operatie Tarra vertrouwen geven aan de schoolbesturen inhoudelijk moderniseren v/h DKO (cross-over, Media, nieuwe evaluatiemethodieken, flexibele leermomenten, …) Stevige verankering in onderwijs impliceert vrijheid van onderwijs impliceert een duidelijk kader op het vlak van financiering & financieringsvoorwaarden impliceert een duidelijke programmatieprocedure kenmerk: nieuwe einddoelen met respect voor AP en geactualiseerde opleidingenstructuur kenmerk: studiebewijzen met civiel effect Verbinding met de kunsten en het kleuter- en leerplichtonderwijs wisselwerking tussen amateurkunsten en DKO via einddoelen (beroepskwalificaties) ondersteunen leerkrachten kleuter en leerplichtonderwijs

6 Hervorming Deeltijds kunstonderwijs 10 krachtlijnen geëxpliciteerd 1.Een sober en helder niveaudecreet realiseren 2.De einddoelen actualiseren en concretiseren 3.De opleidingsstructuur actualiseren 4.De onderwijsvrijheid respecteren door de programmatiestop op te heffen en te vervangen door een doelmatige programmatieregelgeving 5.De huidige budgettaire ruimte optimaler benutten 6.Samenwerking met kleuter- en leerplichtonderwijs stimuleren 7.Samenwerking met de lokale culturele actoren, amateurkunsten, kunsteducatieve organisaties en kunstinstellingen stimuleren 8.Planlast aanpakken: verminderen van de bewijslast voor leerlingen en academies 9.Planlast aanpakken: de geldstromen tussen Vlaamse Overheid en academies vereenvoudigen en reduceren 10.Anticiperen op personeelsgevolgen

7 Hervorming Deeltijds kunstonderwijs Wat niet! Voorlopig komt (enkel) het huidige opleidingsaanbod in de geactualiseerde opleidingsstructuur Geen ruimte voor: een domeinoverschrijdende opleiding voor 6- en 7- jarigen (cf. nieuwe eerste graad type Kunstenbad) een muziek- en dramaopleiding voor 6- en 7-jarigen een specifieke doorstroomopleiding voor leerlingen die zich voorbereiden op Hoger kunstonderwijs En verder … Geen extra beleidskader Kader = budgettair nihil

8 Hervorming Deeltijds kunstonderwijs Speerpunten & krachtlijnen: wat valt op? Eerste lezing mooie principes & uitgangspunten terzelfdertijd eerder vaag en oppervlakkig operationalisering gezien budgettair kader? Serieuze kanttekening GO! bij begrip ‘vrijheid van onderwijs’! ≠ vrije keuze + problematische formulering op pagina 12! (‘subsidiëring’) bevestiging belang van derde financiering via Steden en gemeenten; zet het vrije initiatief om DKO te organiseren de facto onder druk zie ook GO! Memorandum  Het GO! wil politieke en beleidsmatige erkenning voor zijn grondwettelijke opdracht. De overheid moet het GO! hiertoe de nodige middelen (uren, werkingsmiddelen, infrastructuur, leerlingenvervoer, wetgeving,…) en vrijheid (nieuwe oprichtingen, overnames, samenwerkingsverbanden,…) geven.  Gesloten enveloppe werkingsmiddelen GO! DKO

9 Hervorming Deeltijds kunstonderwijs Krachtlijn 2: de einddoelen actualiseren Nieuwe doelen laten het DKO aansluiten bij de actuele evolutie in de kunsten en de gewijzigde maatschappelijke verwachtingen: artistiek vakmanschap, onderzoekende houding, durf tot innovatie en experiment DKO = kwalificerend onderwijs waarin leerlingen via doelgerichte leertrajecten een afgerond geheel van maatschappelijke relevante artistieke competenties bereiken Studieprofiel van 2012 met 6 kerncompetenties vormen de basis bij het ontwikkelen van de basiscompetenties voor de eerste, tweede en derde graad Voor de opleidingen op het einde van het leertraject zullen de einddoelen bepaald worden door beroepskwalificaties De nieuwe einddoelen = hefboom voor leerplanmakers m.h.o.o. leerplannen; referentiekader voor inspectie Aandachtspunten GO! verankering in onderwijs moet 2e kans-traject mogelijk maken door combinatie DKO-opleiding en opleiding algemene aanvullende vorming in VWO cf. bijkomende tweedekansleerweg DKO kan artistieke competenties die buiten onderwijs verworven zijn, beoordelen en certificeren (cf. geïntegreerd EVC-beleid)

10 Hervorming Deeltijds kunstonderwijs Krachtlijn 2: de einddoelen actualiseren De onderwijskwalificaties die het DKO aanbelangen: een of meer BK van niveau 4 VKS een BK van niveau 5 VKS Impact beroepssectoren op inhoud opleidingen + rol AKOV/AHOVOKS? Eenmaal BK beschikbaar moeten de activiteiten, onderliggende vaardigheden en kennis zoals geformuleerd in de beroepskwalificatie letterlijk overgenomen worden cf. basiscompetenties (cf. werkwijze AKOV/AHOVOKS) Niets schrappen, niets toevoegen, niets herformuleren - werkbaarheid? Meenemen in brede debat actualisering einddoelen: kerndoelen, studierichtingsprofiel, integratie diverse doelenkaders zoals EBK.

