De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Ped)agogiek Hoorcollege 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Ped)agogiek Hoorcollege 7"— Transcript van de presentatie:

1 (Ped)agogiek Hoorcollege 7
Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije

2 Programma vandaag Terugblik vorige week
Hoorcollege over hoofdstuk 5 Brinkman Artikel v/d Doef

3 Oorsprong van gedragsproblemen
Terugblik Oorsprong van gedragsproblemen Stoornis  Belemmering Externaliserend  Internaliserend Geslacht Comorbiditeit Primaire preventie (problemen voorkomen) Secundaire preventie (bestaande problemen opsporen) Tertiaire preventie (bestaande problemen opheffen of verminderen) 3 3

4 Terugblik Hoof en de Vries: de inzet van zichzelf als persoon
De pedagogische relatie is het instrument

5 Weet je nog…? Agogiek is de leer van eenzijdige,
systematische, doelgerichte, beroepsmatige beïnvloeding die gericht is op het bereiken van een meer wenselijk geachte psychosociale situatie van volwassenen die zich van deze beïnvloeding bewust zijn en die deze situatie ook nastreven

6 Het agogisch proces 1 contact en contract 2 motivatie
3 analyse van de uitgangssituatie 4 doelen stellen 5 strategiebepaling 6 uitvoering 7 consolidatie 8 evaluatie

7 Fase 1: Contact en contract
‘Contact’ kan meer persoonlijk of afstandelijk zijn Duidelijkheid nodig over wederzijdse verwachtingen mogelijkheden en beperkingen van agoog eisen aan de cliënt verantwoordelijkheid voor het veranderingsproces werkwijze Afspraken in ‘contract’

8 Fase 2: Motivatie Cliënt wordt zich (meer) bewust van wens tot verandering Cliënt ziet dat verandering mogelijk is Cliënt realiseert zich dat hij het zelf moet doen

9 Fase 3: Analyse van de uitgangssituatie
Aandachtspunten onder andere: Eigen probleemomschrijving van cliënt Wat wil cliënt? waaruit bestaat de onvrede etc. Hoe zit het probleem precies in elkaar? Wat is er al geprobeerd? Inventarisatie van veranderingskrachten en weerstanden Rol van de omgeving Om wíens probleem gaat het eigenlijk?

10 Fase 4: Doelen stellen 1 Een duidelijke doelbepaling:
Richt het handelen Geeft zin aan het handelen Maakt de cliënt duidelijk waartegen hij ja of nee zegt Maakt het proces controleerbaar Vergemakkelijkt overdracht aan anderen Maakt evaluatie mogelijk

11 Fase 4: Doelen stellen 2 Cliënt en agoog moet doelen onderschrijven
Agoog moet minstens bereid zijn de doelen na te streven Derden kunnen doelen willen (mee)bepalen Nauwe relatie met analyse van uitgangssituatie Doelen uitwerken in subdoelen

12 Fase 4: Doelen stellen 3 Richtlijnen voor de formulering van doelen:
Specifiek In termen van zichtbaar gedrag Haalbaar Toestandswoorden i.p.v. proceswoorden De situatie van de cliënt betreffend Positieve formuleringen

13 Fase 5: Strategiebepaling
Plan om doel te bereiken Planning van het gebruik van de middelen Gebaseerd op veranderingstheoretische inzichten Samenhang tussen uitgangssituatie en doelstelling

14 Fase 6: Uitvoering = Kernfase Implementatie fase Tactieken inzetten

15 Fase 7: Consolidatie generalisatie en stabilisatie
Consolidatie: duurzaam maken Generalisatie: veralgemenen Stabilisatie bewerkstelligen door o.a.: Cliënt voorbereiden Geleidelijkheid van verandering ‘Betrokkenheid’ cliënt bevorderen Opdrachten in het ‘gewone leven’ Follow-up‑afspraken Opdrachten ‘voor later’

16 Fase 8: Evaluatie Eind- en tussenevaluaties
Proces- en productevaluatie Evalueren dient meerdere doelen

17 Orthopedagogische hulpverlening
v/d Doef Orthopedagogische hulpverlening

18 De ‘normale’ opvoeding
Afhankelijkheid en zelfstandigheid Passiviteit en activiteit Gelijkwaardigheid? Invloed van kinderen onderling?

19 VD Doef: de orthopedagogische ervaring
De ervaring dat hulpverlening bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen mogelijk is onder gebruikmaking van de opvoeding zoals deze in het gewone dagelijks leven gerealiseerd kan worden Doel: herstel van het gewone leven

20 Kok (in Vd Doef) Strategieën voor hulpverlening:
1e graads: orthopedagogisch = verbeteren opvoeding 2e graads: therapeutische interventies Betrekken van 1e opvoedingsmilieu = gezin, 2e opvoedingsmilieu = school, 3e opvoedingsmilieu = vrije tijd

21 Einde


Download ppt "(Ped)agogiek Hoorcollege 7"

Verwante presentaties


Ads door Google