De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 CCC & CCM – Mod2 JACM Juridische Aspecten Credit Management H9. Onrechtmatige daad H10. Schadevergoeding H11. Verbintenissen uit de wet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 CCC & CCM – Mod2 JACM Juridische Aspecten Credit Management H9. Onrechtmatige daad H10. Schadevergoeding H11. Verbintenissen uit de wet."— Transcript van de presentatie:

1 1 CCC & CCM – Mod2 JACM Juridische Aspecten Credit Management H9. Onrechtmatige daad H10. Schadevergoeding H11. Verbintenissen uit de wet

2 Hoofdstuk 9 Bron verbintenissen. Overeenkomst Wet o Zaakwaarneming (6:198 BW) o Onverschuldigde betaling (6:203 BW) o Ongerechtvaardigde verrijking (6:212 BW) o Onrechtmatige daad (6:162 BW) 2

3 Hoofdstuk 9  Onrechtmatige daad (6:162 BW) 5 criteria 1.Onrechtmatigheid 2.Toerekenbaar 3.Schadeart. 6.162 BW 4.Causaal verband 5.Relativiteit art.6:163 BW 3

4 Hoofdstuk 9 1. Onrechtmatigheid Inbreuk op recht van een ander Doen of nalaten in strijd met wettelijke plicht Doen of nalaten in strijd met hetgeen maatschappelijk hoort Onjuiste belangenafweging (Lindenbaum/Cohen) Gevaarzetting (Kelderluikarrest en Skeelerarrest) 4

5 Hoofdstuk 9 Niet onrechtmatig = aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond Noodtoestand Overmacht Noodweer Wettelijke voorschrift Opvolgen ambtelijk bevel Toestemming Risico aanvaarding 5

6 Hoofdstuk 9 2. Toerekenbaar  Schuld (verwijtbaar handelen) Schuld moet worden aangetoond  Risico O.g.v. de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting Aansprakelijk tenzij tegendeel bewezen kan worden 6

7 Hoofdstuk 9 Risico aansprakelijkheid voor eigen gedraging Art.6:165 BW: aansprakelijk voor een “doen” onder invloed van een geestelijke of lichamelijke tekortkoming Vb. Chauffeur krijgt onder het rijden een hartaanval en rijdt iemand aan. Geen aansprakelijkheid bij “nalaten” vb. een dove hoort de roep van een drenkeling niet Aet.6:166 BW: deel uit maken van een groep => Leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid 7

8 Hoofdstuk 9 3. Schade Materiële schade (vermogensschade) in €€ o Verlies, gederfde winst, kosten ter beperking van meer schade Immateriële schade (art.6:106 BW) in €€ Verbod op handelen (vb. verbod op staken) Rectificatie Herstel in oorspronkelijke toestand o (arrest Pos/Van den Bosch, HR 17nov67) 8

9 Hoofdstuk 9 4. Causaal verband Schade is direct en onmiddellijk gevolg van de daad Schade is voorzienbaar o HR Aangereden hartpatiënt (HR 21mrt75, NJ 1975, 372) o HR Vader Versluis (HR 2nov79, NJ 1980, 77) 9

10 Hoofdstuk 9 5. Relativiteit (art.6:163 BW) Relatie tussen Geschonden norm (geschreven en ongeschreven norm van maatschappelijke zorgvuldigheid) en Het belang dat door die norm wordt beschermd o Tandartsenarrest (HR 17jan58, NJ 1961, 568) o HR 10nov06 Menzis vs farmaceutische industrie 10

11 Hoofdstuk 9  Kwalitatieve aansprakelijkheid Ouders / voogd Kinderen tot 14 jaar -> ouders aansprakelijk o Let op: alleen voor een doen, niet voor nalaten Kinderen van 14 of 15 jaar o Ouders aansprakelijk naast het kind o Ouders kunnen zich disculperen (bewijzen dat hen niet kan worden verweten dat ze de gedraging van het kind niet hebben belet) Kinderen vanaf 16 -> zelf aansprakelijk 11

12 Hoofdstuk 9 Werkgever voor ondergeschikte (art.6:170 BW) Fout van ondergeschikte Kans op de fout door de opdracht vergroot Werkgever heeft zeggenschap over gedraging Werkgever en werknemer zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk (art.6:102 BW) Werkgever heeft recht van regres bij opzettelijk of bewust roekeloos handelen van werknemer (art.6:170, lid 3 BW) 12

13 Hoofdstuk 9 Aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten (art.6:171 BW) Niet-ondergeschikte Werkzaamheden voor opdrachtgever Onrechtmatige daad bij uitvoeren van die werkzaamheden Opdrachtgever naast opdrachtnemer aansprakelijk 13

14 Hoofdstuk 9 Aansprakelijkheid voor opstallen (art.6:174 BW) Gebrek aan opstal Gevaar voor persoon of zaak Gevaar verwezenlijkt zich Risico aansprakelijkheid tenzij….. Tijdsverloop tussen ontstaan gevaar en de verwezenlijking ervan relevant 14

