De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHOOLJAAR 2014-2015 Jaarverslag MR 1. Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Wat wilt u lezen? 2 Samenstelling MR Bijeenkomsten MR Relatie MR met MT/directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHOOLJAAR 2014-2015 Jaarverslag MR 1. Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Wat wilt u lezen? 2 Samenstelling MR Bijeenkomsten MR Relatie MR met MT/directeur."— Transcript van de presentatie:

1 SCHOOLJAAR 2014-2015 Jaarverslag MR 1

2 Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Wat wilt u lezen? 2 Samenstelling MR Bijeenkomsten MR Relatie MR met MT/directeur GMR Transparantie van Beleid ONS Website Jaarplan ONS Behandelde Onderwerpen FormatieHekpraat Algemeen

3 Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag schooljaar 2014-2015 van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Oranje Nassau School (ONS). Het betreft de locaties ROMA, WAMO en DIVA. Alle drie de locaties waren geheel het schooljaar 2014-2015 actief. Plaats en functie De ONS is verplicht een MR te hebben op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – formeel – overleggen over het beleid van de ONS De MR bespreekt met de directie (het zogenaamd bevoegd gezag) alle zaken die de school aangaan en/of die de MR wil bespreken. Anders dan bijvoorbeeld de Ouderraad (OR) heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het instemmings- of adviesrecht) m.b.t. tot bepaalde zaken. De directie moet dan ook over deze zaken eerst instemming of advies vragen aan de MR alvorens zij een definitief besluit neemt. Bevoegdheden MR Algemene bevoegdheden: het informatie-, initiatief,- overleg-, en het besprekingsrecht. Bijzondere bevoegdheden: het advies- en het instemmingsrecht 3

4 Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Samenstelling MR Samenstelling De MR van de O.N.S. bestaat uit 8 leden: 4 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 4 vertegenwoordigers van de leerkrachten (teamgeleding). In 2014-2015 was de samenstelling als volgt: 4 Bas van Gils Jolanda Otte Erna van der Wal Rachel van Wijngaarden Wil Bakker Marijke Westmaas Helga Jonkers-van Maurik Jozien ten Hoeve- Vermet OudergeledingTeamgeleding WAMODIVAROMA Aan- en aftreden Een lid blijft in principe 4 jaar zitten. Dit jaar zijn er 2 nieuwe leden vanuit aangetreden: een uit de teamgeleding en een vanuit de ouders. De verkiezingen voor de ouder vonden plaats aan het einde van schooljaar 2013-2014. Aan het einde van schooljaar 2014-2015 heeft Wil Bakker de plaats in genomen van Marijke Westmaas (overgang naar WAMO) en is Erwin Spaan toegetreden namens locatie ROMA. Zomer 2018 Zomer 2017 Zomer 2016 Locatie Aftreden ROMADIVAWAMODIVA Zomer 2018 Zomer 2017 Januari 2018 Zomer 2018 Naam

5 Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Bijeenkomsten MR MR vergaderingen De MR heeft 7 keer vergaderd in het schooljaar 2014-2015. In 5 van de 7 vergaderingen is het MT (de directeur en een teamleider) aangeschoven. MR-directie contact De voorzitter van de MR en de directeur bespreken de vergaderingen regelmatig voor. Overige zaken waar nodig zijn ad hoc bilateraal besproken. MR-OR-MT Overleg met MT, MR en OR heeft verschillende malen plaatsgevonden. Voorzitterschap ligt bij de vertegenwoordiger van de MR. Het plannen van de vergadering bij de een van de OR-voorzitters. De begroting van de OR is in dit overleg geagendeerd en akkoord bevonden. 5

