De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS SCHOOLJAAR 2015-2016 Jaarplan MR ONS 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS SCHOOLJAAR 2015-2016 Jaarplan MR ONS 1."— Transcript van de presentatie:

1 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS SCHOOLJAAR 2015-2016 Jaarplan MR ONS 1

2 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS Wat wilt u lezen? 2 AlgemeenVisie MRActiviteiten MR Structurele Onderwerpen Vaste Agendapunten Vergaderdata MR Rolverdeling MR Samenstelling MR Speerpunten MR 2015-2016 Bijlage: locaties

3 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS Algemeen In dit jaarplan willen wij als MR van de Oranje Nassau School (ONS) onze visie, werkwijze, jaarplanning en taakverdeling voor het komende schooljaar delen met de ouders en de leerkrachten. Het jaarplan biedt houvast bij het invulling geven aan onze werkzaamheden en het opstellen van de agenda’s. In het licht van de transparantie en profilering maken wij als MR tevens duidelijk aan de achterban waar het komende schooljaar de nadruk op ligt. De ONS maakt onderdeel uit van de stichting Christelijk Protestants Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (C.P.O.B.). Onder de stichting vallen 18 basisscholen, waaronder de ONS. De ONS is gevestigd op drie locaties: ROMA, WAMO en DIVA. Het MR-jaarplan bestaat uit: MR Visie MR Activiteiten + Structurele onderwerpen Vaste agendapunten + Vergaderrooster MR Rolverdeling MR Samenstelling MR Speerpunten 3

4 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS Visie MR Visie De MR is van mening dat een pro-actieve houding in het meedenken over beleidsonderwerpen leidt tot het meest gewenste resultaat. Dit doen we door: Gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie-, en initiatiefrecht en het recht op overleg Zoveel mogelijk te trachten met onze achterban (ouders en personeel) in contact te blijven zodat we in staat zijn hetgeen er speelt mee te nemen in de afwegingen die de MR maakt Wijze van acteren Wij, als MR, geven invulling aan de medezeggenschap binnen de school namens de ouders en het personeel De vertegenwoordiging van de MR richt zich met name op pro-actief invloed uitoefenen op het beleid dat op school, namens het bevoegd gezag, wordt gevoerd Tevens zal de MR waar nodig gevraagd of ongevraagd advies geven of via het initiatiefrecht nieuwe zaken in gang trachten te zetten Wij staan altijd open voor opmerkingen, reacties en meningen van ouders en personeel Via de website en de maandinfo informeren we onze achterban De verkorte notulen stellen we via de website beschikbaar. Volledige notulen kunnen worden ingezien op aanvraag. 4

5 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS Activiteiten MR Regeling/ BeleidsplanBevoegdheidReglement Onderwijskundig Schoolplan en JaarplanMR InstemmingsrechtMR art. 21 b SchoolgidsMR OG 1 Instemmingsrecht MR art. 24 g SchoolreglementMR InstemmingsrechtMR art. 21 c Personeel en formatie TaakverdelingMR PG 2 InstemmingsrechtMR art. 23 h Werktijdenregeling MR PG InstemmingsrechtMR art. 23 e, f Aanstelling/ ontslag schoolleidingMR AdviesrechtMR art. 22 g / GMR art. 22i Huisvesting OnderhoudsplanMR AdviesrechtMR art. 22 n NieuwbouwMR AdviesrechtMR art. 22 m Renovatie, klimaatbeheersingMR Adviesrecht MR art. 22 m 5

6 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS Activiteiten MR Regeling/ BeleidsplanBevoegdheidReglement Arbo-beleid Veiligheid en gezondheid Incl. Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)MR InstemmingsrechtMR art. 21 e / GMR art. 23 L Medezeggenschap MR Jaarverslag + jaarplanMR vaststellenMR art. 19 Medezeggenschapsregl.MR Instemmingsrecht MR art. 37 1 OG: Oudergeleding 2 PG: Personeelsgeleding Als MR willen we meedenken en soms wat langer stilstaan bij enkele (formele) besluitvormingstukken. Dat kunnen er meer zijn dan hierboven is weergegeven. Door planmatig de onderwerpen te agenderen, kunnen we goed voorbereid onze inbreng geven. 6

7 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS Structurele onderwerpen MaandOnderwerpRol MR Aug-okta)Vergaderschema afstemmena)Informatief b)Vaststellen MR jaarplan 2015/2016b)Vaststellen c)Vaststellen jaarverslag MR 2015/2016 c)Vaststellen d)Schoolplan 2015-2019d)Instemming d)Schooljaarplan 2015/2016 e)Instemming Nov-dece)Concept begroting 2016e)Informatief Janf)Vaststellen begroting 2019f)Advies g)Vakantierooster 2016/2017g)Advies Mrt-aprh)Bestuursformatieplanh)Instemming PG Meii)Vaststellen schoolgids 2016/2017i)Instemming OG j)Klassenindeling 2016/2017j)Informatief k)Evaluatie afgelopen schooljaark)Informatief l)Evaluatie jaarplan MRl)Evaluatie 7

