De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdparket Antwerpen, afdeling Antwerpen Tim Peeters - Parketcriminoloog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdparket Antwerpen, afdeling Antwerpen Tim Peeters - Parketcriminoloog."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdparket Antwerpen, afdeling Antwerpen Tim Peeters - Parketcriminoloog

2  behandeling van MOF en VOS dossiers  IFG gerelateerde dossiers lastens meerderjarigen  specifieke taken  verdwijningsdossiers  advies in burgerlijke procedures (burgerlijke betwistingen, adopties, dringende collocatie, EOT)  vanaf 01/01/2016: OM beoordeelt wanneer advies dienstig is.  parentale ontvoeringen  procedures tot vaststelling van onmogelijkheid tot het uitoefenen van het ouderlijk gezag  … 2 Opdrachten jeugdparket A’pen, afd. A’pen

3  wettelijke kader  Decreet integrale jeugdhulp  in werking getreden op 01/03/2014  VOS: “ een toestand waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen van minderjarigen in het gedrang komen, door bijzondere gebeurtenissen, door relationele conflicten of door omstandigheden waarin zij leven”  territoriale bevoegdheid  verblijfplaats van het gezin  gescheiden ouders: hoofdverblijfplaats / inschrijving bevolkingsregister  verblijfplaats ouders onbekend: plaats van instelling of pleeggezin 3 Verontrustende opvoedingssituaties

4  kennisname VOS  proces-verbaal (pv) opgesteld door de politie  meldingen vanuit CLB’s, hulpverleningsinstanties, … (bij acute situaties)  derden, personen uit de onmiddellijke omgeving van de minderjarige  doorverwijzing gemandateerde voorziening – OCJ / VK  onderzoek  sociaal onderzoek naar de leefsituatie van de minderjarige door jeugdbrigade of jeugdafdelingen politie  in hoofde van de minderjarige, en mogelijks van de meerderjarige (politioneel of gerechtelijk onderzoek) 4 Verontrustende opvoedingssituaties

5 5  voorrang aan de vrijwillige hulpverlening: subsidiariteit  Kind & Gezin: kinderen 0 – 3 jaar  CLB: oudere jongeren  CAW: gezin  CGGZ: jongeren met psychische problemen/ druggerelateerde problematiek  VK: kindermishandeling  …  ook het jeugdparket is gehouden voorrang te geven aan de vrijwillige hulpverlening  doorverwijzen naar brede instap en RTH waar mogelijk  gespecialiseerde hulp en/of verontrusting –-> A / M document door hulpverlener Verontrustende opvoedingssituaties

6  beslissingen ten aanzien van minderjarigen  sepot  aanmelden bij gemandateerde voorziening OCJ / VK voor onderzoek MANO, wanneer er:  nog geen hulpverlener betrokken is  het parket relevante justitiële informatie heeft  vorderen van de jeugdrechter na doorverwijzing OCJ/VK  vorderen van de jeugdrechter voor hoogdringende maatregelen drie voorwaarden:  afdwingbare pedagogische maatregel is dringend noodzakelijk  voldoende aanwijzingen dat de minderjarige onmiddellijk moet worden beschermd tegen een vorm van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik  het verlenen van vrijwillige hulpverlening is niet meteen mogelijk omdat de noodzakelijke instemmingen niet werkelijk zijn bekomen. 6 Verontrustende opvoedingssituaties

7 7  van hoofdrol naar bijrol  voor 03/2014: doorstroming via politie en parket  BMC  JRB of CBJ  na 03/2014: doorstroming via brede instap en gemandateerde voorzieningen  JRB of opvolging binnen vrijwilligheid  parket als parallelle weg Evolutie rol van het jeugdparket

8 8  parket als sluipweg naar de gemandateerde voorziening? Parket & brede instap

9 9  rechtstreeks melden bij parket blijft mogelijk  MAAR subsidiariteitsprincipe blijft behouden!  decreet IJH: verantwoordelijkheid hulpverlening omgaan met verontrusting  weg van het parket is niet sneller!  vermijden van parallelle opvolging (vb. sociaal onderzoek + lopend M-document)  wanneer wel aanmelding door parket:  nog geen hulpverlening betrokken  het parket beschikt over relevante justitiële informatie Parket & brede instap

10 10  parket als ombudsdienst tussen brede instap & gemandateerde voorziening? Parket & brede instap

11 11  brede instap contacteert regelmatig parket met vraag tot advies wanneer MANO of M-document wordt afgewezen / onontvankelijk wordt verklaard.  “M-document niet ontvankelijk”  “geen sprake van gevaarsituatie of verontrustende situatie”  “vrijwillige hulpverlening nog mogelijk via brede instap” Parket & brede instap

12 12  de hoogdringende maatregelen als wondermiddel… Parket & brede instap

13 13  pragmatische hoogdringendheid vs. wettelijke hoogdringendheid  afdwingbare pedagogische maatregel is dringend noodzakelijk  voldoende aanwijzingen dat de minderjarige onmiddellijk moet worden beschermd tegen een vorm van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik  het verlenen van vrijwillige hulpverlening is niet meteen mogelijk omdat de noodzakelijke instemmingen niet werkelijk zijn bekomen. Parket & brede instap

14 14  brede of hoge instap? Parket & brede instap

15 15  ontbreken en bereikbaarheid van de brede instap  beperkende factor voor subsidiariteitsprincipe  onduidelijkheid wanneer M-document mogelijk is  instemming cliënten / vrijwilligheid is geen voorwaarde!  verontrusting & mededeling aan cliënten voldoende  geen uniform onthaal binnen de brede instap  momenteel focus op specialisatie  ondersteuning en afstemming van brede instap noodzakelijk  wie behoort tot de brede instap?  mogelijkheid tot overleg Parket & brede instap

16 16  van BMC naar gemandateerde voorziening  14 dagen  65 werkdagen  gesprek van één uur  kwaliteitsvol onderzoek  2 à 3 mensen  teambeslissing  ervaring dat MANO termijn regelmatig wordt overschreden  daling aantal aanmeldingen vanuit parket Parket & gemandateerde voorziening

17 17 Parket & gemandateerde voorziening

18 25/09/2015 18 Parket & gemandateerde voorziening

19 19  verontrusting mbt broer / zus van minderjarige onder toezicht  hoeft niet langer via jeugdparket  MANO aanvraag via consulent Sociale Dienst JRB Laatste opmerking

20 Contactgegevens Tim Peeters – Parketcriminoloog Jeugdparket Antwerpen, afdeling Antwerpen Tel. 03/257.92.34 Email: tim.peeters@just.fgov.be


Download ppt "Jeugdparket Antwerpen, afdeling Antwerpen Tim Peeters - Parketcriminoloog."

Verwante presentaties


Ads door Google