De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarplan MR ONS schooljaar 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarplan MR ONS schooljaar 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarplan MR ONS schooljaar

2 Structurele Onderwerpen
Wat wilt u lezen? Algemeen Visie MR Activiteiten MR Structurele Onderwerpen Vaste Agendapunten Vergaderdata MR Rolverdeling MR Samenstelling MR Speerpunten MR Bijlage: locaties

3 Algemeen Algemeen In dit jaarplan willen wij als MR van de Oranje Nassau School (ONS) onze visie, werkwijze, jaarplanning en taakverdeling voor het komende schooljaar delen met de ouders en de leerkrachten. Het jaarplan biedt houvast bij het invulling geven aan onze werkzaamheden en het opstellen van de agenda’s. In het licht van de transparantie en profilering maken wij als MR tevens duidelijk aan de achterban waar het komende schooljaar de nadruk op ligt. De ONS maakt onderdeel uit van de stichting Christelijk Protestants Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (C.P.O.B.). Onder de stichting vallen 18 basisscholen, waaronder de ONS. De ONS is gevestigd op drie locaties: ROMA, WAMO en DIVA. Het MR-jaarplan bestaat uit: MR Visie MR Activiteiten + Structurele onderwerpen Vaste agendapunten + Vergaderrooster MR Rolverdeling MR Samenstelling MR Speerpunten

4 Visie MR Visie De MR is van mening dat een pro-actieve houding in het meedenken over beleidsonderwerpen leidt tot het meest gewenste resultaat. Dit doen we door: Gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie-, en initiatiefrecht en het recht op overleg Zoveel mogelijk te trachten met onze achterban (ouders en personeel) in contact te blijven zodat we in staat zijn hetgeen er speelt mee te nemen in de afwegingen die de MR maakt Wijze van acteren Wij, als MR, geven invulling aan de medezeggenschap binnen de school namens de ouders en het personeel De vertegenwoordiging van de MR richt zich met name op pro-actief invloed uitoefenen op het beleid dat op school, namens het bevoegd gezag, wordt gevoerd Tevens zal de MR waar nodig gevraagd of ongevraagd advies geven of via het initiatiefrecht nieuwe zaken in gang trachten te zetten Wij staan altijd open voor opmerkingen, reacties en meningen van ouders en personeel Via de website en de maandinfo informeren we onze achterban De verkorte notulen stellen we via de website beschikbaar. Volledige notulen kunnen worden ingezien op aanvraag.

5 Activiteiten MR Regeling/ Beleidsplan Bevoegdheid Reglement
Onderwijskundig Schoolplan en Jaarplan MR Instemmingsrecht MR art. 21 b Schoolgids MR OG1 Instemmingsrecht MR art. 24 g Schoolreglement MR Instemmingsrecht MR art. 21 c Personeel en formatie Taakverdeling MR PG2 Instemmingsrecht MR art. 23 h Werktijdenregeling MR PG Instemmingsrecht MR art. 23 e, f Aanstelling/ ontslag schoolleiding MR Adviesrecht MR art. 22 g / GMR art. 22i    Huisvesting Onderhoudsplan MR Adviesrecht MR art. 22 n Nieuwbouw MR Adviesrecht MR art. 22 m Renovatie, klimaatbeheersing MR Adviesrecht MR art. 22 m

6 Activiteiten MR Regeling/ Beleidsplan Bevoegdheid Reglement
Arbo-beleid Veiligheid en gezondheid Incl. Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) MR Instemmingsrecht MR art. 21 e / GMR art. 23 L Medezeggenschap MR Jaarverslag + jaarplan MR vaststellen MR art. 19 Medezeggenschapsregl. MR Instemmingsrecht MR art. 37 1 OG: Oudergeleding 2 PG: Personeelsgeleding Als MR willen we meedenken en soms wat langer stilstaan bij enkele (formele) besluitvormingstukken. Dat kunnen er meer zijn dan hierboven is weergegeven. Door planmatig de onderwerpen te agenderen, kunnen we goed voorbereid onze inbreng geven.