8 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS Vaste agendapunten Iedere MR-vergadering wordt gekenmerkt door enkele vaste agendapunten: Opening/vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (goedkeuring) Ingekomen/uitgegane stukken Hekpraat: er wordt een rondje gedaan bij de oudergeleding en teamgeleding omtrent zaken die ter ore zijn gekomen op het schoolplein en/of daarbuiten Jaarlijks terugkerende agendapunten: Jaarplan en begroting Invulling passend onderwijs Formatie Oudertevredenheid en communicatie. 8

9 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS Vergaderdata MR DatumVergaderingMet MT 9 september 2015Opening schooljaarJa 17 november 2015AgendaoverlegNee 20 januari 2016AgendaoverlegJa 17 maart 2016AgendaoverlegNee 20 april 2016Evaluatie MRNee 17 mei 2016AgendaoverlegJa 6 juni 2015 (evt.)AgendaoverlegJa Vergaderdata MR-DIR-OR oktober 2015AgendaoverlegJa januari 2016AgendaoverlegJa mei 2016AgendaoverlegJa Vergaderdata MR vz. – Penningmeesters OR oktober 2015AgendaoverlegNee 9

10 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS Rolverdeling MR RolVerantwoordelijkheid Voorzitter Leiden vergadering Vertegenwoordiger MR Onderhoudt contacten met bestuurders/directie Voorbereiden agenda Secretaris (taken verdeeld over verschillende MR-leden) Uitvraag doen t.b.v. agendapunten Voorbereiden en opstellen agenda Verslag & actielijst opstellen Post; MR archief Voorbereiding & evaluatie jaarplan / jaarverslag Communicatie MR website: informatie en publicatie van vastgestelde verslagen Informatie MR in de ONS-maandinfo Leden (allen) Contacten onderhouden met de achterban (voor & na vergaderingen) PG: afstemmen voorstellen met het team Aandragen van agendapunten Bijdragen aan jaarplan MR Bijdragen aan (evaluatie) jaarplan / jaarverslag GMR-lid Vertegenwoordiging MR O.N.S. Deelname aan agendaoverleg 10

11 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS Samenstelling MR 11 NaamGeledingRolVerkiesbaar Jolanda OtteOuderLidZomer 2016 Erna Meijer-van der WalOuder Website, GMR MR-archief Zomer 2017 Rachel van WijngaardenOuderMaandinfoberichtZomer 2016 Bas van GilsOuderVoorzitterZomer 2018 Wil BakkerTeamSecretarisZomer 2018 Jozien ten Hoeve-VermetTeamLid, NotulenZomer 2017 Erwin SpaanTeamLidZomer 2019 Helga Jonkers-van MaurikTeamLid, NotulenZomer 2018

12 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS Speerpunten MR 2015-2016 Speerpunten 2015-2016 Naast de structurele onderwerpen die aan bod komen, willen we dit jaar in het bijzonder aandacht besteden aan de volgende speerpunten: Verhuizing van Roma naar de Brede School Culemborg West  vormgeving van het proces  integratie van 2 culturen in een gebouw  aansturing en begeleiding van leerkrachten en leerlingen Visie op groepssamenstelling (o.a. combigroepen, verplaatsen van groepen binnen de ONS-locaties) nu en de komende jaren:  advies over en toetsen aan beleid Managementstructuur ONS  kwaliteit onderwijs  communicatie met ouders 12

13 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS Speerpunten MR 2015-2016 Speerpunten 2015-2016 Klimaatbeheersing Brede School  evaluatie van de situatie na de aanpassingen die in 2013 zijn gedaan  afstemmingsoverleg met de andere gebruikers van het gebouw  waar nodig: actie ondernemen ter verbetering 13

14 Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS Bijlage 1: Locaties Locaties ONS WAMO Watermolenpad 1 4105 XA Culemborg Telefoon: (0345) 53 17 88 ROMA Rosa Manusstraat 3 4105 EZ Culemborg Telefoon: (0345) 53 25 24 DIVA Zijderupsvlinderlaan 8 4105 TC Culemborg Telefoon: (0345) 52 37 77 14


Download ppt "Schooljaar 2015-2016 Jaarplan MR ONS SCHOOLJAAR 2015-2016 Jaarplan MR ONS 1."

Verwante presentaties


Ads door Google