De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alles rondom het huishoudelijk reglement door mr. J.A. (John) Liewes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alles rondom het huishoudelijk reglement door mr. J.A. (John) Liewes"— Transcript van de presentatie:

1 Alles rondom het huishoudelijk reglement door mr. J.A. (John) Liewes

2 Uw VvE heeft een huishoudelijk reglement?
Vraag I Uw VvE heeft een huishoudelijk reglement?

3 Is een verbod op huisdieren in het huishoudelijk reglement toegestaan?
Vraag II Is een verbod op huisdieren in het huishoudelijk reglement toegestaan?

4 Vraag III Is een verbod op kamerverhuur, short stay, bed en breakfast en logiesverblijf in het huishoudelijk reglement toegestaan?

5 Vraag IV Kan een aftredingsregeling voor het bestuur in het huishoudelijk reglement worden opgenomen?

6 Inhoud Nut huishoudelijk reglement
Wettelijke basis huishoudelijk reglement Uitgangspunten huishoudelijk reglement Huurders en het huishoudelijk reglement Inhoud huishoudelijk reglement Handhaving door het bestuur Handhaving door een eigenaar Vaststelling

7 Nut HHR Prettig Wonen

8

9

10 Wettelijke basis HHR Voor gemeenschappelijke gedeelten stelt artikel 5:128 BW de vergadering van eigenaars bevoegd om bij huishoudelijk reglement nadere regels te stellen Voor privé-gedeelten geldt dit artikel niet. Daarvoor is in artikel 5:112 lid 4 BW bepaald, dat het splitsingsreglement – en dus niet het huishoudelijk reglement – een regeling omtrent gebruik kan inhouden

11 Uitgangspunten HHR “regels omtrent gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en privé gedeelten behoren in beginsel uit de openbare registers kenbaar te zijn en moeten dus in het splitsingsreglement worden opgenomen. Slechts met betrekking tot het gebruik, waaronder te verstaan de wijze van feitelijk gebruik kunnen regels van orde ook in het huishoudelijk reglement worden gegeven, mits het splitsingsreglement daartoe uitdrukkelijk de mogelijkheid opent”

12 Feitelijke regels van orde voor het bewonen van het gebouw!
Uitgangspunten HHR Feitelijke regels van orde voor het bewonen van het gebouw!

13 Uitgangspunten HHR Beperkingen echter die een (te) grote inbreuk op het gebruiksrecht van de appartementseigenaar met zich meebrengen, kunnen uitsluitend in het splitsingsreglement worden opgenomen

14 Uitgangspunten HHR Ook in het geval van modelreglement 1973 kunnen in het huishoudelijk reglement regels omtrent het gebruik van de privé gedeelten worden opgenomen voor zover dat gebruik (onredelijk nadelige) effecten heeft op of gevolgen heeft voor de gemeenschappelijkheid of het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten

15 Uitgangspunten HHR Het inschrijven van het huishoudelijk reglement in de openbare registers is aan te bevelen (om onduidelijke situaties te voorkomen)

16 Huurders en het HHR De huurder is wel rechtstreeks aan splitsingsreglement gebonden, maar niet rechtstreeks aan het huishoudelijk reglement De huurder is aan het huishoudelijk reglement gebonden als hij daarmee schriftelijk heeft ingestemd Belang van de gebruikersverklaring

17 Inhoud HHR Niet toegestaan in het huishoudelijk reglement:
Verbod van bewoning door meerdere bewoners Verbod van kamerverhuur Ballotage- en toelatingsregelingen Aanbiedingsplicht ten behoeve van de overige eigenaars Verbod van bed- en breakfast Verbod van “begeleid” wonen Verplichting tot automatisch incasso Rooster van aftreden voor het bestuur

18 Inhoud HHR Wel toegestaan in het huishoudelijk reglement:
Verbod plaatsen van antennes Verbod houden van huisdieren Verbod leggen van een harde vloerbedekking Verbod hangen van wasgoed e.d. aan de buitengevel

19 Inhoud HHR Zonneschermen: In het huishoudelijk reglement kan bijvoorbeeld worden bepaald welke constructie, welke materialen en welke kleur zonneschermen is toegelaten

20 Inhoud HHR Vloerbedekking I: Ter voorkoming van geluidshinder veroorzaakt door een harde vloerbedekking in een bovengelegen appartement, is het aan te bevelen om in het huishoudelijk reglement een objectieve norm vast te leggen waaraan de geluidsisolatie van een vloer dient te voldoen (bijvoorbeeld een verbetering van de contactgeluidsisolatie met 10 dB of meer)

21 Inhoud HHR Vloerbedekking II:
Ook de wijze van het leggen van vloerbedekking kan in het huishoudelijk reglement nader worden bepaald. Daarnaast is het verstandig om op te nemen hoe klachten over geluidshinder worden aangepakt. Denk hierbij aan toetsing door een onafhankelijke deskundige.

22 Inhoud HHR Short stay I:
Wat ook handig kan zijn om te vermelden in het huishoudelijk reglement is dat commerciële exploitatie (o.a. short stay) van een appartement met de bestemming ‘particulier woongebruik’ zonder toestemming van de vergadering niet is toegestaan

23 Inhoud HHR Short stay II: Wel dient onderscheid gemaakt te worden tussen short stay en (incidentele) vakantieverhuur. Of (incidentele) vakantieverhuur ook in strijd is met de bestemming particulier woongebruik, is nog niet door de rechter beoordeeld. Dat de rechter (incidentele) vakantieverhuur zal verbieden, lijkt gelet op de eerdere uitspraak in het kader van short stay twijfelachtig

24 Inhoud HHR Vakantieverhuur:
De woning wordt niet meer dan in totaal 60 dagen per jaar verhuurd Verhuur vindt plaats gedurende een aaneengesloten periode van ten minste zeven dagen De woning mag maximaal worden verhuurd aan vier personen De eigenaar voldoet aan de toepasselijke gemeentelijke voorschriften bij verhuur

25 Handhaving door bestuur
Op grond van het bepaalde in de wet en de splitsingsakte is het bestuur van de VvE gehouden de regels van de VvE te handhaven

26 Handhaving door bestuur
Aan overtreding van deze regels kan een boete worden gekoppeld - in het geval van de model-splitsingsreglementen 1992 en 2006 kan de hoogte van de boete(s) nader worden vastgesteld door de vergadering - die ten goede komt aan de verenigingskas Daarnaast is ontzegging van het gebruik van een privé-gedeelte mogelijk. Dit is echter een heel zware sanctie en moet alleen in ernstige gevallen worden toegepast

27 Handhaving door eigenaar?
Kan een appartementseigenaar zich ook rechtstreeks op overtreding van een artikel uit het huishoudelijk reglement beroepen en nakoming van die bepaling kan vorderen?

28 Vaststelling HHR De vergadering stelt het huishoudelijk reglement vast met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen; zie artikel 5:128 BW, artikel 28 model-splitsingsreglement 1973, artikel 44 model-splitsingsreglement 1983 en 1992 en artikel 59 model-splitsingsreglement 2006

29 Conclusie Het opstellen van een huishoudelijk reglement is maatwerk Toetsen aan de wet, de akte en het reglement Daarnaast moet rekening worden gehouden met specifieke omstandigheden van het gebouw

30 Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren
Postbus 210, 4900 AE Oosterhout Tel:


Download ppt "Alles rondom het huishoudelijk reglement door mr. J.A. (John) Liewes"

Verwante presentaties


Ads door Google