7 Structurele onderwerpen
Maand Onderwerp Rol MR Aug-okt a) Vergaderschema afstemmen a) Informatief b) Vaststellen MR jaarplan 2015/2016 b) Vaststellen c) Vaststellen jaarverslag MR 2015/2016 c) Vaststellen d) Schoolplan d) Instemming d) Schooljaarplan 2015/2016 e) Instemming Nov-dec e) Concept begroting 2016 e) Informatief Jan f) Vaststellen begroting 2019 f) Advies g) Vakantierooster 2016/2017 g) Advies Mrt-apr h) Bestuursformatieplan h) Instemming PG Mei i) Vaststellen schoolgids 2016/2017 i) Instemming OG j) Klassenindeling 2016/2017 j) Informatief k) Evaluatie afgelopen schooljaar k) Informatief l) Evaluatie jaarplan MR l) Evaluatie

8 Vaste agendapunten Iedere MR-vergadering wordt gekenmerkt door enkele vaste agendapunten: Opening/vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (goedkeuring) Ingekomen/uitgegane stukken Hekpraat: er wordt een rondje gedaan bij de oudergeleding en teamgeleding omtrent zaken die ter ore zijn gekomen op het schoolplein en/of daarbuiten Jaarlijks terugkerende agendapunten: Jaarplan en begroting Invulling passend onderwijs Formatie Oudertevredenheid en communicatie.

9 Vergaderdata MR Vergaderdata MR Datum Vergadering Met MT
9 september Opening schooljaar Ja 17 november Agendaoverleg Nee 20 januari Agendaoverleg Ja 17 maart Agendaoverleg Nee 20 april Evaluatie MR Nee 17 mei Agendaoverleg Ja 6 juni 2015 (evt.) Agendaoverleg Ja Vergaderdata MR-DIR-OR oktober Agendaoverleg Ja januari Agendaoverleg Ja mei Agendaoverleg Ja Vergaderdata MR vz. – Penningmeesters OR oktober Agendaoverleg Nee

10 Rolverdeling MR Rol Verantwoordelijkheid Voorzitter Leiden vergadering
Vertegenwoordiger MR Onderhoudt contacten met bestuurders/directie Voorbereiden agenda Secretaris (taken verdeeld over verschillende MR-leden) Uitvraag doen t.b.v. agendapunten Voorbereiden en opstellen agenda Verslag & actielijst opstellen Post; MR archief Voorbereiding & evaluatie jaarplan / jaarverslag Communicatie MR website: informatie en publicatie van vastgestelde verslagen Informatie MR in de ONS-maandinfo Leden (allen) Contacten onderhouden met de achterban (voor & na vergaderingen) PG: afstemmen voorstellen met het team Aandragen van agendapunten Bijdragen aan jaarplan MR Bijdragen aan (evaluatie) jaarplan / jaarverslag GMR-lid Vertegenwoordiging MR O.N.S. Deelname aan agendaoverleg

11 Samenstelling MR Naam Geleding Rol Verkiesbaar Jolanda Otte Ouder Lid
Zomer 2016 Erna Meijer-van der Wal Website, GMR MR-archief Zomer 2017 Rachel van Wijngaarden Maandinfobericht Bas van Gils Voorzitter Zomer 2018 Wil Bakker Team Secretaris Jozien ten Hoeve-Vermet Lid, Notulen Erwin Spaan Zomer 2019 Helga Jonkers-van Maurik

12 Speerpunten MR 2015-2016 Speerpunten 2015-2016
Naast de structurele onderwerpen die aan bod komen, willen we dit jaar in het bijzonder aandacht besteden aan de volgende speerpunten: Verhuizing van Roma naar de Brede School Culemborg West vormgeving van het proces integratie van 2 culturen in een gebouw aansturing en begeleiding van leerkrachten en leerlingen Visie op groepssamenstelling (o.a. combigroepen, verplaatsen van groepen binnen de ONS-locaties) nu en de komende jaren: advies over en toetsen aan beleid Managementstructuur ONS kwaliteit onderwijs communicatie met ouders

13 Speerpunten MR 2015-2016 Speerpunten 2015-2016
Klimaatbeheersing Brede School evaluatie van de situatie na de aanpassingen die in 2013 zijn gedaan afstemmingsoverleg met de andere gebruikers van het gebouw waar nodig: actie ondernemen ter verbetering

14 Bijlage 1: Locaties Locaties ONS WAMO Watermolenpad 1
4105 XA Culemborg Telefoon: (0345) ROMA Rosa Manusstraat 3 4105 EZ Culemborg Telefoon: (0345) DIVA Zijderupsvlinderlaan 8 4105 TC Culemborg Telefoon: (0345)


Download ppt "Jaarplan MR ONS schooljaar 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google