6 Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Relatie MR met MT Relatie MR en het MT/de directeur De relatie van de MR met het MT en de directeur is goed en serieus te noemen. Overleg vindt op een open en eerlijke wijze plaats. Door ieders rol en verantwoordelijkheid helder met elkaar te delen en daar naar te handelen hebben we een aantal belangrijke vraagstukken op een goede manier kunnen behandelen. In 7 vergaderingen heeft de MR een veelheid aan onderwerpen behandeld. Normaal gesproken wordt er 6 keer per jaar vergaderd. Dit jaar heeft extra vergadering plaatsgevonden om uitgebreid aandacht te kunnen besteden aan de in het nieuwe schooljaar en de ONS-visie en het beleid ten aanzien van groepsindeling op korte en lange termijn. Andere zaken waaraan veel aandacht is besteed zijn bijv. de rapportages van de onderwijsinspectie en het ouderbetrokkenheidsonderzoek, de evaluatie van de managementstructuur, het schoolplan 2015-2016 en de krimp van het aantal leerlingen in Culemborg en de gevolgen voor de ONS. 6

7 Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 GMR Wat is de GMR? De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende MR waar de MR-en van alle scholen die onderdeel zijn van de Stichting Primair Onderwijs Betuwe (CPOB) vertegenwoordigd zijn. Zij kijken naar het belang van alle scholen, alle leerkrachten en alle kinderen. Afbakening met MR De GMR heeft eigen rechten. De zaken die voor alle scholen relevant zijn worden in principe door de GMR behandeld. De MR behandelt zaken die alleen voor de school zelf relevant zijn. Deelname aan GMR Erna van der Wal (oudergeleding) was afgevaardigde van de ONS in de GMR van het CPOB. Het jaarverslag van de GMR wordt gepubliceerd op de website van het CPOB. Omdat dit jaar veel veranderingen zijn doorgevoerd in de Onderwijs CAO, zijn de belangrijkste consequenties voor beslissingen die op schoolniveau genomen moeten worden in de MR besproken (veel wordt op GMR-niveau besproken). 7

8 Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Transparantie van beleid De MR streeft volledige transparantie na. Het informeren van alle betrokkenen en met name de ouders wordt door de MR als zeer belangrijk geacht. De MR ziet de website van de ONS als goed instrument om beleidsstukken bij ouders onder de aandacht te brengen. Enerzijds om transparant te zijn in ONS doen en laten. Anderzijds op een goede wijze ONS te profileren. De MR maakt zich sterk beleidsdocumenten, procedures en protocollen op een transparante manier te delen met de ouders. 8

9 Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 ONS Website Website De MR heeft een aparte plek op de website. Zie http://www.oranjenassauschool-culemborg.nl/ouders/medezeggenschapsraad/http://www.oranjenassauschool-culemborg.nl/ouders/medezeggenschapsraad/ De MR plaatst de volgende zaken op de website:  MR samenstelling  MR doelstelling  MR agenda en verkorte notulen van vergaderingen  MR jaarverslag  MR jaarplan 9

10 Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Schoolplan en jaarplan ONS SCHOOLPLAN EN JAARPLAN ONS Iedere vier jaar wordt een nieuw schoolplan opgesteld (mede gebaseerd op het CPOB strategisch beleidsplan). Dit schooljaar is door het MT/de directeur het schoolplan voor 2015-2019 ingevuld. Daarop volgend is het jaarplan voor 2015-2015 opgesteld, waarin de beleidsvoornemens uit het meerjarig schoolplan uitgewerkt in concrete activiteiten voor het komende schooljaar. De MR heeft volgens een vaste procedure, gewaarborgd dat het schoolplan en het jaarplan inhoudelijk gedragen worden door het team van leerkrachten voordat het nieuwe schooljaar begint en het document ter instemming wordt voorgelegd aan de MR. De MR ziet er met name op toe dat de doelen en activiteiten in het schoolplan en het jaarplan realistisch, concreet en toetsbaar zijn geformuleerd. De resultaten van het voorgaande schoolplan zijn besproken en geëvalueerd. De uitkomsten zijn meegenomen als input voor het jaarplan van 2015-2016. Instemming Het schoolplan 2015-2019 en het jaarplan 2015-2016 zijn uitvoerig met MT/directie besproken. Omdat de plannen eind schooljaar 2014-2015 nog niet definitief waren heeft MR in de eerste vergadering van 2015-2016 ingestemd met het plan. 10

