De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De lokale financiële impact in 2016 van Vlaamse en federale maatregelen Jan Leroy, directeur Bestuur OCMW’s van de centrumsteden Roeselare, 8 december.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De lokale financiële impact in 2016 van Vlaamse en federale maatregelen Jan Leroy, directeur Bestuur OCMW’s van de centrumsteden Roeselare, 8 december."— Transcript van de presentatie:

1 De lokale financiële impact in 2016 van Vlaamse en federale maatregelen Jan Leroy, directeur Bestuur OCMW’s van de centrumsteden Roeselare, 8 december 2015 CO 15-19

2 VVSG - Vlaamse en federale maatregelen 2016 VlaamsFederaal Positieve impact Gemeentefonds +3,5% Stedenfonds +3,5% Hogere subsidies rioleringen Hogere saneringsbijdrage Indexsprong Taxshift: 6% btw scholen Financiering hulpverleningszones Negatieve impact Stop compensatie mat&out Niet-indexering sectorale subsidies Regularisatie gesco’s Besparingen woon- en gezinszorg Hogere milieuheffing restafval Stijging pensioenuitgaven Taxshift: verlaging PB Vennootschapsbelasting intercommunales Hogere kosten preventiediensten Andere maat- regelen Gevolgen asielcrisis Opschorten groei 50-50- financiering audit Afbouw provincies Vergroening verkeersbelasting Energieheffing Gevolgen asielcrisis Taxshift: niet-toepassing 25%- werkgeversbijdrage Lokale impact Vlaamse en federale begroting 20162 -2.12.2015

3 VVSG - Waarschuwing vooraf Diverse federale en Vlaamse maatregelen steeds bekeken vanuit macroperspectief: Positieve of negatieve impact op sommige besturen is nihil Positieve of negatieve impact op andere besturen is soms veel groter dan gemiddeld Lokale impact Vlaamse en federale begroting 20163 -2.12.2015

4 VVSG - V+: Gemeente- en Stedenfonds Groeien ook in 2016 met 3,5% Gemeentefonds: 2016: +81,3 mln euro naar 2.404,9 mln euro 2017: +84,2 mln euro naar 2.489,0 mln euro 2018: +87,1 mln euro naar 2.576,1 mln euro 2019: +90,2 mln euro naar 2.666,3 mln euro 2020…: zonder ingreep elk jaar verder +3,5% Stond politiek ter discussie, maar: regeerakkoord Nadeel: perceptie dat ‘lokale besturen als enige niet moeten besparen’ Lokale impact Vlaamse en federale begroting 20164 -2.12.2015

5 VVSG - V+: Rioolsubsidies en saneringsbijdrage Investeringssubsidies: 2015: 79 mln euro (oorspronkelijk: 119 mln euro) 2016: 139 mln euro Lokaal pact (deel lokale taak door Aquafin): 2015: 130 mln euro (oorspronkelijk: 100 mln euro) 2016: 130 mln euro Sinds 2015 hogere Vlaamse saneringsbijdrage: verhoogde ook gemeentelijk saneringsbijdrage met enkele tientallen miljoenen 2016: nieuwe tariefstructuur water: impact op opbrengst saneringsbijdrage nog onduidelijk Lokale impact Vlaamse en federale begroting 20165 -2.12.2015

6 VVSG - F+: Indexsprong Zonder indexsprong waren lonen en uitkeringen in augustus 2015 met 2% verhoogd Personeelskosten (2014): Gemeenten (zonder onderwijs):2.929 mln OCMW’s:1.962 mln  Positief effect van ca. 100 miljoen euro (zonder indirect effect via lonen politie, hulpverlening, …) Opgelet: tragere inkomensgroei leidt ook tot tragere stijging APB-ontvangsten (2% van 1,9 mld euro = ca. 38 mln euro) Lokale impact Vlaamse en federale begroting 20166 -2.12.2015

7 VVSG - F+: 6% btw voor scholenbouw Onderdeel van ‘taxshift’ Vanaf begin 2016 Voor: Alle werken in onroerende staat: nieuwbouw, verbouwingen, herstellingen, … (niet: poetsen) School zelf en omgeving (speelplaats, sportterrein, …) Voor 2016 budgetteren Vlaamse gemeenten ca. 173 mln euro investeringen onderwijs: effect btw- verlaging = ca. 21,4 mln euro Opgelet: mogelijk strijdig met Europese Richtlijn, dus onduidelijk hoe lang dit stand houdt Lokale impact Vlaamse en federale begroting 20167 -2.12.2015

8 VVSG - F+: Financiering hulpverleningszones Groeipad Milquet richting hogere federale financiering hulpverleningszones gehonoreerd (+31 mln euro in 2016 naar 127 mln euro) Kanttekeningen: Lopend onderzoek naar (voorlopige) meerkosten van nieuw statuut Politiek afgesproken 50/50-verdeling nog lang geen feit Extra financiering ambulancediensten (+12 mln euro) is onvoldoende: VVSG eist 90 mln euro in 2016 voor 50/50-kostenverdeling Lokale impact Vlaamse en federale begroting 20168 -2.12.2015