11 Hervorming Deeltijds kunstonderwijs Krachtlijn 3: de opleidingsstructuur actualiseren Opleidingenstructuur waarbij kan ingespeeld worden op maatschappelijke evoluties zoals cross-over en interdisciplinariteit, flexibele leermomenten, mediakunst, ed. De competentiegerichte ontwikkeling die in de einddoelen vervat zit vinden we inhoudelijk terug in de opbouw van de leertrajecten Geïntegreerde regelgeving BK en MWD Vijf domeinen: beeld, dans, drama, mediakunst (?) en muziek Vier graden: 1 t.e.m. 4 (studiebewijs op einde graad = certificaat) Opleidingen bevinden zich in één welbepaalde graad Opleidingen die inhoudelijk aansluiten vormen een leertraject (studiebewijs op einde leertraject = beroepskwalificatie) Opdeling domeinen 3 e en de 4 e graad in opleidingen; binnen die opleidingen zijn er keuzemogelijkheden cf. huidige opties Instroom mogelijk o.b.v. competenties GO! is steeds gewonnen geweest voor brede domeinoverschrijdende graad vanaf 6 jaar → situering oriëntering binnen BaO = logische keuze

12 Hervorming Deeltijds kunstonderwijs Krachtlijn 4: programmatieregelgeving Huidige programmatiestop, weliswaar met afwijkingen, strookt niet met vrijheid van onderwijs → juridisch en inhoudelijk niet houdbaar! Nieuwe programmatieregelgeving aangekondigd! Enerzijds: schoolbesturen krijgen veel beleidsruimte Anderzijds: strikte regelgeving Hoe matcht dit? Bijkomende criteria of verscherpte programmatie- en rationalisatienormen? Financiële enveloppe waarbij je de enveloppe volledig vrij aanwendt? Garanties basisaanbod? Concreet: Vlareg + Vlor-advies (naast Agodi & inspectie) overeenkomstig huidige praktijk? Regionale adviesfora of overlegplatformen? ↳ GO! wenst geen bijkomend bestuursniveau in de vorm van een rechtspersoon, die de facto de inrichtende macht-bevoegdheden van het GO! inperkt. Voor het GO! doet dit afbreuk aan zijn pedagogisch project dat expliciet niet beperkt wordt tot het leerplichtonderwijs Op korte termijn: in afwachting van in voege gaan niveaudecreet zou de programmatiestop nog strikter geïnterpreteerd worden. Mogelijks nog slecht een enkele basis voor het toekennen van afwijkingen: in geval van studiecontinuïteit voor kinderen en jongeren! → diffuse berichtgeving; wachten op formele communicatie van de overheid!

13 Hervorming Deeltijds kunstonderwijs Krachtlijn 4: programmatieregelgeving Impliciete boodschap: er zal veel kunnen, als de besturen het zelf betalen. Dit kan in een subsidiëringsscenario, maar niet voor gefinancierd onderwijs! Vinden we ook terug op pagina 8: “Schoolbesturen die de opleidingen met eigen middelen willen (blijven) organiseren, kunnen dat uiteraard blijven doen” → zet initiatiefrecht onder druk in het bijzonder in het kader van een mogelijke toekomstige brede domeinoverschrijdende 1 e graad!

14 Hervorming Deeltijds kunstonderwijs Krachtlijn 6: Samenwerking met kleuter en leerplicht Structureel verankeren partnerschap tussen academies en hun naburige scholen → draagwijdte? Oriëntering uit toekomstige brede domeinoverschrijdende graad gesitueerd in het basisonderwijs (muzische vorming) = mogelijke rol voor DKO via professionaliseringsinitiatieven voor leerkrachten voor leerplichtschool GO! ziet de samenwerking in eerste instantie binnen een scholengroep. Structurele samenwerking kan hefboom vormen voor bredere integratie. Belang van financiering o.b.v. leerlingenkenmerken (of incentives voor academies die doelgroepen bereiken)

15 Hervorming Deeltijds kunstonderwijs Wat valt verder op? De nota bevat geen enkele verwijzing naar de ‘Kunstacademie’ ↳ aandachtspunt GO!: geen verplichte evolutie tot Kunstacademie Vaagheid m.b.t. het landschap, ook wat krachtlijn 7 betreft cf. samenwerking met de lokale culturele actoren, amateurkunsten, kunsteducatieve organisaties en kunstinstellingen stimuleren Wat met het geïntegreerd muziekonderwijs? Wat met de receptieve opleidingen? Boodschap! De hoogte van de inschrijvingsgelden blijft dezelfde tijdens de legislatuur m.a.w. geen bijkomende verhoging van het inschrijvingsgeld

16 Hervorming Deeltijds kunstonderwijs Timing vervolgstappen Conceptnota wordt voor advies voorgelegd aan de Vlor; Vlor advies voorzien tegen eind oktober 2015 ------ December 2016: voorontwerp van decreet klaar Januari t.e.m. april 2017: IKW’s April 2017: principiële goedkeuring Vlareg Schooljaar 2017-2018: onderhandelingen Sectorcomité X, Raad van State, behandeling Vlaams parlement Inwerkingtreding: 1 september 2018


Download ppt "Conceptnota DKO Toelichting directeurs DKO GO! 21 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google