11 Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Behandelde onderwerpen Visie op groepsindeling ONS We hebben vorig schooljaar (gebruikmakend van ons initiatiefrecht) het MT gevraagd om in het najaar van 2014 een beleidsplan op te presenteren met een lange termijn visie op formatie, groepsindeling, verdeling over de 3 locaties en de te verwachten krimp in het aantal leerlingen: op grond waarvan worden er dan keuzes gemaakt, wat zijn de uitgangspunten? Goed verwachtingenmanagement en transparantie naar ouders zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Dit is eind 2014-begin 2015 uitvoering besproken in de MR. Krimp en huisvesting ONS De trends en verwachtingen geven aan dat in Nederland en ook in Culemborg sprake is van een krimp in het aantal leerlingen op de basisscholen. Dat treft ook de ONS. In 2014 is een ‘Werkgroep Krimp’ aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de gevolgen van deze krimp en de mogelijkheden die er zijn voor de ONS om daar in de toekomst op een goede manier op in te spelen. De MR heeft een lid afgevaardigd voor deelname aan de werkgroep. De bevindingen en het voorstel van de werkgroep zijn besproken in de MR. De MR heeft het bestuur van de CPOB geadviseerd het advies van de werkgroep te volgen. 11

12 Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Behandelde onderwerpen Ouderbetrokkenheid Betrokkenheid van ouders is belangrijk voor de school, leerkrachten en kinderen. We besteden elk jaar aandacht aan de manier waarop de betrokkenheid vergroot kan worden (informatie-avond, hulpouderplanning, maandinfo, etc.). In 2014-2015 is door een extern bureau onderzoek gedaan naar de ouderbetrokkenheid op de ONS. De conclusies van dit onderzoek zijn besproken in de MR. Inspectiebezoek De onderwijsinspectie heeft een bezoek gebracht aan de school. Het inspectierapport is behandeld in de MR. Klimaatbeheersing Brede School Zowel de temperatuur als het zuurstofgehalte bleken niet in orde te zijn in de Brede School. Eind 2013 zijn aanpassingen gedaan. De MR van de ONS heeft overleg met de MR-en van de andere scholen en SKPC over de situatie. De MR heeft contact opgenomen met de gemeente en voorgesteld opnieuw een meting uit te voeren, omdat we signalen krijgen van ouders dat de situatie nog niet goed is. De gemeente heeft hieraan geen gehoor gegeven. In schooljaar 2014-2015 wordt door alle gebruikers van de Brede School een klachtenlogboek bijgehouden en wordt de temperatuur in alle lokalen gemeten. Op basis van informatie wordt besloten of/welke acties nodig zijn. 12

13 Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Formatie De formatie is de samenstelling van het aantal groepen op school en welke leerkrachten deze groepen gaan lesgeven. Het grootste gedeelte van het onderwijsbudget gaat op aan personele lasten. Dit wordt ook wel het formatieve deel van het budget genoemd. De formatie wordt op dit budget afgestemd, waarbij ook rekening gehouden wordt met het aantal kinderen en de mogelijkheid van de te vormen (combi)groepen. Rol MR De teamgeleding van de MR heeft het recht van instemming (goedkeuring) op de vorming van het aantal groepen, verdeeld over de drie locaties van de ONS. De oudergeleding heeft een adviserende rol. Instemming De MR heeft ingestemd met het Bestuursformatieplan. 13

14 Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Hekpraat Hekpraat is een officieel agendapunt op de MR vergadering Hekpraat betreft die onderwerpen die op het schoolplein of in de wandelgangen worden besproken (zowel positieve als negatieve berichten), maar die niet officieel bij de directie, leerkrachten of MR-leden worden aangegeven. Tijdens de MR vergadering wordt besproken of er naar aanleiding van deze hekpraat berichten actie ondernomen moet worden. Het is niet de bedoeling dat de vragen, opmerkingen en/of zorgen alleen met andere ouders bij het hek gedeeld worden. Neem contact op met leerkracht, directie en/of de MR en maak je zorgen, opmerkingen e.d. bespreekbaar ! 14


Download ppt "SCHOOLJAAR 2014-2015 Jaarverslag MR 1. Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015 Wat wilt u lezen? 2 Samenstelling MR Bijeenkomsten MR Relatie MR met MT/directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google