15 Hoofdstuk 9 Bezitter van een bepaalde roerende zaak (6:173 BW) Vb. Verhuurder ondeugdelijke rolsteiger Risico aansprakelijkheid, tenzij… Bezitter van een dier (6:179 BW) Risico aansprakelijkheid Eigenaar van een motorvoertuig 15

16 Hoofdstuk 9  Productaansprakelijkheid = Risico aansprakelijkheid Voorwaarden (6:185 BW) Schade o Gevolgschade (vb. medische kosten) Gebrek o Onveilig Causaliteit  HR 2feb72, Lekkende babykruik arrest 16

17 Hoofdstuk 9  Producent (6:187 BW) Fabrikant eindproduct of onderdeel Importeur Leverancier, als producent niet kan worden achterhaald Aansprakelijk voor (gevolg)schade (6:190 BW) Dood of lichamelijk letsel o Kosten ziekenhuisopname Aan een andere zaak voor gebruik in de privésfeer o Ondeugdelijk apparaat zorgt voor kortsluiting die een brand veroorzaakt. Aansprakelijk voor brand- en waterschade. o Franchise: schade tot € 500,-- verhalen op verkoper. Hogere schade op producent 17

18 Hoofdstuk 10  Aansprakelijk niet uit te sluiten (exoneratie) – art.6:192 BW Niet / verminderd aansprakelijk (art.6:185 BW) Product niet in het verkeer is gebracht (sub 1a) Gebrek ontstaat na het in het verkeer brengen (sub 1b) Onbekendheid gebrek ten tijde van het in het verkeer brengen (ontwikkelingsrisico) (sub 1e) Eigen schuld (lid 2) 18

19 Hoofdstuk 10  Schade Vermogensschade (art.6:96 BW) Verlies Gederfde winst Kosten ter beperking/voorkoming van schade Berekening schade  Concreet: rekening houden met de individuele omstandigheden van het geval o Bijv.: zaakbeschadiging, niet levering  Abstract: waarde vermindering sec (geen rekening houden met omstandigheden) o Bijv.: letselschade, overlijdensschade 19

20 Hoofdstuk 10 Ander nadeel (smartengeld) – art.6:106 BW Alleen wanneer: Opzettelijk handelen (oogmerk om schade toe te brengen, lid 1a) Lichamelijk letsel (lid 1b) o HR 22feb02, Kindertaxi arrest: ook leed als gevolg van waarnemen ongeval naaste kan letselschade zijn Aantasting goede naam of eer 20

21 Hoofdstuk 10 Vorm schadevergoeding Geld Herstel vorige toestand (arrest Pos – vd Bosch) Rectificatie onder toekennen dwangsom 21

22 Hoofdstuk 10 Toerekenbaarheid schade (art.6:98 BW) Aard van de aansprakelijkheid o Schuld- of risicoaansprakelijkheid Aard van de schade o Letselschade, zaakschade Voorzienbaarheid o Schade = redelijkerwijze gevolg van … Verwijderdheid 22

23 Hoofdstuk 10 Voordeel toerekening(art.6:100 BW) Schade verminderen met financieel voordeel o Bijv.: bespaarde kosten Eigen schuld / medeschuld (art.6:101 BW) Benadeelde draagt % van de schade zelf Verkeersongevallen: o Schade niet-verzekerde jonger dan 14 jaar = 100% voor pleger o Schade niet verzekerde ouder dan 14 jaar = 50% voor pleger o Wvw art. 185: automobilist kan beroep doen op overmacht 23

24 Hoofdstuk 10 Overlijdensschade (art.6:108 BW) Kosten levensonderhoud (lid 1) Kosten lijkbezorging (lid 2) Rechterlijke matiging (art.6:109 BW) Bij “kennelijk onaanvaardbare gevolgen” Aard van de aansprakelijkheid Rechtsverhouding tussen partijen Draagkracht aansprakelijke en benadeelde 24

25 Hoofdstuk 11  Zaakwaarneming (art.6:198 BW) Willens en wetens Op redelijke grond Belang van een ander behartigen Zonder bevoegdheid 25

26 Hoofdstuk 11  Onverschuldigde betaling (6:203 BW) Betaling / prestatie Zonder rechtsgrond Terugvorderingsactie 26

27 Hoofdstuk 11  Ongerechtvaardigde verrijking (art.6:212 BW) Zonder redelijke grond Verrijkt ten koste van een ander Schade vergoeden o (HR Quint / Te Poel) 27

28 Hoofdstuk 11  V R A G E N ? 28


Download ppt "1 CCC & CCM – Mod2 JACM Juridische Aspecten Credit Management H9. Onrechtmatige daad H10. Schadevergoeding H11. Verbintenissen uit de wet."

Verwante presentaties


Ads door Google