9 VVSG - V-: Afschaffing compensatie mat&out Sinds 1999 diverse Vlaamse maatregelen om OV- belastingdruk op bedrijven te verlagen, vooral: Lokaal pact (2008): ‘De Vlaamse Regering zal nieuw materieel en outillage vrijstellen van OV. De Vlaamse Regering zal de gemeenten (…) voor 100% compenseren voor de gederfde opcentiemen OV ten gevolge van de vrijstelling van de OV op nieuw materieel en outillage.’ 2013: beide aspecten voortgezet 2015: maatregel nog uitgebreid, mét compensatie en doel om op termijn volledig KI op mat&out vrij te stellen van OV Lokale impact Vlaamse en federale begroting 20169 -2.12.2015

10 VVSG - V-: Afschaffing compensatie mat&out Vlaamse begroting 2016: Aan KI-vrijstellingen voor mat&out verandert niets: verdere afbouw in functie van investeringen Compensatie voor gemeenten (47,9 mln euro in 2014) verlaagd tot en geblokkeerd op jaarlijks 13,1 mln euro voor jaren 2016-2019: Alleen voor 79 gemeenten waarvan groei Gemeentefonds 2013-2014 < mat&out-compensatie 2014 Compensatie per gemeente = mat&out-compensatie 2014 – Groei Gemeentef. 2013-2014 Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201610 -2.12.2015

11 VVSG - V-: Afschaffing compensatie mat&out Bedenkingen (1/2) Vlaamse overheid schuift budgettaire gevolgen belastingkorting naar lokale besturen: quid interbestuurlijke loyaliteit? Maatregel doorkruist lokale meerjarenplannen 2014- 2019 en opgelegde evenwichten: nieuwe saneringen? Verdeling resterende 13,1 mln euro compensatie: Niet in verhouding met effectief verloren bedrag AJ 2014 Houdt geen rekening met grote verschillen in al vrijgesteld KI mat&out: 0 tot 94%! Compenseert soms mat&out dat al weg is (desinvesteringen) Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201611 -2.12.2015

12 VVSG - V-: Afschaffing compensatie mat&out Bedenkingen (2/2) Jaarlijkse gemeentelijke verliezen kunnen oplopen tot ca. 200 miljoen euro naarmate bedrijven verder investeren in nieuwe machines (blijft onvermeld in gemeentelijke-effectenrapport bij programmadecreet!) Dus: niet alleen onmiddellijk financieel verlies, maar door ‘open einde’ ook sterk gestegen onzekerheid over timing afbouw resterende OV-ontvangsten uit mat&out VVSG heeft tegen dit plan fors geprotesteerd bij Vlaamse regering, maar zonder resultaat Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201612 -2.12.2015

13 VVSG - V-: Sectorale subsidies Cultuur, sport, jeugd, integratie, noord-zuid, flankerend onderwijs, kinderarmoede Inkanteling via apart luik van Gemeentefonds met afschaffing plannings- en verantwoordingsregels (besparing administratieve lasten) 2016: 130,4 miljoen euro 2015: 130,4 miljoen euro 2014: ca. 140 miljoen euro Ook komende jaren geen indexering verwacht Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201613 -2.12.2015

14 VVSG - V-: Gesubsidieerde contractanten (gesco’s) Contingentgesco’s (ca. 20.000 VTE) In 2015 nieuwe subsidies ter vervanging van: vroegere subsidies korting werkgeversbijdrage 2016: 332,5 mln euro: 2015: 336,8 mln euro (oud systeem tot 31.3) 2014: 350,0 mln euro (oud systeem) Geen indexering in het vooruitzicht Projectgesco’s (ca. 950 VTE) Voor lokale besturen alleen in kinderopvang Regularisatie op 1.1.2016 Ook hier 5% besparing? Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201614 -2.12.2015

15 VVSG - V-: Diverse ingrepen woon- en gezinszorg Woonzorg: Besparing op animatiebudget en forfait financiering Blokkering van nieuwe erkenningen Nog steeds geen alternatief voor opgedoekt VIPA (infrastructuursubsidies) Besparingen op gezinszorg (urencontingent drastisch verminderd) Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201615 -2.12.2015

16 VVSG - V-: Hogere milieuheffing restafval Van kracht sinds 1 juli 2015 Tariefverhoging van 50% voor verwerking huishoudelijk restafval Jaarlijkse extra factuur van ca. 4 mln euro voor Vlaamse gemeenten Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201616 -2.12.2015

17 VVSG - F-: Pensioenuitgaven Verdere stijging werkgeversbijdrage 2015-2016: Ex-Pool 1: Theoretisch: 32,5% → 34% Door (versnelde) inzet reserves: 30,5% → 30,5% Ex-Pool 2: 33,5% → 34% Ex-Pool 5 (politie): 32,5% → 34% Besturen met ex-publiek ziekenhuis: responsabiliseringsbijdrage wordt zware last 2016: verwachte groei pensioenfactuur Vlaamse gemeenten, OCMW’s en PZ: ca. 70 mln euro Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201617 -2.12.2015

18 VVSG - F-: Taxshift: verlaging personenbelasting Diverse PB-maatregelen, gespreid in de tijd: Schrappen 30%-schijf, oprekken 25%- en 40%-schijf Verhogen forfaitaire beroepskosten Hoger belastingvrij minimum Voorzichtige VVSG-berekening effect op APB: 2016: 0% 2017: -0,66% 2018: -2,65% 2019: -3,42% 2020: -6,50% 2021: -8,75% Terugverdieneffecten? Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201618 -2.12.2015 Op basis van voorlopige tabel FOD Financiën VVSG heeft nauwkeuriger berekeningen gevraagd Voor Vlaamse gemeenten ca. 166 mln euro

19 VVSG - F-: Vennootschapsbelasting intercommunales Maatregel geldt vanaf boekjaar 2015, dus voor dividenden uitgekeerd in 2016 Financieel effect vandaag moeilijk te berekenen: Rulings in sommige sectoren (voorwaarde: geen dividenden uitkeren) Doorrekenen in tarieven in energiesector Wanneer uitspraak Grondwettelijk Hof? Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201619 -2.12.2015

20 VVSG - F-: Kosten externe preventiediensten Nog uitloper van gelijkschakeling arbeiders- bedienden KB doet premies externe preventiediensten stijgen: kàn hogere kosten meebrengen voor lokale besturen Premie lokale besturen hoger dan centrale overheden Komende maanden: nog onderhandelingen over maximumfactuur per werkgever Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201620 -2.12.2015

21 VVSG - V/F?: Gevolgen asielcrisis Federaal: 21,5 mln euro provisie voor extra (personeels)kosten Belgische OCMW’s Vlaanderen: 120 mln euro extra, waarvan 20 mln euro voor lokale besturen: Focus op wonen en woonbegeleiding Verdeelwijze: nog onbekend Zal verder besproken worden met de VVSG Maar: Extra uitgaven van gemeenten en OCMW’s (vóór en na erkenning) wellicht veel groter Extra middelen tot nu toe eenmalig toegekend Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201621 -2.12.2015

22 VVSG - V?: Opschorten cofinanciering audit Tot nu toe: financiering externe audit lokale besturen Audit Vlaanderen: 50% Vlaanderen 45% Gemeenten en OCMW’s (via Gemeentefonds) 5% Provincies (via Provinciefonds – sinds afschaffing ook Vlaamse financiering) Vlaamse ontwerpbegroting 2016: stijging afname Gemeentefonds niet gevolgd door Vlaanderen zal opnieuw bekeken worden bij begrotingscontrole Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201622 -2.12.2015

23 VVSG - V?: Afbouw provincies Provincies moeten stoppen met ‘persoonsgebonden bevoegdheden’: sport, cultuur, welzijn, … Veel onzekerheid bij gemeenten over: Toekomst middelen die vandaag van provincie komen Voorwaarden (financieel en personeel) eventuele overname provinciale instellingen Particuliere organisaties die bij gemeenten aankloppen om verloren provinciale middelen aan te vullen Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201623 -2.12.2015

24 VVSG - V?: Diverse fiscale dossiers Nieuwe energieheffing: Ook te betalen door lokale besturen? Impact op OCMW’s: hogere prijs maakt energie voor meer mensen onbetaalbaar Vergroening verkeersbelasting: Effect op gemeentelijke opdeciem (vandaag ca. 100 mln euro/jaar)? Later vervangen door algemene kilometerheffing? Kilometerheffing vrachtwagens >3,5 ton 1.4.2016 Effect voor lokale besturen als eigenaars? Effect op sluipverkeer en slijtage lokaal wegennet? Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201624 -2.12.2015

25 VVSG - F?: Taxshift: geen 25% werkgeversbijdrage Private sector: Werkgeversbijdrage daalt komende jaren stelselmatig naar 25% (of minder voor sommige sectoren) Bijkomende verminderingen voor eerste werknemer Social profit: Extra middelen Sociale Maribel Meer structurele vermindering voor lage lonen Publieke sector: Geen systematische verlaging gepland Wellicht wel alternatieve maatregel (via Sociale Maribel?), maar vandaag nog onduidelijk Lokale impact Vlaamse en federale begroting 201625 -2.12.2015


Download ppt "De lokale financiële impact in 2016 van Vlaamse en federale maatregelen Jan Leroy, directeur Bestuur OCMW’s van de centrumsteden Roeselare, 8 december."

Verwante presentaties


Ads door Google